Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

7.9.1990/845

Körkortsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 19.1.2013. Se L 387/2011.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller stadganden om körrätt som gäller motordrivna fordon samt om körkort och de tillstånd som enligt vägtrafiklagen (267/81) krävs för att få föra motordrivna fordon och för att meddela förarundervisning.

Om de körkort som krävs för att föra försvarsmaktens motordrivna fordon och om villkoren för dessa körkort, meddelande av förarundervisning inom försvarsmakten och de tillstånd som krävs för detta samt om förarexamen inom försvarsmakten stadgas särskilt.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med kortvarig körrätt en sådan körrätt för bil som gäller två år och med kortvarigt körkort ett körkort som utlämnas för kortvarig körrätt.

Med förarexamensmottagare avses i denna förordning en serviceproducent, med vilken fordonsförvaltningscentralen har ingått ett i lagen om förarexamensverksamhet avsett avtal om förarexamensverksamhet, samt fordonsförvaltningscentralen, då den själv sköter förarexamensverksamhet. (2.10.1998/720)

Med permanent bosättningsort som förutsättning av beviljande av körkortstillstånd avses med undantag av 34 § 3 och 4 mom. den plats, där en person av annan orsak än studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt normalt bor, dvs. under minst 185 dagar per kalenderår, till följd av sin personliga eller yrkesmässiga anknytning eller om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av sin personliga anknytning om de präglas av nära band mellan honom och den plats där han bor. Om personen bor i två eller flera stater till följd av att hans personliga och yrkesmässiga anknytning ligger i olika platser, avses med permanent bosättningsort den plats till vilken personen har personlig anknytning om han regelbundet återvänder dit, eller om han bor i annan stat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift. (5.1.1996/2)

Med yrkeskompetens för förare avses i denna förordning sådan yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, med grundläggande yrkeskompetens sådan grundläggande yrkeskompetens som krävs av lastbils- eller bussförare enligt nämnda lag och med yrkesinriktad grundexamen för bussförare sådan grundexamen som avses i 9 § i nämnda lag. (28.8.2008/556)

Med automatväxlat fordon avses i denna förordning fordon utan kopplingspedal eller, om det gäller motorcyklar, manuell växelspak. (28.8.2008/556)

3 § (5.1.1996/2)
På Åland utfärdat körkort

Ett körkort som har utfärdats på Åland berättigar inom gränserna för sin giltighet innehavaren att föra motordrivna fordon inom hela landet. Körkortet kan bytas ut mot ett körkort som avses i denna förordning med iakttagande av vad som i 33 § stadgas om byte av körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.

4 § (19.12.1997/1243)
Körkortsmallen samt medförande av körkort och tillstånd

Körkortet skall överensstämma med gemenskapsmallen för körkort enligt bilaga I a till rådets direktiv 91/439/EEG. De anteckningar om villkor, begränsningar och andra uppgifter beträffande körrätten vilka enligt vad som särskilt föreskrivs skall göras i körkortet, anges i kodform i enlighet med vad som bestäms av vederbörande ministerium.

Körkort och andra i denna förordning nämnda tillstånd, med undantag av tillstånd att hålla bilskola, skall medföras vid körning och på uppmaning visas för en polisman eller någon annan trafikövervakare.

5 § (5.1.1996/2)
Körkortsklasserna

Körkortsklasserna är följande:

klass A: motorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass A1: motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och en effekt om högst 11 kW och invalidmotorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass B: personbilar, paketbilar och andra fordon med en totalmassa av högst 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg eller hela kombinationens totalmassa högst 3 500 kg och släpfordonets totalmassa inte överstiger dragbilens egenmassa,

klass C: lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg, samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass C1: lastbilar och andra fordon vilkas totalmassa överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D1: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass E: de fordonskombinationer som inte hör till ovan nämnda klasser,

klass M: två- och trehjuliga mopeder, med undantag av mopeder med låg effekt samt lätta fyrhjulingar, och

klass T: traktorer, med undantag av trafiktraktorer, samt motorredskap och snöskotrar inklusive till dem kopplade släpfordon.

(9.12.1999/1168)

Med fordonets totalmassa avses fordonets registrerade totalmassa eller, om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalmassa. Med fordonskombinations totalmassa avses den på motsvarande sätt bestämda sammanräknade totalmassan för de fordon som ingår i kombinationen. Med fordonets egenmassa avses fordonets registrerade egenmassa.

Ett för vägtrafik avsett trehjuligt motordrivet fordon med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h, vars hjul är symmetriskt placerade i förhållande till fordonets mittaxel samt vars olastade massa enligt registret är högst 550 kg, i fråga om elfordon utan hänsyn till massan hos drivbatterierna, får föras i Finland också av en person som har körrätt av klass A eller A1. (5.6.1998/392)

En fordonskombination där dragbilen är ett fordon i klass C1 eller D1 och i vilken hela kombinationens totalmassa överstiger 12 000 kg eller släpfordonets totalmassa överstiger dragbilens egenmassa hör till klass CE i stället för klass C1E, om dragbilen är ett fordon i klass C1, och till klass DE i stället för klass D1E, om dragbilen är ett fordon i klass D1. (19.12.1997/1243)

6 § (28.8.2008/556)
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får med de undantag som anges i 2 mom. beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B D
A B D
BE D
A BE D
BE DE
A BE DE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
MT

Om körkortstillstånd beviljas för klass A1, C1 eller D1, ersätts beteckningen i 1 mom. för klass A med beteckning A1, beteckningen för klass C med beteckning C1 och beteckningen för klass D med beteckning D1. Om den som har körrätt för klass C beviljas körkortstillstånd för klass C1E eller den som har körrätt för klass D beviljas körkortstillstånd för klass D1E, ska den beteckning som anger körrätten för fordonskombinationen i fråga anges före den beteckning för klass C eller D som avses i 1 mom.

7 § (28.8.2008/556)
Körrättens omfattning

Den som har körrätt får framföra sådana fordon som hör till den klass som körrätten gäller. Klass A inbegriper körrätten för fordon av klass A1, klass C körrätten för fordon av klass C1 och klass D körrätten för fordon av klass D1.

Den som har körrätt får med avvikelse från 1 mom. framföra också andra fordon inom Finland, med undantag för landskapet Åland, enligt följande:

1) den som har körrätt för fordon av klass A1, A eller B får också framföra fordon av klass M och T,

2 punkten har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

3) den som utför underhåll eller reparationer av fordon och som har körrätt för fordon av klass C får även flytta fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E när underhålls- eller reparationsåtgärder eller besiktning så kräver, och provköra fordon av klass D och D1 utan passagerare och fordonskombinationer av klass E utan last, (18.6.2009/445)

3 a) den som utför annat underhåll av fordon och som har körrätt för fordon av klass C får på företagets depåområde flytta sådana fordon eller fordonskombinationer som avses i 3 punkten när underhållet så kräver under de förutsättningar som nämns i punkten, (18.6.2009/445)

4) trafikövervakare som har körrätt för fordon av klass B får om trafikövervakningen så kräver provköra eller flytta fordon av klass A1 och A,

5) en polis-, tull- eller gränsbevakningsman som har körrätt för fordon av klass C får om trafikövervakningen eller annan övervakning så kräver provköra eller flytta fordon av klass D1 och D och fordonskombinationer av klass E,

6) den som utför fordonsbesiktning eller godkännande och har körrätt för fordon av klass C får framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E under den provkörning som hör till fordonsbesiktningen eller godkännandet för trafik, (18.6.2009/445)

7) förare av räddningsbil som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning framföra fordon av klass D och D1 och fordonskombinationer av klass E under körningar i samband med skötsel av larmuppdrag samt under körningar i samband med övning och utbildning i räddningsväsendets uppgifter, och fordonskombinationer av klass E under transferkörningar i samband med underhåll och reparationer av materiel. (18.6.2009/445)

8 § (19.12.1997/1243)
Särskilda begränsningar av körrätten

Ett fordon av klass A, vars effekt överstiger 25 kW eller där förhållandet mellan effekt och egenmassa överstiger 0,16 kW/kg, får endast föras av personer som i minst två år har haft körrätt för fordon av klass A eller, med stöd av en anteckning i körkortet, av personer som har fyllt 21 år och som har avlagt godkänt körprov för förarexamen med en motorcykel vars effekt är minst 35 kW.

