Beaktats t.o.m. FörfS 1066/2019.

28.12.1990/1259

Förordning om samhällstjänst (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.1.2011/4, som gäller fr.o.m. 20.1.2011.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 14 december 1990 om försöksverksamhet med samhällstjänst (1105/90):

1 §

Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan ordnas av offentliga sammanslutningar eller offentligrättsliga föreningar eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om sammanslutningen eller stiftelsen bedriver verksamhet i vinstsyfte. (13.3.2003/213)

Kriminalvårdsväsendet godkänner dem som har rätt att ordna tjänstgöringsplatser för samhällstjänst. (26.7.2001/670)

2 § (26.7.2001/670)

När allmänna åklagaren har beslutat väcka åtal för ett brott för vilket samhällstjänst kan dömas ut, skall han eller hon av kriminalvårdsväsendet inhämta en utredning om den misstänkte kan antas klara av samhällstjänst (lämplighetsutredning). Lämplighetsutredning behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till arten och längden av det straff som kan förutses samt övriga omständigheter är uppenbart osannolikt att samhällstjänst döms ut i stället för detta straff. (13.3.2003/213)

Kriminalvårdsväsendet kan också på begäran av den misstänkte göra en sådan utredning som nämns i 1 mom., om det finns vägande skäl.

3 § (26.7.2001/670)

När kriminalvårdsväsendet utreder den misstänktes lämplighet för samhällstjänst skall den beakta hans eller hennes förmåga och villighet att klara av tjänsten samt den misstänktes förhållanden i övrigt. Samtidigt skall behovet av eventuella stödåtgärder utredas.

I samband med lämplighetsutredningen skall den misstänkte få en redogörelse för samhällstjänstens innebörd och för följderna av brott mot villkoren för samhällstjänsten. Efter detta skall den misstänkte tillfrågas om han eller hon ger sitt samtycke till att straffet döms ut som samhällstjänst. Samtycket antecknas i lämplighetsutredningen.

Kriminalvårdsväsendet skall sända lämplighetsutredningen till den åklagare som har begärt den eller, om utredningen har begärts av den misstänkte, till den åklagare som är behörig i målet.

4 §

Kriminalvårdsväsendet skall utan dröjsmål i samarbete med den som har ordnat tjänstgöringsplatsen och efter att ha gett den dömde tillfälle att bli hörd göra upp en tjänstgöringsplan för hur samhällstjänsten skall utföras. (26.7.2001/670)

Tjänstgöringsplanen skall i rimlig tid innan tjänstgöringen börjar delges den dömde på det sätt som gäller delgivning av stämning.

Tjänstgöringsplanen kan ändras, om det finns giltiga skäl.

5 § (26.7.2001/670)

Kriminalvårdsväsendet skall med den som ordnar tjänstgöringsplatsen ingå ett avtal om hur samhällstjänsten skall utföras. I avtalet skall anges parternas rättigheter och skyldigheter samt vem som är kontaktperson på tjänstgöringsplatsen.

6 § (26.7.2001/670)

Kriminalvårdsväsendet skall övervaka samhällstjänsten genom besök på tjänstgöringsplatsen och genom att hålla kontakt såväl med den som har ordnat tjänstgöringsplatsen som med den som utför tjänsten

Om det på grundval av observationer misstänks att den som utför samhällstjänst är berusad, skall observationerna i närvaro av ett vittne antecknas på en blankett för konstaterande av berusningstillstånd vilken fastställts av justitieministeriet. (13.3.2003/213)

7 § (26.7.2001/670)

Om den som utför samhällstjänst har laga förhinder att infinna sig på tjänstgöringsplatsen, skall han eller hon utan dröjsmål anmäla detta till kriminalvårdsväsendet som i sin tur skall underrätta kontaktpersonen på tjänstgöringsplatsen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

27.3.1992/274:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

12.12.1996/1064:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

26.7.2001/670:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

13.3.2003/213:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.