Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

11.1.1991/37

Lag om samfällda skogar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.2.2003/109, som gäller från och med den 1.3.2003.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Denna lag gäller förvaltning och nyttjande av samfälld skog som hör till fastigheter. (20.12.1996/1198)

En samfälld skog är avsedd att användas för bärkraftigt skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen.

2 § (20.12.1996/1198)

Delägare i en samfälld skog är de vilkas fastigheter har andel i den samfällda skogen. Delägarna bildar delägarlaget för den samfällda skogen.

Över delägarna förs en delägarförteckning, i vilken införs delägarna och fastigheternas andelar i den samfällda skogen.

3 §

Delägarlaget kärar och svarar i ärenden som gäller den samfällda skogen och kan i sitt namn förvärva rättigheter samt ingå förbindelser för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

Delägarna i en samfälld skog svarar inte personligen för delägarlagets förpliktelser.

Samfällda skogars områden
4 § (24.6.1999/766)

En samfälld skogs område som används för skogsbruk skall bibehållas oförminskat.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får en samfälld skogs område som används för skogsbruk överlåtas, om överlåtelsen inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen. Ett område som används för skogsbruk får överlåtas även då det är fråga om en ändring av områdets användningsändamål som baserar sig på en generalplan enligt den lagstiftning som gäller markanvändning och byggande eller på en mera detaljerad plan eller ett projekt för vilket området kan inlösas eller för vilket på området kan stiftas en rätt som avsevärt begränsar användningen av det. Ifall ändringen av användningsändamålet omfattar en åtgärd som förutsätter tillstånd eller beslut av någon myndighet får överlåtelsen inte ske förrän tillståndet eller beslutet har vunnit laga kraft eller myndigheten inom ramen för sina befogenheter givit sitt samtycke till åtgärden, om det inte är fråga om områdesbyte som inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen eller ändringen baserar sig på en generalplan enligt den lagstiftning som gäller markanvändning och byggande eller på en mera detaljerad plan.

Ett område som hör till en samfälld skog får på det sätt som dess speciella karaktär förutsätter i anslutning till den samfällda skogen användas även för något annat ändamål än skogsbruk, om användningen inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen.

Genom förordning föreskrivs närmare när överlåtelse av ett område enligt 2 mom. och annat ändamål än skogsbruk enligt 3 mom. anses avsevärt försämra förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen. Genom förordning föreskrivs också hurudana utredningar den samfällda skogen skall lämna till mottagaren om uppfyllande av förutsättningarna för överlåtelsen.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte samfällda skogar som har bildats enligt 96 § fastighetsbildningslagen (554/1995).

5 § (20.12.1996/1198)

Behörigt ministerium får, då en väsentlig förändring i förhållandena eller andra särskilda skäl kräver det, på ansökan av delägarlaget bevilja tillstånd till att den samfällda skogen delas mellan de fastigheter som har andel i den. Om det av den samfällda skogen inte genom delning kan bildas lämpliga skogslotter för delägarfastigheterna eller om en delning annars inte är ändamålsenlig, kan tillstånd beviljas till försäljning av den samfällda skogen för delägarnas räkning.

Om det är uppenbart att en samfälld skog inte på ett ändamålsenligt sätt kan förvaltas och brukas som en helhet, kan skogen på ansökan av delägarlaget med behörigt ministeriums tillstånd delas i två eller flera samfällda skogar.

Ett tillstånd som avses i 1 och 2 mom. krävs inte i fråga om samfälld skog som bildats enligt 96 § fastighetsbildningslagen.

6 § (20.12.1996/1198)

6 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

7 § (20.12.1996/1198)

Om anslutande av en fastighet eller ett område som hör till en fastighet till en samfälld skog mot att fastigheten får en andel i den samfällda skogen stadgar 10 kap. fastighetsbildningslagen.

8 § (20.12.1996/1198)

8 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

Andel i samfälld skog
9 § (20.12.1996/1198)

En fastighets andel i en samfälld skog (andel i samfälld skog) får inte särskilt överlåtas, överföras eller förbehållas, om inte något annat stadgas nedan.

