Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

15.9.1989/814

Personalfondslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 5.11.2010/934, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (14.6.2002/499)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, andelslag, sparbanker, hypoteksföreningar, försäkringsföreningar, i handelsregistret införda ekonomiska föreningar, affärsverk enligt lagen om statens affärsverk (627/1987), i 5 § 1 mom. avsedda utländska dotterföretag och i Finland registrerade filialer (företag), statliga ämbetsverk och inrättningar (ämbetsverk) samt på personalfonder som har bildats av dem som är anställda hos företaget eller vid ämbetsverket (personal).

2 § (12.3.1999/344)
Definitioner

Med personalfond avses en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag eller ämbetsverk och vars ändamål är att förvalta de vinstpremieandelar som företaget eller ämbetsverket har betalt till fonden och de övriga medel som nämns i denna lag.

Med vinstpremieandel avses i denna lag en penningprestation som i fråga om företag väsentligen beräknas på basis av rörelsevinsten enligt resultaträkningen eller en därmed jämförbar uträkning i den interna redovisningen justerad med avskrivningarna eller någon senare redovisningspost som utvisar verksamhetens lönsamhet och dessutom eventuellt på basis av andra faktorer som utvisar företagsverksamhetens effektivitet, och i fråga om ämbetsverk beräknas på basis av resultatpremierna enligt det resultatlönesystem som tillämpas vid ämbetsverket.

När vinstpremiesystem eller vinstpremieandel nämns nedan i denna lag avses med dem för ämbetsverkens del ett resultatlönesystem och de resultatpremier som betalas i överensstämmelse med detta system.

3 §
Medlemmar och rättsförmåga

Till en personalfond hör företagets eller ämbetsverkets hela personal, om inte något annat följer av 14 §. Till fonden kan också ansluta sig arbetstagare enligt 14 a § i ett företag som hör till samma koncern. Medlemmarna i en fond svarar inte personligen för dess förpliktelser och medlemskapet får inte medföra några personliga förpliktelser. (30.7.2004/710)

En registrerad personalfond kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför domstolar och andra myndigheter. En personalfond får endast bedriva sådan verksamhet som anges i denna lag.

4 § (30.3.2010/222)
Registrering

Samarbetsombudsmannen ska föra ett register över personalfonderna.

2 kap

Bildande av personalfonder

5 §
Förutsättningar för bildandet

Vid ett företag eller ett ämbetsverk vars personal omfattar minst 30 personer kan en personalfond bildas i enlighet med denna lag. Inom ett sådant företag eller ämbetsverk kan en fond bildas även vid en resultatenhet med minst 10 anställda. För två eller flera företag kan en gemensam personalfond bildas endast om företagen hör till samma koncern. Till en sådan koncernfond kan även personalen vid ett utländskt dotterföretag höra under förutsättning att moderföretaget är finskt. Även personalen vid en i Finland registrerad filial till ett utländskt företag kan bilda en egen personalfond eller tillsammans med personalen vid ett finskt företag höra till en gemensam personalfond, förutsatt att företagen hör till samma koncern och deras personal omfattas av samma vinstpremiesystem. Vad som bestäms nedan om ett företags personal tillämpas på motsvarande sätt på personalen vid en här nämnd resultatenhet, koncern eller filial. (30.7.2004/710)

Vid ett företag vars personal omfattar mindre än 30, men minst tio personer kan en personalfond bildas endast om ägarförhållandena inom företaget när fonden bildas är sådana att ingen äger mera än en tiondel av företaget och ingen kan förfoga över mera än en tiondel av bestämmanderätten i företagets högsta beslutande organ.

Ett företag vid vilket det finns en personalfond skall ha minst en revisor eller en revisionssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren eller en handelskammare.

6 § (30.3.2007/338)
Förhandlingar om systemet

Innan en personalfond bildas skall förhandlingar föras mellan företaget eller ämbetsverket och personalen om att införa ett vinstpremiesystem och att bilda en personalfond. Förhandlingarna skall föras i enlighet med lagen om samarbete inom företag (334/2007) eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) eller på något annat sätt som har överenskommits mellan företaget eller ämbetsverket och de personalgrupper som avses i de nämnda lagarna.

7 § (12.3.1999/344)
Beslut av företaget eller ämbetsverket

Företaget eller ämbetsverket fattar beslut om att införa och tillämpa ett vinstpremiesystem.

Vinstpremiesystemet skall tillämpas senast på företagets eller ämbetsverkets andra räkenskapsperiod efter det att en personalfond har bildats. Företaget skall ålägga sina revisorer att till fonden avge de utlåtanden som nämns i 51 § 2 mom.

Företaget eller ämbetsverket skall fatta beslut om beräkningsgrunderna för vinstpremieandelen och om ändring av dem före ingången av den period för vilken vinstpremieandelen betalas. Företaget eller ämbetsverket kan av särskilda skäl förlänga tiden med två månader. Innan beslutet fattas skall en fråga som gäller beräkningsgrunderna för vinstpremieandelen behandlas i enlighet med 6 §. (30.7.2004/710)

8 §
Beslut av personalen

Ett förslag om att bilda en personalfond skall utarbetas av företrädare för personalgrupperna med beaktande av vad som i 10 § sägs om en personalfonds stadgar. Personalen anses ha godkänt förslaget, om det har biträtts av minst två personalgrupper som utgör majoritet inom personalen.

Om det inte inom ett företag eller ämbetsverk på något annat sätt kan klarläggas om personalen godkänner förslaget, skall omröstning i saken förrättas. Beträffande omröstningen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om val av arbetarskyddsfullmäktig. Förslaget anses ha blivit godkänt, om det har biträtts av majoriteten av dem som har deltagit i omröstningen. (12.3.1999/344)

9 §
Åtgärder för att bilda en fond

Sedan de beslut som anges i 7 § 1 mom. och 8 § har fattats skall företrädarna för personalgrupperna se till att ett konstituerande möte för personalfonden sammankallas. Till det konstituerande mötet kallas de blivande medlemmarna eller de fullmäktige eller andra företrädare som dessa har valt. (22.12.1995/1660)

Vid det konstituerande mötet skall stadgar för fonden antas.

