Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

24.11.1989/1031

Förordning om skyddat belopp vid utmätning av lön (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 23.11.2006/1017, som gäller fr.o.m. 1.1.2007.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 4 kap. 6 § 3 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 18 maj 1973 (394/73):

1 § (1.12.2005/932)

Vid utmätning av lön anses gäldenären fram till nästa löneutbetalning behöva till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makens barn och adoptivbarn, om dessa försörjs av gäldenären, för egen del 18,90 euro och för varje ovan avsedd anhörig 6,89 euro om dagen (skyddat belopp).

2 § (1.12.2005/932)

På grund av en sådan förändring av levnadskostnaderna som har skett efter den 1 november 2005 skall de skyddade belopp som nämns i 1 § ändras i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).

3 §

Om det konstateras att levnadskostnadsindexets indextal för oktober har förändrats minst fem procent i förhållande till det indextal som har motsvarat den senaste ändringen av de skyddade beloppen skall dessa ändras räknat från ingången av följande kalenderår.

Ändringens storlek är lika många gånger fem procent av de gällande skyddade beloppen som indextalet för levnadskostnadsindex så som avses i 1 mom. har förändrats med fulla femprocenttal. (22.11.2001/1073)

4 § (22.11.2001/1073)

4 § har upphävts genom F 22.11.2001/1073.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 november 1981 om skyddat belopp av lön vid utmätning (767/81).

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1990/1014:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

26.11.1991/1373:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

20.11.1992/1056:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

26.11.1993/1034:

Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

7.12.2000/1038:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

22.11.2001/1073:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

1.12.2005/932:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.