Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

15.2.1991/343

Lag om tillståndspliktig persontrafik på väg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.11.2009/869, som gäller fr.o.m. 3.12.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndpliktig persontrafik på väg som bedrivs med buss eller ambulans. Bestämmelserna i 2 § 4 punkten tillämpas dock även på trafik som bedrivs med personbil med stöd av ett taxitillstånd. (2.3.2007/218)

Stadgandena i 2 § 6 punkten, 3 och 4 §§, 18, 23, 23 a och 24 §§ samt 25 § 2 mom. gäller även spår-, vatten- och lufttrafik. Stadgandet i 7 b § gäller även spår- och vattentrafik. (15.7.1994/663)

2 § (15.7.1994/662)
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillståndspliktig persontrafik sådan persontransport på väg för vilken enligt 5 § krävs trafiktillstånd,

2) linjetrafik tillståndspliktig persontrafik som är regelbunden, vars tjänster kan utnyttjas allmänt, vars rutt trafiktillståndsmyndigheten fastställer och som inte bedrivs på basis av ett köpeavtal som ingåtts med en kommun, en samkommun, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, trafikministeriet eller länsstyrelsen,

3) snabbturstrafik snabb linjetrafik där bussen stannar för att ta eller lämna av passagerare endast på de platser som fastställs i trafiktillståndet,

4) köptrafik sådan med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd bedriven persontrafik som är regelbunden, vars tjänster kan utnyttjas allmänt och som sköts på basis av ett sådant avtal om köp av tjänster som har ingåtts med en kommun, en samkommun, huvudstadsregionens samarbetsdelegation, trafikministeriet eller länsstyrelsen,

5) beställningstrafik tillståndspliktig persontrafik som bedrivs endast på beställning på det sätt som beställaren bestämmer samt annan tillståndspliktig persontrafik som inte är linjetrafik eller köptrafik,

6) kollektivtrafik linjetrafik, köptrafik och annan regelbunden persontrafik vars tjänster kan utnyttjas allmänt,

7) den person som svarar för trafiken en person som har föreslagits för uppdraget av en juridisk person och godkänts av tillståndsmyndigheten och som reellt och varaktigt leder företagets transportverksamhet samt företräder företaget vid kontakter till den myndighet som beviljar trafiktillstånd och övervakar trafiken, (21.7.2006/695)

8) stationsplats den plats eller ort från vilken trafiken bedrivs eller kommer att bedrivas, (21.7.2006/695)

9) direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter. (21.7.2006/695)

3 § (15.7.1994/662)
Planeringsmyndigheter

Förutsättningarna för skötseln av kollektivtrafiken skall beaktas vid planläggning samt vid annan planering av markanvändningen och av trafikleder.

Trafikbehoven och trafiktjänsterna skall om möjligt alltid samordnas. När trafiken planeras har myndigheten ansvaret för att möjligheterna att använda kollektivtrafik utreds och utnyttjas.

Kommunen har till uppgift att till behövliga delar fastställa nivån på servicen i kollektivtrafiken inom sitt område. Kommunerna skall samarbeta med varandra och försöka samordna de tjänster som tillhandahålls inom olika persontrafikformer samt beakta behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, åldringar och handikappade. Om huvudstadsregionens samarbetsdelegations uppgifter vid planeringen av kollektivtrafiken stadgas dessutom särskilt.

Länsstyrelsen har till uppgift att främja kommunernas trafikplanering och skapa förutsättningar för att kommunernas samarbete skall lyckas.

Trafikministeriet har till uppgift att i synnerhet samordna de tjänster som tillhandahålls inom olika persontrafikformer samt främja sådan trafikplanering och trafikforskning som förbättrar möjligheterna att använda kollektivtrafik.

4 § (15.7.1994/662)
Produktion och anskaffning av kollektivtrafiktjänster samt avtal om priser (30.4.1998/301)

Kommunerna kan vid behov samarbeta med varandra när de producerar och anskaffar kollektivtrafiktjänster. Kommunen kan producera köptrafiktjänster även för användning inom en annan kommuns område.

