Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

22.2.1991/364

Virkesmätningslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.6.2013/414, som gäller fr.o.m. 1.7.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Denna lag tillämpas på mätning av virke och på mätning av flis- och sågspånspartier som är större än 20 kubikmeter löst mått. När ett avtal mellan parterna gäller både stamvirke och kvistar som inte lösgjorts från detta, skall lagen tillämpas även på mätning av kvistarna.

Lagen tillämpas inte när export- eller importvirke mäts i en hamn eller på någon annan slutlig mätningsplats, eller på mätning av bilat eller på något annat sätt förädlat virke.

2 §

Tvister som gäller virkesvolym eller virkeskvalitet avgörs genom officiell mätning enligt denna lag.

Ett avtalsvillkor som strider mot denna lag är ogiltigt.

3 § (14.2.1997/159)

I denna lag avses med

1) virkesmätning konstaterande av en i avtal förutsatt virkesvolym och virkeskvalitet för fastställande av försäljningspris (överlåtelsemätning) samt mätning för fastställande av arbetslön eller annan ersättning som betalas på basis av arbetsresultatets storlek (arbetsmätning); virkesmätning kan även utföras genom mätning av växande träd (mätning på rot),

2) grundmätning en överlåtelse- eller arbetsmätning som utförs av parterna,

3) fabriksmätning grundmätning som sker på en särskild mätstation eller på den plats där virket förädlas,

4) officiell mätning överlåtelse- eller arbetsmätning som på begäran av en part utförs av en officiell mätare eller en mätningsnämnd; med officiell mätning avses också en officiell mätning som utmynnar i utlåtandeförfarande enligt 31 § 3 mom.,

5) inspektionsmätning kontroll som utförs på en officiell mätares eller en mätningsnämnds eget initiativ eller på en fabriksmätares begäran och som hänför sig till en anläggning, ett program eller ett förfarande som används vid fabriksmätning,

6) fabriksmätare en sammanslutning eller näringsidkare som utför fabriksmätning,

7) säljare den som överlåter virke eller avverkningsrätt,

8) köpare den som tar emot virke eller övertar avverkningsrätt,

9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt arbetsavtalslagen (55/2001) och en entreprenadgivare som erlägger betalning till entreprenören enligt storleken av det virkesparti som entreprenaden gäller, och med (12.7.2002/582)

10) arbetstagare både en arbetstagare enligt lagen om arbetsavtal och en entreprenör som får betalning av entreprenadgivaren enligt storleken av det virkesparti som entreprenaden gäller.

2 kap

Organisationer

4 §

För officiell mätning enligt denna lag finns officiella mätare och tillsätts minst en mätningsnämnd.

Virkesmätningsdelegationen, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, har till uppgift att göra i denna lag nämnda framställningar och avge utlåtanden enligt denna lag samt föreslå åtgärder för utvecklande av virkesmätningen. Om delegationens sammansättning stadgas genom förordning.

5 § (12.7.2002/582)

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt). Ministeriet tillsätter ett behövligt antal mätningsnämnder och fastställer deras verksamhetsdistrikt.

6 §

En mätningsnämnd består av en ordförande och två andra medlemmar. Samtliga medlemmar skall vara opartiska.

Efter att ha hört virkesmätningsdelegationen förordnar jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder för varje mätningsnämnd en ordförande och en vice ordförande samt två andra medlemmar och personliga suppleanter för dem båda.

En officiell mätare får inte höra till en mätningsnämnd.

7 §

En officiell mätare samt en mätningsnämnds medlemmar skall vara med virkesmätning väl förtrogna finska medborgare som har fyllt 25 år och råder över sig själva och sin egendom. Om övriga behörighetsvillkor för officiella mätare och mätningsnämndernas ordförande stadgas genom förordning. Vad som ovan sägs om ordföranden och de övriga medlemmarna gäller även vice ordföranden och suppleanterna.

8 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan befria ordföranden, vice ordföranden, en medlem eller en suppleant i en mätningsnämnd från hans uppdrag då det finns skäl därtill. Innan ett beslut om befrielse fattas skall den som saken gäller och virkesmätningsdelegationen höras. I ministeriets beslut får ändring inte sökas genom besvär.