Ett beslut om att bilda en personalfond är giltigt endast om det har biträtts av två tredjedelar av de röster som avgivits vid mötet. Vid det konstituerande mötet skall fondens styrelse och revisorer väljas.

För förpliktelser som följer av åtgärder som har vidtagits på fondens vägnar innan den registrerats svarar de som har deltagit i åtgärden eller beslutet solidariskt. Ansvaret för en förpliktelse som följer av förslaget om att bilda en fond eller av beslutet därom eller som uppkommit efter det konstituerande mötet övergår på fonden sedan den har registrerats.

10 § (12.3.1999/344)
Stadgar

I personalfondens stadgar skall nämnas

1) fondens namn,

2) det företag eller ämbetsverk eller den resultatenhet som fonden hänför sig till,

3) den kommun i Finland som är fondens hemort,

4) de principer enligt vilka medlemmarnas andelar av medlemsandelskapitalet beräknas,

5) de grunder enligt vilka en fondandels bundna och disponibla del beräknas,

6) hur fondandelarna får lyftas,

7) när fonden skall hålla möte och hur möteskallelsen skall utfärdas,

8) de ärenden som skall behandlas vid ordinarie möte,

9) antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt, om fullmäktige skall väljas, deras antal eller hur det bestäms samt valsätt och mandatperiod, samt

10) fondens räkenskapsperiod.

11 §
Grundanmälan

Anmälan om registrering av en personalfond (grundanmälan) ska göras skriftligen till samarbetsombudsmannen. Till grundanmälan ska fogas fondens stadgar och en utredning om att fonden har bildats i enlighet med 6–9 §. Om anställda vid ett sådant utländskt företag som avses i 5 § 1 mom. ska bli medlemmar i en fond och om de förfaringssätt som anges i 6–9 § inte har kunnat följas, ska till grundanmälan fogas en utredning om att motsvarande förfaringssätt som iakttas i landet i fråga har följts då fonden bildats eller att personalens påverkningsmöjligheter har garanterats på annat sätt. (30.3.2010/222)

I grundanmälan skall anges styrelsemedlemmarnas och namntecknarnas fullständiga namn och deras hemkommuner, eventuella begränsningar i rätten att teckna fondens namn samt fondens postadress. Styrelsens ordförande skall underteckna anmälan och försäkra att uppgifterna är riktiga.

12 §
Registrering

En personalfond får registreras,

1) om grundanmälan har gjorts i enlighet med 11 §,

2) om fondens namn klart skiljer sig från tidigare registrerade fonders namn och inte är vilseledande, samt

3) om det inte annars enligt lag finns något hinder för registreringen.

Om något hinder för registreringen inte finns, skall fonden registreras utan dröjsmål. När en fond blivit registrerad, skall till dess namn som tecken på registreringen fogas förkortningen "hr", eller om fondens stadgar är svenska, förkortningen "pf".

13 §
Övriga anmälningar

När en personalfonds stadgar ändras eller en ny styrelse väljs eller en namntecknare byts, skall anmälan göras till registret (ändringsanmälan). Vid stadgeändring skall de ändrade stadgarna fogas till anmälan. Om anmälan och om granskningen av den gäller vad 11 och 12 §§ stadgar om grundanmälan.

En stadgeändring träder i kraft när den har antecknats i registret. När en ändring av namnteckningsrätten har antecknats i registret anses den ha kommit till en utomståendes kännedom, om det inte framgår att den utomstående varken har eller borde ha känt till ändringen. Innan ändringen antecknas i registret kan den inte åberopas gentemot andra än dem som visas ha känt till den.

Fonden ska till samarbetsombudsmannen även göra en anmälan om beräkningsgrunderna för vinstpremieandelen och om ändring av dem. Om fonden som medlemmar har personer som anslutit sig till fonden enligt 14 a §, ska fonden även för deras del förete en utredning om att beräkningsgrunderna för den vinstpremie som är avsedd att överföras till fonden uppfyller kraven i 2 § 2 mom. (30.3.2010/222)

3 kap

Medlemskap i en personalfond

14 § (12.3.1999/344)
Medlemskap

Den som är anställd vid ett företag eller ämbetsverk blir medlem i personalfonden på grund av sitt arbets- eller tjänsteförhållande. Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsförhållande skall på motsvarande sätt tillämpas på ett anställningsförhållande som kan jämställas med ett arbetsförhållande.

I fondens stadgar kan det bestämmas att i stadgarna närmare angivna personer som hör till företagets eller ämbetsverkets ledning inte är medlemmar i fonden. (14.6.2002/499)

14 a § (30.7.2004/710)
Rätt att ansluta sig till fonden

I fondens stadgar kan det bestämmas att arbetstagarna i företag som hör till samma koncern och omfattas av samma vinstpremiesystem har rätt att ansluta sig till en fond som är verksam inom koncernen, om företagen i fråga enligt fondens stadgar kan vara med i fonden. Anslutningsrätt föreligger dock inte, om minst 50 procent av fondens medlemmar har anslutit sig till fonden med stöd av denna paragraf. De närmare villkoren för anslutning och förfaringssätten bestäms i fondens stadgar.

De medlemmar som anslutit sig har samma rättigheter och skyldigheter i fonden som andra medlemmar.

15 §
Medlemskapets början och upphörande

När en personalfond bildas börjar medlemskapet i fonden genast för dem som omfattas av stadgarna. Den som anställs vid företaget eller ämbetsverket sedan fonden har bildats, blir medlem när företagets eller ämbetsverkets första räkenskapsperiod efter anställningen börjar. I stadgarna kan även bestämmas någon annan tidpunkt, dock så att var och en som varit anställd vid företaget eller ämbetsverket under hela räkenskapsperioden innan fonden bildades, blir medlem när fonden bildas och att övriga anställda blir medlemmar senast när den andra räkenskapsperioden efter anställningen börjar. (12.3.1999/344)

Arbetstagare som ansluter sig till fonden enligt 14 a § blir medlemmar när den första räkenskapsperioden efter anslutningen börjar. I stadgarna kan även anges någon annan tidpunkt. Medlemskapet börjar dock senast när koncernens andra räkenskapsperiod efter anslutningen börjar. (30.7.2004/710)

Medlemskapet i en fond upphör när medlemmens hela fondandel har utbetalts.

