Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

8.2.1991/263

Lag om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.12.2013/1087, som gäller fr.o.m. 1.1.2014. Lagens 7 § tillämpas tills 10 § i lagen 1087/2013 träder i kraft.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om bekämpning av insekt- och svampskador på växande träd i skog. Med skog avses ett område på vilket skogslagen tillämpas (1093/1996). (18.6.1998/433)

Med insekt- och svampskador avses i denna lag sådana sjukdomar eller andra skador som insekter och svampar direkt eller indirekt har vållat på växande träd i skog och som orsakar en betydande nedgång i virkesavkastningen eller en försämring av virkeskvaliteten.

Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet kan även utfärda bestämmelser som avses i 4 § och meddela beslut som avses i 6 § för att förebygga skogsskador som orsakas av bakterier, virus och andra organismer. (18.6.1998/433)

2 §
Borttransport av virke från avverkningsplats och avlägg

Virkesägaren är skyldig att sörja för

1) att tallvirke som fyller dimensionerna för gagnvirke, om träden har fällts mellan ingången av september och utgången av maj, transporteras bort från avverkningsplatser eller avlägg i Uleåborgs och Lapplands län senast den 15 juli och i övriga län senast den 1 juli, och

2) att granvirke som fyller dimensionerna för gagnvirke, om träden har fällts mellan ingången av september och utgången av juni, transporteras bort från avverkningsplatser eller avlägg i Uleåborgs och Lapplands län senast den 15 augusti och i övriga län senast den 1 augusti, eller

3) att virket i stället för att transporteras bort

a) barkas minst en månad före utgången av den tid som stadgas för borttransporten eller

b) placeras, övertäcks eller åtgärdas på något annat sätt så att det är uppenbart att skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från virket.

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger likväl inte om iakttagandet av den, med hänsyn till omständigheter som på förhand inte har kunnat beaktas, skulle oskäligt försvåra drivningen eller transporten av virket eller medföra oskäligt stora kostnader.

3 § (18.6.1998/433)
Långvarig lagring av virke

Vid lagring av barrträdsvirke på den plats där virket förädlas, på en särskild mätstation, på en flottningsarbetsplats eller på någon annan fast lagringsplats är virkesägaren skyldig att vidta skäliga åtgärder för att hindra att insekter som orsakar skogsskador i väsentlig mån sprids från virket.

4 § (18.6.1998/433)
Förebyggande av insekt- och svampskador

I syfte att förebygga insektskador i skog kan det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet utfärda bestämmelser om behandlingen av barrvirke som inte fyller dimensionerna för gagnvirke men som kan tjäna som en betydande förökningsplats för skadeinsekter.

I syfte att förebygga svampskador i skog kan ministeriet utfärda bestämmelser om åtgärder som skall vidtas i samband med plantskogsskötsel och avverkning.

5 §
Avlägsnande av skadade träd från skogen

Om det i en skog finns talrikt med barrträd som skadats av storm, snö, skogsbrand eller annan skadegörare, är markägaren skyldig att sörja för att stammarna forslas från skogen senast följande sommar före utgången av den i 2 § angivna tiden för borttransport av virke eller att andra behövliga åtgärder för att hindra spridning av skogsskadeinsekter vidtas.

Markägaren är inte skyldig att vidta i 1 mom. nämnda åtgärder, om kostnaderna skulle bli oskäligt stora eller åtgärderna annars oskäliga.

6 § (18.6.1998/433)
Omfattande insekt- och svampskador

Om det förekommer exceptionellt omfattande insekt- eller svampskador i en skog eller det annars finns risk för utbredning eller uppkomst av en omfattande insekt- eller svampskada, kan det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet i syfte att förebygga spridning eller uppkomst av skogsskada ålägga markägarna inom riskområdet att avlägsna ett tillräckligt antal träd från skogen eller att vidta andra åtgärder. Ministeriet kan även ålägga skogscentralen att inleda sådan biologisk bekämpning som kräver snabba åtgärder. Skogscentralen kan då vidta åtgärder även utan att höra markägarna, om hörande inte kan verkställas utan oskäligt dröjsmål. I situationer som avses ovan i detta moment kan ministeriet samtidigt meddela beslut om den tid inom vilken träden skall avlägsnas samt om behandling av de träd som skall avlägsnas.

