Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

15.9.1989/819

Lag om ett datasystem för vägtrafiken (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.6.2003/541, som gäller från och med den 1.1.2004, med undantag av 6 § 3 mom. samt 6 a ovh 16 §, som upphävs den 1 januari 2005. Se även övergångsbestämmelser i 25 § L om fordonsregistret (541/2003).

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (18.12.1995/1595)
Datasystemet för vägtrafiken och den registeransvarige

För främjande av trafiksäkerheten och för datatjänsten för vägtrafiken skall med hjälp av automatisk databehandling föras register över fordon och beskattningen av dem, över besiktning och inteckningar samt över körkort och förarexamina. Dessa register och de databehandlingsprogram som hör till dem bildar tillsammans datasystemet för vägtrafiken.

Datasystemet för vägtrafiken förs av fordonsförvaltningscentralen (registeransvarig).

2 §
Tillämpning av andra författningar

Angående datasystemet för vägtrafiken och dess delregister gäller utöver denna lag vad som särskilt stadgas om dem.

3 §
Delregister inom datasystemet för vägtrafiken

Delregister inom datasystemet för vägtrafiken är

1) fordonsregistret,

2) körkortsregistret,

3) fordonsbeskattningsregistret och

4) bilinteckningsregistret.

En del av fordonsregistret utgörs av ett specialregister för inteckning i bil. (8.1.1993/7)

4 § (3.12.1999/1129)
Uppgifter i datasystemet för vägtrafiken

I databasen inom datasystemet för vägtrafiken får följande personuppgifter om fysiska personer registreras: i fråga om ägare och innehavare av fordon, innehavare av provnummerintyg samt den som ansöker om förflyttningstillstånd namn, personbeteckning, adress, hemkommun, det polisdistrikt till vilket hemkommunen hör och modersmål. I databasen får registreras motsvarande uppgifter i fråga om juridiska personer, även affärs- och samfundssignum. I databasen får dessutom registreras uppgifter om huruvida ägaren eller innehavaren är en fysisk eller en juridisk person samt om arten av innehavarens besittningsrätt.

I delregistren får uppgifter som tjänar syftet med datasystemet för vägtrafiken registreras på det sätt som bestäms i 5–8 §.

5 § (3.12.1999/1129)
Uppgifter i fordonsregistret

I fordonsregistret, där uppgifter om registreringspliktiga fordon som anmäls för registrering och i förordning angivna andra fordon som är föremål för ansökan om rätt till tillfällig användning i trafik blir antecknade, införs på det sätt som närmare bestäms genom förordning uppgifter som gäller identifiering och registrering av fordon, förflyttningstillstånd, provnummerintyg, registreringsskyltar, besiktning, trafikförsäkring, fordonsbeskattning, tillverkare eller importörer samt registreringsavgifter, avgifter i anslutning till beviljande av förflyttningstillstånd och utfärdande av provnummerintyg och uppbörd av dessa avgifter samt om fordonets tekniska egenskaper.

I fordonsregistrets specialregister, där uppgifter om i förordning angivna andra än registreringspliktiga fordon på ansökan blir antecknade, införs de i 1 mom. nämnda uppgifterna så som närmare bestäms genom förordning.

6 § (30.4.1999/559)
Uppgifter i körkortsregistret

I körkortsregistret, där de som ansöker om körkortstillstånd och de som innehar körrätt samt körrättslösa personer som har blivit misstänkta för trafikbrott och körrättslösa personer som har gjort sig skyldiga till trafikbrott blir antecknade, införs på det sätt som närmare bestäms genom förordning följande uppgifter om dem som ansöker om körkortstillstånd, om körrättsinnehavarna samt om körrättslösa personer:

1) uppgifter om de körkortsklasser för vilka körkortstillståndet enligt beteckning som anger fordonsklassen har beviljats, de specialvillkor och specialtillstånd som hänför sig till körrätten och motsvarande uppgifter om försvarsmaktens körkort,

2) uppgifter om trafikbrott som misstänks ha begåtts eller har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon, uppgifter om straff och andra påföljder för dessa brott, samt uppgifter om att körförbud eller temporärt körförbud har meddelats, körkortstillståndet har dragits in, körrätten har upphört eller varning givits med stöd av vägtrafiklagen (267/1981) samt uppgifter om den gärning eller den misstänkta gärning som utgör grunden för dessa,

3) uppgifter om beviljande och indragning av yrkeskörtillstånd för personbil, trafiklärarkort och körtillstånd för transport av farliga ämnen,

4) uppgifter om förarutbildning och förarexamen, vilka behövs för övervakning och undersökningar i fråga om bilskolor, samt

5) uppgifter om beviljande av undervisnings- och övningstillstånd.