10 §

En andel i samfälld skog får särskilt överlåtas, överföras eller förbehållas

1) då andelen överlåts till delägarlaget för den samfällda skog till vilken den hör,

1 a) då det är fråga om en andel i sådan samfälld skog som har bildats enligt 96 § fastighetsbildningslagen eller en andel som har uppkommit enligt 99 § i nämnda lag, (20.12.1996/1198)

2) då en fastighet eller fastighetens hela område inlöses eller begärs bli ansluten till statens skogsmark eller när det begärs att en fastighet skall anslutas till en expropriationsenhet enligt vad som stadgas särskilt, (20.12.1996/1198)

3) då andelen överlåts till en fastighet som uppfyller de allmänna villkor för stödåtgärder enligt landsbygdsnäringslagen eller till en lägenhet vars ägare kan bli delaktig av stöd enligt renhushållningslagen (161/1990), naturnäringslagen (610/ 1984) eller skoltlagen (253/1995), (20.12.1996/1198)

4) då mark till vilken hör en andel i samfälld skog genom en myndighets försorg används med stöd av landsbygdsnäringslagen eller

5) då andelen förbehålls när en fastighet eller fastighetens hela område överlåts till staten eller en kommun. (20.12.1996/1198)

I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten krävs landsbygdsdistriktets tillstånd till förvärv av en andel i den samfällda skogen.

11 § (20.12.1996/1198)

Vid klyvning eller styckning av en fastighet som har en andel i samfälld skog tillämpas på andelen vad 13 kap. fastighetsbildningslagen stadgar om andelar i samfällda områden.

Reglemente
12 § (20.12.1996/1198)

12 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

13 §

Delägarlaget skall utarbeta ett reglemente för sin verksamhet. I reglementet skall anges (20.12.1996/ 1198)

1) namnet på delägarlaget för den samfällda skogen och den kommun som är delägarlagets hemort,

2) när delägarlagets ordinarie stämma äger rum och, om flera sådana stämmor hålls, vilka ärenden som skall behandlas vid respektive stämma,

3) förvaltningsnämndens storlek och mandattid,

4) hur försäljningen av skogsprodukter från den samfällda skogen skall ordnas,

5) räkenskapsperioden och när bokslutet skall uppgöras,

6) vad förvaltningsnämndens årsberättelse skall innehålla,

7) på vilket sätt granskningen av delägarlagets förvaltning och medelsförvaltning skall ordnas, samt

8) hur delägarlagets stämma skall sammankallas och övriga meddelanden tillställas delägarna.

Reglementet skall sändas till behörig skogscentral för kännedom. (20.12.1996/1198)

14 §

Närmare stadganden om hur det första reglementet skall utarbetas samt om hur förvaltningen av den samfällda skogen skall skötas innan en förvaltningsnämnd enligt reglementet har valts utfärdas genom förordning.

Delägarlagets stämma
15 §

Delägarlaget beslutar vid sin stämma om ärenden som gäller

1) reglementet,

2) val av förvaltningsnämndens medlemmar och deras suppleanter samt befrielse av dem från sitt uppdrag samt val av förvaltningsnämndens ordförande och vice ordförande bland medlemmarna, om inte valet av ordförande och vice ordförande enligt reglementet ankommer på förvaltningsnämnden,

3) delägarlagets verksamhetsplan och budget,

4) skogshushållningsplanen,

5) bokslutet, val av revisorer samt beviljande av ansvarsfrihet,

6) användningen av överskott,

7) arvoden till förvaltningsnämndens ordförande och övriga medlemmar samt till revisorerna,

8) användning i anslutning till skogen av ett område som hör till den samfällda skogen för något annat ändamål än skogsbruk, om inte ärendet enligt reglementet skall skötas av förvaltningsnämnden,

9) anslutning enligt 7 § av ett område till den samfällda skogen, om inte ärendet enligt reglementet hör till förvaltningsnämnden,

10) överlåtelse av ett område för att avskiljas från den samfällda skogen eller utarrendering av ett område jämte avverkningsrätt, samt

11) delning eller försäljning av den samfällda skogen.

