Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

14.7.1989/744

Kemikalielag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9.8.2013/599, som gäller fr.o.m. 1.9.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (3.6.2005/391)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja av kemikalier orsakade skador på hälsan och miljön samt risker för bränder och explosioner.

Bestämmelser om vad som i denna lag avses med kemikalier finns i 10 §.

2 § (18.12.1992/1412)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, utsläppande på marknaden, distribution, förpackning, försäljning eller annan överlåtelse, upplagring, innehav och förvaring, användning, export, provning, annonsering samt annan härmed jämförbar hantering av kemikalier. (3.6.2005/391)

Denna lag tillämpas även, med undantag av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat vilkas effektivitet baserar sig på mikroorganismer. (23.12.1999/1198)

Denna lag tillämpas dessutom på verkställandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan CLP-förordningen, och de bestämmelser som Europeiska gemenskaperna meddelat med stöd av nämnda förordningar. (12.6.2009/408)

Denna lag gäller inte

1) transport av kemikalier på väg, med järnväg, med luftfartyg, med fartyg eller med posten, ej heller

2) kemikalier som transporteras genom finskt territorium, då de inte lagras eller på annat sätt hanteras i landet.

Om lagens tillämpningsområde stadgas närmare genom förordning.

3 §
Förhållande till vissa författningar

1 mom. har upphävts genom L 18.12.1992/1412. (18.12.1992/1412)

I fråga om begränsning av utsläpp av kemikalier i miljön och rening av utsläpp gäller miljöskyddslagen (86/2000) och havsskyddslagen (1415/1994). I fråga om behandling av avfall som består av kemikalier och annan avfallshantering gäller dessutom avfallslagen (646/2011). (17.6.2011/649)

I fråga om komsumentskydd gäller också produktsäkerhetslagen (914/86) och livsmedelslagen (526/41) samt vad som stadgas med stöd av dem.

I fråga om skydd för arbetstagare gäller dessutom vad som bestäms särskilt. (23.8.2002/743)

I fråga om hantering av farliga kemikalier gäller det som föreskrivs om detta i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). (3.6.2005/391)

ProduktsäkerhetsL 914/1986 har upphävts genom L om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004, se KonsumentsäkerhetsL 920/2011. LivsmedelsL 526/1941 har upphävts genom L 361/1995, se LivsmedelsL 23/2006. Se även ArbetarskyddsL 738/2002.

2 kap

Tillsynsmyndigheternas uppgifter i central-, regional- och lokalförvaltningen (18.7.2008/491)

4 §
Ministerier (18.7.2008/491)

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av

1) social- och hälsovårdsministeriet i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på hälsan samt brand- och explosionsrisker, samt av

2) miljöministeriet i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.

(22.1.1999/57)

2 mom. har upphävts genom L 3.6.2005/391. (3.6.2005/391)

5 § (17.12.2010/1262)
Säkerhets- och kemikalieverket

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den med avseende på kemikalier, varor innehållande kemikalier och biocidpreparat som tillverkas och släpps ut på marknaden samt den riksomfattande styrningen av verkställigheten och av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten samt av den tillsyn som regionförvaltningsverken utövar, med undantag för den riksomfattande styrningen av ansvarsområdet för arbetarskyddsuppgifter, ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket.

Säkerhets- och kemikalieverket ska, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lag, särskilt

1) ha tillsyn över att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt förordningens avdelning IV och begränsningarna enligt förordningens artikel 67 fullgörs,

2) besluta om åtgärder som krävs för avhjälpande av brister enligt 6 § 4 mom., 6 a § 4 mom., 7 § 5 mom. och 8 § 4 mom. som upptäckts vid tillsynen,

3) fungera som nationell kontaktmyndighet vid informationsutbytet mellan Europeiska kemikaliemyndigheten och de myndigheter som har tillsyn över efterlevnaden av denna lag,

4) delta i samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsländer och samordna det nationella genomförandet av tillsynsprojekt som det beslutats om inom kemikaliemyndighetens forum för tillsyn,

5) ha tillsyn över efterlevnaden av vad som föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier i denna lag eller med stöd av den och ha tillsyn över efterlevnaden av de skyldigheter i fråga om klassificering, märkning och förpackning som anges i artikel 4 och i avdelningarna II–IV i CLP-förordningen, den anmälningsplikt som anges i artikel 40 i CLP-förordningen samt bestämmelserna om reklam i artikel 48 i CLP-förordningen,

6) vara behörig myndighet enligt artikel 121 i REACH-förordningen och artikel 43 i CLP-förordningen, samt

7) vara behörig myndighet enligt artiklarna 5, 7, 10, 11 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

5 a § (17.12.2010/1262)
Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

När kemikalier exporteras från Finland ska Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier, nedan PIC-förordningen, och av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004). (28.10.2011/1105)

6 § (22.12.2009/1547)
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter ska ha tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den när det är fråga om förebyggande och avvärjning av sådana skador på hälsan och sådana brand- och explosionsrisker som orsakas av användning av kemikalier i arbetet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter ska inspektera lokaler hos verksamhetsidkare som tillverkar, importerar, lagrar och använder kemikalier och varor innehållande kemikalier och övervaka att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt avdelning IV i förordningen, skyldigheterna för nedströmsanvändare enligt avdelning V i förordningen, skyldigheterna beträffande användning av tillståndspliktiga ämnen enligt avdelning VII i förordningen och de begränsningar som anges i artikel 67 i förordningen fullgörs. Ansvarsområdet ska dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av vad som i denna lag, i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i CLP-förordningen föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier som används i arbetet och kemikalier som tillverkas samt övervaka att uppgifter om kemikalier lämnas enligt 48 a §.