Dessutom har kommuner och samkommuner rätt att med trafikidkarna avtala om priserna på region- och kommunbiljetter när kommuner eller staten finansierar rabatter på dessa biljetter. En eller flera kommuner eller samkommuner samt regionens eller kommunens trafikidkare kan tillsammans eller var för sig vara parter i ett sådant avtal. (30.4.1998/301)

Vid anskaffning av köptrafiktjänster skall gällande stadganden om offentlig upphandlig iakttas.

2 kap

Tillståndspliktig persontrafik

5 § (2.3.2007/218)
Trafiktillstånd

Persontransport på väg med buss eller ambulans mot ersättning är förbjuden utan trafiktillstånd, med undantag av sådana transporter som nämns i 6 §.

Persontransport på väg med fordon i kategori L5e–L7e (trehjulingar, lätta fyrhjulingar, fyrhjulingar) mot ersättning är förbjuden.

Om personer transporteras mot ersättning med en hyrd buss eller ambulans vars förare är uthyraren eller någon som är anställd hos uthyraren eller som han har anvisat, förmedlat eller på något därmed jämförbart sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren som trafikidkare i stället för den som hyr bilen.

6 § (2.3.2007/218)
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, en samkommun eller ett sjukhus,

2) en koncerns persontransporter utföras med buss som den innehar.

6 a § (15.7.1994/662)
Trafiktillståndssystemet

Bedrivande av tillståndspliktig persontrafik är tillåten med stöd av kollektivtrafiktillstånd, linjetrafiktillstånd eller sjuktransporttillstånd. (2.3.2007/218)

Ett kollektivtrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva beställnings- och köptrafik med buss i hela landet med undantag för Åland. Vid bedrivande av beställningstrafik får dock inte körningar från taxistationer tas emot. Om trafik bedrivs med en buss som är utrustad med sittplatser för högst 16 passagerare, kan rätten att bedriva beställningstrafik dessutom begränsas genom sådana till trafiktillståndet fogade villkor, som förtydligar arbetsfördelningen i förhållande till beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd. (4.12.1998/888)

Ett linjetrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva linjetrafik med buss.

4 mom. har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

De tillstånd som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf kan berättiga bedrivande av trafik med museifordon. (2.3.2007/218)

Ett sjuktransporttillstånd berättigar innehavaren till att bedriva sjuktransporter med en ambulans i hela landet med undantag för Åland.

7 §
Bemyndigande som gäller internationella transporter

Efter att ha fått behörigt bemyndigande kan trafikministeriet på basis av reciprocitet överenskomma om undantag från 5 och 6 §§ i fråga om internationella landsvägstransporter och om undantag från tillståndsarrangemang enligt internationella överenskommelser.

7 a § (12.3.2004/180)
Behöriga myndigheter som avses i rådets förordningar om internationell busstrafik och cabotagetrafik

Behöriga myndigheter enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, är i Finland kommunikationsministeriet som även tar emot de anmälningar som avses i artikel 2.3 i förordningen och ger de certifikat som avses i artiklarna 13.1 och 13.3 samt Fordonsförvaltningscentralen och länsstyrelserna av vilka trafikidkaren får de handlingar som avses i artikel 11.4. Länsstyrelsen i det län där sökanden har hemort är behörig att bevilja i artikel 3 a avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla och återta sådana tillstånd i enlighet med artiklarna 16.1 och 16.3. I artiklarna 6–9 avsedd myndighet som beviljar tillstånd för regelbunden trafik är den länsstyrelse på vars område rutten finns. Om rutten omfattar flera en ett läns område, beviljas tillståndet av den länsstyrelse på vars område den längsta sträckan av rutten finns. Sådan behörig kontroll- och övervakningsmyndighet som avses i artiklarna 14 och 15 i förordningen är polisen.

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 12/98 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, är i Finland kommunikationsministeriet. Fordonsförvaltningscentralen är den behöriga myndighet som avses i artikel 6 i förordningen. Polisen är den kontrollmyndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i förordningen. Polisen är även behörig att återta sådana förfalskade handlingar som avses i artikel 11.3.

