Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

9.3.1990/242

Lag om export och transitering av försvarsmateriel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.6.2012/282, som gäller fr.o.m. 1.1.2000.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.11.2002/900)

Angående export av försvarsmateriel, transitering av försvarsmateriel genom finskt territorium till ett tredje land (transitering) och sådan verksamhet genom vilken avtalsparterna bringas i kontakt med varandra i syfte att få till stånd ett avtal om export eller överföring av försvarsmateriel mellan tredje länder (förmedling) gäller utöver denna lag vad som följer av de internationella avtal och förbindelser som är förpliktande för Finland.

Denna lags bestämmelser om export och förmedling av försvarsmateriel gäller också överlåtelse och överföring till tredje land av

1) kunnande i fråga om tillverkning av och rätt att tillverka försvarsmateriel,

2) maskiner och anordningar som är avsedda särskilt för tillverkning av försvarsmateriel,

3) programvara som hänför sig till tillverkning eller användning av försvarsmateriel.

Denna lag tillämpas inte på tillfällig utförsel av försvarsmateriel som tillhör försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och inte heller på utförsel och transitering av försvarsmateriel som tillhör en främmande stats väpnade styrkor, om verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997) eller på någon annan fredsbevarande uppgift eller om tillstånd för verksamheten har beviljats med stöd av territorialövervakningslagen (755/2000).

2 § (17.2.1995/197)

Export och transitering av försvarsmateriel är tillåten endast med för ändamålet beviljat tillstånd (exporttillstånd).

Exporttillstånd beviljas av statsrådet eller försvarsministeriet på ansökan. Om försvarsmaterielen hör till den första eller den andra av de produktklasser som avses i 5 § eller om den utrikes- och säkerhetspolitiska betydelsen av ett tillståndsärende av andra skäl förutsätter det, skall tillståndsansökan hänskjutas till avgörande vid statsrådets allmänna sammanträde.

Vad 2 mom. stadgar om hänskjutande av ett tillståndsärende till avgörande vid statsrådets allmänna sammanträde gäller inte export och transitering av ringa värde, inte heller sådan tillfällig utförsel ur landet av försvarsmateriel till vilken inte hänför sig äganderätt till försvarsmaterielen eller överföring utomlands av bestämmanderätten över försvarsmaterielen.

2 a § (8.11.2002/900)

På finskt territorium är förmedling av försvarsmateriel mellan tredje länder tillåten endast med för ändamålet beviljat tillstånd (förmedlingstillstånd).

Utanför finskt territorium är förmedling av försvarsmateriel mellan tredje länder endast med förmedlingstillstånd tillåten för finska medborgare, finska sammanslutningar samt utlänningar som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är stadigvarande bosatta i Finland.

Förmedlingstillstånd beviljas av försvarsministeriet på ansökan.

3 §

Exporttillstånd eller förmedlingstillstånd beviljas inte, om tillståndet skulle äventyra Finlands säkerhet eller strida mot Finlands utrikespolitiska linje. (8.11.2002/900)

Statsrådet fastställer de allmänna riktlinjerna för export och transitering av försvarsmateriel. (17.2.1995/197)

4 §

Exporttillstånd eller förmedlingstillstånd skall sökas skriftligen på en blankett för vilken försvarsministeriet har fastställt formuläret. Försvarsministeriet kan av sökanden begära sådan tilläggsutredning som behövs för behandlingen av tillståndsansökan. (8.11.2002/900)

Om ett ärende som gäller exporttillstånd eller förmedlingstillstånd förutsätter det, skall försvarsministeriet inhämta en särskild utredning från utrikesministeriet om att något utrikes- och säkerhetspolitiskt hinder för beviljande av tillstånd inte föreligger. (8.11.2002/900)

Den som beviljar exporttillstånd eller förmedlingstillstånd kan ålägga den som ansöker om tillstånd att lämna en redogörelse för vem som är den slutliga användaren av varan. Som utredning betraktas ett intyg som skall tillställas försvarsministeriet och som har utfärdats av en behörig myndighet i det land som utgör slutlig destination (slutanvändarintyg). Om en vara som är föremål för ansökan om tillstånd är avsedd att användas endast som komponent i en annan produkt, skall den i vars egna tillverkning av en produkt varan används, i egenskap av varans slutliga användare på anmodan lämna ett intyg över sådan användning (intyg över användning i egen produktion). (8.11.2002/900)

Närmare bestämmelser om uppgörande och behandling av tillståndsansökningar, ansökan om och behandling av förhandsutlåtanden och förhandsbesked, uppgifter som tillståndsansökningarna och slutanvändarintygen skall innehålla, säkerställande av slutanvändning samt om tillhandahållande av uppgifter för statistikföring utfärdas genom förordning av statsrådet. (24.5.2002/385)

5 §

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om indelningen av försvarsmateriel i produktklasser för behandlingen av tillståndsärenden. Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om vad som skall anses som försvarsmateriel enligt denna lag samt som därtill hörande teknologi och kunnande. (24.5.2002/385)

Försvarsministeriet avgör i enskilda fall om viss materiel skall anses sådan att export, transitering eller förmedling av den förutsätter tillstånd enligt denna lag. (8.11.2002/900)

6 § (8.11.2002/900)

Statsrådet kan återkalla exporttillstånd och försvarsministeriet ett exporttillstånd eller förmedlingstillstånd som det har beviljat, om skäl prövas föreligga.

7 § (12.6.2009/429)

Bestämmelser om straff för exportbrott som avser försvarsmateriel finns i 46 kap. 11 § i strafflagen (39/1889).

Den som på annat sätt än vad som anges i 46 kap. 11 § i strafflagen handlar i strid med denna lag eller med bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, ska för exportförseelse som avser försvarsmateriel dömas till böter.

8 § (26.10.2001/893)

8 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

9 §

Export och transitering av försvarsmateriel övervakas av tullverket.

10 §

Om export av sådana skjutvapen och skjutförnödenheter som inte skall anses som försvarsmateriel stadgas särskilt.

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 oktober 1938 om utförsel från landet av krigsförnödenheter (318/38).

Regeringens proposition 197/89, Försvarsutsk. bet. 5/89, Stora utsk. bet. 246/89

Ikraftträdelsestadganden:

17.2.1995/197:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 132/94, FöUB 5/94

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

24.5.2002/385:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 238/2001, UtUB 14/2002, RSv 47/2002

8.11.2002/900:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 109/2002, FsUB 3/2002, RSv 142/2002

12.6.2009/429:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 197/2008, LaUB 4/2009, RSv 45/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.