Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

15.2.1991/306

Förordning om statskontoret (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 15 februari 1991 om statskontoret (305/91):

Organisation
1 §

Chef för statskontoret är en generaldirektör.

Dessutom finns vid statskontoret finansdirektörer, en datadirektör och annan personal. (15.3.2001/223)

3 mom. har upphävts genom F 16.12.1994/1198. (16.12.1994/1198)

2 § (15.3.2001/223)

Statskontorets verksamhetsorganisation består av resultatenheter samt av andra enheter och verksamheter som är underställda generaldirektören, om vilka bestäms närmare i arbetsordningen.

3 §

Statsrådet tillsätter direktionen för statskontoret för högst tre år i sänder.

Direktionen har högst åtta medlemmar, av vilka en är statskontorets generaldirektör och en företrädare för personalen, som denna valt inom sig. Statsrådet tillsätter de övriga medlemmarna i direktionen, av vilka två skall vara tjänstemän vid finansministeriet, samt utser ordförande och vice ordförande för direktionen.

Finansministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

Handläggningen av ärenden
4 § (16.12.1994/1198)

Ärenden som ankommer på statskontoret avgörs av

1) direktionen,

2) generaldirektören eller

3) någon annan tjänsteman som har tilldelats sådan befogenhet i arbetsordningen eller ekonomistadgan.

Sådana ärenden som inte i denna förordning, arbetsordningen eller ekonomistadgan särskilt har anvisats någon för avgörande, avgörs av chefen för den resultatenhet vars verksamhetsområde helt eller i huvudsak berörs av det ärende som skall behandlas, eller av någon annan tjänsteman som han utser.

5 §

Direktionen har till uppgift att besluta

1) om statskontorets allmänna verksamhetslinjer och resultatmål med beaktande av de mål som fastställts av finansministeriet,

2) om statskontorets budgetförslag och verksamhets- och ekonomiplan,

3) om åtgärder för genomförande av statskontorets mål och godkännande av bokslutet,

4) om förslag till avgiftsbeläggning av statskontorets prestationer och grunderna för avgifterna som överlämnas till finansministeriet, (21.8.1992/792)

5) om utnämningar vid statskontoret enligt vad som stadgas närmare nedan samt

6) om andra ärenden som är vittbärande och principiell betydelse för statskontoret.

6 §

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. Om rösterna faller lika, blir beslutet den åsikt som mötets ordförande omfattar.

Direktionen bestämmer närmare om förfarandet vid handläggning av ärenden i direktionen.

7 §

Generaldirektören skall leda, övervaka och utveckla statskontorets verksamhet och svara för att målen uppnås.

Generaldirektören avgör ärenden som gäller arbetsordningen, ekonomistadgan, reglementet för intern revision, samarbetsavtalet, personalstrategin, arbetsmiljöprogrammet, preciserande tjänstekollektivavtal samt arbetskollektivavtal. (15.3.2001/223)

Chefen för en enhet svarar för att de resultatmål som har uppställts för enheten uppnås. (21.8.1992/792)

8 §

Vid statskontoret finns en pensionsskyddsnämnd, som preliminärt behandlar sådana pensionsärenden som är av principiell karaktär eller i vilka de beslut som fattas har särskild betydelse för tillämpandet av pensionsstadgandena i andra motsvarande fall eller i vilka det är fråga om beviljande av extra pension.

Till pensionsskyddsnämnden hör chefen för personalavdelningen vid finansministeriet som ordförande samt fyra andra medlemmar som känner till pensionsärenden och som finansministeriet förordnar för tre år i sänder. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till vice ordförande.

Pensionsskyddsnämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och två andra medlemmar är närvarande.

Finansministeriet fastställer arvodena för medlemmarna i pensionsskyddsnämnden.

Behörighetsvillkor
9 § (29.8.1997/824)

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med statskontorets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för finansdirektörerna, datadirektören och de biträdande direktörerna är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det verksamhetsområde som de förestår samt i praktiken visad ledarförmåga. (15.3.2001/223)

Stadganden om tjänster och tjänsteförhållande (16.12.1994/1198)
10 § (15.3.2001/223)

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Finansdirektörerna och datadirektören utnämns av direktionen för statskontoret. Övriga tjänstemän vid statskontoret utnämns samt personal i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören kan ge en i 9 § 2 mom. avsedd tjänsteman förordnande till chef för en resultatenhet.

11 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av statsrådet. Om det är fråga om tjänstledighet som varar högst två år eller som grundar sig på lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, beviljas den dock av finansministeriet. (15.3.2001/223)

Finansdirektörerna och datadirektören beviljas tjänstledighet av direktionen för statskontoret. Om det är fråga om tjänstledighet som varar högst ett år eller som grundar sig på lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, beviljas den dock av generaldirektören. (15.3.2001/223)

Andra tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören eller någon tjänsteman som generaldirektören förordnar. (16.12.1994/1198)

Personal i arbetsavtalsförhållande beviljas sådan befrielse från arbete som motsvarar tjänstledighet på samma sätt som tjänstemän.

12 § (15.3.2001/223)

Om utnämning till tjänsteförhållande för viss tid beslutar i fråga om generaldirektören finansministeriet, om tjänsteförhållandet varar högst ett år, och statsrådet, om tjänsteförhållandet varar över ett år.

Om utnämning till tjänsteförhållande för viss tid beslutar i fråga om finansdirektörerna eller datadirektören generaldirektören, om tjänsteförhållandet varar högst ett år, och direktionen för statskontoret, om tjänsteförhållandet varar över ett år.

I andra fall bestäms i arbetsordningen om utnämning till anställningsförhållande för viss tid.

13 § (16.12.1994/1198)

13 § har upphävts genom F 16.12.1994/1198.

14 § (16.12.1994/1198)

Generaldirektörens vikarier förordnas av direktionen för statskontoret på framställning av generaldirektören.

Vikarier för finansdirektörerna och cheferna för enheterna samt för de tjänstemän som är chefer för enheter eller verksamheter som är underställda generaldirektören förordnas av generaldirektören. (15.3.2001/223)

Särskilda stadganden
15 §

Statskontoret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens fördel och rätt i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

En tjänsteman vid statskontoret som har avlagt juris kandidatexamen har rätt att i ärenden som avses i 1 mom. utan särskilt bemyndigande bevaka statens fördel och rätt vid domstolar, ämbetsverk och förrättningar samt att härvid företräda statskontoret.

En tjänsteman vid statskontoret, som har förordnats av generaldirektören, har rätt att i inteckningsärenden utan särskilt bemyndigande företräda statskontoret hos inteckningsmyndigheten.

16 §

Närmare bestämmelser om statskontorets förvaltning utfärdas i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 december 1985 om statskontoret (1109/85) jämte senare ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1992/792:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

16.12.1994/1198:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

29.8.1997/824:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

15.3.2001/223:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.