7 b § (15.7.1994/663)
Behörig myndighet enligt rådets trafikpliktsförordning

Behörig myndighet i Finland enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (rådets trafikpliktsförordning) är i frågor som gäller järnvägstrafik och trafik på inre vattenvägar trafikministeriet. Behöriga myndigheter i frågor som gäller vägtrafik är trafikministeriet, länsstyrelserna, kommunerna och huvudstadsregionens samarbetsdelegation så som trafikministeriet närmare bestämmer. Trafikministeriet kan också meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av förordningen.

7 c § (12.3.2004/180)
Tillfällig internationell persontransport med buss

Det kontrolldokument för avreglerad tillfällig trafik som avses i artikel 6 i den överenskommelse som avses i rådets beslut 2002/917/EG om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss utfärdas i Finland av Fordonsförvaltningscentralen. I Finland är kommunikationsministeriet den behöriga myndighet som beviljar tillstånd och som avses i artikel 15 i överenskommelsen. De kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i överenskommelsen är polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.

7 d § (12.3.2004/180)
Transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss som baserar sig på bilaterala avtal

Fordonsförvaltningscentralen beviljar ett transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontransport med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat. I ansökan skall finnas de uppgifter som tillståndsmyndigheten begärt och som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

Tillståndet skall beviljas om tillstånd kan anvisas den transport ansökan gäller enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland. Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma en ansökningstid för tillståndet. Om endast en del av de sökande kan beviljas tillstånd på grund av det ringa antalet tillstånd, skall tillståndet beviljas de sökande som först ansökt om tillstånd.

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återställa ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts.

8 § (15.7.1994/662)
Tillståndsmyndigheter

Kollektivtrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sin hemort.

Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen. Om linjens rutt omfattar flera än ett län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det län där den längsta sträckan av rutten finns. Linjetrafiktillstånd för trafik som överskrider länsgränsen och som helt eller delvis körs som snabbturstrafik beviljas dock av länsstyrelsen i Södra Finlands län. Kommunikationsministeriet beviljar tillstånd för annan än i 7 a § avsedd linjetrafik som överskrider riksgränsen. (19.8.2005/634)

Genom förordning stadgas om de kommuner och samkommuner där trafiktillstånd för linjetrafik inom kommunens och samkommunens område beviljas av en kommunal myndighet eller av samkommunens myndighet. Trafiktillstånd för linjetrafik endast inom verksamhetsområdet för huvudstadsregionens samarbetsdelegation beviljas av samarbetsdelegationen, om inte beviljandet av tillstånd hör till kommunens behörighet.

Sjuktransporttillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där stationsplatsen för trafiken finns. (2.3.2007/218)

9 § (21.7.2006/695)
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Kollektivtrafiktillstånd skall beviljas en sökande som har gott anseende, ett av Fordonsförvaltningscentralen utfärdat intyg över yrkesskicklighet och rättshandlingsförmåga samt är solvent. Tillstånd skall beviljas även en juridisk person som uppfyller kravet om solvens, om den person som svarar för trafiken hos den juridiska personen uppfyller de övriga kraven.

Sökanden skall anses solvent om han på behörigt sätt förmår svara för sina förpliktelser och visar att han har de tillräckliga ekonomiska resurser att starta ett företag och sköta trafiken på ändamålsenligt sätt som avses i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. En sökande från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan visa sin solvens med ett intyg enligt artikel 9 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

Sökanden eller den person som svarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 mom., om han

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, trafikidkande, iakttagande av kör- och vilotider, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesansvar,

och gärningarna visar att han är uppenbart olämplig att bedriva tillståndspliktig persontrafik.

En sökande från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan visa sitt goda anseende med en handling som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

Sökanden eller den person som svarar för trafiken skall anses yrkesskicklig om han har fullföljt en företagarkurs i busstrafik och fått ett intyg över ett godkänt skriftligt prov som utfärdats av Fordonsförvaltningscentralen eller som uppfyller kraven i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter och utfärdats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Företagarkurs krävs inte av den som har minst fem års fortlöpande praktisk erfarenhet i ledande uppgifter i ett företag inom persontrafiken. Han eller hon måste dock bli godkänd i slutprovet.