Ett beslut om en fråga som avses i 1 mom. 10 eller 11 punkten är inte giltigt, om inte minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är för beslutet.

16 §

Om delägarlagets ordinarie stämma och de ärenden som skall behandlas där bestäms i reglementet.

En extra stämma skall hållas, om förvaltningsnämnden anser det nödvändigt eller om delägare som företräder minst en tiondel av delägarnas hela röstetal skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende. Kallelse till en stämma som delägarna kräver skall utfärdas inom två veckor efter det kravet framställdes.

17 §

Vid delägarlagets stämma har varje delägare rösträtt enligt sin i delägarförteckningen införda andel i den samfällda skogen. Ingen får dock rösta med större röstetal än en tiondel av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid stämman.

En delägare som inte är införd i delägarförteckningen eller vars andel har förändrats skall för att kunna utöva sin rösträtt vid delägarlagets stämma klarlägga sitt delägarskap och storleken av sin andel för införande i delägarförteckningen.

18 §

Har en lägenhet som har andel i den samfällda skogen flera ägare, får en närvarande samägare utöva rösträtt enligt lägenhetens andel i den samfällda skogen. Om flera samägare är närvarande, får de endast gemensamt utöva rösträtten.

Utövande av rösträtt genom ombud kan begränsas genom en bestämmelse i reglementet.

19 §

Vid stämman får en delägare inte delta i avgörandet av ett ärende i vilket hans enskilda intresse står i uppenbar strid med delägarlagets.

20 §

Som stämmans beslut gäller, med de undantag som nämns i 15 § 2 mom., den mening för vilken de flesta rösterna har avgivits. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som de flesta enligt huvudtalet har understött. Faller rösterna även då lika, blir den åsikt gällande som ordföranden omfattar, om han är delägare, men annars avgör lotten.

Närmare bestämmelser om beslutsfattandet kan ges i reglementet.

21 §

Vid stämman får inte fattas beslut i andra ärenden än de som enligt lag eller reglementet skall behandlas vid stämman eller som särskilt har nämnts i kallelsen.

Vid stämman får inte fattas beslut genom vilket en delägare eller någon annan får en uppenbart orättmätig fördel på delägarnas eller delägarlagets bekostnad.

22 §

Vid stämman skall föras protokoll. Detta undertecknas av ordföranden och bekräftas av den som fört protokollet.

23 §

En delägare som anser att ett beslut vid stämman inte har tillkommit i laga ordning eller att det strider mot lag eller reglementet, har rätt att klandra beslutet genom att väcka talan mot delägarlaget inom 30 dagar från beslutet. Domstolen får förbjuda att beslutet verkställs innan ärendet har avgjorts slutligt.

24 §

Om inte den som skall utfärda kallelse sammankallar en stämma som skall hållas enligt lag, reglementet eller ett beslut som har fattats vid en stämma, skall länsstyrelsen på ansökan berättiga en delägare eller en medlem av förvaltningsnämnden att utfärda kallelse på delägarlagets bekostnad.

Förvaltningsnämnden
25 §

Förvaltningsnämnden skall

1) sörja för förvaltningen av den samfällda skogen och för att verksamheten ordnas ändamålsenligt,

2) bereda de ärenden som skall behandlas vid delägarlagets stämma och sköta om verkställigheten av delägarlagets beslut,

3) företräda delägarlaget och besluta vem som har rätt att teckna delägarlagets namn,

4) besluta om de ärenden som enligt 15 § inte ankommer på delägarlaget, samt

5) föra delägarförteckningen.

26 §

Till förvaltningsnämnden hör, enligt vad som bestäms i reglementet, minst tre och högst femton ordinarie medlemmar. Suppleanterna är lika många som de ordinarie medlemmarna.

27 §

I reglementet kan bestämmas att förvaltningsnämnden får ge en eller flera medlemmar av nämnden eller en funktionär rätt att företräda delägarlaget i ärenden som hör till nämndens befogenhet och härvid teckna delägarlagets namn. Förvaltningsnämnden får besluta om bemyndigande att sköta delägarlagets löpande ärenden även om reglementet inte har någon bestämmelse om detta.