9 §

En officiell mätare och en mätningsnämnds medlemmar handlar under domaransvar. Har en officiell mätare eller medlem inte tidigare avlagt domared eller avgett domarförsäkran, skall han innan han tillträder sitt uppdrag avlägga domareden eller avge domarförsäkran vid allmän domstol. En medlem i en mätningsnämnd kan avlägga domareden eller avge domarförsäkran också inför den medlem som tjänstgör som nämndens ordförande.

Angående jäv för en officiell mätare samt för en mätningsnämnds ordförande och övriga medlemmar gäller vad som stadgas om domarjäv. Om nämnden är oenig om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut i saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

En officiell mätare och en mätningsnämnds ordförande får inte förrätta mätning i egenskap av företrädare för säljare, köpare, arbetsgivare eller arbetstagare eller som en av parterna överenskommen person.

3 kap

Grundmätning

10 § (14.2.1997/159)

Överlåtelsemätning utförs av säljaren och köparen eller av företrädare för dem enligt avtal, antingen tillsammans eller var för sig. Parterna kan likväl komma överens om virkets volym och kvalitet utan att förrätta mätning.

Över en överlåtelsemätning skall upprättas en daterad handling med följande uppgifter:

1) säljarens och köparens namn och adress,

2) mätningsresultatet eller uppgifter med vars hjälp mätningsresultatet kan räknas ut, samt

3) platsen där det inmätta virket finns eller vid fabriksmätning, mätningsplatsen, mätningsmetoden och fabriksmätaren.

Mätningsförrättningen anses slutförd då den handling som avses i 2 mom. har upprättats.

11 § (14.2.1997/159)

Har överlåtelsemätningen förrättats av en gemensam företrädare för köparen och säljaren eller är det fråga om fabriksmätning, skall köparen betala de mätningskostnader som orsakas av detta, om inte något annat har avtalats särskilt.

12 §

Om parterna eller företrädare för dessa har varit närvarande vid överlåtelsemätningen, anses parterna ha fått del av mätningsresultatet eller grunderna för uträkning av mätningsresultatet så snart mätningen har avslutats.

Har överlåtelsemätningen utförts av säljaren eller köparen ensam utan att den andra parten eller en företrädare för honom har varit närvarande, skall mätningsresultatet eller grunderna för uträkning av detta meddelas den part som inte varit närvarande vid mätningsförrättningen per post i rekommenderat brev eller annars bevisligen. Har mätningsresultatet genom ett sådant brev meddelats den part som inte varit närvarande vid förrättningen, anses han ha fått del av resultatet den femte dagen efter den dag då brevet postades.

13 § (14.2.1997/159)

Arbetsmätning skall förrättas då lön eller någon annan ersättning betalas på basis av arbetsresultatets storlek. Arbetsmätningen förrättas av arbetsgivaren eller dennes företrädare, om inte något annat har överenskommits.

Parterna kan utan hinder av 1 mom. komma överens om att en överlåtelsemätning skall ersätta en särskild arbetsmätning. Lön eller annan ersättning betalas dock till arbetstagaren även för den virkesmängd som motsvarar vid överlåtelsemätningen eventuellt gjorda mätningsavdrag.

Arbetsgivaren skall om möjligt på förhand underrätta arbetstagaren om mätningsförrättningen. Över arbetsmätningen skall upprättas en daterad handling med följande uppgifter:

1) arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress,

2) mätningsresultatet eller uppgifter med vars hjälp mätningsresultatet kan räknas ut samt

3) platsen där det inmätta virket finns eller vid fabriksmätning mätningsplatsen, mätningsmetoden och fabriksmätaren.

Mätningsförrättningen anses slutförd då den handling som avses i 3 mom. har upprättats.

14 §

Om parterna eller företrädare för dessa har varit närvarande vid mätningsförrättningen, anses parterna ha fått del av mätningsresultatet eller grunderna för uträkning av detta så snart arbetsmätningen har avslutats.

Mätningsresultatet eller grunderna för uträkning av detta skall meddelas den andra parten skriftligen, med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat motsvarande sätt, om

1) arbetsmätningen har utförts av arbetsgivaren eller arbetstagaren ensam utan att den andra parten eller en företrädare för honom har varit närvarande vid förrättningen, eller

2) mätningsresultatet fås genom att en del av de faktorer som påverkar resultatet mäts av arbetsgivaren och en del av arbetstagaren och slutresultatet är en produkt av dessa delmätningar.