Fordonskombinationer av klass E får endast föras av personer som också har körrätt för den klass som dragbilen hör till.

Den som har avlagt körprov eller hanteringsprov för förarexamen med ett fordon som är försett med automatväxel har rätt att föra endast sådana fordon som hör till förarexamens klass och är försedda med automatväxel eller, om förarexamen avlagts för erhållande av körrätt för fordonskombinationer, endast sådana fordonskombinationer som hör till förarexamens klass och vars dragbil är försed med automatväxel. (28.8.2008/556)

9 § (5.5.2011/427)

9 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

10 § (28.8.2008/556)
Åldersgränser

Minimiåldern för att erhålla körkort är

1) 16 år för fordon av klass A1,

2) 18 år för fordon av klass A, B och BE,

3) 18 år för fordon av klass C, C1, CE och C1E,

4) 21 år för fordon av klass D, D1, DE och D1E, och 18 år för fordon av klass D och D1, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen och har grundläggande yrkeskompetens för bussförare, och

5) 15 år för fordon av klass M och T.

Utöver minimiåldern på 18 år krävs det för körrätt för fordon av klass CE, C1E, D och D1 även att den som ska få körkort har fått tilläggsundervisning enligt 19 § 4 mom. Om personen redan tidigare har beviljats körkort av motsvarande klass utomlands, krävs det att körkortet som berättigar för förande av bil har varit i kraft minst sex månader sedan personen fyllde 18 år.

3 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

2 kap

Körkortstillstånd och utlämnande av körkort

11 § (19.12.1997/1243)
Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan

Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan som avses i denna förordning och som riktas till polisen skall göras skriftligen hos polisen på den ort där sökanden bor.

Nytt körkortstillstånd behövs inte, om ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort utlämnas inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Nytt körkortstillstånd behövs inte heller när en innehavare av körrätt för motorcykel ansöker om ett sådant körkort för motorcykel som motsvarar hans gällande körrätt när den kortvariga körrätten upphör, om han inte härvid får ett annat körkort som inbegriper körrätt för motorcykel, eller när en innehavare av körrätt för klass A ansöker om ett körkort som innehåller en i 8 § 1 mom. avsedd beteckning. Ett nytt körkortstillstånd krävs inte heller när duplettexemplar av körkort söks.

Om förarexamen avläggs med en fordonskombination av klass CE, beviljas sökanden körkortstillstånd även för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass DE eller D1E, ifall han har körrätt för motsvarande dragbil. Körkortstillstånd beviljas också för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass BE, om godkänd förarexamen har avlagts med en till en högre klass hörande fordonskombination av klass E.

Ansökan skall avgöras utan dröjsmål. Körkortstillstånd skall beviljas, om ansökningshandlingarna, uppgifterna i körkortsregistret om sökanden och en eventuell tilläggsutredning visar att sökanden uppfyller villkoren för utfärdande av körkortstillstånd enligt 70 § 1–3 mom. vägtrafiklagen. Om körkortstillstånd söks på grundval av ett körkort som har beviljats i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat som avses i 33 § 3 eller 4 mom., skall tillståndet beviljas, om nämnda körkort är giltigt enligt en tilläggsutredning som polisen vid behov har skaffat och det inte på basis av uppgifterna i registret eller annars finns kännedom om något som utgör hinder för fortsatt körrätt.

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut med anledning av ansökan. Om sökanden har beviljats körkort i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat, skall polisen samtidigt för registrering lämna uppgift om denna stat och, om detta körkort har utfärdats på grundval av ett körkort som beviljats av någon annan än de stater som avses ovan, den uppgift gällande denna stat som framgår av körkortet, liksom även datum för beviljande av körkortet och de i körkortet angivna villkoren och begränsningarna gällande körrätten särskilt för varje klass.

11 a § (19.12.1997/1243)
Bilagor till ansökan om körkortstillstånd samt ansökan om tillverkning av körkort av klass A eller A1

Sökanden skall till ansökan om körkortstillstånd foga

1) en kopia av ett giltigt hälsointyg för ungdomar utfärdat för erhållande av körrätt som avses i 9 § 1 mom. eller av körrätt för klass C eller C1 eller ett annat högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg samt, om polisen så kräver, ett specialläkarintyg,

1 a) i stället för ett läkarintyg som avses i 1 punkten ett högst sex månader gammalt utlåtande som en läkare som är förtrogen med geriatri har givit om sökandens körförmåga, om körkortstillstånd söks för att erhålla körrätt enligt 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen för framförande av fordon av klass C1E, CE, D1, D1E, D eller DE utan begränsningar när det gäller framförande av en fordonskombination utan last eller framförande av en buss utan passagerare, (21.1.2010/52)

2) två fotografier, på vilka det är lätt att känna igen sökanden, och

3) en anmälan om huruvida sökanden har ett körkort som beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och en försäkran om att han inte har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i denna punkt.

Om sökanden i enlighet med kraven i 9 § har beviljats körkortstillstånd för någon klass som nämns i 9 § 1 mom. skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för en klass som nämns i samma moment inte krävas utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat. Om sökanden i enlighet med kraven i 9 § har beviljats körkortstillstånd som inbegriper körrätt för klass CE, C1E, D, DE, D1 eller D1E skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för en klass som nämns i 9 § 1 eller 2 mom. inte krävas utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat. Om sökanden efter att kraven i 9 § trätt i kraft har beviljats körkort i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för erhållande av körrätt i en klass med motsvarande eller lägre hälsokrav inte krävas en ny utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat.

De bilagor som nämns i 1 mom. 2 punkten krävs inte vid ansökan om körkortstillstånd för erhållande av ny kortvarig körrätt i en klass som motsvarar den kortvariga körrätten eller för behållande av den körrätt för fordon av klass M eller T som ingår i den kortvariga körrätten, om den kortvariga körrätten upphör att gälla och sökanden härvid inte får ett annat körkort med körrätt för fordon av klass M eller T och tillstånd söks inom sex månader från det att den kortvariga körrätten upphörde. (9.12.1999/1168)

Till en i 11 § 3 mom. avsedd ansökan om tillverkning av körkort för motorcykel skall fogas nya fotografier, om mer än sex månader har förflutit från det att den kortvariga körrätten upphörde att gälla eller om mera än tre år har förflutit från det körkortstillstånd beviljades.

11 b § (19.12.1997/1243)
Körkortets giltighet

Körkortet är giltigt en bestämd tid, som upphör samtidigt som körrätten upphör eller, om innehavaren av körrätten har mer än en körrätt och giltighetstiden för dessa upphör vid olika tidpunkter, samtidigt som den första körrätten upphör att gälla. Om giltighetstiden för tillfälligt körkort stadgas i 14 § och om giltighetstiden för temporärt körkort i 34 § 3 mom.

När giltighetstiden för körrätt förlängs kan körkortet under de förutsättningar som anges i 72 § 5 mom. vägtrafiklagen dock godkännas att visa körrätt för en tid av högst tre månader efter att den i körkortet angivna giltighetstiden löpt ut.

Om alkolåskörkort som beviljas för en prövotid och som hänför sig till försöket med alkolåsövervakad körrätt samt om alkolåskörkortets giltighet föreskrivs i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt (360/2005). (16.6.2005/430)

3 mom. har fogats temporärt genom F 430/2005, som träder i kraft den 1.7.2005 och gäller t.o.m. den 30.6.2008.

12 § (19.12.1997/1243)
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

1 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

För erhållande av ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort skall sökanden för polisen förete ett i 24 § avsett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller ett intyg över att han har fått tilläggsundervisning i samband med försvarsmaktens förarundervisning. Om intyget över tilläggsundervisningen företes inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde, krävs inte en i 1 mom. nämnd utredning.

Ett nytt kortvarigt körkort som hör till samma klass som ett kortvarigt körkort kan utlämnas av annat än i 72 § 2 mom. vägtrafiklagen avsett skäl och med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om särskilda skäl härtill finns och ansökan om körkortstillstånd lämnas in inom sex månader från det körrätten upphörde.

