Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

28.12.1990/1260

Förordning om verkställighet av samhällstjänst (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.1.2011/4, som gäller fr.o.m. 20.1.2011.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 14 december 1990 om försöksverksamhet med samhällstjänst (1105/90):

1 §
Tillämpningsområde

Samhällstjänst verkställs enligt denna förordning.

2 § (26.7.2001/671)
Verkställighetsmyndigheter

Myndigheter som verkställer samhällstjänst är brottspåföljdsverket och utmätningsmännen.

3 §
Verkställighetshandling

Verkställighetshandling för samhällstjänst är en kopia av meddelandet om utslag eller en kopia av utslaget. Om verkställighetshandlingen gäller vad som stadgas i 1 § 1 mom., 3 § 1 mom., 3 a § och 8 a § förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

Domstolar som använder domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall mata in utslagsmeddelandet i datasystemet. Därefter skall domstolen inom den tid som anges i 2 § 1 eller 2 mom. förordningen om verkställighet av fängelsestraff via datasystemet anmäla att uppgifterna i utslagsmeddelandet är klara att tillställas mottagarna. En utskrift med de uppgifter i utslagsmeddelandet som behövs vid verkställigheten av samhällstjänsten är då verkställighetshandling.

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf 509/2006. Se SRf om fängelse 509/2006 3 §.

4 § (26.7.2001/671)
Hur meddelanden sänds

På utslag av tingsrätterna samt av hovrätterna i andra instans tillämpas 2 § 1–3 mom., 3 § 2–4 mom. samt 4 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff. Meddelandet skall dock sändas till brottspåföljdsverket i stället för länsstyrelsen.

Brottspåföljdsverket skall, sedan det har inhämtat en utredning om huruvida domen är verkställbar, sända verkställighetshandlingen till magistraten eller länsmannen på den ort där den dömde bor.

Då högsta domstolen förbjuder verkställighet av hovrättens utslag eller bestämmer att den skall avbrytas, skall brottspåföljdsverket omedelbart anmäla detta till den magistrat eller länsman som har tillställts verkställighetshandlingen.

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf om fängelse 509/2006.

5 § (26.7.2001/671)
Dom utan laga kraft

Den som dömts till samhällstjänst, och som samtycker till att domen verkställs även om utslaget inte har vunnit laga kraft, skall ge sitt samtycke till den utmätningsman till vars verksamhetsområde den dömdes hemkommun hör. Utmätningsmannen skall utan dröjsmål anmäla till brottspåföljdsverket att samtycke har givits. Brottspåföljdsverket å sin sida skall anmäla att samtycke har givits, till den domstol som har avgjort målet eller, om samtycke har givits efter att besvärstiden har löpt ut, till fullföljdsdomstolen.

6 § (26.7.2001/671)
Inledning av verkställigheten

Utmätningsmannen skall sedan verkställighetshandlingen har kommit meddela den som dömts till samhällstjänst vilken dag han eller hon senast skall anmäla sig för att göra upp tjänstgöringsplanen hos den av kriminalvårdsväsendets lokalbyråer som ansvarar för verkställigheten av samhällstjänsten. Kriminalvårdsväsendets lokalbyrå skall underrättas om vilken dag som har fastställts och samtidigt skall verkställighetshandlingen sändas till den.

När tjänstgöringsplanen har delgivits den som dömts till samhällstjänst skall kriminalvårdsväsendets lokalbyrå meddela brottspåföljdsverket delgivningsdagen.

7 § (12.12.1996/1065)
Efterlysning

Om den som har dömts till samhällstjänst inte anträffas och det inte har gått att få reda på hans eller hennes vistelseort, skall utmätningsmannen sända verkställighetshandlingarna till brottspåföljdsverket. Brottspåföljdsverket skall utfärda en efterlysning, i vilken den dömde för verkställighet av samhällstjänsten skall uppmanas att inom utsatt tid ta kontakt med den utmätningsman som svarar för verkställigheten, vid äventyr att samhällstjänsten annars förvandlas till fängelse. Utmätningsmannen skall underrätta brottspåföljdsverket om sina åtgärder med anledning av efterlysningen. (26.7.2001/671)

Om den dömde trots uppmaningen inte tar kontakt med utmätningsmannen, skall han instämmas till domstolen för att samhällstjänsten skall förvandlas till fängelse. Vid behov utfärdas en ny efterlysning för att stämning skall kunna verkställas.

8 § (26.7.2001/671)
Diarium

Kriminalvårdsväsendets lokalbyrå för bok över hur varje enskild straff som avser samhällstjänst avtjänas (diarium). I diariet antecknas utöver de uppgifter som behövs om den dömde och straffet även

1) när handlingarna har kommit till kriminalvårdsväsendets lokalbyrå för verkställighet av samhällstjänsten,

2) vilken dag tjänstgöringsplanen har delgivits,

3) hur många timmar samhällstjänst som har utförts,

4) skriftliga anmärkningar som har givits den dömde,

5) förlängning av verkställighetstiden för samhällstjänsten,

6) avbrott i samhällstjänsten samt

7) avslutad samhällstjänst på grund av att den har slutförts eller förvandlats till fängelse.

Sedan samhällstjänsten har avslutats skall kriminalvårdsväsendets lokalbyrå sända verkställighetshandlingarna samt diariet till brottspåföljdsverket och en kopia av diaret till rättsregistercentralen.

9 § (26.7.2001/671)
Meddelanden i mål som gäller förvandling till fängelse

Om kriminalvårdsväsendets lokalbyrå har framställt en begäran om att samhällstjänsten skall förvandlas till fängelse, skall åklagaren meddela lokalbyrån, om han eller hon beslutar att inte framställa yrkandet vid domstol.

När ett yrkande att samhällstjänst skall förvandlas till fängelse blir anhängigt i ett mål där ändring har sökts, skall domstolen underrätta fullföljdsdomstolen om yrkandet.

Domstolen skall sända kriminalvårdsväsendets lokalbyrå ett meddelande om utslag enligt vilket den har förlängt tjänstgöringstiden, ansett att redan utförd samhällstjänst motsvarar ett fullt avtjänat straff eller har förbjudit att samhällstjänsten påbörjas eller fortgår. Ett meddelande skall också sändas om ett utslag genom vilket åklagarens yrkande att samhällstjänsten skall förvandlas till fängelse har godkänts eller förkastats.

10 § (27.3.1992/275)

10 § har upphävts genom F 27.3.1992/275.

11 § (26.7.2001/671)
Övervakning av verkställigheten

Bestämmelserna i 15 och 16 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff skall också tillämpas på samhällstjänst. De uppgifter som enligt förordningen ankommer på länsstyrelsen skall dock skötas av brottspåföljdsverket.

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf om fängelse 509/2006.

12 § (12.12.1996/1065)

12 § har upphävts genom F 12.12.1996/1065.

13 § (26.7.2001/671)
Resekostnader

Kriminalvårdsväsendets lokalbyrå betalar de utgifter som den misstänkte har med anledning av de resor han eller hon måste företa för lämplighetsutredningen och för uppgörandet av tjänstgöringsplanen samt på ansökan ersättning för skäliga resekostnader till och från tjänstgöringsplatsen.

14 § (26.7.2001/671)

14 § har upphävts genom F 26.7.2001/671.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

27.3.1992/275:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

12.12.1996/1065:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

26.7.2001/671:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.