Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

12.4.1991/678

Förordning om mätteknikcentralen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2015. Se L om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag 762/2015 6 §.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 2 och 5 §§ lagen den 14 december 1990 om mätteknikcentralen (1149/90):

Uppgifterna för centralen för mätteknik
1 §

Utöver de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om mätteknikcentralen (1149/91) skall centralen

1) följa den allmänna utvecklingen på sitt verksamhetsområde och göra upp förslag till utveckling av lagstiftningen på verksamhetsområdet,

2) utföra utredningar som gäller verksamhetsområdet, delta i forskningen inom detta och ge utlåtanden över frågor som ansluter sig till verksamhetsområdet,

3) bedriva den publikations- och informationsverksamhet som hör till verksamhetsområdet och delta i utbildningen inom området samt

4) följa den internationella utvecklingen och hålla kontakter med inhemska och utländska myndigheter och anstalter.

1 a § (22.12.2005/1193)

De uppgifter som ansluter sig till ackrediteringssystemet handhas av mätteknikcentralens ackrediteringsenhet (ackrediteringstjänsten FINAS) i egenskap av nationellt ackrediteringsorgan.

Direktionen
2 §

1 mom. har upphävts genom F 22.12.2005/1193. (22.12.2005/1193)

Om inte något annat följer av 4 a §, ska Mätteknikcentralens direktion utöver vad som bestäms i lagen om mätteknikcentralen (1149/1990)

1) sätta målen för centralens verksamhet samt besluta om centralens strategi, betydande riktlinjer och omfattande projekt,

2) styra och övervaka uppnåendet av de mål som har satts för centralen,

3) besluta om centralens budgetförslag samt om verksamhets- och ekonomiplanen,

4) godkänna och underteckna resultatavtalet och bokslutet tillsammans med centralens överdirektör, samt

5) behandla andra betydande ärenden som överdirektören överför till direktionen.

(23.9.2010/828)
3 § (23.9.2010/828)

3 § har upphävts genom L 23.9.2010/828.

4 § (23.9.2010/828)

4 § har upphävts genom L 23.9.2010/828.

Delegationen för ackrediteringsärenden (22.12.2005/1193)
4 a § (22.12.2005/1193)

Utöver vad som bestäms i lagen om mätteknikcentralen skall delegationen för ackrediteringsärenden särskilt

1) sätta målen för de uppgifter som anknyter sig till ackrediteringssystemet samt besluta om riktlinjerna för ackrediteringsenhetens verksamhet,

2) styra och övervaka förverkligandet av de mål som satts för ackrediteringsenheten,

3) utöva finansiell tillsyn över ackrediteringsenheten.

Delegationen kan behandla också sådana andra betydande ärenden som gäller ackrediteringsenheten och som enhetschefen överför till delegationen.

Delegationen samarbetar med mätteknikcentralens direktion om det är nödvändigt att behandla ett ärende som nämns i 1 eller 2 mom. som en del av styrningen av och tillsynen över centralen.

4 b § (23.9.2010/828)

4 b § har upphävts genom L 23.9.2010/828.

4 c § (23.9.2010/828)

4 c § har upphävts genom L 23.9.2010/828.

4 d § (23.9.2010/828)

För främjande av tillförlitligheten och den internationella acceptabiliteten hos ackrediteringssystemet samt hos tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven finns vid arbets- och näringsministeriet dessutom en delegation för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven. Bestämmelser om delegationen finns i statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven (977/2005).

Mätteknikcentralens organisation och personal (22.12.1994/1377)
5 § (22.12.1994/1377)

Chef för mätteknikcentralen är en överdirektör med titeln professor. Dessutom har centralen personal i andra tjänster och arbetsavtalsförhållande. (20.1.2005/14)

Överdirektören övervakar och utvecklar Mätteknikcentralens verksamhet och ansvarar för verksamhetens resultat och för att målen uppnås samt rapporterar årligen om resultaten och måluppnåelsen till arbets- och näringsministeriet. (23.9.2010/828)

De som innehar ledningsuppgifter vid centralen svarar för att den verksamhet som de leder utvecklas och är lönsam.

6 §

6 § har upphävts genom F 22.12.1994/1377. (22.12.1994/1377)

Avgörandet av ärenden
7 § (22.12.2005/1193)

De ärenden som hör till mätteknikcentralen avgörs av direktionen, delegationen för ackrediteringsärenden, överdirektören, chefen för ackrediteringsenheten eller någon annan tjänsteman som i enlighet med arbetsordningen är behörig.

Besluten fattas på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

8 § (22.12.2005/1193)

Överdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som inte gäller ackrediteringssystemet eller ackrediteringar, och som annars skall avgöras av en underlydande.

Behörighetskraven för och besättande av tjänsterna samt antagande av personal i arbetsavtalsförhållande
9 § (20.1.2005/14)

Av överdirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centralens verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga samt ledarerfarenhet.

Av chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och god förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten.

10 § (23.9.2010/828)

Överdirektören utnämns av statsrådet. Chefen för en resultatenhet som är direkt underställd överdirektören utnämns av direktionen.

Chefen för ackrediteringsenheten och dennes ställföreträdare utnämns dock av delegationen för ackrediteringsärenden.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Överdirektörens ställföreträdare (20.1.2005/14)
11 § (20.1.2005/14)

Vid förhinder för överdirektören tjänstgör en av direktionen förordnad tjänsteman som hans eller hennes ställföreträdare.

12 § (17.5.2000/455)

12 § har upphävts genom F 17.5.2000/455.

Särskilda stadganden
13 § (22.12.2005/1193)

13 § har upphävts genom F 22.12.2005/1193.

14 §

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid mätteknikcentralen får inte äga eller leda ett företag, en affär eller en inrättning inom centralens verksamhetsområde eller annars ha sådan del däri att han i sin verksamhet blir jävig enligt stadgandena om jäv för tjänstemän. Han får inte heller inneha patent eller mönsterrätt till en maskin, anordning, tillverkningsmetod eller modell som används i ett företag, en affär eller inrättning som hör till området för centralen.

En tjänsteman eller någon annan som hör till personalen vid centralen får inte utan skriftligt tillstånd av överdirektören ge privata sakkunnigutlåtanden inom något område som hör till centralens verksamhetsområde. Tillstånd kan beviljas om det inte står i strid med den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att ge sådana utlåtanden. (20.1.2005/14)

15 § (21.5.1999/694)

15 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Åtgärder som behövs för att förordningen skall kunna verkställas får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1994/1377:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Mätteknikcentralens direktion, som tillsattes för tiden från den 15 juni 1994 till den 14 juni 1997, fortsätter till utgången av sin mandatperiod.

5.12.1997/1089:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

När en sådan tjänst besätts som har förklarats ledig eller om vilken har meddelats att den är vakant innan denna förordning trädde i kraft, iakttas bestämmelserna i 9 och 10 § denna förordning sådana de lydde när denna förordning trädde i kraft.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

17.5.2000/455:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

20.1.2005/14:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

22.12.2005/1193:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

23.9.2010/828:

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.