4 kap

Personalfondens kapital och fondandelar

16 §
De olika slagen av kapital

En personalfonds eget kapital består av medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet.

Till medlemsandelskapitalet överförs det kapital som skall läggas till medlemmarnas fondandelar och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital. Till det övriga fondkapitalet överförs fondens gemensamma kapital och dess donationsmedel. Till medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet kan fondens överskott och underskott överföras i enlighet med 22 §.

Om fondens främmande kapital stadgas i 23 §.

17 §
Fondandelar

De vinstpremieandelar som har influtit till en personalfond skall fogas till medlemmarnas fondandelar i enlighet med vad som bestäms i stadgarna, om inte något annat följer av 18 §. Fördelningen skall vara opartisk. Om inte något annat följer av stadgarna, skall hälften av vinstpremieandelen fogas till fondandelarna delad enligt de tider medlemmarna under respektive period har fått tillgodoräkna för lön eller förlorad arbetsförtjänst och hälften fördelad enligt de löner och ersättningar för förlorad arbetsförtjänst som under denna period har betalts till medlemmarna. Till medlemmarnas fondandelar får inte avsättas annat kapital än sådant som influtit av vinstpremieandelar, av fondens överskott eller av värderegleringar av fondens placeringar.

För de medlemmar som anslutit sig till fonden enligt 14 a § fogas deras andelar av vinstpremieandelen, vilka bestäms i enlighet med denna lag, till deras fondandelar, om inte något annat följer av 18 §. Fonden skall meddela namnen på de medlemmar som anslutit sig till fonden till deras arbetsgivarföretag, som skall betala ovan nämnda andelar av vinstpremieandelen till fonden. På fondandelarna tillämpas denna lag. (30.7.2004/710)

17 a § (9.12.1999/1145)
Kontant utbetalning av medlemmarnas andelar av vinstpremieandelen

Medlemmarna har rätt att lyfta sina andelar av vinstpremieandelen kontant, om det vinstpremiesystem som företaget eller ämbetsverket har tagit i bruk tillåter det. Det sammanlagda beloppet av den andel som lyfts kontant, sådan andelen är före verkställd förskottsinnehållning, och de socialförsäkringsavgifter som bestäms på basis av den är lika stort som medlemmens andel av vinstpremieandelen enligt stadgarna.

En andel av vinstpremieandelen som lyfts kontant överförs inte till fonden, utan arbetsgivaren betalar dem direkt till medlemmarna. En medlem skall före ingången av den räkenskapsperiod för vilken vinstpremieandelen bestäms meddela arbetsgivaren att han eller hon kommer att lyfta sin andel kontant.

Innan den tid som har reserverats för meddelandet går ut skall medlemmen få en utredning om hur kontantuttag och uttag via fonden skiljer sig från varandra i beskattningshänseende och med tanke på pensionsförmåner och andra förmåner som baserar sig på lönen.

17 b § (14.6.2002/499)
Överföring av andel av vinstpremieandel till personalfond

Om ett företag eller ämbetsverk beslutar att omvandla sitt vinstpremiesystem enligt denna lag till ett system med kontant vinstpremie, har en medlem i fonden rätt att till personalfonden överföra sin andel av den del av vinstpremieandelen som bestäms i enlighet med denna lag, om vinstpremiesystemet tillåter det. Medlemmen skall före ingången av den räkenskapsperiod för vilken vinstpremieandelen bestäms meddela arbetsgivaren att han eller hon kommer att nyttja sin rätt till överföring. På den andel som överförts till fonden tillämpas bestämmelserna i denna lag.

Företaget eller ämbetsverket ska fatta beslut om beräkningsgrunderna för den vinstpremieandel som kan överföras till fonden och om ändring av dem före ingången av den period för vilken vinstpremieandelen betalas, och fonden ska göra en anmälan till samarbetsombudsmannen om beräkningsgrunderna och om ändring av dem. (30.3.2010/222)

18 § (30.7.2004/710)
Gemensamt kapital

I personalfondens stadgar kan det bestämmas att en del av de vinstpremieandelar som har influtit till fonden samt fondens överskott eller en del därav får överföras till fondens gemensamma kapital för att användas för utbildning av medlemmarna eller på något annat sätt till deras gemensamma nytta. Överföring till fondens gemensamma kapital gäller också andelarna av vinstpremieandelen för dem som anslutit sig till fonden enligt 14 a §. Om en medlem utnyttjar rätten att lyfta sin andel av vinstpremieandelen kontant enligt 17 a §, kan en sådan medlems rätt att utnyttja medlemsförmåner som förvärvats med det gemensamma kapitalet begränsas i fondens stadgar.

19 §
Donationsmedel

Till en personalfonds övriga fondkapital överförs de medel som fonden har fått som gåva eller genom testamente. Medlen skall användas i enlighet med bestämmelserna i gåvobrevet eller testamentet. Om något annat inte har bestämts för den händelse att fonden upplöses eller om inte det möte som beslutar om upplösningen samtidigt bestämmer att detta kapital skall användas för ett ändamål som främjar företagets eller personalens intresse, skall kapitalet vid upplösningen skiftas mellan medlemmarna på det sätt som fondmötet i enlighet med 58 § beslutar.

20 §
Placering av medel

En personalfond skall placera sina medel

1) i det företag vid vilket dess medlemmar är anställda eller i ett företag som hör till samma koncern som det, antingen som eget kapital eller som lån, eller

2) på något annat sätt, om det är betryggande och inkomstbringande.

Medlen skall placeras så att fonden har tillräcklig betalningsberedskap med tanke på medlemmarnas rätt att lyfta sina andelar.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte det gemensamma kapitalet eller donationsmedlen.