Uppgifter om innehavaren av ett utomlands utfärdat körkort införs i körkortsregistret, om han i Finland dömts för ett sådant brott som nämns i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen eller för något annat brott vid framförandet av ett motordrivet fordon som är straffbart enligt vägtrafiklagen eller för sådan detektorförseelse som avses i 3 § 3 punkten lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998). I registret införs i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom. och 4 § 1 mom. enligt vad som föreskrivs närmare genom förordning.

Den som tillverkar körkort skall på uppdrag av fordonsförvaltningscentralen och under dess tillsyn som en del av körkortsregistret föra ett register som innehåller fotografi och namnteckning av den som har körrätt (temporärt körkortsregister). Tillverkaren skall förstöra fotografiet och namnteckningen senast inom tre år efter att körkortet beställdes.

6 a § (18.12.1995/1595)
Utplåning av uppgifter urkörkortsregistret

Uppgifter om brott enligt 75 § 1 mom. vägtrafiklagen skall utplånas ur registret sedan tio år förflutit från det beslutet om dem vunnit laga kraft. En uppgift om ett enskilt straff som funnits i registret i tio år utplånas dock inte, om registret innehåller en sådan uppgift om den berörda som med stöd av det ovan stadgade ännu inte kan utplånas.

Uppgifter om andra brott än de som avses i 1 mom. och uppgifter om påföljder som polisen fastställt genom ett administrativt beslut skall, om de inte har samband med ett brott som avses i 1 mom., utplånas sedan fem år förflutit från det beslutet om dem vunnit laga kraft.

Brottsuppgifter om oskyldiga personer utplånas ur registret så fort beslutet om dem vunnit laga kraft. Uppgifter om ett misstänkt brott utplånas när åtalsrätten preskriberats. Har polisen i anknytning till det ovan nämnda fattat ett administrativt beslut om körrätt eller körtillstånd, utplånas uppgifterna om ett misstänkt brott sedan fem år förflutit från det beslutet vunnit laga kraft.

Alla uppgifter om en registrerad utplånas ur registret sedan ett år förflutit från hans död.

7 § (27.6.1997/627)
Uppgifter i fordonsbeskattningsregistret

I fordonsbeskattningsregistret, som består av uppgifter om registrerade fordon som är skattepliktiga enligt lagen om skatt på motorfordon (722/1966) och lagen om fordonsskatt (1111/1996), införs

1) de identifierings- och registreringsuppgifter samt tekniska data som ligger till grund för fastställande av skatter enligt nämnda lagar, samt

2) uppgifter fordonsvis om beloppen av skatterna enligt nämnda lagar samt om uppbörd och indrivning av dem.

8 §
Uppgifter i bilinteckningsregistret

I bilinteckningsregistret, som består av uppgifter om registrerade fordon i vilka inteckning i bil har sökts eller fastställts, införs

1) identifierings- och registreringsuppgifter och fordonens tekniska data samt

2) uppgifter om bilinteckningar som har sökts och fastställts, beloppen av inteckningarna, dödande av inteckningar och inteckningar som har förfallit samt om hinder för inteckning, i enlighet med lagen om inteckning i bil (810/72).

9 §
Rätt att få och registrera uppgifter (18.12.1995/1595)

För datasystemet för vägtrafiken har Fordonsförvaltningscentralen rätt att få följande uppgifter som i maskinläsbar form kan överföras till systemets databas: (3.12.1999/1129)

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om fysiska personers namn och adress, ändring av personbeteckning, dödsfall samt sådan begränsning av utlämnandet av uppgifter som avses i 25 § 4 mom. befolkningsdatalagen (507/1993), (3.12.1999/1129)

2) ur tillverkares eller importörers datasystem uppgifter som behövs för förhandsanmälan av fordon,

3) ur trafikförsäkringscentralens och trafikförsäkringbolagens system uppgifter om grupptrafikförsäkringar, om försummelse av betalning av trafikförsäkringspremier, uppsägning av försäkring samt om fordon som temporärt saknar försäkring, (18.12.1995/1595)

4) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om påföljder för trafikbrott och trafikförseelser samt

5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter om försvarsmaktens körkort.

