Beaktats t.o.m. FörfS 177/2020.

15.2.1991/342

Lag om tillståndspliktig godstrafik på väg (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om kommersiell godtransport på väg 21.7.2006/693, som gäller fr.o.m. den 1.9.2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (28.6.1994/574)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndspliktig godstrafik på väg och på internationell godstrafik för vilken krävs transporttillstånd.

Denna lag tillämpas inte, med undantag för stadgandena om transporttillstånd, på sådana arbetsplatser eller på sådana fabriks-, hamn-, lager-, tävlings- eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt.

2 § (11.12.2002/1093)
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillståndspliktig godstrafik sådan transport av gods på väg som kräver trafiktillstånd enligt 3 §,

2) fordon bil och trafiktraktor,

3) transporttillstånd ett tillstånd med stöd av vilket en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland eller i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn utomlands,

3 a) bilateralt tillstånd ett transporttillstånd för trafik mellan Finland och någon annan stat, (12.3.2004/179)

3 b) tillstånd som utfärdats i tredje land ett transporttillstånd för trafik mellan två länder, av vilka ingetdera är fordonets registreringsstat, (12.3.2004/179)

3 c) CEMT-tillstånd ett sådant transporttillstånd för trafik mellan lastningsplatser för gods i två olika medlemsstater som avses inom Europeiska transportministerrådet, (12.3.2004/179)

3 d) transittillstånd sådant miljöpoängsystem som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2327/2003 om inrättande av ett tillfälligt poängsystem för tunga lastbilar som reser genom Österrike 2004 inom ramen för en hållbar transportpolitik eller något annat tillstånd som berättigar den som bedriver trafik att passera genom en annan stat, (12.3.2004/179)

4) gemenskapstillstånd ett tillstånd som avses i rådets förordning (EEG) nr 881/92 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,

5) kopia av gemenskapstillstånd en kopia som utfärdats och styrkts av tillståndsmyndigheten.

3 § (21.12.2001/1350)
Trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd är sådan transport av gods som mot ersättning utförs på väg med ett fordon förbjuden med undantag för de transporter som avses i 4 §. Ersättning enligt kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal för godstransporter som anknyter till arbetsuppgifterna och som utförs med ett fordon som innehas av löntagaren är inte en sådan ersättning som här avses.

Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat till eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren.

För sådan transport av gods som mot ersättning utförs på väg med ett fordon krävs trafiktillstånd även när avtal om utförandet av transporten har ingåtts i syfte att kringgå denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om förhållandena visar att detta varit avsikten.

4 § (21.12.2001/1350)
Trafik som är befriad från tillståndsplikt

Trafiktillstånd behövs inte för

1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst 1 700 kg,

2) transport av gods i samband med förarutbildning i en yrkesläroanstalt, om utbildningen sker under övervakning av utbildningsstyrelsen,

3) sådan transport av gods i samband med näringsverksamhet som normalt ingår som ett led i bedrivandet av näringsverksamheten och som sker med fordon som innehas av näringsidkaren, om transportens andel utgör högst 30 procent av hela näringsverksamheten,

4) transport av gods som sker i samband med entreprenader eller andra avtalade arbetsprojekt, då transporten sker med fordon som innehas av entreprenören eller någon annan prestationsskyldig, om transportens andel utgör högst 30 procent av entreprenaden eller arbetsprojektet,

5) en koncerns eller en därmed jämförbar sammanslutnings eller en kommuns, en samkommuns eller ett i en kommunkoncern ingående samfunds transporter med fordon som innehas av dem,

6) transporter i anslutning till sådan social- och hälsovårdsservice som en kommun, en samkommun eller ett i en kommunkoncern ingående samfund ordnar med fordon som innehas av dem,

7) liktransport.

5 §
Internationella transporter (21.12.2001/1350)

Efter att ha fått behövligt bemyndigande kan trafikministeriet på grundvalen av reciprocitet överenskomma om undantag från tillståndsförfarandet i fråga om internationella landsvägstransporter och om undantag från tillståndsarrangemang enligt internationella överenskommelser.

En i utlandet registrerad eller en i Finland registrerad men till utlandet uthyrd lastbil och tung släpvagn skall ha transporttillstånd, om inte något annat följer av internationella överenskommelser eller Europeiska gemenskapernas lagstiftning. (21.12.2001/1350)

Trafikministeriet kan befria sådana fordon eller transporter om vilka inte avtalas i internationella överenskommelser från kravet på transporttillstånd. (28.6.1994/574)

6 §
Tillståndsmyndighet

Trafiktillstånd beviljas av länsstyrelsen i det län där sökandens hemort finns.

Tullen beviljar det transporttillstånd som avses i 2 § 3 a- och 3 d-punkten med undantag av transporttillstånd i Republiken Österrike och Schweiziska edsförbundet som beviljas av Fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningscentralen beviljar det transporttillstånd som avses i 2 § 3 b- och 3 c-punkten. (12.3.2004/179)

7 § (28.6.1994/574)
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd skall beviljas en sökande som har gott anseende, yrkesskicklighet och solvens och som även annars som person är lämplig att bedriva trafik.