Personalfonden kan ingå avtal om att placera en viss del av sina medel i enlighet med 1 mom. 1 punkten. En bestämmelse med detta innehåll kan även ingå i fondens stadgar.

21 § (14.6.2002/499)
Värdebestämning

Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel skall bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdag).

Tillgångarna skall vid värdebestämningen uppskattas till gängse värde.

22 §
Överskott och underskott

Överskottet eller underskottet av en personalfonds medlemsandelskapital och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital skall för varje räkenskapsperiod fogas till medlemmarnas fondandelar i förhållande till det värde som deras andelar i genomsnitt har haft under räkenskapsperioden. En fond kan i sina stadgar bestämma att överskottet eller underskottet och värderegleringarna fogas till medlemmarnas fondandelar i förhållande till det värde som deras andelar hade vid ingången av räkenskapsperioden. I stadgarna kan också bestämmas att överskottet för varje räkenskapsperiod helt eller delvis skall utbetalas till medlemmarna eller fogas till fondens gemensamma kapital. En medlem vars fondandel har betalts ut till honom på grund av att arbetsförhållandet upphört har inte rätt till överskott eller underskott eller värderegleringar för tiden mellan värdebestämningsdagen och den dag då fondandelen betalts ut. (22.12.1995/1660)

Ett underskott för fonden som har uppkommit på något annat kapital än medlemsandelskapitalet skall för varje räkenskapsperiod täckas med överskott från tidigare år eller med det gemensamma kapitalet eller medlemsandelskapitalet. Om användningen av ett motsvarande överskott skall fonden fatta ett särskilt beslut.

23 §
Främmande kapital

En personalfond får ta upp lån av företaget eller av ett annat företag som hör till samma koncern som det för att teckna aktier eller för att delta i en motsvarande ökning av det egna kapitalet i företaget eller i ett annat företag som hör till koncernen.

Fonden får ta upp andra lån än som nämns i 1 mom. endast för att jämna ut variationerna i sin betalningsberedskap eller för att täcka de kostnader som uppkom när fonden bildades.

24 §
Lyftande av en fondandel

En fondandel består av en bunden del och en disponibel del. Varje medlem har rätt att lyfta den disponibla delen i pengar omedelbart efter värdebestämningsdagen enligt vad som närmare anges i fondens stadgar. I stadgarna kan också bestämmas att aktier i arbetsgivarföretaget eller i ett företag som hör till samma koncern kan användas såsom betalning av den disponibla delen, om medlemmen så önskar och aktierna är föremål för offentlig handel enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989). Betalningen skall då ske på det sätt som anges närmare i stadgarna. (14.6.2002/499)

Sedan fem år har förflutit från det att en anställd blev medlem i fonden överförs varje år högst 15 procent av kapitalet i den bundna delen till den disponibla delen enligt de grunder som anges i fondens stadgar. (22.12.1995/1660)

I stadgarna kan bestämmas att årliga överföringar från den bundna till den disponibla delen inte alls skall göras.

I stadgarna kan fondmötet, fullmäktige eller styrelsen befullmäktigas att besluta om att någon överföring från den bundna delen till den disponibla delen inte alls skall göras ett visst år eller att den skall göras till ett mindre belopp än det högsta tillåtna. Sådana icke överförda andelar kan genom beslut av fondmötet, fullmäktige eller styrelsen överföras till den disponibla delen under senare år. De procentuella överföringarna till den disponibla delen får dock inte under en tid av fem år i medeltal överstiga 15 procent per år. (9.12.1999/1145)

25 § (22.12.1995/1660)
Utredning om fondandelarna

Varje medlem skall omedelbart efter värdebestämningsdagen få en skriftlig utredning av vilken framgår dels den del av vinstpremieandelen som har fogats till hans fondandel och beräkningsgrunderna, dels värdet av hans fondandel och hur den fördelar sig på en bunden och en disponibel del. Fondens styrelse har rätt att besluta att utredningen om fondandelarna ersätts med något annat lämpligt meddelande i fråga om sådana medlemmar som inte har någon fondandel eller beträffande vilka ändringen av fondandelen är liten och som inte har någon fondandel att lyfta.

26 §
Rättelseyrkande

Om en medlem efter att ha fått del av den utredning som nämns i 25 § anser att den är felaktig, får han inom 14 dagar yrka på rättelse hos personalfondens styrelse. Styrelsen skall utan dröjsmål behandla rättelseyrkandet och delge medlemmen sitt beslut.

27 §
Utbetalning av en fondandel sedan arbetsförhållandet upphört

Oberoende av vad som i stadgarna bestäms om lyftande av en fondandel skall denna utbetalas inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer

1) efter att en hel räkenskapsperiod vid företaget eller ämbetsverket har löpt ut sedan medlemmens arbets- eller tjänsteförhållande upphörde antingen på grund av att medlemmen själv sagt upp sitt arbetsavtal eller tjänsteförhållande eller på grund av att arbetsgivaren sagt upp eller hävt arbetsavtalet eller tjänsteförhållandet av en orsak som beror på arbetstagarens eller tjänstemannens förfarande,

2) efter att medlemmens arbets- eller tjänsteförhållande upphört av någon annan än i 1 punkten avsedd orsak eller efter den dag då medlemmen avlidit,

3) efter att arbetsförhållandet upphört för en sådan medlem som arbetat utomlands för ett utländskt dotterföretag, eller

4) efter att en medlem som anslutit sig till fonden enligt 14 a § inte längre omfattas av ett sådant vinstpremiesystem från vilket andelar av vinstpremieandelen kunde överföras till medlemmens fondandel.

(30.7.2004/710)

Om en medlem säger upp sitt arbetsavtal med stöd av 5 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen (55/2001) eller om en tjänsteman säger upp sitt tjänsteförhållande med stöd av 29 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/1994) sedan permitteringen pågått minst 90 dagar utan avbrott, skall utan hinder av 1 mom. 1 punkten ovan 2 punkten tillämpas på utbetalningen av fondandelen. (26.1.2001/75)

Den del av en vinstpremieandel som skall läggas till en medlems andel sedan hans fondandel blivit utbetald skall på motsvarande sätt utbetalas till honom eller hans rättsinnehavare.

Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten kan det i fondens stadgar bestämmas att en medlem som har gått i pension har rätt att lyfta sin fondandel i så stora poster som han eller hon önskar på de årliga högst fyra utbetalningsdagar som närmast följer efter pensioneringen. (14.6.2002/499)

27 a § (14.6.2002/499)
Inlämnande av utredning om fondandelar och utbetalning av fondandelar i utländska dotterföretag

En fond har rätt att på det sätt som avtalas med det finska moderföretaget tillställa moderföretaget utredningar om de fondandelar samt disponibla fondandelar som innehas av fondmedlemmar anställda hos ett utländskt dotterföretag som hör till fonden. Moderföretaget skall då se till att utredningarna om fondandelarna tillställs medlemmarna samt sköta den tekniska utbetalningen av fondandelarna till medlemmarna.

28 §
Uppskov med utbetalningen

Om de belopp beträffande vilka medlemmarna har anmält att de gör bruk av sin rätt att lyfta sina fondandelar, ökade med beloppen av de andelar som har lyfts under de sex senaste månaderna, uppgår till mera än en tredjedel av medlemsandelskapitalet, har fondens styrelse rätt att skjuta upp utbetalningen av andelarna helt eller delvis med högst två år, om detta är nödvändigt för att upprätthålla tillräcklig betalningsberedskap. Uppskovet skall opartiskt tillämpas på alla de belopp som medlemmarna har anmält att de lyfter. Uppskovet får likväl inte gälla uttag av andelar enligt 27 §.

29 §
Förbud mot överlåtelse och utmätning av fondandel

En medlems fondandel är personlig och den kan inte överlåtas eller pantsättas.

Av en fondandel får endast dess disponibla del mätas ut. Utmätning får verkställas redan innan den disponibla delen kan lyftas av medlemmen. Fonden skall betala det utmätta beloppet till utmätningsmannen oberoende av om medlemmen hos fonden har anmält att han gör bruk av sin rätt att lyfta medlen eller inte.

Vad som sägs i 2 mom. om utmätning av den disponibla delen tillämpas på motsvarande sätt på en fondandel som utbetalas enligt 27 § och på skiftesandelar som avses i 58 §.

Av de medel som enligt denna lag tillkommer en medlem får en tredjedel utmätas. Vid utmätningen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om utmätning av lön. En fondandel ingår i medlemmens konkursbo till den del andelen får mätas ut enligt denna paragraf.

5 kap

Beslutanderätten i en personalfond

30 §
Utövning av beslutanderätten

Beslutanderätten i en personalfond tillkommer medlemmarna. I stadgarna kan det dock så som anges nedan bestämmas att beslutanderätten skall utövas av fullmäktige som fondens medlemmar har valt bland sig.

31 §
Medlemmarnas beslutanderätt

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid fondmöte. Det kan i stadgarna bestämmas att medlemmarna i frågor som särskilt nämns i stadgarna utövar sin beslutanderätt vid särskilda omröstningstillfällen. Härvid skall för fonden godkännas en omröstnings- och valordning som innehåller närmare bestämmelser om omröstningsförfarandet vilka kompletterar denna lag.

32 §
Fullmäktiges beslutanderätt

Om beslutanderätt överlåts på fullmäktige skall i stadgarna, utöver vad som nämns i 10 §, även anges fullmäktiges uppgifter.

Fullmäktige utövar sin beslutanderätt vid möten. Vad denna lag stadgar om fondmötet gäller i tillämpliga delar även fullmäktiges möte.

33 §
Fondmöte

Fondmöte skall hållas på de tider som bestäms i stadgarna.

Extra fondmöte skall hållas när fondmötet beslutar det eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller när minst en tiondel av fondens röstberättigade medlemmar eller en eller flera personalföreningar vars medlemskår representerar minst en tiondel av fondens medlemmar begär detta för behandling av ett angivet ärende.

34 §
Frågor som skall avgöras vid fondmöte

Vid fondmötet skall beslutas om

1) ändring av fondens stadgar,

2) omröstnings- och valordningen,

3) val eller avsättning av styrelsen, en styrelsemedlem eller en revisor,

4) fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet,

5) åtgärder som gäller överskott eller underskott, samt om

6) upplösning av fonden.

35 §
Möteskallelse

Fondmöte skall sammankallas så som stadgarna föreskriver. I kallelsen skall nämnas när och var mötet hålls. Beslut kan inte fattas vid mötet i ärenden som nämns i 34 § eller i andra jämförbara ärenden, om inte ärendet har nämnts i möteskallelsen.

36 §
Medlemmarnas rösträtt

Varje medlem har rösträtt och varje röstberättigad en röst. I stadgarna får det likväl bestämmas att en medlems röstetal beror av hans fondandel. Ingen får likväl ha ett röstetal som är mer än tre gånger större än någon annan medlems röstetal.

Rösträtten får inte utövas genom ombud, om inte detta har medgivits i stadgarna.

37 §
Jäv

Den som saken angår får inte ta del i en omröstning eller framlägga förslag när beslut fattas om ett avtal mellan honom och fonden eller om någon annan fråga i vilken hans enskilda fördel strider mot fondens.

En styrelsemedlem eller någon annan som har anförtrotts en uppgift som hör till fondens förvaltning får inte rösta när beslut fattas om val eller avsättning av revisorer eller om fastställande av bokslutet eller beviljande av ansvarsfrihet, om saken gäller den förvaltning som han svarar för.

Vad som sägs om jäv för dem som nämns i 1 och 2 mom. gäller även deras ombud och företrädare.

38 §
Beslutsförfarande

Som fondens beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna,

1) den mening som vid omröstning har fått mer än hälften av de röster som avgivits,

2) vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande meddelar att han omfattar eller, när beslutet fattas vid ett särskilt omröstningstillfälle, den mening som vinner vid lottdragning, samt

3) vid ändring av stadgarna eller upplösning av fonden, den mening som har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som avgivits.