Med avvikelse från 1 mom. utlämnas körkort av klass A till innehavare av körrätt för fordon av klass A1 utan att ny förarexamen krävs. Ett i 11 § 3 mom. avsett körkort som motsvarar den gällande körrätten för motorcykel utlämnas utan att ny förarexamen krävs och ett körkort för motorcykel med en anteckning som avses i 8 § 1 mom., när ett intyg över avlagt körprov företes. Ett i 11 a § 3 mom. avsett körkort av klass M eller T utlämnas med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om körkortstillståndet söks inom sex månader från att den kortvariga körrätten upphörde att gälla. Ett körkort som berättigar innehavaren att föra en i 11 § 4 mom. avsedd fordonskombination av klass E utlämnas när ett intyg över sådan förarexamen som avses i momentet företes. (9.12.1999/1168)

Om körkortstillstånd för fortsatt körrätt för den i 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen nämnda tiden söks inom två år eller, om ansökan gäller körrätt för lastbil eller buss, inom ett år från att körrätten upphörde, kan körkortet med avvikelse från 1 mom. utlämnas under förutsättning att sökanden visar en tillförlitlig redogörelse för bibehållen körskicklighet eller ett av den som håller förarexamen utfärdat intyg över godkänt körprov. (21.1.2010/52)

13 § (19.12.1997/1243)
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas av polisen. Kortvarigt körkort för bil utlämnas dock av den som håller förarexamen.

Om den som får körkort har ett i Finland eller utomlands tidigare utfärdat körkort, skall han överlämna detta till polisen eller den som håller förarexamen när det nya körkortet utlämnas. Ett körkort som överlämnats till polisen eller den som håller förarexamen när kortvarigt körkort erhålls skall bevaras av polisen och på begäran ges tillbaka till innehavaren efter att den kortvariga körrätten har upphört, om innehavaren inte skaffar något annat körkort. Det kortvariga körkortet skall då överlämnas till polisen.

Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om körkort som lämnas ut.

14 § (19.12.1997/1243)
Tillfälligt körkort

Polisen kan av särskilda skäl utlämna ett tillfälligt körkort som är giltigt i högst tre månader till den som enligt 71 § i vägtrafiklagen uppfyller villkoren för erhållande av körkort. Ett tillfälligt körkort kan också utlämnas innan villkoren för utlämnande av ett körkort som motsvarar körkortstillståndet uppfylls i fråga om den klass som anges på körkortstillståndet, om förarexamen för denna klass har avlagts. Tillfälligt körkort kan också utlämnas när ett nytt körkortstillstånd inte krävs eller när ett duplettexemplar av körkort söks. Ett tillfälligt körkort kan dock inte utlämnas till den som har ansökt om ett temporärt körkort som avses i 34 § 3 mom. eller till den som har en körrätt som avses i 10 § 3 mom. och som inte uppfyller de förutsättningar för utlämnande av körkort som föreskrivs i 12 § 1 mom. (18.6.2009/445)

Även den som håller förarexamen kan av särskilda skäl till den som godkänts i förarexamen i stället för intyg över förarexamen lämna ut ett tillfälligt körkort som motsvarar examensklassen och den körrätt som personen i fråga har från förut, om villkoren för erhållande av körrätt med stöd av körkortstillståndet uppfylls.

Ett tillfälligt körkort skall överlämnas till polisen eller den som håller förarexamen i samband med att ett nytt körkort eller ett duplettexemplar av körkort utfärdas.

15 § (19.12.1997/1243)
När körkortstillstånd och andra tillstånd upphör. Förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd upphör ett år efter den dag det beviljades, till den del körrätten för den klass som antecknats på tillståndet inte har börjat. För erhållande av körrätt som motsvarar det tillstånd som upphört skall sökanden ansöka om ett nytt körkortstillstånd och visa att han uppfyller villkoren för erhållande av körrätt. Andra i denna förordning avsedda tillstånd som beviljas av polisen upphör att gälla ett år efter att ansökan om tillstånd inlämnades.

Polisen kan förstöra ett körkort, om det inte har avhämtats inom två år efter att körkortstillstånd beviljades, ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort dock sedan ett år har förflutit efter att den kortvariga körrätten upphörde. Polisen kan förstöra ett i 11 § 3 mom. avsett körkort för motorcykel, om körkortet inte har avhämtats inom ett år efter att ansökan inlämnades.

3 kap

Särskilda villkor för körrätt

16 § (19.12.1997/1243)
Särskilda villkor för körrätt

Till körrätt kan fogas villkor enligt vilka

1) innehavaren av körrätten skall bära glasögon eller andra korrigerande linser, använda hörapparat eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel när han kör, om han endast med hjälp av dessa uppfyller de föreskrivna hälsokraven eller är förmögen att föra fordonet,

2) det fordon som innehavaren av körrätten för skall ha alkolås, automatväxel eller sådana särskilda köranordningar som den som håller förarexamen har godkänt enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat.

(25.6.2008/444)

Till körrätten kan av särskilda skäl fogas ett villkor enligt vilket innehavaren av körrätten inom en viss tid skall tillställa polisen på hemorten ett intyg av en läkare eller en specialist.

Villkor som har fogats till körrätten kan ändras, om det finns skäl till detta. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om ändringarna.

I 1 mom. avsedda villkor som har fogats till körrätten skall antecknas i körkortet.

17 §
Ändring av körrätten

1 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

Ett sådant prov på körförmåga som polisen med stöd av 73 § i vägtrafiklagen har ålagt skall avläggas enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar. (30.9.2004/882)

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om sådana ändringar som avses i 1 mom. (18.12.1995/1600)

18 § (28.4.1995/755)

18 § har upphävts genom F 28.4.1995/755.

4 kap

Förarundervisning

19 § (18.9.2003/814)
Undervisningen och dess mål

I en bilskola skall förarundervisning meddelas så att eleven genom att iaktta trafikreglerna kan köra tryggt och smidigt i olika trafiksituationer och trafikmiljöer. Målet med undervisningen är att eleven skall kunna undvika farosituationer och handla på rätt sätt i dylika situationer för att förebygga olyckor eller lindra följderna av en olycka. I förarundervisningen skall hänsyn gentemot andra vägtrafikanter särskilt betonas.

I undervisningen ska följas en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd undervisningsplan som fyller kraven enligt bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, sådan den lyder ändrad genom kommissionens direktiv 2008/65/EY, om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort. Av undervisningsplanen ska framgå undervisningens mål, uppbyggnad och innehåll temavis i undervisningens olika skeden samt undervisningsprinciperna och hur undervisningen ordnas i praktiken. (28.8.2008/556)

Undervisningen ska ge eleven kunskap om trafiksystemet, om hur det fungerar och om de risker som hänför sig till det samt om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven ska undervisas om trafikreglerna, vägmärkena och andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda ett motordrivet fordon eller en motordriven fordonskombination med beaktande av vad som är utmärkande för framförandet av sådana fordon eller fordonskombinationer. (28.8.2008/556)

Förarundervisning för erhållande av körrätt för bilar av klass B ges i två skeden. I det andra skedet av denna undervisning (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet och som han eller hon har övat sig i under den tid den kortvariga körrätten har varit i kraft samt förbättras beredskapen att köra under svåra förhållanden och att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken. (28.8.2008/556)

20 § (26.9.2002/806)
Intagning av elever vid bilskola

En person får tas in som elev vid en bilskola tidigast sex månader innan han eller hon uppnår föreskriven minimiålder för att få körkort. För erhållande av körrätt för fordon av klass A får körundervisning ges med annat än lätta motorcyklar tidigast sex månader innan eleven fyller 18 år. Den som önskar få förarutbildning för fordon av klass C1, C, D1 eller D måste ha körrätt för fordon av lägst klass B och den som önskar få förarutbildning för fordon av klass C1E, CE, D1E eller DE måste ha körrätt för dragbil. (28.8.2008/556)

En elev får meddelas tilläggsundervisning tidigast sex månader efter att han fått kortvarigt körkort. Det undervisningsavsnitt som omfattar körning i mörker och som ges i samband med tilläggsundervisningen får eleven dock tas in på utan beaktande av ovan nämnda tidsgräns.