15 §

Överensstämmer det utförda arbetet inte med avtalet och beror detta på arbetstagaren, och avhjälper han inte bristerna innan mätning förrättas, får från mätningsresultatet dras av så mycket att avdraget skäligen motsvarar de arbetskostnader som arbetsgivaren åsamkas av att det avtalsstridiga arbetsresultatet görs avtalsenligt. Från mätningsresultatet får dessutom dras av hela den mängd som arbetsgivaren inte kan tillgodogöra sig.

Om den virkesmängd som har erhållits som resultat av arbetsmätningen även utgör grund för lön eller någon annan ersättning som betalas till en tredje part, beaktas det avdrag som nämns i 1 mom. inte när den lön eller den ersättning som skall betalas till den tredje fastställs.

16 § (14.2.1997/159)

Innan mätningsresultatet har blivit slutligt får en part inte utan den andra partens samtycke föra bort virke från mätningsplatsen eller hantera det på något annat sätt eller avlägsna märken som utvisar mätningen, om detta inte är nödvändigt på grund av fabriksmätning. Virke som har lastats på ett transportfordon får lossas vid behov.

17 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer på framställning av virkesmätningsdelegationen de mätningsmetoder som skall tillämpas vid virkesmätning samt därtill hörande mätningsanvisningar. Anvisningarna skall åtminstone innehålla bestämmelser om godtagbar exakthet för varje mätningsmetod och om den klassificering som skall användas vid virkesmätning och uträkning av mätningsresultat samt om den exakthet med vilken uträkningsoch slutresultatet skall anges. Mätningsmetoderna kan även omfatta sampel.

Om varken en medlem av virkesmätningsdelegationen eller hans suppleant har varit närvarande vid det möte där beslut fattats om att göra en framställning som nämns i 1 mom., skall jord- och skogsbruksministeriet innan mätningsmetoden eller mätningsanvisningarna fastställs bereda den medlem som har varit frånvarande tillfälle att avge utlåtande.

18 §

Utan hinder av 17 § 1 mom. kan de organisationer som företräder virkesmätningsparterna komma överens om att för högst tre år på prov ta i bruk mätningsmetoder och mätningsanvisningar som håller på att utvecklas. Innan metoderna och anvisningarna tas i bruk på prov skall de delges virkesmätningsdelegationen.

I fråga om en arbetsmätning som gäller maskin- och transportentreprenader kan utom de organisationer som företräder parterna vid berörda virkesmätning även entreprenadgivare och entreprenören avtala om att för högst tre år på prov ta i bruk mätningsmetoder och mätningsanvisningar som håller på att utvecklas. Avtalet skall ingås skriftligen och det skall innehålla en beskrivning av den mätningsmetod och de mätningsanvisningar som skall tas i bruk på prov. Innan metoderna och anvisningarna tas i bruk på prov skall de delges virkesmätningsdelegationen av entreprenadgivaren.

19 §

Om förfarandet när tillräckliga kvalitetsbestämmelser saknas i avtal mellan parterna stadgas genom förordning.

4 kap

Officiell mätning

Förutsättningarna för officiell mätning och sättet för begäran om mätning
20 §

Officiell mätning skall på begäran av en part förrättas när

1) parterna är oeniga om grundmätningens resultat,

2) parterna inte enas om tidpunkten för grundmätningen, eller

3) en part utan orsak har uteblivit från en grundmätningsförrättning som parterna enligt avtal skall utföra tillsammans.

Sedan en part har godkänt ett mätningsresultat kan han inte begära officiell mätning.

21 §

En part som är missnöjd med resultatet av en överlåtelsemätning skall begära officiell mätning senast den femte dagen efter den dag då han fick del av mätningsresultatet. I annat fall anses överlåtelsemätningens resultat vara slutligt, och det virke som varit föremål för mätningen kan föras från mätningsplatsen.

22 §

Har såväl arbetsgivaren som arbetstagaren eller företrädare för dessa varit närvarande vid en arbetsmätning, skall en part som är missnöjd med mätningsresultatet omedelbart meddela den andra parten detta.