28 §

Förvaltningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Nämnden skall sammankallas, om minst två av dess medlemmar skriftligen kräver det för behandling av ett bestämt ärende.

Vid förvaltningsnämndens möte skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och mötets sekreterare. Medlemmarna av nämnden har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

29 §

Förvaltningsnämnden är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, inberäknat ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som nämndens beslut gäller den åsikt som majoriteten understöder eller, om rösterna faller lika, som ordföranden omfattar.

30 §

Stämningar och andra meddelanden anses ha tillställts delägarlaget när de har delgetts någon av förvaltningsnämndens medlemmar eller en funktionär.

31 §

Vad som stadgas i 21 § 2 mom. gäller på motsvarande sätt förvaltningsnämndens möte.

Delägarlagets ekonomi
32 §

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som omfattar en resultaträkning, en balansräkning och en årsberättelse.

De handlingar som nämns i 1 mom. skall överlämnas till revisorerna minst en månad före den ordinarie stämma vid vilken bokslutet skall fastställas.

Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet beviljas sedan revisorernas skriftliga utlåtande har lagts fram för stämman.

33 § (20.12.1996/1198)

Delägarlaget skall ha minst två revisorer. En revisor väljs av skogscentralen.

34 § (20.12.1996/1198)

Den samfällda skogen skall skötas och utnyttjas enligt en skogsbruksplan, om det inte finns särskilda skäl till avvikelser från planen. Skogsbruksplanen skall utarbetas av förvaltningsnämnden. Innan delägarlaget har godkänt skogsbruksplanen får en samfälld skog skötas och utnyttjas med beaktande av de principer för uppgörandet av skogsbruksplan som anges i 2 mom.

När en skogsbruksplan utarbetas skall de krav iakttas som idkandet av ett bärkraftigt skogsbruk ställer.

Skogsbruksplanen skall sändas till behörig skogscentral för kännedom. Om delägarlaget inte sköter om att en skogsbruksplan utarbetas, skall skogscentralen se till att den uppgörs på delägarlagets bekostnad.

35 § (20.12.1996/1198)

35 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

36 §

Utgifterna för förvaltningen av den samfällda skogen, för skötseln av dess ekonomi, för de forstliga åtgärder som förutsätts i skogshushållningsplanen och för underhållet av delägarlagets egendom samt för andra uppgifter och förpliktelser skall betalas, eller medel för betalning reserveras, innan överskottet delas ut till delägarna eller används för något annat ändamål som främjar syftet med den samfällda skogen.

37 §

Av det överskott som delas ut till delägarna får varje delägare så mycket som motsvarar hans lägenhets andel i den samfällda skogen.

Särskilda stadganden om fastighetsförrättningar (20.12.1996/1198)
38 § (20.12.1996/1198)

Ett område som enligt 4 § 1 mom. har överlåtits från en samfälld skog samt en samfälld skog som har sålts enligt 5 § 1 mom. bildas till fastighet eller överförs till en fastighet med beaktande av vad fastighetsbildningslagen stadgar om styckning. Den fastighet som skall bildas befrias från inteckningar som fastställts i den samfällda skogens delägarfastigheter.

Om värdet av en eller flera delägarfastigheter sjunker betydligt på grund av att ett område har överlåtits från en samfälld skog eller försäljning av samfälld skog, skall delägarlaget deponera den del av köpeskillingen jämte ränta, som tillkommer fastigheterna, hos länsstyrelsen, om dessa fastigheter är belastade av pantfordringar. I samband med styckningsförrättningen skall förrättningsmännen avge utlåtande om för vilka fastigheters del köpeskillingen skall deponeras. Köpeskillingen får inte delas förrän utlåtandet har avgivits.

En innehavare av panträtt har samma rätt till den deponerade köpeskillingen som han har till delägarfastigheten. Om inte ägaren till delägarfastigheten kan visa att alla innehavare av panträtt har gett tillstånd till att den deponerade köpeskillingen lyfts, skall länsstyrelsen fördela medlen så som utsökningslagen (37/1895) stadgar om fördelningen av köpeskillingen för fast egendom.