Det som bestäms i 1 mom. om intagning av elever vid bilskola tillämpas inte på förarundervisning som ges personer som ska erhålla körrätt för fordon av klass C1, C, C1E, CE, D1 eller D i samband med grundexamensutbildning för lastbils- eller bussförare som sker vid en yrkesläroanstalt under utbildningsstyrelsens tillsyn och som avses i 47 § 2 mom. (28.8.2008/556)

21 §
Undervisningstillstånd

En förutsättning för beviljande av undervisningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen är att sökanden har körrätt för det fordon som används i undervisningen och minst tre års körpraktik med fordon av samma klass samt av den som håller förarexamen enligt anvisningar av enheten för fordonsförvaltningen godkända kunskaper i det som skall undervisas. För meddelande av tilläggsundervisning kan undervisningstillstånd beviljas en sökande som dessutom har trafiklärartillstånd eller av den som håller förarexamen enligt anvisningar av enheten för fordonsförvaltningen godkänd kännedom om de undervisningsämnen som ingår i tilläggsundervisningen. Undervisningstillstånd beviljas inte en sökande som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper kan anses vara olämplig som lärare. (18.12.1992/1404)

Undervisningstillstånd för sådan förarundervisning som ges för erhållande av körrätt för fordon av klass C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E eller DE kan beviljas med stöd av 68 § 1 mom. 4 punkten i vägtrafiklagen. Beviljande av undervisningstillstånd för sådan med yrkesundervisning för bilförare jämförbar undervisning som en arbetsgivare ger förutsätter läroavtal för utbildning för examen inom transportbranschen. Den som undervisas ska ha körrätt för fordon av lägst klass B och när undervisning ges med fordonskombinationer ska den som undervisas ha körrätt för dragbil. (28.8.2008/556)

Undervisningstillstånd får beviljas tidigast sex månader innan den som undervisas uppnår den minimiålder som krävs för erhållande av körkort som motsvarar undervisningsfordonets klass. Undervisningstillstånd för tilläggsundervisning får beviljas tidigast sex månader efter att kortvarigt körkort har utlämnats. En förutsättning är dessutom att den som undervisas har haft körrätt minst sex månader.

Undervisningstillstånd utfärdas för högst nio månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Undervisningen skall meddelas med det fordon som anges i tillståndet och som vid ändringsbesiktning har godkänts för att användas för förarutbildning. (20.3.1998/204)

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut som gäller undervisningstillstånd. (18.12.1995/1600)

Om undervisning som ges med stöd av undervisningstillstånd, manöveranordningar i undervisningsfordon och fordonsförare vid körundervisning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om bilskoleundervisning. (28.8.2008/556)

22 §
Övningstillstånd

En förutsättning för att övningstillstånd enligt 68 § vägtrafiklagen skall beviljas är att sökanden har avlagt teoriprovet för förarexamen samt erhållit körundervisning i enlighet med trafikministieriets bestämmelser och visat sig till den som håller förexamen behärska motorcyklar enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat. (18.12.1992/1404)

Övningstillstånd beviljas för högst tre månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Tillståndet gäller det fordon som nämns i tillståndet och är giltigt inom verksamhetsområdet för den som håller förarexamen på sökandens hemort, om polisen inte bestämmer något annat. (18.12.1992/1404)

Vid övningskörning får passagerare eller varor inte transporteras.

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut som gäller övningstillstånd. (18.12.1995/1600)

23 § (19.12.1997/1243)
Fordonsförare och last vid körundervisning samt fordonets kännetecken (28.8.2008/556)

Vid körundervisning med fordon av klass B, C eller C1 anses läraren vara förare. Läraren skall sitta bredvid eleven när undervisning meddelas i trafik.

Vid körundervisning med fordon av klass D1 eller D anses eleven vara förare om eleven har körrätt för fordon av klass B. Om den elev som får körundervisning med fordon av klass D1 eller D har körrätt för fordon av klass C, anses eleven vara förare. Vid körundervisning med fordonskombination av klass E ska eleven ha körrätt för dragbilen och även anses vara förare. Om de undantag som gäller körundervisning som ges i samband med yrkesutbildning föreskrivs i 47 § 2 mom. (28.8.2008/556)

Vid körundervisning med motorcykel anses eleven vara förare. Om läraren sitter med på motorcykeln när körundervisning ges, anses han vara förare.

Vid körundervisning och övningskörning med motorcykel ska fordonet vara försett med kännetecken för undervisningsfordon. Under körundervisning får en fordonskombination av klass E ha last och i ett fordon av klass D eller D1 får utöver eleven och läraren transporteras högst sju elever eller personer som hör till undervisningspersonalen. Under körundervisningen får dock inte transporteras varor mot betalning. (28.8.2008/556)

Vid tilläggsundervisning anses eleven vara förare. På tilläggsundervisningen tillämpas inte heller i övrigt vad som bestäms i denna paragraf.

24 § (4.9.1992/850)
Undervisningsintyg

Efter avslutad förarundervisning skall föreståndaren som ansvarar för bilskolans undervisning eller en av honom utsedd lärare eller, då undervisning meddelas med stöd av undervisningstillstånd, den som erhållit tillståndet utfärda ett intyg över undervisningen. Ett separat intyg skall utfärdas över det undervisningsavsnitt som omfattar körning i mörker och som äger rum under förarundervisningens första skede. Ett intyg över tilläggsundervisningen får inte utfärdas förrän läraren har förvissat sig om att eleven har meddelats undervisning i körning i mörker i enlighet med trafikministeriets föreskrifter.

5 kap

Förarexamen

25 §
Undantag från kravet på förarexamen

Som förarexamen enligt 71 § 1 mom. vägtrafiklagen anses även motsvarande examen som avlagts inom försvarsmakten eller i landskapet Åland. (18.12.1992/1404)

Körkort som motsvarar den körrätt som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen får utlämnas utan krav på ny förarexamen, om körkortstillstånd söks inom två år efter att giltighetstiden för körrätten har gått ut. (19.12.1997/1243)

Om byte av körkort som beviljats utomlands mot finländskt körkort utan krav på ny förarexamen stadgas i 6 kap.

26 § (18.9.2003/814)
Förarexamen och dess mål

Vid förarexamen ska i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, sådan den lyder ändrad genom kommissionens direktiv 2008/65/EG, om ändring av rådets direktiv 91/439/EEG om körkort konstateras att examinanden behärskar de kunskaper som förarundervisningen syftar till samt att han eller hon kan tillämpa dessa kunskaper och ta sig fram i trafiken på ett tryggt och smidigt sätt. (28.8.2008/556)

2 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

3 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

27 § (5.12.2001/1177)

27 § har upphävts genom F 5.12.2001/1177.

28 § (5.1.1996/2)
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen ska examinanden

1) uppfylla ålderskravet enligt 10 § 1 mom. eller 8 § 1 mom., eller i fråga om en person som studerar för att avlägga grundexamen för bussförare och som är examinand för förarexamen av klass D1 eller D uppfylla ålderskravet enligt 10 § 3 mom., (18.6.2009/445)

2) i fråga om examen för klass C1E, CE, D1 och D, utöver minimikravet på att ha fyllt 18 år, uppfylla kravet på tilläggsundervisning enligt 10 § 2 mom. eller kravet på innehav under viss tid av ett körkort som beviljats utomlands,

3) ha ett körkortstillstånd som motsvarar den klass som examen avser, vilket dock inte krävs om det är fråga om ett körprov som polisen bestämt enligt 30 § 2 mom. eller ett körprov enligt 8 § 1 mom. när examinanden har körrätt för fordon av klass A,

4) i fråga om examen enligt 4 mom. 2 punkten, 5 mom. 2 punkten, 7 mom. 2 punkten eller 8 mom. 2 punkten ha uppnått grundläggande yrkeskompetens minst ett år före examenstillfället, eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom utbildning i snabbare tempo, ha uppnått kompetensen minst två år före examenstillfället och inte under det närmast föregående året ha deltagit i någon annan av de nämnda examina,

5) uppfylla övriga i 2–8 mom. föreskrivna krav för den klass som examen avser.