Om arbetsgivaren har förrättat arbetsmätningen ensam eller om mätningsresultatet fås genom att en del av de faktorer som påverkar mätningsresultatet mäts av arbetsgivaren och en annan del av arbetstagaren, och slutresultatet är en produkt av dessa delmätningar, skall arbetstagaren om han är missnöjd med mätningsresultatet meddela arbetsgivaren detta senast den femte dagen efter den då han fick del av mätningsresultatet eller de grunder enligt vilka resultatet kan uträknas.

Arbetsgivaren skall inom fjorton dagar, räknat från den då arbetstagaren enligt 1 eller 2 mom. har meddelat att han är missnöjd med mätningsresultatet begära officiell mätning. Har arbetsgivaren inte inom ovan nämnd tid begärt officiell mätning, får även arbetstagaren begära sådan.

Har missnöje med mätningsresultatet inte anmälts på det sätt som anges i 1 och 2 mom., anses resultatet vara slutligt, och det virke som har mätts kan föras från mätningsplatsen.

23 §

Har arbetstagaren förrättat arbetsmätning ensam eller fås mätningsresultatet genom att en del av de faktorer som påverkar detta mäts av arbetsgivaren och en annan del av arbetstagaren, och är slutresultatet en produkt av dessa delmätningar, skall arbetsgivaren om han är missnöjd med mätningsresultatet begära officiell mätning senast den femte dagen efter den då han fick del av mätningsresultatet eller de grunder enligt vilka resultatet kan uträknas. I annat fall anses mätningsresultatet vara slutligt.

Arbetsgivaren anses ha godkänt resultatet av den mätning som nämns i 1 mom., om virket genom arbetsgivarens försorg eller med hans samtycke har förts från mätningsplatsen eller om arbetsgivaren på grundval av mätningen har betalt lön eller någon annan ersättning.

24 § (12.7.2002/582)

Begäran om officiell mätning skall göras skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det virke finns som skall mätas eller inom vars verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig begäran skall skogscentralen ge parten ett intyg av vilket framgår när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta den andra parten och Skogsforskningsinstitutet om att officiell mätning har begärts.

25 § (14.2.1997/159)

När en part begär officiell mätning skall han samtidigt, antingen i original eller som bestyrkt kopia, lämna skogscentralen uppgifter om när den som begärt officiell mätning har fått del av grundmätningsresultatet samt, när det är fråga om en överlåtelsemätning, ett eventuellt skriftligt avtal mellan köparen och säljaren och, om saken gäller en arbetsmätning, den handling som avses i 13 § 3 mom. Dessutom skall följande uppgifter lämnas, om de inte framgår av ovan nämnda handlingar:

1) vardera partens namn och adress,

2) virkesslag, beräknad virkesmängd och platsen där virket finns,

3) vilken mätningsmetod parterna har använt vid grundmätningen, och

4) den omständighet som parterna är oeniga om.

Har officiell mätning begärts muntligen, skall de handlingar och uppgifter som nämns i 1 mom. så snart begäran har framförts tillställas skogscentralen.

Om det är fråga om en arbetsmätning, skall arbetsgivaren se till att de handlingar som avses i denna paragraf ges in till skogscentralen.

Mätningsförrättning
26 §

Sedan en begäran om officiell mätning har framförts skall den officiella mätaren så snart som möjligt påbörja mätningsförrättningen och slutföra den utan dröjsmål.

Har begäran om officiell mätning inte framställts inom stadgad tid eller uppfyller en begäran inte de föreskrivna fordringarna, och kan den officiella mätningen således inte utföras, skall den officiella mätaren meddela beslut i ärendet. I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär.

27 §

Den officiella mätaren skall underrätta parterna om när förrättningen inleds i så god tid att de har möjlighet att vara närvarande vid den.

Har parterna enligt 1 mom. underrättats om den officiella mätningen, utgör deras frånvaro inte hinder för den officiella mätaren att förrätta mätning. Den som begärt officiell mätning skall dock se till att mätaren anvisas det virke som skall mätas.

28 §

Har en part begärt officiell mätning på grund av att parterna inte har kommit överens om tidpunkten för mätning eller att den andra parten utan orsak har uteblivit från en mätningsförrättning, skall den officiella mätaren fastställa volymen och kvaliteten hos det virke som skall mätas.

Om officiell mätning har begärts på grund av att parterna varit oeniga om mätningsresultatet, skall den officiella mätaren ta ärendet till behandling i fråga om volym eller kvalitet eller vardera, beroende på vad parterna är oeniga om.