39 §
Förrättande av val

I fondens stadgar skall anges om proportionella val eller majoritetsval skall tillämpas samt hur valresultatet skall bestämmas och valen förrättas. Alla som är röstberättigade vid valen skall garanteras rätt att delta i nomineringen av kandidater.

Om fonden har fullmäktige, kan det i stadgarna bestämmas att platserna i fullmäktige eller en del av dem skall fördelas enligt grunder som anges i stadgarna mellan fondens medlemmar eller grupper som de bildar. Härvid kan det även bestämmas att fullmäktige skall väljas bland de kandidater som dessa medlemmar eller grupper har ställt upp. Om någon har underlåtit att ställa upp kandidater, kan fullmäktige väljas bland de kandidater som de övriga ställer upp. Röstberättigade som representerar minst en tiondel av medlemmarnas sammanlagda röstetal skall likväl alltid garanteras rätt att ställa upp kandidater.

40 §
Uppsättande av protokoll

Mötesordföranden skall se till att ett protokoll sätts upp över mötets beslut. Protokollet skall undertecknas av mötesordföranden och justeras av minst två medlemmar som mötet har valt till uppgiften eller godkännas av mötet självt.

Om ett särskilt omröstningstillfälle har ordnats, skall fondens styrelse se till att ett daterat och av styrelsens ordförande undertecknat protokoll sätts upp över förfarandet vid rösträkningen och dess resultat.

Fondens medlemmar har rätt att på begäran få protokollen till påseende och mot ersättande av fondens kostnader en kopia av protokollen eller ett protokollsutdrag.

41 §
Klanderbara beslut

Om ett beslut av fonden inte har kommit till i behörig ordning eller om det annars strider mot lag eller mot fondens stadgar, kan en fondmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem väcka talan mot fonden för att få beslutet förklarat ogiltigt. Rätt till klandertalan har inte den som vid mötet deltagit i beslutet.

Talan skall väckas inom tre månader från den dag då beslutet fattades eller, om beslutet har fattats vid ett särskilt omröstningstillfälle, inom tre månader från den dag då protokollet över beslutet är daterat. Om inte talan väcks inom stadgad tid, skall beslutet anses vara giltigt.

Om fondens styrelse har väckt talan, skall fondmötet utan dröjsmål sammankallas för att utse en företrädare att svara för fonden.

42 §
Ogiltiga beslut

Oberoende av klandertalan är beslut som kränker en utomståendes rätt ogiltiga.

Ogiltiga är också beslut som gör intrång i en stadgeenlig ekonomisk rätt som en medlem redan förvärvat eller som till sitt innehåll eller i fråga om det sätt på vilket beslutet har fattats allvarligt kränker medlemmarnas likställdhet.

En fondmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem eller den som anser att ett beslut kränker hans rätt får väcka talan mot fonden för att få fastställt att beslutet är ogiltigt.

43 §
Verkställighetsförbud

När talan mot en fond har väckts kan domstolen bestämma att fondens beslut inte skall verkställas eller förordna att verkställigheten skall avbrytas. Domstolens beslut kan även återkallas.

I ett domstolsbeslut som nämns i 1 mom. får ändring inte sökas särskilt.

6 kap

Förvaltning

44 §
Styrelsen

En personalfond skall ha en styrelse med minst fyra medlemmar. I stadgarna kan bestämmas att suppleanter skall väljas för styrelsemedlemmarna. Vad som stadgas om styrelsemedlemmarna skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

En styrelsemedlem skall vara medlem i fonden eller höra till företagets eller ämbetsverkets ledning. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem. (12.3.1999/344)

45 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall med omsorg sköta fondens angelägenheter i enlighet med lag, fondens stadgar och fondmötets beslut. Styrelsen företräder fonden.

Styrelsen skall särskilt se till att fondens förvaltning och finanser är ordnade på ett behörigt sätt och att fondens medel placeras i enlighet med 4 kap. Beslut om att överlämna fondens tillgångar till konkurs fattas av styrelsen.

Efter varje värdebestämningsdag skall styrelsen utan dröjsmål göra upp de beräkningar som avses i 25 § enligt de grunder som anges i stadgarna.

46 §
Namntecknare

I stadgarna kan bestämmas att styrelsemedlemmarna har rätt att teckna fondens namn eller att styrelsen får ge någon av sina medlemmar eller någon annan denna rätt.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud kan inte företräda fonden eller teckna dess namn. Rätten att teckna fondens namn kan i stadgarna begränsas så att två eller flera personer endast tillsammans har denna rätt. Andra begränsningar får inte införas i personalfondsregistret.

En stämning eller någon annan delgivning anses ha tillställts fonden när den har delgetts styrelsens ordförande eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna fondens namn.

7 kap

Bokslut och revision

47 §
Bokslut

Styrelsen skall för varje räkenskapsperiod göra upp ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Om en personalfonds bokföringsskyldighet och bokslut gäller bokföringslagen (655/73). Har en styrelsemedlem anmält avvikande åsikt om bokslutet, skall ett utlåtande om detta fogas till bokslutet på hans yrkande.

Verksamhetsberättelsen skall göras upp med iakttagande av god bokföringssed, och i den skall lämnas upplysningar om sådana omständigheter som är viktiga för bedömningen av fondens ställning och verksamhet och för vilka redogörelse inte skall lämnas i resultat- eller balansräkningen samt om händelser som är av väsentlig betydelse för fonden, även om de har inträffat efter räkenskapsperiodens utgång. I verksamhetsberättelsen skall göras förslag till åtgärder beträffande fondens överskott eller underskott.

De handlingar som nämns i 1 mom. skall ges till revisorerna senast en månad före det fondmöte som skall behandla bokslutet.

BokföringsL har upphävts genom BokföringsL 1336/1997.

48 § (28.10.1994/946)
Revisorer

Om revision av en personalfond gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen (936/94).

Varje personalfond skall ha minst en revisor enligt vad som bestäms i stadgarna. Har för fonden valts endast en revisor och är denne inte en i 3 mom. nämnd sammanslutning, skall minst en revisorssupleant väljas.