Vid tillsyn, övervakning och inspektioner enligt 1 och 2 mom. ska regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter tillämpa lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling. (17.12.2010/1262)

Dessutom ska regionförvaltningsverket styra och övervaka de kommunala kemikalietillsynsmyndigheternas verksamhet inom tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det är fråga om att förebygga och avvärja sådana skador på hälsan och sådana brand- och explosionsrisker som orsakas av kemikalier. Vidare ska regionförvaltningsverket bedöma och utvärdera de kommunala tillsynsplaner som avses i 7 b §.

6 a § (22.12.2009/1547)
Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha tillsyn över att de bestämmelser om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den iakttas vid anläggningar där kemikalier hanteras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i artikel 37 i REACH-förordningen om att lämna information om användningsförhållanden och säkerhetsåtgärder beträffande ämnen, bestämmelserna i avdelning VII i den förordningen om användning av tillståndspliktiga ämnen och bestämmelserna om de begränsningar som anges i artikel 67 i den förordningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i detta syfte inspektera lokaler hos verksamhetsidkare som tillverkar, lagrar och använder kemikalier.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska, för avvärjning av kemikalieskador på miljön, utöva tillsyn över efterlevnaden av REACH-förordningen i samband med tillsynen enligt miljöskyddslagen. Den kommunala miljövårdsmyndigheten har vid fullgörandet av denna uppgift de befogenheter som anges i 13 kap. i miljöskyddslagen.

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling. (17.12.2010/1262)

Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralen styra och övervaka den kommunala kemikalietillsynsmyndighetens verksamhet inom tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det är fråga om att förebygga och avvärja kemikalieskador på miljön.

6 b § (22.12.2009/1547)

6 b § har upphävts genom L 22.12.2009/1547.

7 § (18.7.2008/491)
Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten

Uppgiften som kommunal kemikalietillsynsmyndighet fullgörs av kommunstyrelsen, om inte detta i en instruktion har uppdragits åt någon nämnd eller något annat organ. Fullmäktige kan ge den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten rätt att överföra behörighet på en tjänsteinnehavare som lyder under den. Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten har dock inte rätt att överföra sin behörighet i fråga om godkännandet av den tillsynsplan som avses i 7 b § på en tjänsteinnehavare som lyder under den.

En kommun kan med en annan kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som enligt denna lag ska skötas av kommunen eller en myndighet i kommunen och där behörighet kan överföras på en tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar. En samkommun kan ingå ett avtal som avses ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen har gett sitt samtycke.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska ha tillsyn över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs, när det är fråga om utsläppande på marknaden och detaljförsäljning av kemikalier. Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska särskilt inspektera lokaler hos sådana verksamhetsidkare som på marknaden släpper ut kemikalier som är avsedda att säljas till konsumenter eller som bedriver detaljförsäljning av kemikalier.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska, utöver att den deltar i tillsynsprojekt som avses i 8 d §, delta i genomförandet av andra riksomfattande tillsynsprojekt och särskilt övervaka att

1) kemikalier som släpps ut på marknaden har klassificerats och förpackats och att deras emballage försetts med märkningar enligt CLP-förordningen eller enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) verksamhetsidkarna har skickat in de uppgifter som avses i 48 a § till kemikalieproduktregistret som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

3) de skyldigheter att tillhandahålla och vidarebefordra information som avses i artiklarna 31–33 i REACH-förordningen fullgörs,

4) de begränsningar som avses i artikel 67 i REACH-förordningen iakttas, och

5) de bestämmelser om detaljförsäljning av farliga kemikalier som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den iakttas.

(17.12.2010/1262)

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion som den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten förrättat krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling. (17.12.2010/1262)

7 a § (18.7.2008/491)
Riksomfattande tillsynsprogram

För styrningen av verkställigheten av tillsynen enligt denna lag och för samordningen av de kommunala kemikalietillsynsmyndigheternas åtgärder ska Säkerhets- och kemikalieverket utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram. (17.12.2010/1262)

Tillsynsprogrammet ska åtminstone innehålla följande:

1) en allmän definition av innehållet i kontrollerna,

2) grunderna för riskvärderingen av de olika tillsynsobjekten och för hur kontrollfrekvensen för objekten bestäms,

3) metoder för utvärdering av de tillsynsplaner som avses i 7 b §, och

4) metoderna för utvärdering av tillsynsprogrammet.

Tillsynsprogrammet ska ses över vid behov, dock minst vart tredje år.

