Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

8.2.1991/228

Lag om tullverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2012/960, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.11.2002/902)

För tullverksamheten finns tullverket som är underställt finansministeriet. Vid tullverket finns en tullstyrelse för centralförvaltningen samt ett tullaboratorium som lyder under styrelsen och för regionalförvaltningen tulldistrikt som lyder under styrelsen.

Om tulldistrikten och deras tjänsteområden samt om tullanstalterna vid rikets landgräns bestämmer statsrådet. Om övriga tullanstalter bestämmer tullstyrelsen.

2 §

Tullverket svarar för tullövervakningen i fråga om varor som importeras och exporteras och i fråga om utlandstrafiken samt för övriga tullåtgärder och för tull- och accisbeskattningen enligt vad som stadgas särskilt.

Tullverket sörjer för statistikföringen av utrikeshandeln samt inom sitt verksamhetsområde för annan statistikföring och service för utrikeshandeln samt utför andra uppgifter som lämpar sig för verket och som anförtrotts det genom förordning eller statsrådsbeslut. (29.12.1994/1467)

Finansministeriet kan ställa särskilda resultat- och utvecklingsmål för tullverket samt ge det utrednings-, försöks-, kontroll- och planeringsuppgifter.

3 § (8.11.2002/902)

Tullverket leds av generaldirektören. Generaldirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer som faller under tullstyrelsens behörighet och fastställer tullverkets arbetsordning. Generaldirektören avgör också de ärenden som tullverket beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid tullverket skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

Tullaboratioriets chef och cheferna för tulldistrikten fastställer arbetsordningen för den verksamhetsenhet som de leder. De ärenden som ankommer på tullaboratoriet och tulldistrikten avgörs av cheferna för de nämnda verksamhetsenheterna, om inte beslutanderätten genom arbetsordningen för respektive enhet har överförts på någon annan tjänsteman.

4 § (30.12.1997/1382)

4 § har upphävts genom L 30.12.1997/1382.

5 § (29.12.1994/1467)

5 § har upphävts genom L 29.12.1994/1467.

6 § (8.11.2002/902)

Genom förordning av statsrådet bestäms om tullverkets personal, om besättandet av tjänster vid tullverket, om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören samt om bevakandet av statens rätt. Genom förordning av statsrådet kan närmare föreskrifter utfärdas om tullstyrelsens, tullaboratoriets och tulldistriktens uppgifter samt om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning.

I arbetsordningarna för tullverket, tullaboratoriet och tulldistrikten bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 mars 1974 om tullförvaltningen (213/74) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

8 § (29.12.1994/1467)

8 § har upphävts genom L 29.12.1994/1467.

Regeringens proposition 268/90, Statsutsk. bet. 74/90, Stora utsk. bet. 235/90

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1467:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 257/94, StaUB 80/94

30.12.1997/1382:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 192/1997, LaUB 18/1997, RSv 234/1997

8.11.2002/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002, FiUB 11/2002, RSv 128/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.