Minst en revisor och dennes suppleant skall vara av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning.

49 § (28.10.1994/946)

49 § har upphävts genom L 28.10.1994/946.

50 § (28.10.1994/946)

50 § har upphävts genom L 28.10.1994/946.

51 § (28.10.1994/946)
Revisionsberättelse

Utöver vad som stadgas i revisionslagen skall revisionsberättelsen innehålla uttalande om huruvida fondens medel har placerats så som 20 § förutsätter.

Till revisionsberättelsen skall fogas ett utlåtande av företagets revisorer om huruvida vinstpremieandelen har betalts enligt den beräkningsgrund som företaget har bestämt. Om fonden har placerat medel i företaget som eget kapital och medlen inte har ett gängse värde som kan bestämmas enligt marknadsvärdet, skall till berättelsen fogas ett utlåtande av företagets revisorer om huruvida dessa placeringar har värderats på behörigt sätt.

8 kap

Skadestånd

52 §
Skadeståndsskyldighet

En styrelsemedlem och en tjänsteman i en personalfond är skyldiga att ersätta skada som de vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat fonden. Detsamma gäller skada som har orsakats någon annan genom överträdelse av denna lag eller fondens stadgar.

2 mom. har upphävts genom L 28.10.1994/946. (28.10.1994/946)

En medlem i en personalfond är skyldig att ersätta skada som han genom att medverka till en överträdelse av denna lag eller fondens stadgar uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har vållat fonden, en annan medlem eller någon annan person.

Om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

Om skadeståndsskyldighet för en anställd hos fonden gäller vad som stadgas särskilt.

9 kap

Omställningar i företag eller ämbetsverk som har en personalfond (12.3.1999/344)

53 §
Beslut om överlåtelse av fondandelar

Om företagets eller ämbetsverkets verksamhet helt eller delvis övertas av ett annat företag eller ämbetsverk (övertagande företag eller ämbetsverk) som har eller skall få personalfond, kan den personal som flyttar över från det ena företaget eller ämbetsverket till det andra besluta att deras fondandelar skall överlåtas till den personalfond som finns eller skall bildas vid det andra företaget eller ämbetsverket. Vad som här sägs om företag eller ämbetsverk gäller även resultatenheter. Bestämmelserna kan tillämpas även när ett företag lämnar en koncern vid vilken det finns en personalfond som är gemensam för flera företag samt när ett företag med en egen personalfond ansluts till en koncern. (12.3.1999/344)

Överlåts fondandelarna till en fond som bildas, gäller 2 kap. i tillämpliga delar. Om även andra än de som avses i 1 mom. kommer att bli medlemmar i fonden när den bildas, förutsätter en överlåtelse av fondandelarna till denna fond dessutom att överlåtelsen vid en omröstning i saken biträds av minst två tredjedelar av de röster som har avgivits av dem som överflyttningen gäller.

Om fondandelarna överlåts till en fond som redan finns vid det övertagande företaget eller ämbetsverket, skall styrelsen för denna fond och företrädarna för dem som överflyttningen gäller göra upp ett förslag om villkoren för överlåtelsen och om vilka rättigheter i fonden som den överflyttande personalen skall ha. Ett beslut om överlåtelse är giltigt endast om förslaget vid omröstning i saken har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som avgivits av dem som överflyttningen avser samt fondmötet vid fonden i det övertagande företaget eller ämbetsverket har godkänt förslaget i den ordning som gäller för ändring av stadgarna. (12.3.1999/344)

Om överlåtelse av fondandelar sker inom samma koncern, behöver omröstning inte ordnas om överlåtelse av fondandelarna bland de personer som flyttar över, och de personer som flyttar över har inte rätt att lyfta sina fondandelar. Om fondandelar inom samma koncern överlåts till en fond som redan finns vid det mottagande företaget, skall fondmötet vid den överlåtande fonden besluta om överlåtelse av fondandelarna med minst två tredjedelars majoritet av rösterna. (30.7.2004/710)

54 §
Överlåtelse av medel

Sedan de beslut som anges i 53 § har fattats skall fondernas styrelser se till att de överflyttande medlemmarnas fondandelar överlåts till den övertagande fonden, varvid stadgandena i 27 och 28 §§ om utbetalning av fondandelar skall tillämpas på motsvarande sätt. Samtidigt skall överlåtelse ske av en mot dessa medlemmars fondandelar svarande andel av de medel som hör till det övriga fondkapitalet, om inte något annat bestämts om dessa medel med tanke på en upplösning av fonden. Om inte något annat har avtalats med borgenärerna, skall fondens skulder betalas eller en av borgenärerna godkänd säkerhet ställas för skulderna innan fonden får överlåta medlen.

Om inte något annat följer av 53 § 4 mom., skall fondandelarna för de överflyttande fondmedlemmar som vid omröstningen har motsatt sig att fondandelarna överlåts utbetalas till medlemmarna i enlighet med 27 §. Yrkandet på utbetalning skall riktas till fondens styrelse inom 30 dagar från det förslaget om överlåtelse av fondandelarna godkändes vid omröstning. Om yrkandet inte framställs inom utsatt tid överlåts fondandelarna för de arbetstagare som avses i detta moment till den nya fonden. (30.7.2004/710)

10 kap

Upplösning av en personalfond

54 a § (9.12.1999/1145)
Förhandlingar om upplösning

Om företaget eller ämbetsverket planerar att slopa vinstpremiesystemet eller om personalen planerar att upplösa fonden, skall ärendet behandlas enligt det förfarande som nämns i 6 §.

55 § (30.3.2010/222)
Grunderna för upplösning

En personalfond ska upplösas när

1) företaget har upplösts eller anses ha blivit upplöst eller när det har försatts i konkurs eller när ämbetsverket har lagts ner,

2) fonden inte uppfyller de krav som ställs i denna lag och förhållandet inte har blivit avhjälpt inom en tid som samarbetsombudsmannen har förelagt och som kan omfatta högst tre år, samt

3) när fondmötet annars har beslutat att upplösa fonden.