En förutsättning för att tillstånd skall beviljas en juridisk person är att denne är solvent och att den som ansvarar för trafiken har gott anseende, yrkesskicklighet och förmåga att på behörigt sätt svara för sina förpliktelser samt även annars som person är lämplig att bedriva trafik.

7 a § (21.12.2001/1350)
Utbildning av trafikföretagare

För att göra det möjligt för trafikföretagare att förvärva den yrkesskicklighet som avses i 7 § ordnas trafikföretagarutbildning.

Utbildning kan ges av de läroanstalter som kommunikationsministeriet godkänner för detta ändamål med hänsyn till utbildningsbehovet samt läroanstaltens förutsättningar att ge lämplig utbildning.

7 b § (12.3.2004/179)
Förutsättningar för beviljande av transporttillstånd

Tillståndsmyndigheten beviljar transporttillstånd på ansökan. I ansökan skall finnas de uppgifter som tillståndsmyndigheten begärt och som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

Tillståndsmyndigheten skall bevilja transporttillstånd, om tillstånd kan anvisas den transport ansökan gäller enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland. Tillståndsmyndigheten kan bestämma en ansökningstid för tillståndet. Om endast en del av de sökande kan beviljas tillstånd på grund av det ringa antalet tillstånd, skall tillståndet beviljas de sökande som sköter transporten så att den transporträtt som hänför sig till det tillstånd ansökan gäller utnyttjas på det effektivaste sättet.

7 c § (12.3.2004/179)
Återställande av transporttillstånd

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återställa ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts. Tillståndsmyndigheten kan kräva att transporttillståndet återställs, om tillståndshavaren inte använder transporttillståndet och inte heller inom en skälig tid som bestäms av tillståndsmyndigheten börjar använda tillståndet.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få handräckning av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet för övervakningen av att bestämmelsen iakttas och för verkställigheten av bestämmelsen.

8 § (28.6.1994/574)
Trafiktillståndssystemet

Ett trafiktillstånd som har beviljats för trafik i Finland berättigar innehavaren till att bedriva trafik i hela landet, med undantag för Åland, och i de fall som stadgas genom förordning också utomlands. Ett trafiktillstånd som har beviljats för utrikestrafik berättigar innehavaren till att bedriva trafik även här i landet, med undantag för Åland.

Om trafik som bedrivs på Åland beslutar landskapet Åland. Ett trafiktillstånd som har beviljats av Ålands landskapsstyrelse berättigar innehavaren till att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

Ett trafiktillstånd beviljas för viss tid och kan innehålla villkor som skall iakttas vid bedrivandet av trafiken.

Trafiktillståndet är personligt och det får inte överlämnas för att användas av någon annan. (21.12.2001/1350)

9 §
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna trafikministeriet sådana uppgifter om trafiken och ekonomiska uppgifter som gäller trafikidkandet.

10 §
Återkallande av trafiktillstånd

Ett trafiktillstånd kan återkallas antingen helt eller för viss tid om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven för erhållande av trafiktillstånd.

Om de förseelser som har framkommit vid bedrivandet av trafiken är ringa, kan tillståndshavaren tilldelas en varning i stället för att tillståndet återkallas.

3 mom. har upphävts genom L 28.6.1994/574 (28.6.1994/574)

Om återkallande av trafiktillstånd och tilldelande av varning beslutar tillståndsmyndigheten. (28.6.1994/574)

11 § (28.6.1994/574)
Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider en tillståndshavare, får dödsboet under högst 18 månader fortsätta trafiken förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen anmäler till tillståndsmyndigheten för godkännande en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser och som uppfyller villkoren enligt förordning.

Om en tillståndshavare försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i högst tre månader, räknat från konkursens början. Under denna tid svarar de som förvaltar konkursboet för tillståndshavarens förpliktelser.

12 § (12.3.2004/179)
Skyldighet att visa upp dokument

Då trafik bedrivs skall i fordonet medföras behörigt trafiktillstånd eller transporttillstånd i original eller en kopia av gemenskapstillstånd. Tillståndet skall på anmodan visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

13 § (12.3.2004/179)
Ändringssökande

Om inte annat bestäms någon annanstans i lag, får ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag sökas på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

14 § (21.12.2001/1350)
Straffbestämmelser

Den som bedriver i denna lag avsedd trafik utan behörigt tillstånd, skall för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som överlämnar ett trafiktillstånd för att användas av någon annan, åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 9 § eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 12 §, skall för brott mot bestämmelserna om tillståndspliktig godstrafik på väg dömas till böter.

15 § (28.6.1994/574)
Avbrytande av transport

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman skall avbryta en transport ifall den som utför transporten inte genast kan visa upp sådant tillstånd som förutsätts i denna lag, om det inte föreligger särskilda skäl att tillåta att transporten fortsätter.

16 § (12.3.2004/179)
Personregisteruppgifter

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få uppgifter ur straffregistret, fordonstrafikregistret och utsökningsregistret för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av trafiktillstånd.