9 a § (15.7.1994/662)
Förutsättningar för beviljande av linjetrafiktillstånd

Linjetrafiktillstånd kan beviljas en sökande som innehar kollektivtrafiktillstånd.

Vid beviljande av trafiktillstånd skall framför allt beaktas efterfrågan på trafiktjänster samt befintliga trafiktjänster, även köptrafik, behoven av att ordna persontrafik i kommunerna samt lönsamheten och ändamålsenligheten hos den trafik som ansökan gäller.

9 b § (2.3.2007/218)
Förutsättningar för beviljande av sjuktransporttillstånd

Sjuktransporttillstånd kan beviljas en sökande som uppfyller kraven enligt 9 § 1–3 mom. Vid beviljande av tillstånd skall även beaktas efterfrågan inom det huvudsakliga verksamhetsområdet samt ändamålsenligheten och de ekonomiska förutsättningarna hos den företagsverksamhet som ansökan gäller.

9 c § (21.7.2006/695)
Trafikföretagarkurser och intyg över godkänt prov

Syftet med företagarkurser i busstrafik och taxitrafik är att ge dem som ämnar bli trafikidkare tillräcklig yrkesmässig kompetens. Kurserna innefattar ett skriftligt prov som ordnas av Fordonsförvaltningscentralen. Centralen kan anlita en utomstående expert för utarbetandet av provuppgifterna och ordnandet av provtillfället.

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar ett intyg till den som har blivit godkänd i det prov som nämns i 1 mom. Det intyg som utfärdas till den som ämnar bedriva busstrafik skall till sin form överensstämma med bestämmelserna om utformningen av examensprovet i bilaga I till direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter och med modellen i bilaga I a till direktivet.

9 d § (21.7.2006/695)
Behöriga myndigheter och organ enligt direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter

I denna paragraf bestäms om de myndigheter och organ som utfärdar de intyg eller andra handlingar som avses i artiklarna 8–10 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter till personer som ämnar bedriva persontrafik på väg i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ett sådant intyg över gott anseende som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter utfärdas av polisen på hemorten. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 9 i direktivet utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt. Ett sådant intyg över yrkesskicklighet som avses i artikel 10 i direktivet utfärdas av länsstyrelsen till dem som före den 2 oktober 1999 första gången har fått rätt att bedriva persontrafik och i annat fall av Fordonsförvaltningscentralen.

10 § (15.7.1994/662)
Beviljande av trafiktillstånd

Ett kollektivtrafiktillstånd är giltigt i tio år. I tillståndet skall fastställas maximiantalet bussar som används i trafiken samt övervakningsplatsen. Vid behov kan i 6 a § 2 mom. avsedda villkor som begränsar bedrivandet av beställningstrafik fogas till kollektivtrafiktillståndet. (4.12.1998/888)

Ett linjetrafiktillstånd är giltigt i högst tio år. I linjetrafiktillståndet skall dessutom fastställas övervakningsplatsen, rutten, i allmänhet tidtabellen samt den tidpunkt då trafiken skall inledas. Till tillståndet kan fogas villkor som gäller behörig skötsel av trafiken samt underleveranser.

Ett sjuktransporttillstånd gäller i högst fem år. I tillståndet skall dessutom fastställas stationsplatsen eller stationsplatserna för trafiken samt den tidpunkt då trafiken senast skall inledas. Tillståndet kan förenas med villkor som gäller vederbörlig skötsel av trafiken. (2.3.2007/218)

4 mom. har upphävts genom L 4.12.1998/888. (4.12.1998/888)

10 a § (27.8.1999/871)
Kontroll av förutsättningarna för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Tillståndsmyndigheten skall regelbundet och minst vart femte år kontrollera att innehavaren av kollektivtrafiktillståndet och den person som svarar för trafiken vid den juridiska personen fortfarande uppfyller de förutsättningar som avses i 9 §. Tillståndshavaren är skyldig att när så krävs lämna tillståndsmyndigheten de uppgifter som behövs för kontrollen.