(28.8.2008/556)

För att få delta i förarexamen av klass A1 och A skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) ha erhållit teoriundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha övningskört med stöd av övningstillstånd, eller

3) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av klass A1 eller A eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen av klass B skall examinanden

1) ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av klass B eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass C eller C1 ska examinanden

1) ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha körrätt för fordon av lägst klass B i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) i fråga om examen för fordon av klass C

a) ha körrätt för fordon av klass C1 i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller tidigare ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

(28.8.2008/556)

För att få delta i förarexamen för fordon av klass D eller D1

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha körrätt för fordon av lägst klass B i Finland eller ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) om examen avser fordon av klass D, ha körrätt för fordon av klass C1, C eller D1 eller, om examen avser fordon av klass D1, ha körrätt för fordon av klass C1 eller C och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller tidigare ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

(28.8.2008/556)

För att få delta i förarexamen av klass BE skall examinanden

1) ha i Finland körrätt för fordon av klass B eller ha avlagt förarexamen av klass B eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordonskombinationer av klass BE eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

För att få delta i förarexamen för fordon av klass CE eller C1E

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha fått körrätt för fordon som motsvarar dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) ha fått körrätt för dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

(28.8.2008/556)

För att få delta i förarexamen för fordon av klass DE eller D1E

1) ska examinanden ha fått förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser och ha fått körrätt för fordon som motsvarar dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands, eller

2) ska examinanden

a) ha fått körrätt för dragbilens klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands och

b) ha giltig yrkeskompetens för förare och ha fått den minimimängd kompletterande förarundervisning som krävs för den klass som examen avser, eller

3) ha eller ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass i Finland eller ha ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.

(28.8.2008/556)
29 § (19.12.1997/1243)
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen ska lämna tillförlitlig utredning över sin identitet och visa upp

1) ett intyg över förarundervisning som erhållits högst sex månader tidigare, eller

2) ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen teoriundervisning och ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd, eller

3) utredning över avlagd förarexamen eller utredning över ett tidigare i Finland beviljat körkort eller ett körkort som beviljats utomlands, och dessutom

4) ett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller över yrkeskompetens och när den erhållits, om detta utgör en förutsättning för att få delta i examen; ett i 8 § i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) avsett dokument om godkännande utfärdat av ett utbildningscentrum, om examen avläggs för erhållande av körrätt för körningar som avses i 10 § 3 mom. i denna förordning. (18.6.2009/445)

(28.8.2008/556)

2 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

30 § (19.12.1997/1243)
Förarexamen eller körprov som avläggs för att hålla körrätt i kraft eller för att byta ut utländskt körkort

Körprov i samband med en förarexamen som polisen föreskrivit med stöd av 74 § vägtrafiklagen eller som avläggs för att byta ut ett utländskt körkort eller ett körprov som avses i 12 § 5 mom. i denna förordning skall avläggas med det fordon eller den fordonskombination som kräver den mest omfattande körrätten av de körrättigheter som innehavaren har eller som kräver den körrätt som han vill behålla. Om en innehavare av körrätt har körrätt för buss och för en fordonskombination av klass CE, skall körprovet avläggas med en fordonskombination av klass CE för behållande av körrätten. Om en innehavare av körrätt har körrätt för både bil och motorcykel, skall körprovet avläggas särskilt med motorcykel när det är fråga om att byta ut ett utländskt körkort och i övrigt endast om polisen av särskilda skäl bestämmer det. För erhållande av ny kortvarig körrätt av sådana skäl som avses i 72 § 2 mom. vägtrafiklagen får körprov dock avläggas med ett fordon av klass B, oberoende av vilken körrätt innehavaren av körrätt har.

Den som anmäler sig till examen eller körprov skall ha körkortstillstånd och i samband med anmälan skall han förete körkortet. I samband med anmälan till examen som polisen föreskrivit med stöd av 74 § vägtrafiklagen skall åläggandet av polis att avlägga förarexamen i stället för körkortstillstånd företes.

31 § (19.12.1997/1243)
Intyg över förarexamen och underkännande vid examen

Den som har avlagt examen skall ges ett intyg över godkänd förarexamen. Annat än i 25 § avsett intyg över avlagd examen medför rätt att i Finland under en månad efter examen föra ett fordon av den klass som nämns i intyget. Intyg utlämnas dock inte till examinanden, om förutsättningarna enligt 71 § 1 mom. vägtrafiklagen för utlämnande av körkort inte uppfylls eller om examinanden får ett tillfälligt körkort.

Om förarexamen inte godkänns, kan den som håller förarexamen som villkor för deltagande i ny examen bestämma att examinanden skall ha fått sådan tilläggsundervisning som bestämts av den som håller förarexamen.

31 a § (5.5.2011/427)

31 a § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

6 kap

Internationellt och utländskt körkort

32 §
Internationellt körkort

Polisen kan utfärda internationellt körkort som motsvarar innehavarens finländska körkort till den som bor i polisens distrikt och som har fyllt 18 år.

33 § (5.1.1996/2)
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Körkort som beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat medför inom gränserna för deras giltighet rätt att föra i Finland motordrivna fordon av den klass som motsvarar beteckningen som anges på körkortet. Detsamma gäller också ett tillfälligt körkort som har utfärdats i Danmark, Island, Norge eller Sverige. En bilförare skall vara minst 18 år gammal. Den som för en moped eller en lätt fyrhjuling skall vara minst 15 år gammal. (9.12.1999/1168)

Den rätt som nämns i 1 mom. saknas dock, om körkortsinnehavaren har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i momentet eller om körkortet, enligt en anteckning på kortet, utan ny förarexamen har bytts ut på basis av ett körkort som har utfärdats i en stat som avses i 34 § 3 mom. och körkortet inte medför rätt att framföra fordon i Finland. Den som är under 21 år och har körkort för fordon av klass D1 eller D har körrätt i Finland, endast om han eller hon uppfyller kraven enligt 10 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 2 mom. I fråga om rätten för en körkortsinnehavare som är varaktigt bosatt i Finland och har fyllt 70 år att framföra fordon av klass D eller D1 och fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE eller D1E tillämpas 72 § 4 mom. i vägtrafiklagen. (21.1.2010/52)

Ett annat körkort som avses i 1 mom. än ett tillfälligt körkort och vars innehavare är varaktigt bosatt i Finland eller har studerat här i minst sex månader byts på ansökan ut mot ett motsvarande finländskt körkort utan att ny förarexamen krävs. Till ansökan om utbyte av körkort skall fogas den utredning som avses i 11 a § 1 mom 2 och 3 punkten. Körkort som avses i denna paragraf skall överlämnas till polisen när det finländska körkortet utlämnas. Det utländska körkortet skall återlämnas till den myndighet som har utfärdat kortet och samtidigt skall det meddelas skälet för ombyte mot ett finländskt körkort.

Om något annat körkort som avses i 1 mom. än ett tillfälligt körkort har förkommit, stulits eller förstörts, ges innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller har studerat här i minst sex månader ett motsvarande nytt körkort med iakttagande av 3 mom. Om ett körkort har förkommit, stulits eller förstörts, skall en skriftlig utredning om detta ges. Den myndighet som har utfärdat körkortet skall underrättas om att det har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, skall det överlämnas till polisen för vidarebefordran till den myndighet som har utfärdat kortet.

34 § (11.12.2002/1116)
Andra utländska körkort

1 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

2 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/427. (5.5.2011/427)

Andra än i 33 § 1 mom. eller i 1 mom. i denna paragraf nämnda utländska körkort medför inte rätt att föra fordon i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock under de förutsättningar som anges i 70 § vägtrafiklagen bevilja den som innehar ett annat utländskt körkort enligt detta moment och som är varaktigt bosatt utomlands körkortstillstånd för erhållande av körkort för klasserna A1, A eller B för högst ett år, samt, under de förutsättningar som anges i 71 § vägtrafiklagen, utan att kräva ny förarexamen utlämna ett motsvarande temporärt körkort som medför rätt att köra i Finland.