Polisen kan inom datasystemet för vägtrafiken genom direkt anslutning registrera uppgifter om tillgrepp av fordon och om fordons registreringsskyltar samt om körkortstillstånd och hinder för erhållande av sådant, om körförbud eller temporärt körförbud samt om administrativa påföljder som hänför sig till körrätt. (8.1.1993/7)

Den som håller förarexamen kan genom direktanvändning i vägtrafikens datasystem lagra uppgifter som gäller förarutbildning och förarexamen, körkort samt körtillstånd för transport av farliga ämnen. (30.4.1999/559)

Tullverket kan i datasystemet för vägtrafiken genom direktanvändning registrera uppgifter om förflyttningstillstånd för fordon som det har beviljat och om trafikförsäkring som gäller under förflyttningstillståndets giltighetstid. (3.12.1999/1129)

Besiktningsförrättaren och en sådan avtalsregistrerare som nämns i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998) kan med hjälp av teknisk anslutning överföra uppgifter om sina uppdrag till datasystemet för vägtrafiken enligt vad Fordonsförvaltningscentralen bestämmer. Fordonsförvaltningscentralen kan tillåta att uppgifterna registreras genom direktanvändning. (23.12.1998/1103)

10 §
Användningen av datasystemet för vägtrafiken

Fordonsförvaltningscentralen kan använda datasystemet för vägtrafiken och dess delregister vid skötseln av de uppgifter eller förpliktelser som enligt lag ankommer på centralen eller med stöd av lag påförts den. (30.4.1999/559)

I delregistren inom datasystemet för vägtrafiken kan personuppgifter samt andra uppgifter som har registrerats i systemets gemensamma databas användas, om uppgifterna får införas i ett delregister.

11 § (18.12.1995/1595)
Allmänna stadganden om utlämnande av uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken

Den som anhåller om uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken skall uppge användningsändamålet för uppgifterna och på vilket sätt uppgifterna skyddas samt övriga omständigheter som behövs för utredande av förutsättningarna för utlämnande av uppgifter. Detta gäller dock inte statistikuppgifter och inte uppgifter som utlämnas enskilt, om inte något annat följer av denna lag.

De uppgifter som lämnas ut ur datasystemet för vägtrafiken skall behövas för det användningsändamål som har uppgetts. En uppgift får inte lämnas ut, om utlämnandet av grundad anledning kan misstänkas äventyra den registrerades integritetsskydd, hans intressen eller rättigheter eller statens säkerhet. (30.4.1999/559)

För rätt att i mottagarens datasystem lagra andra uppgifter som utlämnas med teknisk anslutning än statistikuppgifter krävs fordonsförvaltningscentralens tillstånd.

De utlämnade uppgifterna får användas endast för det ändamål för vilket de har utlämnats. Med undantag av enskilt utlämnade uppgifter får uppgifter inte lämnas ut till tredje man utan behörigt tillstånd.

Polisen har rätt att med hjälp av teknisk anslutning lämna ut uppgifter om efterspanade fordon till polismyndigheter och judiciella myndigheter i andra stater samt till myndighetsorganisationer som internationellt bekämpar brottslighet.

12 § (18.12.1995/1595)
Utlämnande av uppgifter ur fordonsregistret

Ur fordonsregistret kan lämnas ut

1) enskilt och på basis av registreringstecken eller tillverkningsnummer uppgifter om fordon, dock inte personbeteckningar,

2) uppgifter som en myndighet behöver vid skötseln av uppgifter eller förpliktelser som enligt lag ankommer på myndigheten eller med stöd av lag påförts den, (30.4.1999/559)

2 a) till tullverket uppgifter för beviljande av förflyttningstillstånd och för skötseln av ärenden i anslutning till trafikförsäkring som gäller under förflyttningstillståndets giltighetstid, (3.12.1999/1129)

