Beaktats t.o.m. FörfS 1207/2020.

22.2.1991/371

Förordning om tullverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3, 5 och 6 §§ lagen den 8 februari 1991 om tullverket (228/91) samt 10 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

Allmänt stadgande
1 §

Vid tullverket finns för centralförvaltningen en tullstyrelse samt ett tullaboratorium och för regionalförvaltningen tulldistrikt som lyder under tullstyrelsen.

Tullstyrelsen fastställer tullverkets arbetsordning. (16.1.1998/22)

Tullstyrelsen
2 §

Vid tullstyrelsen finns en direktion. (16.1.1998/22)

I arbetsordningen bestäms om enheterna samt om deras uppgifter och ansvarsområden. (31.12.1994/1544)

3 §

Direktionen tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder. (31.12.1994/1544)

Till direktionen hör generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en representerar tullverkets personal. När generaldirektören är förhindrad tjänstgör hans ställföreträdare som direktionsmedlem. Statsrådet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. (31.12.1994/1544)

Finansministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om tullverkets verksamhetslinjer och betydande utvecklingsprojekt med beaktande av de mål som finansministeriet har ställt upp för tullverket,

2) besluta om budgetförslaget för tullverket samt om verksamhets- och ekonomiplanen,

3) följa hur de mål nås som har ställts upp för tullverket,

4) besluta om meddelande av allmänna föreskrifter och anvisningar som faller under tullstyrelsens behörighet,

5) besluta om de tullanstalter som omfattas av tullverkets bestämmanderätt,

6) utnämna tullverkets tjänstemän enligt vad som stadgas nedan samt (31.12.1994/1544)

7) behandla andra ärenden som är viktiga för tullverket och som den upptar till behandling.

5 § (16.1.1998/22)

5 § har upphävts genom F 16.1.1998/22.

6 § (31.12.1994/1544)

6 § har upphävts genom F 31.12.1994/1544.

Tullaboratoriet
7 § (16.1.1998/22)

Tullaboratoriet sörjer för undersökning som ansluter sig till övervakningen och beskattningen av export och import av varor samt till accisbeskattningen och annan undersökning, som ansluter sig till tullverkets eller tullaboratoriets uppgifter. Om tullaboratoriets uppgifter bestäms noggrannare i tullverkets arbetsordning.

Regionalförvaltning
8 §

För den regionala skötseln av tullverkets uppgifter finns tulldistrikt. (16.1.1998/22)

Statsrådet beslutar om antalet tulldistrikt och deras gränser samt om tullanstalter vid rikets landgräns. Övriga tullanstalter inrättas och dras in av tullstyrelsen. I arbetsordningen kan finnas föreskrifter om utförande av uppgifter inom flera distrikt.

Personalen och dess uppgifter
9 §

Tullverket leds av generaldirektören, som svarar för dess verksamhet. Han sörjer även för verkställigheten av direktionens beslut.

2 mom. har upphävts genom F 31.12.1994/1544. (31.12.1994/1544)

10 §

Chef för tullaboratoriet är en laboratorieföreståndare. Om han har docentkompetens, har han titeln professor.

Chefen för tulldistrikten är av generaldirektören utsedda tulldirektör eller direktörer. (16.1.1998/22)

Vid tullverket finns även annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

11 §

Tullverkets tjänster placeras vid dess olika enheter av generaldirektören, som även bestämmer om de uppgifter som hör till tjänster.

I fråga om tjänster som har placerats vid tullaboratoriet bestämmer laboratorieföreståndaren om uppgifterna och i fråga om tjänster som har placerats vid tulldistriktet distriktschefen.

I arbetsordningen för enheterna kan rätten att bestämma om uppgifterna även ges någon annan tjänsteman.

12 §

En tjänsteman vid tullverket är på förordnande av generaldirektören skyldig att utföra även sådana uppgifter som inte hör till den enhet där hans tjänst har placerats.

13 §

Vid tullstyrelsen och tulldistrikten finns ett tullombud som generaldirektören förordnar bland tullverkets tjänstemän.

14 §

Tullråden, laboratorieföreståndaren, tulldirektörerna och direktörerna biträder generaldirektören vid ledningen av tullverket. De som är i chefsställning svarar för resultatet och utvecklingen av den verksamhet som de skall leda.