De utlänningar som enligt intyg av utrikesministeriet hör till en utländsk beskicknings personal och som har utländskt körkort kan av polisen på ansökan beviljas körkortstillstånd för att dessa i Finland skall erhålla körkort som motsvarar det utländska körkortet, och körkort kan utlämnas utan att ny förarexamen krävs. På körkortet skall antecknas namnet på den stat eller det i 1 mom. nämnt område som har utfärdat det körkort på grundval av vilket det finländska körkortet utfärdats.

Den som har ett sådant utländskt körkort som avses i denna paragraf skall överlämna sitt körkort till polisen när ett finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet behöver dock inte överlämnas när ett finländskt temporärt körkort utfärdas enligt 3 mom. Ett körkort som har utfärdats i Japan och som i samband med utbyte av körkort har överlämnats till polisen återlämnas till den som har utfärdat körkortet. Andra utländska körkort återlämnas på begäran till körkortsinnehavaren om han eller hon flyttar ut ur landet och på motsvarande sätt överlämnar det finländska körkortet till polisen. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om beslutet om utfärdande av körkort och om en sådan stat eller ett sådant område som avses i 2 och 4 mom. i denna paragraf. (24.8.2006/747)

35 § (5.5.2011/427)

35 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

35 a § (9.12.1999/1168)
Körtillstånd för moped utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Bestämmelserna i 33 och 35 § gäller också innehavaren av ett körtillstånd för moped som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat.

7 kap (5.11.2009/826)

(5.11.2009/826)

7 kap. har upphävts genom F 5.11.2009/826.

8 kap

Bilskolor

39 § (5.5.2011/427)

39 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

39 a § (5.5.2011/427)

39 a § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

39 b § (5.5.2011/427)

39 b § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

39 c § (5.5.2011/427)

39 c § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

40 § (5.5.2011/427)

40 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

41 § (5.5.2011/427)

41 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

42 § (5.5.2011/427)

42 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

43 § (25.2.1994/167)

43 § har upphävts genom F 25.2.1994/167.

44 § (5.5.2011/427)

44 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

45 § (5.5.2011/427)

45 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

46 § (27.6.2002/570)

46 § har upphävts genom F 27.6.2002/570.

47 § (5.5.2011/427)

47 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

9 kap

Körkortsregistret. Duplettexemplar av körkort

48 § (18.12.2003/1121)

48 § har upphävts genom F 18.12.2003/1121.

49 § (30.4.1999/559)

49 § har upphävts genom L 30.4.1999/559.

49 a § (5.5.2011/427)

49 a § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

50 § (5.5.2011/427)

50 § har upphävts genom F 5.5.2011/427.

51 §
Duplettexemplar av körkort

Om ett körkort har förkommit, förstörts, stulits eller om körkortsinnehavaren inte längre kan kännas igen på fotografiet eller om hans namn eller personbeteckning har ändrats, skall körkortsinnehavaren anhålla om ett duplettexemplar av körkortet. Ett duplettexemplar skall också skaffas, om körkortet uppenbart har skadats så att det inte utan svårighet kan läsas. Anhållan om duplettexemplar skall göras hos polisen på körkortsinnehavarens hemort eller, om han inte har någon hemort i Finland, hos den polis som har beviljat körkortstillståndet. Duplettexemplar beviljas dock inte, om innehavaren av körrätt har sin permanenta bosättningsort enligt 2 § 3 mom. i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat. Ansökan som beror på ändrat namn eller ändrad personbeteckning skall göras inom tre månader efter ändringen. (19.12.1997/1243)

Till ansökan skall bifogas körkort, om det är i behåll, samt vid behov två fotografier på vilka körkortsinnehavaren lätt går att känna igen. Om ändring av namn eller personbeteckning skall dessutom företes tillförlitlig utredning. Har ett körkort förkommit eller förstörts, skall en skriftlig utredning om detta ges.

Polisen kan förstöra duplettexemplar som inte lösts ut inom ett år efter att ansökan gjordes. Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om utlämnande eller förstörande av duplettexemplar. (18.12.1995/1600)

Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, skall det överlämnas till polisen.

10 kap

Särskilda stadganden

52 §
Straffstadganden

Om straff för brott mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av den stadgas i 103 § vägtrafiklagen.

53 § (18.12.1995/1600)
Ändringssökande

Om rätten att söka ändring i beslut av polisen och länsstyrelsen stadgas i 80 a och 106 a § vägtrafiklagen.

Om rättelse av ett beslut som den som håller förarexamen har fattat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i 106 b § vägtrafiklagen.

Beslut som fattats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning av den som håller förarexamen och fordonsförvaltningscentralen skall iakttas även om de inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

4 mom. har upphävts genom F 19.12.1997/1243. (19.12.1997/1243)

54 § (19.12.1997/1243)
Närmare bestämmelser

Vederbörande ministerium meddelar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

Sådana anmälningar, intyg, körkort och tillstånd som nämns i 106 § vägtrafiklagen och i denna förordning skall med de undantag som anges i 106 och 108 a § vägtrafiklagen utfärdas på blanketter som vederbörande ministerium fastställer, om ministeriet inte beslutar något annat. Läkarintygsblanketterna och blanketterna för sådant intyg av optiker som avses i 73 § 1 mom. vägtrafiklagen fastställs av det ministerium som behandlar hälsovårdsärenden.

11 kap

Ikraftträdande och övergångsstadganden

55 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 maj 1972 om körkort (447/72) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

56 §
Giltigheten för tidigare beviljade körkort och tillstånd

Sådana körkort och andra tillstånd för förande av fordon och meddelande av förarundervisning som har utfärdats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft är giltiga den tid som nämns i dem.

Till innehavare av ett körkort som har beviljats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft får fram till utgången av 1991 utfärdas ett duplettexemplar enligt denna förordning, fastän körkortet är i behåll och inte har förstörts.

Sådana tillstånd till undantag från krav som gäller förarexamen, körkort och yrkeskörtillstånd för personbil och som har beviljats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga, om något annat inte följer av tillståndsbeslutet.

Den som innan denna förordning träder i kraft har haft rätt att utan trafiklärartillstånd vara ansvarig föreståndare för en bilskolas undervisningsverksamhet har fortfarande samma behörighet.

57 §
Tidigare förarutbildning och förarexamen

En elev som har fått intyg om erhållen förarutbildning enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft får delta i förarexamen enligt de stadganden som då gällde.

Den som har avlagt förarexamen för kortvarigt körkort enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft beviljas ett körkort som motsvarar den förarexamen som har avlagts.

58 §
Motsvarighet mellan förarexamen och körkort

En förarexamen för körkort av klass KT som har avlagts med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft motsvarar förarexamen enligt denna förordning för fordon av klass A och ett utfärdat körkort av klass KT motsvarar körkort av klass A enligt denna förordning med de begränsningar som anges i 8 § 1 mom.

59 §
Villkor om backspegel på höger sida

Även om ett körkort med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft har beviljats med villkor om backspegel på höger sida och detta har antecknats i körkortet, utfärdas duplettexemplar utan en sådan anteckning.

60 §
Krav som gäller synfältet

Det krav enligt 9 § 1 mom. 2 punkten som gäller synfältet avser inte den som har beviljats körkort eller fått läkarintyg för körkort innan denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

4.9.1992/850:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Det i 24 § nämnda kravet på meddelande av undervisning i körning i mörker i enlighet med trafikministeriets föreskrifter gäller inte dem som deltar i tilläggsundervisning, om de har meddelats förarundervisning för kortvarig körrätt innan denna förordning trätt i kraft.

18.12.1992/1404:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

25.2.1994/167:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Tillstånd att hålla bilskola och att meddela teoriundervisning som har beviljats innan denna förordning har trätt i kraft gäller fortfarande under den tid som anges i tillståndet.

Av den som har tillstånd att hålla bilskola eller som är ansvarig föreståndare för undervisningen i en bilskola vid den tidpunkt då förordningen träder i kraft krävs inte att han skall ha godkänts i en företagarkurs för bilskolföretagare som avses i 39 § 1 mom. 3 punkten

4 mom. har upphävts genom F 27.6.2002/568.