39 § (20.12.1996/1198)

Då tillstånd enligt 5 § 1 mom. har beviljats för delning av en samfälld skog mellan delägarfastigheterna, skall delägarlaget hos lantmäteribyrån ansöka om att delning skall utföras. I fråga om delning gäller i tillämpliga delar 139 § 1 mom. och 142–147 §§ fastighetsbildningslagen.

Då tillstånd enligt 5 § 2 mom. har beviljats för delning av en samfälld skog i två eller flera samfällda skogar, skall delägarlaget hos lantmäteribyrån ansöka om att delning skall utföras. I fråga om delning gäller i tillämpliga delar vad fastighetsbildningslagen stadgar om klyvning.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om det förfarande som skall iakttas vid delning av en samfälld skog gäller på motsvarande sätt i fråga om en samfälld skog som har bildats enligt 96 § fastighetsbildningslagen.

40 § (20.12.1996/1198)

40 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

41 § (20.12.1996/1198)

Ett område, som ett delägarlag har fått genom överlåtelse, ansluts till den samfällda skogen med iakttagande av vad 13 kap. fastighetsbildningslagen stadgar om fogande av ett område till ett samfällt område.

En fastighet som delägarlag har lagfart på kan sammanslås med en samfälld skog om den är fri från inteckningar och inte har rätt till särskilda förmåner eller äger andelar i andra samfällda områden än den samfällda skog med vilken den slås samman. I fråga om sammanslagning gäller i övrigt i tillämpliga delar vad 17 kap. fastighetsbildningslagen stadgar om sammanslagning av fastigheter. En samfälld skog behöver dock inte vara belägen i samma kommun som ett område som skall fogas till den eller en fastighet som skall slås samman med den.

Om en samfälld skog består av registerenheter som hör till olika kommuner skall ett sådant område som avses i 1 mom. fogas till den registerenhet som är belägen i samma kommun som området och i fråga om sådan sammanslagning som avses i 2 mom. skall fastigheten slås samman med den registerenhet som är belägen i samma kommun som fastigheten. Om ingen del av den samfällda skogen är belägen i samma kommun som det nämnda området eller den nämnda fastigheten, skall av området eller fastigheten vid fogandet eller sammanslagningen bildas en separat registerenhet, som utgör en del av den samfällda skogen.

42 § (20.12.1996/1198)

42 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

43 § (20.12.1996/1198)

Om vid behandling av en sådan sammanslagning som avses i 41 § 2 mom. den som för fastighetsregistret upptäcker att en fastighet som skall slås samman med den samfällda skogen har någon enskild särskild förmån, andel i en gemensam särskild förmån eller andel i andra samfällda områden än den samfällda skog som förvaltas av delägarlaget, skall fastighetsregisterföraren innan beslut om sammanslagning fattas ge delägarlaget möjlighet att inom två månader anhängiggöra en fastighetsförrättning där förmånerna eller andelarna i förmånerna i de samfällda områdena enligt överenskommelse mellan parterna överförs på någon annan fastighet som överlåtaren äger eller styckas till en separat fastighet för överlåtaren. Om något avtal inte fås till stånd med överlåtaren, har delägarlaget rätt att överlåta de nämnda andelarna eller förmånerna till någon annan. Vid förrättningen skall iakttas vad fastighetsbildningslagen stadgar om överföring eller avskiljning av andelar i samfällda områden och om överföring eller avskiljning av särskilda förmåner.

44 § (20.12.1996/1198)

44 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

45 § (20.12.1996/1198)

En andel i samfälld skog som ett delägarlag för den samfällda skogen har förvärvat avskiljs från den överlåtande fastigheten och överförs till delägarnas fastigheter i förhållande till deras tidigare andelar genom förrättning, på vilken tillämpas vad fastighetsbildningslagen stadgar om styckning. Har en andel i samfälld skog följt med ett outbrutet område som delägarlaget har förvärvat, överförs dock andelen till delägarnas fastigheter genom den förrättning vid vilken det outbrutna området avskiljs från moderfastigheten.