Avgörande av ärenden
15 §

De ärenden som hör till tullstyrelsen avgörs av:

1) direktionen,

2) generaldirektören eller

3) en tjänsteman som har tilldelats beslutanderätt i arbetsordningen.

(16.1.1998/22)

Generaldirektören avgör ärenden som inte avgörs i direktionen eller som inte i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman. (16.1.1998/22)

Ärenden som hör till tullaboratoriet avgörs av laboratorieföreståndaren, och ärenden som hör till en distriktstullkammare av chefen för tulldistriktet, om inte beslutanderätten i arbetsordningen för respektive enhet har överförts på någon annan tjänsteman.

16 §

Ärenden som skall behandlas av direktionen avgörs på föredragning. Om annat behandlingsförfarande beslutas i direktionen.

Direktionen är beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs vid meningsskiljaktighet genom omröstning. Som direktionens beslut gäller den åsikt som majoriteten understöder eller, om rösterna faller lika, den mening som ordföranden omfattar.

17 § (16.1.1998/22)

17 § har upphävts genom F 16.1.1998/22.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
18 § (8.3.2001/215)

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdets verksamhet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för tullråd, laboratorieföreståndaren, tulldirektörer, direktörer och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

Utnämning av tjänstemän och anställande av annan personal
19 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Tjänsten besätts utan att de ledigförklaras.

2 mom. har upphävts genom F 31.12.1994/1544. (31.12.1994/1544)

20 §

Tullråden, laboratorieföreståndaren, tulldirektörerna och direktörerna utnämns av direktionen. (31.12.1994/1544)

Till andra tjänster vid tullstyrelsen samt till en tjänst som biträdande direktör utnämner generaldirektören, till tjänster vid tullaboratoriet laboratorieföreståndaren och till tjänster vid tulldistrikten distriktschefen, om inte beslutanderätten i arbetsordningen för respektive enhet har överförts på någon annan tjänsteman.

Innan en tjänst vid tullaboratoriet eller ett tulldistrikt förklaras ledig skall tillstånd till besättande av tjänsten utverkas hos tullstyrelsen.

21 §

1 mom. har upphävts genom F 31.12.1994/1544. (31.12.1994/1544)

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs vid tullstyrelsen av generaldirektören, vid ett tulldistrikt av distriktschefen och vid tullaboratoriet av laboratorieföreståndaren, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet, tjänstförrättande tjänstemän och ställföreträdare
22 § (31.12.1994/1544)

22 § har upphävts genom F 31.12.1994/1544.

23 §

Direktionen förordnar på framställning av generaldirektören en ställföreträdare för generaldirektören. (31.12.1994/1544)

Ställföreträdare för chefen för en enhet vid tullstyrelsen, för tullaboratoriet och för ett tulldistrikt förordnas av generaldirektören. (31.12.1994/1544)

Till ställföreträdare för en tulldistriktschef skall förordnas en tulldirektör, en direktör eller en biträdande direktör.

Särskilda stadganden
24 § (8.3.2001/215)

24 § har upphävts genom F 8.3.2001/215.

25 §

Tullstyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som gäller tullverket.

Tjänsteman vid tullverket som utsetts av generaldirektören bevakar statens rätt och fördel i ärenden som gäller tullverket samt företräder i dessa ärenden verket vid domstolar, andra myndigheter, skiljemannaförfarande och förrättingar. (16.1.1998/22)

Chefen för ett tulldistrikt eller distriktets tullombud har rätt att företräda staten i ärenden som gäller tulldistriktet och i vilka tullstyrelsen inte är representerad. (31.12.1994/1544)

26 §

Generaldirektören meddelar i arbetsordningen närmare föreskrifter om arbetsfördelningen och ordnandet av förvaltningen inom tullverket. Generaldirektören kan också fastställa interna reglementen för ett särskilt ärende eller en särskild uppgift.

Chefen för ett tulldistrikt och laboratorieföreståndaren utfärdar en arbetsordning för sin enhet.

Ikraftträdande
27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Behörig för en tulldirektörs- eller direktörstjänst är utan hinder av 18 § 1 mom. också en tulldirektör eller en byråchef vid tullstyrelsen som inte har avlagt högre högskoleexamen men som har utnämnts till sin tjänst innan förordningen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.5.1992/431:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1992.

31.12.1994/1544:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

16.1.1998/22:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1998.

8.3.2001/215:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.