16.12.1994/1256:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Nytt körkortstillstånd krävs för erhållande av den körrätt som följer på och hör till samma klass som den kortvariga körrätten, om sökanden innan denna förordning träder i kraft har meddelats körkortstillstånd för kortvarig körrätt. Bilagor som nämns i 11 § 1 mom. krävs inte för ansökan, om tillstånd söks inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde. Ett körkortstillstånd upphör ett år efter den dag det beviljades, om sökanden inte har löst ut sitt körkort under denna tid.

24.3.1995/468:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Kravet i 39 § 1 mom. 3) punkten gäller inte för den som den 1 mars 1994 haft tillstånd att hålla bilskola eller varit ansvarig föreståndare för undervisningen i en bilskola.

28.4.1995/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

När denna förordning träder i kraft upphör den skyldighet att inte överskrida en hastighet av högst 80 km/h som gäller nya förare, samt skyldigheten att använda ett kännetecken som anger detta, att gälla de förare som har fått kortvarig körrätt för bil, körrätt för motorcykel eller körkortstillstånd för motorcykel innan denna förordning träder i kraft.

18.12.1995/1600:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.1.1996/2:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, dock så att 8 § 3 mom. och 12 § 3 mom. träder i kraft den 1 februari 1996. Ett körkort som har beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som avses i 33 § gäller i Finland från och med den 1 februari 1996 inom gränserna för dess giltighet utan hinder av att över ett år har förflytit efter den dag innehavaren kom till landet och körkortet inte har bytts ut mot ett finländskt körkort.

Körrätt för fordon av klass A, vilken har erhållits eller för vilken ett motsvarande körkortstillstånd har beviljats innan denna förordning träder i kraft, medför rätt att föra endast lätta motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och invalidmotorcyklar samt släpfordon kopplade till dessa, till dess att den som innehar körrätten fyller 18 år. En innehavare av ett körkortstillstånd av klass A som har beviljats innan denna förordning träder i kraft, har rätt att delta i en förarexamen som till sin klass motsvarar körkortstillståndet förutsatt att den motorcykel som används i körprovet uppfyller de krav som efter att denna förordning trätt i kraft fastställts för motorcyklar som används i examina av klass A dock så att om innehavare av körkortstillstånd inte har fyllt 18 år, motorcykels slagvolym är högst 125 cm3. Innan denna förordning träder i kraft beviljas körkortstillstånd för erhållande av körrätt för lätt motorcykel med klassbeteckning A1 om sökanden fyller 16 år först efter att denna förordning trätt i kraft. (31.5.1996/373)

Stadgandet i 8 § 1 mom. i denna förordning tillämpas inte om körrätten för klass A har börjat eller om ett körkortstillstånd motsvarande detta har beviljats innan denna förordning träder i kraft. Om ikraftträdande av stadgandet i nämnt moment om att beviljande av tillstånd som gäller körrätt för motorcyklar utan någon begränsning om effekt skall antecknas på körkortet stadgas särskilt. (31.5.1996/373)

Sådana körrätter som har erhållits och körkortstillstånd som har beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga utan hinder av 9 §, om den som innehar körrätten eller körkortstillståndet uppfyller kraven enligt denna förordning eller de krav i fråga om hälsotillstånd som gällde då körkortet eller körkortstillståndet beviljades. Sådana tillstånd till undantag från krav som gäller körkort, körrätt, körkortstillstånd och yrkeskörtillstånd för personbil och som har beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga, om något annat inte följer av tillståndsbeslutet.

Om körkortstillstånd för erhållande av körrätt för fordon av klass C har beviljats innan denna förordning träder i kraft, får sökanden delta i förarexamen för klass C trots att han inte har avlagt förarexamen för fordon av klass B i enlighet med 28 § 4 mom.

Ett körkort som har utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som innan denna förordning träder i kraft har bytts ut mot ett finländskt körkort och överlämnats till polisen kan på ansökan återlämnas till innehavaren, om detta söks inom sex månader efter att denna förordning träder i kraft och det samtidigt begärs att den finländska körrätten skall upphöra och det finländska körkortet överlämnas till polisen. Efter att sex månader har förflutit sedan denna förordning träder i kraft skall övriga körkort som avses i detta moment återlämnas till den myndighet som har utfärdat dem.

Innan denna förordning träder i kraft kan åtgärder som behövs för verkställande av denna förordning vidtas.

Körrätt för klass B som har förvärvats innan denna förordning träder i kraft medför i Finland till utgången av år 1996 rätt att föra en sådan fordonskombination, där den totala massan av en dragbil av klass B och ett släpfordon inte överstiger 3 500 kg, utan hinder av att släpvagnens totala massa överstiger dragbilens egenmassa. Till innehavare av annan än en kortvarig körrätt för klass B som avses i detta moment kan på ansökan som har inlämnats innan utgången av år 1996 beviljas körkortstillstånd som motsvarar körrätt av klass BE och utlämnas motsvarande körkort utan att ny förarexamen och nytt läkarintyg krävs. (31.5.1996/373)

31.5.1996/373:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, dock så att 8 mom. träder i kraft den 1 juni 1996.

Rådets direktiv 91/439/EEG; EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 1

14.6.1996/433:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Sådan erfarenhet i förarundervisning av klass CE eller D som avses i 39 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning krävs inte vid förarundervisning av klass CE, D eller DE av den som har ett tillstånd att hålla bilskola, vilket ger rätt att meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för fordon och fordonskombinationer av nämnda klass när denna förordning träder i kraft. Vid förnyande av tillstånd att hålla bilskola efter denna förordning träder i kraft skall i tillstånd enligt 39 b § 3 mom. 3 punkten körkortsförordningen antecknas de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan.

Den som är för bilskolans undervisning ansvariga föreståndare vid en bilskola som har rätt att meddela förarundervisning för klass CE, D eller DE när denna förordning träder i kraft, får fortfarande utan hinder av stadgandet i 39 § 1 mom. 2 punkten om erfarenhet i förarundervisning av klass CE eller D sköta sina uppgifter i denna bilskola förutsatt att han uppfyller de krav som gäller bilskolans undervisning ansvariga föreståndare före denna förordning träder i kraft.

4 mom. har upphävts genom F 27.6.2002/569.

Förarundervisning för klass D, D1 och CE får meddelas utan tillstånd att hålla bilskola till slutet av år 1996 vid sådana läroanstalter som under utbildningsstyrelsens tillsyn och i samband med yrkesundervisning av förare har meddelat förarundervisning för förvärvande av körrätt för tunga fordonskombinationer och bussar.

Sådan företagarkurs för bilskolföretagare eller sådant förevisningsprov som avses i 39 § 1 mom. 3 punkten krävs inte vid förarundervisning för klass CE, D, DE, D1 eller D1E av den som när förordningen 433/1996 trädde i kraft var ansvarig lärare för undervisningen i fråga om förarundervisning av klass CE eller D som meddelades i samband med yrkesutbildning av förare. Den för undervisningen ansvariga läraren som avses i detta mom. får godkännas för undervisningen ansvarig föreståndare vid förarundervisning för klass CE, D, DE, D1 eller D1E utan hinder av stadgandet i 39 § 1 mom. 2 punkten om erfarenhet i förarundervisning då tillstånd att hålla bilskola söks för att fortsätta verksamhet som avses i 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet av den före nämnda förordningen 433/1996. (5.12.1996/966)

Sådan körerfarenhet av två år som avses i 40 § 2 mom. denna förordning krävs inte av en trafiklärare som under de två senaste åren före förordningen 433/1996 trädde i kraft har meddelat förarundervisning för klass CE eller D. Sådan körerfarenhet av två år som avses i 47 § 2 mom. denna förordning krävs inte av en lärare som under de två senaste åren före förordningen 433/1996 trädde i kraft har meddelat förarundervisning för klass C i samband med yrkesutbildning av förare under utbildningsstyrelsens tillsyn förutsatt att han uppfyllde de krav som före den 1 juli 1996 gällde lärare som meddelar körundervisning i samband med yrkesutbildning av förare under utbildningsstyrelsens tillsyn. (5.12.1996/966)

Åtgärder som ikraftträdandet av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

5.12.1996/966:

Denna förordning träder i kraft den 12 december 1996.