En förutsättning för att en andel i samfälld skog skall kunna fogas till samfälld skog är att delägarlaget har fått lagfart på andelen och att den fastighet från vilken andelen tas är fri från inteckningar eller att den andel som skall fogas till den samfällda skogen befrias från ansvar för inteckningarna i nämnda fastighet. En förutsättning för befrielse är att innehavaren av panträtten ger sitt samtycke. Befrielse kan ske utan samtycke av innehavaren av panträtten, om den fastighet från vilken andelen tas även efter att den fogats till den samfällda skogen klart räcker till för att svara för de pantfordringar som belastar den. Ett beslut om befrielse skall omedelbart meddelas inskrivningsmyndigheten.

Om en fastighet som enligt 41 § 2 mom. skall sammanslås med en samfälld skog har en andel i skogen, överförs denna andel, samtidigt som fastigheten slås samman med den samfällda skogen, till delägarnas fastigheter i förhållande till dessas andelar i den samfällda skogen. I beslutet om sammanslagning skall härvid bestämmas storleken av delägarfastigheternas andelar i den samfällda skogen.

46 § (20.12.1996/1198)

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall på andelar i samfälld skog tillämpas vad 13 kap. fastighetsbildningslagen stadgar om andelar i samfällda områden.

47 § (20.12.1996/1198)

Vad denna lag stadgar om inteckning, tillämpas också på andra panträtter som antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

48 § (20.12.1996/1198)

Om en fastighetsförrättning eller någon annan åtgärd som gäller fastighetsbildning föranleder ändringar i fråga om den samfällda skogens delägarfastigheter eller deras andelar, skall fastighetsregisterföraren underrätta delägarlaget om detta för införande av en anteckning i delägarförteckningen. Ändringar i samfälld skogs areal eller gränser skall meddelas vederbörande skogscentral.

Särskilda stadganden
49 § (20.12.1996/1198)

Skogscentralerna skall övervaka att denna lag iakttas. Behörig skogscentral är centralen i det distrikt inom vilket den samfällda skogen eller största delen därav finns.

50-51 § (20.12.1996/1198)

50–51 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

52 § (20.12.1996/1198)

För delägarlagets skulder kan enligt skogscentralens anvisning ur den samfällda skogen utmätas och säljas träd med tillämpning av vad utsökningslagen stadgar om utmätning och försäljning av lös egendom.

53-55 § (20.12.1996/1198)

53–55 § har upphävts genom L 20.12.1996/1198.

56 §

Skogscentralen skall föra register över samfällda skogars delägarlag. (20.12.1996/1198)

Vad som är infört i ett register som avses i 1 mom. skall anses ha kommit till tredje mans kännedom.

57 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
58 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 juli 1969 om samfällda skogar (485/69) jämte ändringar.

59 §

På lantmäteriförrättningar som har gjorts anhängiga innan denna lag träder i kraft samt på behandling av sådana ansökningar om tillstånd att förvärva mark eller en andel i samfälld skog som har gjorts innan lagen träder i kraft tillämpas tidigare lag.

60 §

För delägarlaget för en samfälld skog som har bildats innan denna lag har trätt i kraft skall utarbetas ett reglemente enligt lagen. Det skall sändas till jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse inom ett år efter att lagen har trätt i kraft.

61 §

Vad denna lag stadgar om anteckning i fastighetsregistret eller i lagfarts- och inteckningsregistret eller om anmälningar för anteckning i dem skall på motsvarande sätt gälla anteckningar i jordregistret och i protokollet över inteckningsärenden eller inteckningsregistret samt anmälningar för anteckning i dessa register.

Regeringens proposition 97/90, Jord- och skogsbruksutsk.bet. 14/90, Stora utsk. bet. 177/90

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1996/1198:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lantmäteriförrättningar som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft skall slutbehandlas enligt vad som stadgas i den lag som ändras.

RP 205/1996, JsUB 21/1996, RSv 221/1996

24.6.1999/766:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På tillståndsansökan som har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 11/1999, JsUB 3/1999, RSv 10/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.