3) till trafikförsäkringscentralen uppgifter om försummelser att inom föreskriven tid teckna lagstadgad trafikförsäkring, för fastställande av gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremie, samt till trafikförsäkringscentralen och trafikförsäkringsbolagen uppgifter för skötseln av ersättningssystemet för trafik- och bilförsäkringar samt till statskontoret uppgifter för skötseln av statens ersättningssystem, som motsvarar trafik- och bilförsäkringar,

4) till besiktningsförrättare och avtalsregistrerare uppgifter för skötseln av deras uppgifter, (23.12.1998/1103)

5) uppgifter till fordonsregistreringsmyndigheterna i medlemsstaterna inom Europeiska unionen eller de stater som tillträtt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för förrättande av fordonsregistrering i ifrågavarande länder, (30.4.1999/559)

6) uppgifter på basis av fordonets registreringstecken eller ägarens eller innehavarens namn eller affärs- och samfundssignum, för uppdatering av adressuppgifterna i kundregistret för ett företag som bedriver handel med fordon, finansierar fordon, bedriver trafik- och bilförsäkringsverksamhet, besiktningsverksamhet eller annan verksamhet som hänför sig till fordon, (30.4.1999/559)

7) på basis av fordonets registreringstecken andra uppgifter än personuppgifter, i samband med handel med och underhåll av fordon, till i handelsregistret antecknade företag som bedriver handel med fordon, (23.12.1998/1103)

8) uppgifter för statistikföring eller vetenskaplig forskning, om kraven i personuppgiftslagen (523/1999) på behandling av uppgifter för dessa ändamål uppfylls, samt (30.4.1999/559)

9) statistikuppgifter.

Ur fordonsregistret kan uppgifter lämnas ut även för andra än i 1 mom. nämnda ändamål, när ändamålet ansluter sig till trafiksäkerhet, trafik- eller bilförsäkringar, trafik, trafikförnödenheter, besiktning eller fordon. Personuppgifter på fordonets ägare eller innehavare får dock lämnas ut endast om mottagaren har rätt enligt personuppgiftslagen att behandla dessa uppgifter. (30.4.1999/559)

Ur fordonsregistret får lämnas ut uppgifter för opinions- och marknadsundersökning, direktreklam, telefonförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för adresstjänst. Uppgifter om en fysisk person får lämnas ut endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs utlämnade hänför sig till trafiksäkerhet, trafik, trafik- eller bilförsäkring, trafikförnödenheter, besiktning, fordon eller handel med fordon. Om en fysisk person får endast namn- och adressuppgifter i annan än för automatisk databehandling lämplig form lämnas ut. Denna begränsning gäller dock inte utlämnande av uppgifter till besiktningsförrättare för skötseln av serviceuppgifter i samband med besiktningen. Uppgifter om fysiska personer får inte lämnas ut, om den registrerade med stöd av personuppgiftslagen har förbjudit att uppgifterna behandlas eller om mottagaren inte i övrigt enligt nämnda lag har rätt att behandla de uppgifter som lämnas ut. (30.4.1999/559)

Uppgifter i fordonsregistret får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning, om den som begär uppgifterna har rätt enligt personuppgiftslagen att behandla uppgifterna i fråga och om utlämnandet och användningen av uppgifterna inte äventyrar den registrerades integritetsskydd, intressen eller rättigheter eller statens säkerhet eller om utlämnandet av uppgifterna baserar sig på 1 mom. 2, 2 a-, 3–5, 7 eller 9 punkten. (3.12.1999/1129)

12 a § (30.4.1999/559)
Utlämnande av personbeteckningen ur fordonsregistret

Utan den registrerades samtycke får personbeteckningar användas som grund för utlämnande av uppgifter eller personbeteckningar lämnas ut ur fordonsregistret endast

1) i de fall som avses i 12 § 1 mom. 2–5 och 8 punkten, eller

2) om en entydig identifiering av en person är viktig enligt vad som bestäms i 13 § 1 mom. 1–3 punkten personuppgiftslagen, eller

3) för databehandling i syfte att uppdatera adressuppgifter eller undvika mångfaldiga postförsändelser, om mottagaren redan har tillgång till personbeteckningen.