11 § (2.3.2007/218)
Taxor

Kommunikationsministeriet kan vid behov fastställa sjuktransporttaxan och den riksomfattande seriebiljettaxan för linjetrafiken.

12 § (15.7.1994/662)

12 § har upphävts genom L 15.7.1994/662.

13 § (15.7.1994/662)
Tillståndshavarens skyldighet att bedriva trafik

Innehavaren av ett trafiktillstånd är skyldig att bedriva trafik enligt tillståndet och i övrigt på behörigt sätt.

2 mom. har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

3 mom. har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

14 § (15.7.1994/662)
Förbud mot vållande av olägenhet för linjetrafiken

Det är förbjudet att bedriva beställnings- eller köptrafik, om syftet är att transportera sådana passagerare som har lämpliga linjetrafikförbindelser till sitt förfogande.

Vid bedömningen av den olägenhet som vållas linjetrafiken skall beaktas dels det minskade antalet passagerare i linjetrafiken, dels restiden jämte väntetider, antalet byten, passagerarnas särskilda behov samt hur ofta de transporter som sköts i form av beställnings- eller köptrafik återkommer.

Den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd kan förstärka förbudet mot vållande av olägenhet med vite, med iakttagande av viteslagen (1113/90).

15 § (15.7.1994/662)

15 § har upphävts genom L 15.7.1994/662.

16 §

16 § har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

17 § (15.7.1994/662)
Godstransport

I linje- och köptrafik får även transporteras gods. I linjetrafik får i en bils passagerarutrymmen inte transporteras annat gods än passagerarnas handbagage. I köptrafik får gods transporteras så som överenskoms med köparen.

2 mom. har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

18 § (15.7.1994/662)
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna trafikministeriet de uppgifter om sin ekonomi och trafik som behövs för trafikplanering, statistik och forskning. Trafikministeriet har utan hinder av sin tystnadsplikt rätt att lämna dessa uppgifter till länsstyrelserna för trafikplanering och forskning.

Skyldigheten att lämna uppgifter kan förstärkas med vite, med iakttagande av viteslagen.

19 § (15.7.1994/662)
Undantagsföreskrifter

Tillståndsmyndigheten kan meddela sådana föreskrifter om bedrivande av trafik som avviker från trafiktillståndet, om detta på grund av förändrade förhållanden eller av andra särskilda skäl är nödvändigt.

20 § (15.7.1994/662)
Återkallande av trafiktillstånd

Uppfyller innehavaren av ett trafiktillstånd inte längre villkoren för erhållande av trafiktillstånd eller bedrivs trafiken inte enligt tillståndet eller i övrigt på behörigt sätt, kan tillståndsmyndigheten återkalla trafiktillståndet helt eller för viss tid. Om den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd återkallar ett kollektivtrafiktillstånd, skall den, efter att ha hört de myndigheter som beviljar linjetrafiktillstånd, samtidigt återkalla också tillståndshavarens linjetrafiktillstånd.

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett trafiktillstånd, dock inte ett kollektivtrafiktillstånd, också om trafiken inte längre kan anses vara ändamålsenligt och lönsamt organiserad och om en omorganisering av trafiken är nödvändig med tanke på allmän fördel.

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett sjuktransporttillstånd som har beviljats en juridisk person, om företaget säljs eller annars överlåts mot vederlag och den av tillståndsmyndigheten godkända person som svarar för trafiken, i samband med en sådan överlåtelse eller före det har upphört eller därefter upphör med att faktiskt sköta de uppgifter som enligt denna lag ankommer på honom eller henne. Företaget anses vara sålt eller överlåtet mot vederlag, om bestämmanderätten som grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav i företaget överförs eller har överförts. Tillståndet återkallas emellertid inte, om köparen eller någon annan person till vilken tillståndet har överförts uppfyller de villkor för beviljande av sjuktransporttillstånd som avses i 9 § 1–3 mom. och om det tillstånd som överförs har beviljats före den 1 mars 1991. (2.3.2007/218)

21 § (15.7.1994/662)
Förbjudande eller begränsning av trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd

Om trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller linjetrafiktillstånd bedrivs i strid med denna lag eller med författningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller med villkoren i trafiktillståndet, kan den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd förbjuda tillståndshavaren att under viss tid eller tills vidare bedriva beställningstrafik, även om trafiktill- ståndet inte återkallas. (4.12.1998/888)

Om trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd bedrivs i strid med internationella avtal, kan trafikministeriet förbjuda tillståndshavaren att under viss tid eller tills vidare bedriva internationell trafik eller begränsa bedrivandet av den.