Är parterna oeniga endast om en enskild faktor som inverkar på mätningsresultatet, kan den ena parten, förutsatt att motparten ger sitt samtycke, begära officiell mätning som enbart gäller denna faktor och dess inverkan på mätningens slutresultat. I annat fall skall fullständig mätning förrättas.

29 §

En officiell mätare kan avgöra ett ärende som han har fått till behandling även till nackdel för den part som har begärt officiell mätning.

30 §

Den officiella mätaren skall vid mätning i första hand tillämpa den mätningsmetod som parterna har kommit överens om. Har parterna kommit överens om någon annan av jord- och skogsbruksministeriet fastställd mätningsmetod än den som avses i 17 § 1 mom. eller är den fastställda mätningsmetod som parterna har kommit överens om inte lämplig för mätning av virket i fråga, skall den officiella mätaren förrätta mätningen med en sådan fastställd mätningsmetod som vad gäller teknik och kostnader närmast motsvarar den av parterna avtalade mätningsmetoden.

Har virket placerats så att den officiella mätaren inte anser sig kunna förrätta mätning, kan han bestämma att virket skall omplaceras eller att det hinder som försvårar mätningen skall avlägsnas. Mätaren kan vid behov utföra eller låta utföra ovan nämnda åtgärder.

31 § (14.2.1997/159)

I fråga om en förrättning som verkställts av en officiell mätare skall alla parter ges ett utdrag ur det protokoll som skall uppsättas över förrättningen. Den officiella mätaren undertecknar utdraget, som innehåller ett beslut och, om det inte är fråga om en fabriksmätning, ett mätningsbevis. Till den officiella mätarens beslut skall fogas skriftliga anvisningar för sökande av ändring.

Om mätningsresultatet på grund av räkneoperationer som måste utföras eller av andra motsvarande tekniska orsaker inte kan ges i samband med mätningsförrättningen, skall protokollsutdraget med den officiella mätarens beslut tillställas parterna så snart mätningsresultatet har blivit klart, dock senast fem dygn efter att mätningsförrättningen har avslutats.

Om en officiell mätning gäller ett fabriksmätt virkesparti som inte längre kan specificeras, och inga fel upptäcks i den officiella mätningen, utgör utlåtandet om mätningsmetoden och mätanläggningen samt deras användning den officiella mätarens beslut i saken.

Om en officiell mätare upptäcker ett fel i en officiell mätning som gäller ett virkesparti som avses i 3 mom. fortsätter mätningsförrättningen som inspektionsmätning enligt 37 b §.

Ändringssökande
32 §

En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en officiell mätare skall inom fem dagar från delfåendet av den officiella mätarens beslut hos den skogscentral som avses i 24 § begära att ärendet skall avgöras av mätningsnämnden. Begäran kan framställas skriftligen eller muntligen. Om begäran framställs muntligen, skall skogscentralen ge parten ett bevis om när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta Skogsforskningsinstitutet om begäran. (12.7.2002/582)

En begäran enligt 1 mom. kan omedelbart efter slutförd mätningsförrättning framföras även till den officiella mätaren.

I samband med begäran skall även meddelas till vilken del ändring yrkas i den officiella mätarens förrättning samt grunderna för yrkandet.

33 §

Sedan begäran enligt 32 § har framställts skall mätningsnämndens ordförande utan dröjsmål sammankalla mätningsnämnden för att behandla ärendet. Ordföranden skall underrätta parterna om när förrättningen inleds i så god tid att de har möjlighet att delta i förrättningen. Parternas frånvaro utgör inte hinder för mätningsnämnden att förrätta mätning.

Har en begäran om att mätningsnämnden skall förrätta officiell mätning inte framställts inom föreskriven tid eller uppfyller begäran inte de stadgade kraven och kan mätningsnämnden därför inte förrätta officiell mätning, skall nämnden meddela beslut i ärendet. I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär.

34 §

Mätningsnämnden får behandla ärendet endast till den del det har prövats av den officiella mätaren. Mätningsnämnden får avgöra ärendet även till nackdel för den part som har anmält missnöje.

I mätningsnämndens beslut i ärendet, frånsett fastställande av förrättningsavgift, får ändring inte sökas genom besvär.