17 § (21.12.2001/1350)
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd, om sökande, ändring och förnyande av trafiktillstånd, om den person som ansvarar för trafiken, om fordon som används i trafiken och om övervakning av trafiken utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet och genom förordning av kommunikationsministeriet som utfärdas med stöd av ett bemyndigande som ingår i statsrådets förordning kan närmare bestämmelser utfärdas om verkställigheten och tillämpningen av rådets följande rättsakter:

1) rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter,

2) rådets förordning (EEG) nr 3916/90 om de åtgärder som skall vidtas i händelse av en kris på marknaden för godstransporter på väg,

3) rådets förordning (EEG) nr 881/92 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,

4) rådets förordning (EEG) nr 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

Inrikesministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om utförandet av de uppgifter som enligt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på polisen och gränsbevakningsväsendet.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom den upphävs 5 § 3 och 4 mom. samt 5 a § lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik (143/57), dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 3 mom. ändrat genom lagar av den 6 juni 1969 och den 31 augusti 1978 (366/69 och 675/78), 5 § 4 mom. i lag av den 5 augusti 1983 (692/83) och 5 a § i lag av den 30 mars 1978 (249/78), förordningen den 16 oktober 1970 om yrkesmässig motorfordonstrafik (646/70) jämte senare ändringar, med undantag för 3-5 och 20-23 §§.

Stadgandena i 6 § samt 8 § 1 och 2 mom. i denna lag träder dock i kraft den 1 januari 1993 och genom dem upphävs 9 och 9 a §§ lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik, sådana de lyder, 9 § i lag av den 27 februari 1970 (149/70) och 9 a § i lag av den 21 maj 1965 (288/65), samt 3-5 och 20-23 §§ förordningen om yrkesmässig motorfordonstrafik (647/70), av dessa 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 30 mars 1978 och den 8 februari 1985 (250/78 och 173/85), 20, 22 och 22 a §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 8 februari 1985 och förordning av den 13 november 1987 (849/87), 20 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 8 februari 1985 och 22 b § i nämnda förordning av den 13 november 1987, samt trafikministeriets beslut av den 18 december 1987 om begränsning av godstrafiktillstånd som beviljas för bedrivande av yrkesmässig motorfordonstrafik (1155/87) och trafikministeriets beslut nr 8637/70/87 av den 18 december 1987 om uppsamlings- och distributionsområden för godslinjetrafiken.

19 §
Övergångsstadganden

På grund av en tillståndshavares död eller pensionering kan ett trafiktillstånd överföras på en fysisk person eller juridisk person som uppfyller villkoren i lagens 7 § och som tillståndsmyndigheten kan godkänna. Ett tillstånd kan inte överföras efter 1992.

Trafiktillstånd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

Ansökningar om trafiktillstånd samt anmälningar om förändringar i fråga om den person som ansvarar för trafiken, som har lämnats in innan denna lag har trätt i kraft, men som inte har hunnit avgöras då denna lag träder i kraft, avgörs enligt denna lag.

En tillståndshavare som har trafiktillstånd för traktor eller last- eller paketbil då denna lag träder i kraft samt den som då denna lag träder i kraft är ansvarig för trafiken i ett företag som bedriver yrkesmässig trafik med traktor eller last- eller paketbil anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i denna lag.

Den som fått minst en tredjedel av sin årsförtjänst genom att han med traktor omedelbart före ikraftträdandet åtminstone under två års tid utfört sådana transporter som enligt denna lag förutsätter trafiktillstånd, får alltjämt utföra dylika transporter med trafiktraktor utan trafiktillstånd till utgången av 1992.

Regeringens proposition 26/90, Trafikutsk. bet. 6/90, Stora utsk. bet. 246/90

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1994/574:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 574/94 trädde i kraft den 1.7.1994 enligt F 1.7.1994.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Länsstyrelsen på tillståndsinnehavarens hemort lämnar på begäran avgiftsfritt det antal bestyrkta kopior som antalet fordon förutsätter av ett sådant trafiktillstånd som berättigar innehavaren till att bedriva trafik med mer än ett fordon. En sådan kopia anses motsvara det originaltillstånd som avses i 12 § till dess tillståndets giltighetstid löper ut.

RP 79/94, TrUB 7/94, Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiven (74/561/EEG), (77/796/EEG) och (89/438/EEG), Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets förordningar (EEG) Nr 3916/90, (EEG) Nr 881/92 och (EEG) Nr 3118/93

21.12.2001/1350:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002. (26.4.2002/321)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/2001, TrUB 7/2001, RSv 112/2001, Rådets direktiv 96/26/EG (31996L0026); EGT nr L 124, 23.5.1996, s. 1, rådets förordning (EEG) nr 3916/90 (31190R3916); EGT nr L 375, 21.12.1990, s. 10, rådets förordning (EEG nr 881/92 (31992R0881); EGT nr L 95, 26.3.1992, s. 1, rådets förordning (EEG) 3118/93 (31993R3118); EGT nr L 279, 25.10.1993, s. 1

26.4.2002/321:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

RP 48/2002, TrUB 4/2002, RSv 51/2002

11.12.2002/1093:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

12.3.2004/179:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

RP 180/2003, KoUB 7/2004, RSv 11/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.