22 § (15.7.1994/662)

22 § har upphävts genom L 15.7.1994/662.

3 kap

Statlig finansiering (15.7.1994/662)

23 § (15.7.1994/662)
Användningsändamål

Genom anslag som anvisats i statsbudgeten kan

1) ersättningar som uppkommer till följd av avtal som ingåtts med företagen om köp av tjänster betalas och gottgörelse för kostnader till följd av den trafikplikt som ålagts företagen lämnas på det sätt som föreskrivs närmare i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,

2) flygtrafiktjänster köpas, samt

3) finansiering beviljas för utvecklings-, planerings- och forskningsprojekt för kollektivtrafiken.

23 a § (15.7.1994/662)
Kvotering och användning av anslag

Trafikministeriet beslutar om kvotering av det anslag som anvisats i statsbudgeten eller en del därav för länsstyrelserna och bestämmer till behövliga delar om dess fördelning på de ändamål som nämns i 23 §.

Länsstyrelserna och trafikministeriet får själva använda anslaget för de ändamål som nämns i 23 §. De kan även bevilja kommuner, regionala samkommuner eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation statsbidrag för samma ändamål.

24 §
Återkrav av statsbidrag

Statsbidrag skall återbetalas helt eller till den del som det är frågan om och återkallas till den del som inte ännu har betalts, om

1) för beviljandet, betalningen eller tillsynen över statsbidrag har getts felaktiga eller vilseledande uppgifter och om detta har inverkat på erhållandet av bidrag eller på väsentliga punkter på villkoren för bidraget,

2) utlämnande av uppgifter, handlingar och annat material eller hjälp, som förutsätts i bevillningsbeslutet och som krävs för betalning eller övervakning av statsbidraget har vägrats,

3) statsbidrag i övrigt har betalts under oriktiga förutsättningar eller utan grund eller om

4) statsbidrag har använts för andra ändamål än det som har beviljats för.

Om villkoren för statsbidrag i övrigt har åsidosatts kan beslut fattas om att statsbidraget eller en del därav skall återbäras och att den del som inte ännu har betalts skall återkallas eller att utbetalningen skall avbrytas.

På statsbidrag som återbärs skall, räknat från den dag bidraget har betalts, erläggas en ränta som överstiger Finlands Banks gällande grundränta med fyra procentenheter. Om det belopp som skall betalas inte erläggs senast på den utsatta förfallodagen, skall en årlig förseningsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen betalas. (3.3.1995/293)

4 kap

Särskilda stadganden

25 § (21.7.2006/695)
Rättelseyrkande och ändringssökande

Rätt att söka ändring i ett beslut som gäller ett trafiktillstånd har den sökande och den tillståndshavare vars rätt beslutet kan inverka på samt den kommun där den trafik som avses i tillståndsansökan bedrivs.

I ett beslut om att ett prov som avses i 9 c § underkänts får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av en provprestation får sökas hos Fordonsförvaltningscentralen. Till ett beslut om underkännande skall fogas anvisningar om framställande av rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall framställas skriftligen inom 30 dagar från den dag då personen i fråga fick kännedom om avslaget. I 3 mom. bestäms om sökande av ändring i Fordonsförvaltningscentralens beslut angående rättelseyrkandet.

I ett beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

26 §
Verkställbara beslut

Ett beslut eller förordnande som har meddelats enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den skall iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte den myndighet som har meddelat beslutet eller förordnandet bestämmer något annat.