12 b § (30.4.1999/559)

12 b § har upphävts genom L 30.4.1999/559.

13 § (18.12.1995/1595)
Utlämnande av uppgifter urkörkortsregistret

I fråga om personer som finns registrerade i körkortsregistret skall uppgifter om brott eller misstänkt brott, körförbud, tillfälligt körförbud eller om att körrätt upphört hållas hemliga.

Ur registret får dock lämnas ut uppgifter i följande fall:

1) till polisen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller körrätt och trafiktillstånd samt för kontroll av personuppgifter,

1 a) uppgifter för kontroll av personuppgifter för tjänstemän som fullgör polisuppgifter inom försvarsmakten, (30.4.1999/559)

2) till åklagarmyndigheter och domstolar för behandling av ärenden som ansluter sig till körrätt,

3) till trafiktillståndsmyndigheterna för behandling av ärenden som hänför sig till beviljande och återkallande av trafiktillstånd,

4) till myndigheter som beviljar tillstånd att hålla bilskola upgifter för behandling av ärenden som gäller beviljande och återkallande av tillstånd att hålla bilskola,

5) till den som håller förarexamina uppgifter för åligganden som gäller förarexamina och körkort,

6 punkt har upphävts genom L 23.12.1998/1103.

7) till de myndigheter på Åland, i Europeiska unionens medlemsstater eller i till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anslutna stater som behandlar körkortsärenden uppgifter som behövs för behandlingen av körkortsärenden eller för enstaka kontrollåtgärder,

8) till försvarsmakten uppgifter som behövs för behandling av försvarsmaktens körkortsärenden,

9) under fordonsförvaltningscentralens tillsyn uppgifter för historisk eller vetenskaplig forskning, statistikföring eller trafiksäkerhetsforskning, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifterna inte kränker de intressen till vilkas skydd tystnadsplikten har föreskrivits och om kraven enligt personuppgiftslagen på behandling av uppgifter för dessa ändamål uppfylls, samt (30.4.1999/559)

10) statistikuppgifter.

En privatperson får dessutom genom ett utdrag ur körkortsregistret sådana uppgifter från körkortsregistret som gäller honom själv och behövs för utbildning som ansluter sig till framförande av fordon, för inledande av yrkesverksamhet eller för något annat ärende som gäller körkort eller körrätt. Då uppgifter begärs skall ändamålet för vilket uppgifterna behövs uppges. Detta ändamål skall antecknas i utdraget ur körkortsregistret.

Uppgifter ur körkortsregistret får inte lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning i det fall som avses i 2 mom. 9 punkten. (30.4.1999/559)

14 § (18.12.1995/1595)
Utlämnande av uppgifter urfordonsbeskattningsregistret

Ur fordonsbeskattningsregistret kan lämnas ut

1) på basis av registreringstecken enstaka uppgifter för godtagbara ändamål, dock inte personbeteckningar, (30.4.1999/559)

2) till polisen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna uppgifter som hänför sig till tillsynen över motorfordons- och fordonsbeskattningen, (27.6.1997/627)

3) uppgifter som besiktningsförrättaren behöver för skötseln av uppgifter och förpliktelser som enligt lag ankommer på besiktningsförättaren eller med stöd av lag påförts honom, (30.4.1999/559)

4) till utsökningsmyndigheterna uppgifter som behövs för utsökning, (23.12.1998/1103)

5) till myndigheterna inom skatteförvaltningen uppgifter för beskattningsuppdrag och ärenden som gäller uppbörd av skatter, samt (23.12.1998/1103)

6) uppgifter för skötseln av registreringsuppgifter som enligt avtal hör till avtalsregistreraren. (23.12.1998/1103)

15 § (18.12.1995/1595)
Utlämnande av uppgifter urbilinteckningsregistret

Ur bilinteckningsregistret kan lämnas ut

1) uppgifter om inteckningsärenden som är anhängiga och om fastställande av inteckning samt

2) andra uppgifter på det sätt som stadgas i lagen om inteckning i bil (810/72). Ur bilinteckningsregistret får uppgifter inte lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning.