När en risk som anges i 1 mom. uppstår skall skogscentralen till ministeriet göra framställning om de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga att skada uppkommer eller sprids samt en uppskattning av riskområdet och av kostnaderna för åtgärderna.

7 §
Ersättningar och bidrag

De kostnader som en markägare orsakas av att han iakttar ett beslut som avses i 6 § 1 mom. ersätts av statsmedel i den mån de överskrider kostnaderna för normal skogsvård eller sedvanlig drivning av virke. Har markägaren försummat att vidta de åtgärder som ålagts honom och har de därför vidtagits på hans bekostnad enligt 9 §, betalas dock ingen ersättning eller också sänks ersättningsbeloppet. Om ersättningen beslutar det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet. (18.6.1998/433)

Lider markägaren skada av att han iakttar ett beslut enligt 6 § 1 mom., kan ministeriet bevilja honom ett bidrag såsom ersättning för skadan. Bidraget förutsätter att skadan inte ersätts genom någon försäkring och att den är betydande för markägaren. (18.6.1998/433)

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte då staten är markägare.

7 a § (4.3.2011/201)
Särskild bestämmelse om spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften

Om jord- och skogsbruksministeriet inte med stöd av 6 § bestämmer att åtgärder ska vidtas, får ministeriet genom sitt beslut ge markägare rätt att på egen bekostnad utföra sådan bekämpning genom spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften som godkänts av ministeriet. (29.12.2011/1564)

I denna lag avses med biologiska växtskyddsmedel sådana preparat framställda av naturligt förekommande organismer som används för behandling av växter eller växtbestånd för bekämpning av växtsjukdomar, skadedjur eller ogräs eller för tillväxtreglering.

En förutsättning för ett beslut som avses i 1 mom. är att

1) det finns risk för betydande tillväxtförluster eller andra betydande ekonomiska förluster om bekämpningsåtgärder inte vidtas,

2) markägaren eller markägarna förbinder sig att svara för kostnaderna för genomförandet av bekämpningsåtgärder,

3) åtgärderna i övrigt är förenliga med lagstiftningen om vård och användning av skog, samt om växtskyddsmedel och spridningen av dem från luften, och

4) insekt- eller svampskador inte skäligen kan bekämpas effektivt på annat sätt.

Jord- och skogsbruksministeriet fattar det beslut som avses i 1 mom. på framställning av en skogscentral. Skogscentralen gör sin framställning på basis av markägares ansökan.

Närmare bestämmelser om innehållet i en skogcentrals framställning och markägares ansökan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

8 § (18.6.1998/433)
Tillsyn

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag utövas av det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet.

Skogscentralerna övervakar att denna lag samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

9 § (23.3.2007/317)
Vite och hot om tvångsutförande

Om någon försummar sin skyldighet enligt denna lag eller enligt en bestämmelse eller föreskrift som har utfärdats med stöd av den, kan skogscentralen genom sitt beslut förplikta personen i fråga att vidta behövliga åtgärder. Landsbygdsverket kan på framställning av skogscentralen förena skogscentralens beslut med vite eller hot om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad.

Angående vad som avses i denna paragraf gäller i övrigt viteslagen (1113/1990).

9 a § (23.3.2007/317)
Indrivning av statens fordran

Statens fordringar enligt denna lag får indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Landsbygdsverket är den myndighet som driver in statens fordringar enligt denna lag.

10 § (18.6.1998/433)
Särskilda bestämmelser om avverkningar

Avverkning enligt en föreskrift som meddelats med stöd av denna lag får utföras med avvikelse från 5 och 14 § skogslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. Skyldigheten enligt 8 § 1 mom. skogslagen att åstadkomma återväxt skall dock iakttas.