27 §
Straffstadganden

Den som bedriver tillståndspliktig persontrafik utan behörigt trafiktillstånd eller sådant transporttillstånd som förutsätts i internationella avtal om landsvägstransporter eller bryter mot förbudet i 5 § 2 mom., skall för bedrivande av olovlig persontrafik dömas till böter eller fängelse i högst tre månader. (2.3.2007/218)

Den som försummar en sådan skyldighet att göra anmälan som stadgas i denna lag eller i stadganden som har utfärdats med stöd av den skall för försummelse av anmälningsskyldighet dömas till böter. (15.7.1994/662)

28 § (2.3.2007/218)
Avbrytande av olovlig trafik

En polisman kan avbryta en transport, om tillståndspliktig persontrafik bedrivs utan behörigt trafiktillstånd, utan tillstånd som förutsätts i internationella avtal eller i strid med ett förbud eller utan en handling eller om fordonets förare inte kan förete en handling som han eller hon enligt denna lag eller enligt bestämmelser som har utfärdats med stöd av den är skyldig att medföra.

29 § (15.7.1994/662)
Bemyndigande att ge förordning

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd samt om sökande, ändring och förnyande av trafiktillstånd, underleveranser, döds- och konkursbons rätt att bedriva trafik, byte av den person som svarar för trafiken, trafikövervakning, antecknande av bil i trafiktillstånd, tillståndsmyndigheternas och kommunernas skyldighet att lämna länsstyrelsen uppgifter om tillstånd som de har beviljat och om trafik som de har köpt samt om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.

2 mom. har upphävts genom L 2.3.2007/218. (2.3.2007/218)

Inrikesministeriet kan meddela närmare föreskrifter om fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den ankommer på polisen.

30 § (12.3.2004/180)
Personregisteruppgifter

En tillståndsmyndighet har rätt att få uppgifter ur straffregistret, fordonstrafikregistret och utsökningsregistret för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av trafiktillstånd.

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Trafiktillstånd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

En tillståndshavare som har ett trafiktillstånd när denna lag träder i kraft samt en person som vid nämnda tid är ansvarig för trafiken i ett företag som bedriver yrkesmässig persontrafik anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i lagen.

Regeringens proposition 175/90, Trafikutsk. bet. 7/90, Stora utsk. bet. 247/90

Ikraftträdelsestadganden:

15.7.1994/662:

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. I fråga om 8 § 1 mom., 9 b § 2-5 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1-3 mom. samt 20 § 3 mom. träder lagen dock i kraft den 1 januari 1995. Lagens 7 a § träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (7 a § trädde i kraft enligt F 665/1994 den 1.8.1994.)

2. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

3. Genom denna lag upphävs trafikministeriets beslut av den 27 februari 1991 om kommuner som godkänner taxorna i stadsmässig lokaltrafik (444/91), trafikministeriets beslut av den 14 april 1992 om landets indelning i trafikområden för beställningstrafik som bedrivs med personbil (355/92) och trafikministeriets beslut av den 21 maj 1993 om bedömning av yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig busstrafik (458/93) samt trafikministeriets beslut av den 17 december 1993 om kollektivtrafik som bedrivs med buss med stöd av beställningstrafikrätt (1399/93). Dessutom upphävs de av länsstyrelserna fastställda taxiradioreglementena och taxireglementena den 1 januari 1995.

4. Den som har rätt att bedriva linje- eller beställningstrafik med buss den 30 juni 1994 anses uppfylla de krav som i denna lag stadgas för beviljande av kollektivtrafiktillstånd och han beviljas sådant tillstånd på ansökan. Dessa tillstånd, som beviljas av trafikministeriet, berättigar innehavaren till att från och med den 1 augusti 1994 bedriva trafik enligt 6 a § 2 mom.

5. Också andra kollektivtrafiktillstånd beviljas till och med den 31 december 1994 av trafikministeriet och med stöd av dem får till nämnda datum bedrivas endast köptrafik, om det inte föreligger grunder enligt 9 a § 2 mom. för att tillåta att även beställningstrafik bedrivs.

6. Om en kommun eller huvudstadsregionens samarbetsdelegation ekonomiskt ansvarar för den trafik som bedrivs med stöd av linjetrafiktillstånd och skötseln av trafiken baserar sig på ett köpeavtal, upphör linjetrafiktillstånden att gälla den 1 augusti 1994, varefter skötseln av trafiken bestäms endast på basis av avtal.

