Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

25.1.1991/182

Lag om utbildningsstyrelsen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2016/564, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.5.2015/581)
Verksamhetsområde

För utvecklings- och förvaltningsuppgifter inom utbildningen och småbarnspedagogiken finns Utbildningsstyrelsen som ett centralt sakkunnigämbetsverk under undervisnings- och kulturministeriet.

Genom förordning av statsrådet bestäms vilken utbildning, småbarnspedagogik och annan verksamhet som hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

2 §
Uppgifter

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att svara för utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken inom sitt verksamhetsområde, främja uppnåendet av goda resultat i utbildningen och småbarnspedagogiken och följa hur dessa ordnas. (8.5.2015/581)

Utbildningsstyrelsen skall sköta de uppgifter som särskilt stadgas eller bestäms för den samt utföra de uppdrag som undervisningsministeriet ger.

Undervisningsministeriet kan förbehålla sig rätten att avgöra utbildningspolitiskt viktiga ärenden som annars ankommer på utbildningsstyrelsen.

3 § (8.5.2015/581)
Direktion

Utbildningsstyrelsen har en direktion som består av sakkunniga inom utbildningen och småbarnspedagogiken och om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms genom förordning av statsrådet.

4 § (8.5.2015/581)
Organisation

Vid Utbildningsstyrelsen kan det finnas verksamhetsenheter för olika uppgiftsområden. I fråga om verksamhetsenheterna bestäms genom förordning av statsrådet. Vid Utbildningsstyrelsen finns dock alltid en enhet för uppgifter inom den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken.

I fråga om verksamhetsenheternas interna organisation bestäms i Utbildningsstyrelsens arbetsordning. I arbetsordningen bestäms även om ledningen av Utbildningsstyrelsen, verksamhetsenheternas uppgifter, de ledande tjänstemännens uppgifter, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som avgör ett ärende.

5 §
Rätt att ingå avtal

Utbildningsstyrelsen kan enligt budgeten ingå avtal om utförande av sakkunniguppdrag inom sitt verksamhetsområde samt om samarbete med organisationer och personer som bedriver forskning som hör till styrelsens verksamhetsområde.

6 §
Avgifter

Utbildningsstyrelsen har rätt att för sina prestationer bära upp avgifter om vilka stadgas genom förordning med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73). Avgifterna för enskilda prestationer bestäms av direktionen. Avgifterna för enskilda prestationer kan fastställas så att de i genomsnitt täcker de kostnader som enligt förordningen avses bli täckta av uppdragsgivarna.

7 §
Rätt att få uppgifter

Utbildningsstyrelsen har rätt att få sådana uppgifter av andra myndigheter som behövs för att styrelsen skall kunna sköta sina åligganden.

8 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden och bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning och med stöd av den i ämbetsverkets arbetsordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 april 1987 om yrkesutbildningsstyrelsen och distriktsförvaltningen under den (488/87) samt lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

10 §
Övergångsstadganden

Vad som stadgas eller bestäms om yrkesutbildningsstyrelsen eller skolstyrelsen i ärenden som hör till utbildningsstyrelsens uppgifter gäller sedan denna lag har trätt i kraft utbildningsstyrelsen.

Handläggningen av ärenden som är anhängiga vid yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen överförs på utbildningsstyrelsen när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 225/90, Kulturutsk. bet. 17/90, Stora utsk. bet. 215/90

Ikraftträdelsestadganden:

21.8.1998/641:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Ett ärende om ändringssökande som gäller ett beslut som fattats innan denna lag träder i kraft och som enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet behandlas vid utbildningsstyrelsen, skall behandlas enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 57/1998, KuUB 4/1998, RSv 80/1998

24.1.2003/38:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 135/2002, KuUB 11/2002, RSv 206/2002

8.5.2015/581:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 341/2014, KuUB 29/2014, RSv 357/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.