19.12.1997/1243:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

De bestämmelser i denna förordning som gäller körkortsblanketten och anteckningarna på denna tillämpas på körkort som tillverkas efter att denna förordning har trätt i kraft.

Ett i 31 § 1 mom. avsett intyg över förarexamen som ger rätt att föra ett fordon utfärdas inte, om till examinanden utlämnas ett kortvarigt körkort som tillverkats på basis av en ansökan som lämnats in innan denna förordning träder i kraft.

Efter att denna förordning har trätt i kraft kan med avvikelse från 28 § 1 mom. ännu under januari 1998 till förarexamen antas en person som inte har körkortstillstånd, om han i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft visar att han uppfyller hälsokraven. Den som håller förarexamen skall då utan att ge något examensintyg eller tillfälligt körkort sända ett intyg över avlagd examen direkt till den polis som är behörig i körrättsärendet.

Körkort som utfärdats med stöd av de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft är giltiga den tid som nämns i körkortet.

Ett körkort som utlämnats i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft får enligt bestämmelserna om duplettexemplar av körkort och på basis av en ansökan som gjorts före utgången av år 2002 ersättas med ett i denna förordning avsett körkort som motsvarar den körrätt som beviljats innehavaren av körrätt, fastän körkortet i fråga är i behåll och inte har förstörts.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20.3.1998/204:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

Fordon som enligt de bestämmelser som var gällande innan denna förordning träder i kraft har godkänts av examensmottagaren såsom skolfordon eller annat undervisningsfordon får utan hinder av det som bestäms i denna förordning vidare användas enligt godkännandet så länge godkännandet gäller.

5.6.1998/392:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Rådets direktiv 97/26/EG, EGT nr L 150, 7.6.1997, s. 41

24.7.1998/549:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

2.10.1998/720:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

30.4.1999/559:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Genom denna lag upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 49 §, sådan den lyder i förordning 1256/1994.

RP 120/1998, TrUB 17/1998, RSv 290/1998, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG; EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31

9.12.1999/1168:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

8.2.2001/110:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2001

5.12.2001/1177:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningens 39 § 1 mom. 6 punkt tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter att förordningen har trätt i kraft. Fram till utgången av februari 2002 får dock som säkerhet godkännas en borgensförbindelse i markbelopp som ingåtts i enlighet med de krav som gällde före ikraftträdandet.

27.6.2002/568:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

27.6.2002/569:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

27.6.2002/570:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Förordningens 39 § 1 mom. 6 punkt tillämpas från den 1 januari 2003 på sådana personer som har tillstånd att hålla bilskola och som avses i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 167/1994 om ändring av körkortsförordningen och i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 433/1996 om ändring av körkortsförordningen. Efter nämnda tidpunkt skall tillståndshavaren, om förnyande eller ändring av tillståndet söks av någon annan orsak än den att den föreståndare som ansvarar för undervisningen byts ut, förete en i 39 a § 2 mom. 3 punkten avsedd handling över de ekonomiska resurser för hela verksamheten som bestäms enligt 39 § 1 mom. 6 punkten.

26.9.2002/806:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Den undervisning som innan denna förordning träder i kraft meddelas elever i grundläggande yrkesutbildning som avses i 20 § 3 mom. i denna förordning och som ingår i den utbildning som meddelas enligt grunderna för grundexamens läroplan kan räknas till godo i den undervisning som meddelas elever för erhållande av körrätt för fordonskombinationer och som avses i nämnda moment till den del den motsvarar de godkända läroplanen.

11.12.2002/1116:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

3.4.2003/264:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Ett tillstånd att hålla bilskola som gäller när denna förordning träder i kraft och som ger rätt till förarundervisning för klass CE, D eller DE får förnyas utan hinder av att den sökande inte uppfyller kravet i 39 § 1 mom. 2 punkten gällande behörigheten för lärare som ger körundervisning för dessa klasser, under förutsättning att han eller hon då uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

En föreståndare som vid ikraftträdandet av denna förordning i bilskolans undervisningsverksamhet ansvarar för förarundervisningen för klasserna CE, D eller DE är fortfarande behörig för denna uppgift utan hinder av kravet i 39 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 2 mom. gällande behörigheten för lärare som ger körundervisning, om han eller hon uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

En lärare som vid ikraftträdandet av denna förordning är behörig att ge förarundervisning för klasserna CE, D eller DE är utan hinder av kravet i 40 § 2 mom. gällande körlärare fortfarande behörig att ge körundervisning för dessa klasser, om han eller hon uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

18.9.2003/814:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Från det krav enligt 19 § 2 mom. och 26 § 1 mom. som gäller tillämpningen av punkt 6.2.4 och 6.2.5 i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, vilka gäller motorcykelkörprov som ska utföras vid en hastighet på 50 km i timmen, får avvikelse dock göras före den 30 september 2008. Från tillämpningen av de krav enligt punkt 5.2 i bilaga II till direktivet, vilka gäller fordon som används vid körprov, får avvikelse göras före den 30 september 2013, om fordonet före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts som skolfordon och uppfyller de krav på fordon vilka används vid körprov som gäller när denna förordning träder i kraft. (28.8.2008/555)

Kommissionens direktiv 2000/56/EG (32000L0056); EGT nr L 237, 21.9.2000, s. 45

18.12.2003/1121:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

30.9.2004/882:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004.

16.6.2005/430:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller till och med den 30 juni 2008. Förordningen tillämpas också efter detta om tillämpningen av lagen fortsätter enligt 13 § 2 mom. i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt (360/2005).

7.7.2005/533:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Kommissionens direktiv 2000/56/EG (32000L0056); EGT nr L 237, 21.9.2000, s. 45

24.8.2006/747:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

19.7.2007/778:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

25.6.2008/444:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

28.8.2008/555:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Kommissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

28.8.2008/556:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008. När det gäller klasserna C, C1, CE och C1E och den undervisning som ges för förvärvande av körrätt för dessa klasser träder 10 §, 19 § 3 och 4 mom., 28 § 4 mom. 2 punkten och 7 mom. 2 punkten, 29 §, 40 § 2 mom. och 47 § 2 mom. dock i kraft först den 10 september 2009.

På förarundervisning för fordon av klass C, C1, CE och C1E och för fordon av klass D och D1 som inletts före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Denna förordning kan emellertid även tillämpas på sådan undervisning för fordon av klass D och CE som inletts före förordningens ikraftträdande.

Ett undervisningsintyg som utfärdats enligt de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande ger innehavaren rätt att delta i examen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en examinand anmält sig till förarexamen för körrätt för fordon av klass C, C1, CE eller C1E eller för körrätt för fordon av klass D, D1, DE eller D1E före ikraftträdandet av denna förordning eller om den förarundervisning som krävs för att få delta i examen har erhållits enligt de krav som gällde vid ikraftträdandet ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på examen.

Till förarexamen för körrätt för fordon av klass C1E och CE och för körrätt för fordon av klass D och D1 får under fem år räknat från denna förordnings ikraftträdande godkännas examinander som fyllt 21 år och som kan visa att de uppfyller de krav på verksamhet som förare i huvudsyssla som vid ikraftträdandet av denna förordning gällde för att bli antagen till förarexamen och att de genomgått kompletterande utbildning enligt denna förordning.

Ett intyg över en examen som godkänts enligt de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ger innehavaren rätt till ett körkort som motsvarar den klass som examen avser enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. När det gäller omfattningen av körrätten för fordon av klass C gäller dock vad som bestäms i denna förordning.

Ett tillstånd att hålla bilskola och ge förarundervisning för körrätt för fordon av klass CE, C1E, D eller D1 ger rätt att meddela teoriundervisning enligt denna förordning i hela riket utom Åland. Villkoret är då att placeringskommunen för det huvudsakliga verksamhetsstället ska finnas angiven i tillståndet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Komissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

18.6.2009/445:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5.11.2009/826:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

21.1.2010/52:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

5.5.2011/427:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 47 §, som upphävs genom denna förordning, tillämpas dock på i 105 § 3 mom. i körkortslagen (386/2011) avsedd förarutbildning som ges utan tillstånd att driva bilskola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.