35 §

Vad som i 30 § stadgas om den mätningsmetod som skall användas eller om rätten att omplacera virke eller avlägsna hinder gäller även en mätning som förrättas av mätningsnämnden. Nämnden är härvid inte bunden av beslut som den officiella mätaren tidigare har fattat i ärendet.

36 § (14.2.1997/159)

I fråga om en förrättning som har verkställts av mätningsnämnden skall alla parter ges ett utdrag ur det protokoll som uppgörs över förrättningen. Om det inte är fråga om en fabriksmätning skall ett mätningsbevis ingå i utdraget. Ordföranden skall underteckna utdraget.

Begränsning av officiella mätningar
37 §

En officiell mätning som gäller ett visst virkesparti kan verkställas endast en gång i fråga om varje enskild faktor som inverkar på mätresultatet. Mätningens resultat är bindande för parterna.

4 a kap (14.2.1997/159)

Inspektionsmätning

Mätningsförrättning
37 a § (14.2.1997/159)

De officiella mätarna skall förrätta inspektionsmätningar i den omfattning som behövs med tanke på tillsynen över fabriksmätningen. Även en mätningsnämnd kan förrätta inspektionsmätning. Över inspektionsmätningen skall föras protokoll, i vilket antecknas

1) tiden och platsen för inspektionsmätningen,

2) namnet på den fabriksmätare som tillsynen gäller, och

3) iakttagelser om fabriksmätningens noggrannhet.

Inspektionsmätning kan förrättas utan att fabriksmätaren underrättas om kontrollen på förhand. Inspektionsmätningen skall förrättas så att de omständigheter som är väsentliga med tanke på fabriksmätningens noggrannhet klarläggs och så att fabriksmätningen inte störs i onödan.

37 b § (14.2.1997/159)

Det är fråga om fel i fabriksmätningen när mätningsresultatet är oriktigt eller när det i mätningsmetoden, mätanläggningen eller deras användning finns något missförhållande som påverkar mätnoggrannheten. Om den officiella mätaren upptäcker något fel i fabriksmätningen, skall han ålägga fabriksmätaren att avlägsna felet och rätta mätningsresultatet beträffande de virkespartier som har mätts mellan det att felet upptäcktes och rättelsen gjordes. Dessutom ger den officiella mätaren ett utlåtande i saken beträffande tiden före det att felet upptäcktes. Den officiella mätarens utlåtande kan innehålla en rekommendation till parterna att rätta mätningsresultatet.

Den officiella mätaren skall omedelbart överföra saken till mätningsnämnden, om

1) felet i fabriksmätningen inte trots den officiella mätarens uppmaning avlägsnas och fabriksmätningen fortsätter, eller

2) den officiella mätaren och fabriksmätaren är av olika åsikt om felet i fabriksmätningen.

Mätningsnämnden avgör meningsskiljaktigheter som gäller fel i fabriksmätningen. Mätningsnämnden kan avbryta en felaktig fabriksmätning så som den anser lämpligt. Mätningsnämnden skall behandla ärenden enligt detta moment i brådskande ordning.

37 c § (14.2.1997/159)

Om fabriksmätningen har avbrutits till följd av ett fel i fabriksmätningen som upptäckts vid inspektionsmätning eller officiell mätning, kan den fortsätta först när tillsynsmyndigheten har konstaterat att felet har avlägsnats.

Handräckning
37 d § (14.2.1997/159)

Officiella mätaren och mätningsnämnden har rätt att få handräckning av polisen, om förrättandet av inspektionsmätning eller avbrytandet av fabriksmätning kräver det.

Ändringssökande
37 e § (14.2.1997/159)

Ändring i mätningsnämndens beslut enligt 37 b § 3 mom. får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På sökande av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996). (12.7.2002/582)

Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut enligt 37 b § 3 mom. skall iakttas trots att ändring sökts, om besvärsinstansen inte bestämmer något annat.

Fabriksmätningsanmälan
37 f § (12.7.2002/582)

Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats. Av anmälan skall framgå

1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och mätningsplats,

2) den mätningsmetod och mätanläggning som används på mätningsplatsen, samt

3) tiden för inledande av mätningen.

Fabriksmätaren skall underrätta Skogsforskningsinstitutet om ändringar i de omständigheter som nämns i 1 mom.