7. De taxor som godkänts med stöd av trafikministeriets beslut om kommuner som godkänner taxorna i stadsmässig lokaltrafik gäller från och med den 1 augusti 1994 som sådana tills kommunerna beslutar något annat eller avtalar något annat med trafikidkarna.

8. Vid beviljande av taxitillstånd skall fram till den 1 januari 1995 iakttas 9 § 1-3 mom. och 9 a § 2 mom.

9. Innehavare av beställningstrafiktillstånd för personbil och invalidtaxi anses uppfylla förutsättningarna för beviljande av taxitillstånd. Innehavare av ambulanstillstånd anses uppfylla förutsättningarna för beviljande av sjuktransporttillstånd.

10. Med stöd av beställningstrafiktillstånd för personbil och ambulans får från och med den 1 augusti 1994 bedrivas trafik i hela landet. De begränsningar som gäller invalidtaxitillstånd med undantag för den begränsning som gäller fordonen, slopas den 1 augusti 1994. Övriga sådana begränsningar som gäller tillstånd som berättigar innehavaren till att bedriva taxitrafik slopas den 1 januari 1997.

11. I övrigt gäller de trafiktillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft som sådana under den tid som fastställts i tillståndet.

12. Taxiradiobeställningscentraler som länsstyrelserna har godkänt före den 1 januari 1995 behöver inte göra anmälan enligt 16 § 1 mom.

13. Före utgången av 1997 kan ett taxitillstånd erhållas om sökanden före den 1 januari 1995 har arbetat som heltidsanställd taxiförare under minst fem år. Tillståndstagaren skall emellertid inom två år efter det att tillståndet beviljats avlägga en godkänd företagarkurs innan den persontrafik inleds som utövas med stöd av taxitillståndet.

RP 52/94, TrUB 10/94, Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv (74/562/EEG och 89/438/EEG ), Gemensamma EES-kommittns beslut 21.3.1994 Nr 7/94, Bilaga till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 684/92 och (EEG) Nr 2454/92

15.7.1994/663:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

RP 87/94, TrUB 10/94, Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1191/69 och (EEG) Nr 1893/91

3.3.1995/293:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

31.1.1997/91:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 218/1996, TrUB 10/1996, RSv 224/1996

30.4.1998/301:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

RP 11/1998, TrUB 2/1998, RSv 28/1998

4.12.1998/888:

Denna lag träder i kraft den 11 december 1998. Lagens 7 a § 2 mom. träder dock i kraft den 11 juni 1999.

Den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd kan genom villkor som fogas till trafiktillståndet begränsa rätten att bedriva beställningstrafik med stöd av kollektivtrafiktillstånd som beviljats före lagens ikraftträdande, om det är nödvändigt för att förtydliga arbetsfördelningen i förhållande till den beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd och trafiken bedrivs med en buss som är utrustad med sittplatser för högst 16 passagerare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 684/92 ; EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 1, Rådets förordning (EG) nr 11/98 ; EGT nr L 4, 8.1.1998, s. 1, Rådets förordning (EG) nr 12/98 ; EGT nr L 4, 8.1.1998, s. 10, RP 112/1998, TrUB 11/1998, RSv 138/1998

27.8.1999/871:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 13/1999, TrUB 1/1999, RSv 11/1999, Rådets direktiv 98/76/EG; EGT nr L 277, 14.10.1998, s. 17

25.8.2000/759:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

RP 60/2000, TrUB 5/2000, RSv 91/2000

11.12.2002/1092:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

12.3.2004/180:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

RP 180/2003, KoUB 7/2004, RSv 11/2004

19.8.2005/634:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2005.

RP 66/2005, KoUB 15/2005, RSv 78/2005

21.7.2006/695:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs i förordningen av den 15 juli 1994 om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/1994) 3 § 3 mom., 4 § 3 mom. samt 5 och 6 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 720/1999.

RP 24/2006, KoUB 12/2006, RSv 71/2006

2.3.2007/218:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 38/2006, KoUB 34/2006, RSv 263/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.