Om inte fondmötet fattat beslut om att upplösa fonden i de fall som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten, kan samarbetsombudsmannen besluta om upplösning av fonden.

Ett beslut om upplösning ska anmälas till samarbetsombudsmannen för anteckning i registret över personalfonderna.

56 § (30.3.2010/222)
Likvidatorer

När beslut om upplösning har fattats ska styrelsen sörja för likvidationsåtgärderna, om inte fondmötet har beslutat något annat eller samarbetsombudsmannen anser det behövligt att förordna en eller flera likvidatorer. Vad som föreskrivs om styrelsen och dess medlemmar ska på motsvarande sätt tillämpas på likvidatorerna.

57 §
Likvidationsförfarandet

Vid likvidationen skall fondens tillgångar förvandlas i pengar så snart detta är möjligt utan att medlemmarnas intresse blir kränkt samt fondens skulder betalas. Med andra kapitalposter än de som ingår i medlemsandelskapitalet skall förfaras enligt vad som har avtalats med tanke på en upplösning. Offentlig stämning på fondens okända borgenärer skall sökas, om det inte är uppenbart obehövligt.

58 §
Skifte av tillgångarna

Sedan alla likvidationsåtgärder har vidtagits skall de som sörjt för åtgärderna lägga fram ett förslag till skifte av fondens tillgångar mellan dess medlemmar samt uppgöra en berättelse över likvidationen och sammankalla fondmötet.

Tillgångarna kan delas mellan medlemmarna när skiftesförslaget har blivit godkänt av fondmötet. Ett förslag som gäller andra tillgångar än dem som svarar mot medlemskapitalet anses ha blivit godkänt endast om det vid mötet har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som har avgivits vid en omröstning. Har fonden blivit upplöst på någon annan grund än som nämns i 55 § 1 mom. 1 punkten, får dess tillgångar inte skiftas förrän två år har förflutit från fondmötets beslut om upplösning. Fonden anses ha blivit upplöst när alla dess tillgångar har skiftats. Likvidatorerna eller styrelsen ska göra anmälan om upplösningen till samarbetsombudsmannen för anteckning i registret över personalfonderna. (30.3.2010/222)

11 kap

Tillsyn över personalfonder

59 § (30.3.2010/222)
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010).

En fond ska inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång sända samarbetsombudsmannen styrkta kopior av sin resultaträkning och balansräkning jämte bilagor och specifikationer samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.

Fondens revisor ska på samarbetsombudsmannens begäran lämna uppgifter om sådana angelägenheter inom fonden eller, i det fall som avses i 51 § 3 mom., inom företaget om vilka revisorn fått kännedom i sitt uppdrag.

60 § (30.3.2010/222)

60 § har upphävts genom L 30.3.2010/222.

12 kap

Särskilda stadganden

60 a § (30.7.2004/710)
Skyldighet att lämna uppgifter

Ett företag eller ett ämbetsverk skall lämna sin personalfond alla de uppgifter som behövs för bildande av fonden, förande av ett medlemsregister, beräkning och betalning av fondandelarna samt övrig förvaltning av fonden. Om fonden som medlemmar har personer som är anställda hos ett sådant utländskt företag som avses i 5 § 1 mom., skall det finska moderföretaget och i Finland registrerad filial se till att fonden får ovan avsedda uppgifter. Om fonden som medlemmar har personer som anslutit sig till fonden enligt 14 a §, är deras arbetsgivarföretag skyldiga att lämna uppgifter.

61 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av sina i denna lag nämnda uppgifter eller i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ i en personalfond eller i egenskap av tjänsteman i en fond har fått kännedom om någon icke offentliggjord uppgift om fondens, en medlems eller företagets ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden eller om någons affärs- eller yrkeshemlighet, får inte yppa eller på något annat sätt röja uppgifterna eller utnyttja dem, om det inte har stadgats eller i behörig ordning bestämts att de skall yppas eller om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag. (21.4.1995/616)

3 mom. har upphävts genom L 21.4.1995/616. (21.4.1995/616)

62 §
Närmare stadganden och föreskrifter

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Bokföringsnämnden meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om personalfondernas bokslut samt om hur bokföringslagen ska tillämpas på fondernas bokslut och upprättandet av dem. Bokföringsnämnden ska i frågor i vilka den är behörig avge de utlåtanden till samarbetsombudsmannen som denne behöver då han eller hon enligt denna lag utövar tillsyn över fondernas verksamhet. (30.3.2010/222)

63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 41/89, Socialutsk. bet. 15/89, Stora utsk. bet. 86/89

Ikraftträdelsestadganden:

28.10.1994/946:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93, EkUB 27/94, Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

21.4.1995/616:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

22.12.1995/1660:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 173/95, ApUB 5/95, RSv 151/95

19.6.1997/590:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 74/1997, ApUB 5/1997, RSv 73/1997

12.3.1999/344:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 262/1998, ApUB 18/1998, RSv 271/1998

9.12.1999/1145:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 126/1999, ApUB 6/1999, RSv 81/1999

26.1.2001/75:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

14.6.2002/499:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Fondernas stadgar skall senast vid det första stadgeenliga fondmöte som hålls efter lagens ikraftträdande ändras så att de motsvarar 14 § 2 mom.

RP 24/2002, ApUB 3/2002, RSv 75/2002, Rådets direktiv 1999/70/EG (31999L0070); EGT nr L 175, 10.7.1999, s. 43

30.7.2004/710:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

För en medlem som anslutit sig till en fond enligt 14 a § kan hans eller hennes andel av vinstpremieandelen för 2004, vilken bestäms i enlighet med denna lag, överföras till fonden och fogas till hans eller hennes fondandel, om nödvändiga ändringar har gjorts i fondens stadgar senast den 31 december 2004 och medlemskapet i fonden enligt stadgarna börjar senast den 1 januari 2005.

RP 100/2004, AjUB 5/2004, RSv 81/2004

30.3.2007/338:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 254/2006, AjUB 15/2006, RSv 286/2006

22.12.2009/1513:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.3.2010/222:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 177/2009, AjUB 1/2010, RSv 5/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.