Särskilda stadganden
37 g § (14.2.1997/159)

Jord- och skogsbruksministeriet kan, efter att ha hört virkesmätningsdelegationen, meddela närmare anvisningar och tekniska föreskrifter om förrättande av inspektionsmätning. (12.7.2002/582)

Virkesmätningsdelegationen kan föreslå att sådana föreskrifter och anvisningar som avses i 1 mom. skall meddelas.

37 h § (21.5.1999/623)

37 h § har upphävts genom L 623/1999.

5 kap

Mätningskostnader

38 §

Ersättning för kostnaderna för en officiell mätning uppbärs helt eller delvis hos parterna av staten. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer i detta syfte förrättningsgrundavgifter, särskilt för den officiella mätaren, mätningsnämnden och de biträden som har anställts av den officiella mätaren eller mätningsnämnden. Avgifterna fastställs på basis av de genomsnittliga totalkostnaderna för en förrättningsdag inom varje grupp. I totalkostnaderna beaktas för den officiella mätarens del de lönekostnader jämte personalkostnader som den officiella mätningen åsamkar staten. För mätningsnämndens och biträdenas del beaktas arvoden och övriga kostnader såsom totalkostnader för den officiella mätningen.

Närmare stadganden om förrättningsgrundavgifter utfärdas genom förordning.

38 a § (14.2.1997/159)

För inspektionsmätning uppbärs en avgift hos fabriksmätaren när inspektionsmätningen verkställs på en mätningsplats

1) på fabriksmätarens begäran,

2) på tillsynsmyndighetens initiativ innan fabriksmätningen inleds och efter att den anmälan som avses i 37 f § har gjorts,

3) på tillsynsmyndighetens initiativ och det vid förrättningen upptäcks att den anmälan som avses i 37 f § innehåller väsentliga brister.

I fråga om bestämmande av avgiften iakttas i övrigt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92). I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten uppbärs dock utöver avgiften en tilläggsavgift på 20 procent.

Om mätningsnämnden genom ett beslut enligt 37 b § 3 mom. konstaterar fel i fabriksmätningen, är fabriksmätaren skyldig att till staten betala kostnaderna för inspektionsmätningen och avbrytandet av fabriksmätningen.

39 §

Den officiella mätaren och mätningsnämnden skall genom beslut på basis av förrättningsgrundavgifterna fastställa den egentliga förrättningsavgiften på basis av den tid som den officiella mätaren, mätningsnämnden och biträdena har använt för mätningen. Förrättningsavgiften är minst 15 procent av förrättningsgrundavgiften för varje grupp som har deltagit i förrättningen. En lägre förrättningsavgift kan dock fastställas i följande fall:

1) den använda mätningsmetoden är särskilt arbetsdryg och kostnadskrävande,

2) svåra snö- eller därmed jämförbara förhållanden höjer mätningskostnaderna, eller

3) begäran om officiell mätning har varit särskilt motiverad på grund av att den mätningsmetod som använts vid grundmätningen har varit olämplig.

Om förrättningsavgiften fastställs till ett belopp som är lägre än 15 procent av förrättningsgrundavgiften, skall beslutet om sänkning motiveras separat.

När förrättningsavgiften fastställs skall det beaktas att den inte blir oskälig i jämförelse med värdet av den betalning som erläggs på basis av mätningsresultatet för virkespartiet.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om fastställande av förrättningsavgiften.

40 §

Den officiella mätaren och mätningsnämnden skall genom beslut fastställa fördelningen av kostnaderna mellan parterna.

Då officiell mätning har förrättats på grund av att parterna inte har enats om tidpunkten för förrättande av grundmätning skall förrättningsavgiften delas lika mellan parterna.

En part är skyldig att ensam betala förrättningsavgiften i följande fall:

1) skillnaden mellan grundmätningens resultat och den officiella mätningens resultat avviker från resultatet av den officiella mätningen på ett sådant sätt att avvikelsen till hans nackdel är större än vad som förutsätts av toleransgränserna för den mätningsmetod som används vid den officiella mätningen,

2) parten har ensam anhållit om officiell mätning och grundmätningens resultat avviker från resultatet av den officiella mätningen på ett sådant sätt att avvikelsen faller inom toleransgränserna för den mätningsmetod som används vid den officiella mätningen, eller

3) officiell mätning har förrättats på grund av att parten utan orsak har uteblivit från en mätningsförrättning som parterna har kommit överens om att verkställa gemensamt.