Markägaren har rätt och skyldighet att i sin skog vidta åtgärder enligt 5 och 6 § även i fråga om träd för vilka han har överlåtit avverkningsrätten.

11 § (30.12.1996/1351)
Ändringssökande

Ändring i beslut som skogscentralen har givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av det ifrågavarande området är beläget. I fråga om ändringssökande tillämpas vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om sökande av ändring i beslut av en förvaltningsmyndighet. Om de åtgärder som skogscentralen har föreskrivit inte tål uppskov, kan skogscentralen bestämma att ett överklagat beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. (19.12.2003/1146)

I ett beslut som det ministerium som är behörigt i skogsbruksfrågor har fattat med stöd av 6 § 1 mom. kan föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Utöver vad som särskilt bestäms om sökande av ändring, har skogscentralen rätt att överklaga beslut som Landsbygdsverket eller förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, om Landsbygdsverkets beslut avviker från skogscentralens framställning eller om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt skogscentralens eller Landsbygdsverkets beslut. (23.3.2007/317)

12 §
Straffstadgande

Den som med uppsåt eller av vårdslöshet försummar en skyldighet som stadgas i 2 eller 5 § eller som grundar sig på en föreskrift som har meddelats enligt 4 eller 6 § skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, dömas till böter för brott mot lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog.

13 §
Skadeståndsskyldighet

Försummar en virkes- eller markägare en skyldighet som stadgas i 2 eller 5 § eller som grundar sig på en föreskrift som har meddelats enligt 4 eller 6 § och har trädbeståndets tillväxt i ett skogsbestånd i någon annans skog till följd härav minskat med minst 30 procent, eller har 20 procent av de träd som utgör skogsbeståndet dött, är han skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Orsakar insekter som spritt sig från ett lager av barrträdsvirke som avses i 3 § betydande skada på någon annans skog, är ägaren till virket skyldig att ersätta skadan.

Om ersättande av skada gäller i övrigt skadeståndslagen (412/74).

Skador vilka förorsakas av sådana insekt- eller svampskador som spritts från ett skyddsområde enligt naturvårdslagen (1096/1996) eller från ett område som med stöd av naturvårdslagen belagts med åtgärdsförbud ersätts av statens medel. Om ersättningarna bestäms närmare genom förordning. (18.6.1998/433)

14 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning stadgas om hur förekomsten och utbredningen av växtsjukdomar och skadegörare som orsakar skogsskador skall utredas.

15 § (18.6.1998/433)
Närmare föreskrifter

Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 2, 3, 5 och 9 § samt bestämmelserna i en sådan förordning som givits med stöd av 14 § 1 mom.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Stadgandet i 2 § tillämpas inte på virke av träd som har fällts innan lagen har trätt i kraft, och 3 § tillämpas inte på en lagerplats där lagringen har inletts efter ikraftträdandet, om inte lagerhållningen till sin karaktär eller sitt omfång efter denna tidpunkt ändras väsentligt.

Regeringens proposition 110/90, Jord- och skogsbruksutsk. bet. 24/90, Stora utsk. bet. 224/90

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1996/1351:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På besvär som är anhängiga i landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 229/1996, JsUB 25/1996, RSv 241/1996

18.6.1998/433:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Lagens 3 § träder dock i kraft först den 1 april 1999.

RP 62/1998, JsUB 5/1998, RSv 51/1998

19.12.2003/1146:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 82/2003, JsUB 4/2003, RSv 80/2003

23.3.2007/317:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Ett ärende som inletts vid en skogscentral och som enligt denna lag omfattas av Landsbygdsverkets behörighet överförs vid lagens ikraftträdande till Landsbygdsverket för avgörande om det inte avgjorts av skogscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006, GrUU 45/2006, JsUB 19/2006, RSv 281/2006

4.3.2011/201:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

RP 259/2010, JsUB 27/2010, RSv 306/2010

29.12.2011/1564:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 81/2011, JsUB 9/2011, RS 73/2011, Europeiska parlamentets och kommissionens direktiv 2009/128/EG (32009L0128) ; EGT nr L 309, 24.11.2009, s. 71

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.