Ur bilinteckningsregistret får inte med hjälp av teknisk anslutning lämnas ut uppgifter med undantag för uppgifter som behövs i avtalsregistrerarens avtalsenliga registreringsuppgifter och för beviljande av kredit från ett finansiellt institut. (23.12.1998/1103)

16 § (3.12.1999/1129)
Särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken

En person har utöver vad som bestäms i 30 § personuppgiftslagen rätt att förbjuda att hans adressuppgifter lämnas ut per telefon till någon annan än till en myndighet, till trafikförsäkringscentralen, till ett trafikförsäkringsbolag, till en besiktningsförrättare, till den som håller förarexamina eller till en avtalsregistrerare.

Om en person har grundad anledning att misstänka att hans egen eller hans familjs hälsa eller säkerhet hotas, kan Fordonsförvaltningscentralen på skriftlig begäran besluta att personuppgifter som gäller honom inte får lämnas ut ur datasystemet för vägtrafiken till andra än myndigheter, trafikförsäkringscentralen, trafikförsäkringsbolag, besiktningsförrättare, avtalsregistrerare samt till den som håller förarexamina. Detta beslut kan första gången gälla högst fem år. Begränsningens giltighetstid kan förlängas med två år i sänder.

När en sådan i befolkningsdatasystemet registrerad begränsning av utlämnande av uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten överförs till datasystemet för vägtrafiken, skall begränsningen utvidgas till att omfatta de uppgifter som avses i 2 mom. Att begränsningen utvidgas hindrar inte att personuppgifterna lämnas ut till dem som avses i 2 mom.

När uppgifter som omfattas av en i 2 eller 3 mom. avsedd begränsning lämnas ut, skall mottagaren samtidigt underrättas om begränsningen.

17 § (18.12.1995/1595)

17 § har upphävts genom L 18.12.1995/1595.

18 § (21.4.1995/657)
Straffpåföljder

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt13 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om gärningen inte skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe. (18.12.1995/1595)

Om straff för dataintrång i de register som nämns i denna lag förskrivs i 38 kap. 8 § strafflagen och för personregisterbrott som riktar sig mot ett sådant register i 9 § i nämnda kapitel samt för personregisterförseelse i 48 § 2 mom. personuppgiftslagen. (30.4.1999/559)

19 § (18.12.1995/1595)

19 § har upphävts genom L 18.12.1995/1595.

19 a § (18.12.1995/1595)

19 a § har upphävts genom L 18.12.1995/1595.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Lagens 19 § träder dock i kraft den 25 september 1989.

Genom denna lag upphävs 4 och 4 a §§ lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen (644/67), sådana de lyder, 4 § i lag av den 23 augusti 1985 (735/85) samt 4 a § i sistnämnda lag och lag av den 14 januari 1972 (33/72).

Regeringens proposition 76/89, Trafikutsk. bet. 4/89, Stora utsk. bet. 103/89

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1991/345:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 175/90, Trafikutsk. bet. 7/90, Stora utsk. bet. 247/90

19.4.1991/722:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 286/90, Trafikutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 328/90

8.1.1993/7:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1993.

Till registerföraren hörande ärenden som avses i lagen om ett datasystem för vägtrafiken och som är anhängiga vid Bilregistercentralen när denna lag träder i kraft överförs till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen. Sådana ansökningar, utredningar och anmälningar i nämnda ärenden som har riktats till Bilregistercentralen efter att denna lag har trätt i kraft anses ha riktats till enheten för fordonsförvaltningen.

RP 261/92, TrUB 9/92

21.4.1995/657:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

18.12.1995/1595:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 59/95, TrUB 5/95, RSv 134/95

27.6.1997/627:

Denna lag träder i kraft den 2 juli 1997.

RP 44/1997, TrUB 5/1997, RSv 87/1997

23.12.1998/1103:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 113/1998, TrUB 12/1998, RSv 139/1998

30.4.1999/559:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Genom denna lag upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 49 §, sådan den lyder i förordning 1256/1994.

RP 120/1998, TrUB 17/1998, RSv 290/1998, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG; EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31

3.12.1999/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

De begränsningar av utlämnande som med stöd av den 16 § som gäller vid denna lags ikraftträdande har registrerats i datasystemet förblir i kraft utan ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/1999, TrUB 3/1999, RSv 65/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.