Har parterna kommit överens om hur förrättningsavgiften skall fördelas, skall betalningsskyldigheten fastställas enligt överenskommelsen.

41 § (12.7.2002/582)

En part som är missnöjd med den officiella mätarens beslut enbart till den del det är fråga om förrättningsavgiften kan söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars område den officiella mätningen helt eller i huvudsak har förrättats, inom 30 dagar från delfåendet av det mätningsbevis som har utfärdats i ärendet. På motsvarande sätt kan ändring sökas i mätningsnämndens beslut till den del det är fråga om förrättningsavgiften. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Parten skall senast den dag besvärstiden utgår tillställa den skogscentral som avses i 24 § sin till förvaltningsdomstolen riktade besvärsskrift. Skogscentralen skall utan dröjsmål till förvaltningsdomstolen sända besvärsskriften jämte bilagor, handlingarna i ärendet och det utlåtande som den officiella mätaren eller mätningsnämnden har avgett samt underrätta Skogsforskningsinstitutet om besvärsskriften.

När ändring söks skall förvaltningsprocesslagen iakttas i tillämpliga delar.

42 §

Parterna skall betala förrättningsavgiften till staten inom 30 dagar från den dag då beslutet om avgiften blev slutligt.

Om statens fordran inte betalas inom föreskriven tid, uppbärs på den förfallna fordringen en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från förfallodagen till den dag då betalningen sker. (3.3.1995/292)

Förrättningsavgiften jämte ränta får utsökas utan dom eller utslag enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

6 kap

Särskilda stadganden

43 § (12.7.2002/582)

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet. Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet hör till Skogsforskningsinstitutets uppgifter.

44 § (12.7.2002/582)

Skogsforskningsinstitutet betalar arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande och övriga medlemmar samt kostnaderna för de biträden som de officiella mätarna eller mätningsnämnderna anställer.

45 §

Trots att oenighet har uppstått om ett mätningsresultat får arbetsgivaren inte fördröja utbetalningen av en sådan lön eller ersättning som arbetstagaren har ostridig rätt till.

46 § (14.2.1997/159)

Den som bryter mot 16 §, 18 § 2 mom., 22 § 3 mom., 25 § 3 mom. eller 37 f § skall för brott mot virkesmätningslagen dömas till böter.

47 § (19.12.2003/1143)

Mätningsnämnden skall vid skötseln av uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar iaktta förvaltningsprocesslagen.

Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid (150/1930) och vid delgivning förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar förvaltningslagen.

48 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

49 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Genom denna lag upphävs lagen den 7 mars 1969 om virkesmätning (161/69) jämte senare ändringar.

Vid mätningar som grundar sig på avtal som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft iakttas med undantag av vad som gäller verksamhetsorgan tidigare stadganden, om inte parterna har kommit överens om något annat. Virkesmätningsstadgan av den 7 mars 1969 (163/69) jämte ändringar kan dessutom även i övrigt tillämpas under två år från den tidpunkt då denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas och verksamhetsorgan tillsättas redan innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 111/90, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 21/90, Stora utsk. bet. 217/90

Ikraftträdelsestadganden:

3.3.1995/292:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På fordringar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

14.2.1997/159:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Om fabriksmätning som har inletts innan denna lag trätt i kraft skall anmälan enligt 37 f § göras inom två månader efter ikraftträdandet.

RP 140/1996, JsUB 15/1996, RSv 181/1996

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

12.7.2002/582:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs för handläggning i Skogsforskningsinstitutet de vid jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden som med stöd av denna lag eller någon annan lag eller med stöd av en förordning som utfärdas med stöd av lag hör till Skogsforskningsinstitutets uppgifter.

De tjänster för officiella mätare som finns vid jord- och skogsbruksministeriet och de personer som utnämnts till dessa tjänster blir när denna lag träder i kraft tjänster och tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet. För överförandet av de officiella mätarnas tjänster behövs inte de berörda tjänstemännens samtycke.

RP 69/2002, JsUB 8/2002, RSv 99/2002

19.12.2003/1143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På förvaltningsärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På ärenden som har återförvisats för ny behandling tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

RP 82/2003, JsUB 4/2003, RSv 80/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.