Tillsynsprogrammet enligt denna lag utgör en del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet, i vilket ingår också de andra riksomfattande tillsynsprogram om vilka det föreskrivs i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

I tillsynsprogrammet är det möjligt att besluta om att genomföra också harmoniserade tillsynsprojekt som Europeiska kemikaliemyndighetens forum för tillsyn har beslutat om och som genomförs nationellt.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av tillsynsprogrammet och om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 b § (18.7.2008/491)
Kommunala tillsynsplaner

För den regelbundna tillsyn som den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten utövar enligt lag ska kommunen utarbeta och godkänna en tillsynsplan som är sådan att det genom iakttagande av den säkerställs att tillsynen är av hög kvalitet och förebygger skador på hälsan och miljön samt brand- och explosionsrisker.

Tillsynsplanen ska åtminstone innehålla följande:

1) en definition av innehållet i kontrollerna,

2) kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, och

3) utvärdering av tillsynsplanen.

Den kommunala tillsynsplanen ska beakta det riksomfattande tillsynsprogrammet enligt 7 a §. Tillsynsplanen ska ses över vid behov, dock minst vart tredje år.

Närmare bestämmelser om innehållet i tillsynsplanerna, de kontroller som ingår i tillsynsplanerna, kontrollfrekvensen för tillsynsobjekten, provtagning och utvärdering av tillsynsplanerna utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § (18.7.2008/491)
Tullverket

Tullverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser om import och export av kemikalier som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den.

Tullverket ska i synnerhet övervaka att

1) registreringar och anmälningar enligt avdelning II i REACH-förordningen har gjorts när ämnen och preparat och varor som innehåller ämnen importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

2) tillstånd enligt avdelning VII i REACH-förordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och preparat som innehåller sådana importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

3) förbud och begränsningar enligt artikel 67 i REACH-förordningen iakttas när ämnen och preparat och varor som innehåller ämnen importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen,

4) exportförbudet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver, iakttas.

(28.10.2011/1105)

Vid tillsyn och övervakning enligt 1 och 2 mom. ska tullverket tillämpa tullagen (1466/1994).

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion som tullverket förrättat krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska tullverket till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling. (17.12.2010/1262)

8 a § (17.12.2010/1262)

8 a § har upphävts genom L 17.12.2010/1262.

8 b § (17.12.2010/1262)
Nationell rådgivning

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för den nationella rådgivning som ska ge tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer och andra berörda parter råd i enlighet med artikel 124 i REACH-förordningen och artikel 44 i CLP-förordningen. Närmare bestämmelser om ordnandet och genomförandet av rådgivningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 c § (18.7.2008/491)
Tillsyn över vissa av Europeiska gemenskapens förordningar

De tillsynsmyndigheter som nämns ovan i detta kapitel ska inom sina respektive ansvarsområden utöva tillsyn också över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

8 d § (18.7.2008/491)
Europeiska kemikaliemyndighetens tillsynsprojekt

De tillsynsmyndigheter som nämns ovan i detta kapitel ska delta i de harmoniserade tillsynsprojekt som Europeiska kemikaliemyndighetens forum för tillsyn har beslutat om.

8 e § (17.12.2010/1262)

8 e § har upphävts genom L 17.12.2010/1262.

9 § (18.7.2008/491)
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter och uppgiftsfördelning och om samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Definitioner

10 § (12.6.2009/408)
Kemikalie

I denna lag avses med kemikalie ämnen och blandningar enligt definitionerna i REACH-förordningen och CLP-förordningen. Med preparat avses blandning.

11 § (12.6.2009/408)
Farlig kemikalie

I denna lag avses med hälsofarlig kemikalie en kemikalie som på grund av sina kemiska egenskaper redan i små mängder kan orsaka men för hälsan, om den hamnar i en mänsklig organism.

Med miljöfarlig kemikalie avses en kemikalie som i miljön redan i små mängder kan skada den levande naturen.

Med brandfarlig och explosiv kemikalie avses en kemikalie som på grund av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förorsaka brand eller explosion.

I bilaga VI till CLP-förordningen finns bestämmelser om klassificering och märkning av vissa kemikalier som avses i 1–3 mom. Närmare bestämmelser om vilka dessa kemikalier är utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

12 § (23.12.1999/1198)
Biocidpreparat

I denna lag avses med biocidpreparat ett preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen i den form de levereras till användaren och som är avsedda att på kemisk eller biologisk väg förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

13 § (3.6.2005/391)

13 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

13 a § (3.6.2005/391)

13 a § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

14 § (18.12.1992/1412)
Verksamhetsidkare

I denna lag avses med verksamhetsidkare den som tillverkar, importerar, på marknaden introducerar, exporterar, lagrar, förpackar, distribuerar, överlåter, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i lagen hanterar kemikalier.

4 kap

Verksamhetsidkarens allmänna skyldigheter

15 §
Omsorgsplikt

Vid tillverkning, import och annan sådan hantering av kemikalier som avses i denna lag skall med beaktande av kemikaliernas mängd och farlighet iakttas tillräcklig omsorg och försiktighet så att men för hälsan och miljön förebyggs.

Om vårdslös eller ovarsam kemikaliehantering som avses i denna lag leder till att konstruktioner eller miljön förorenas, skall verksamhetsidkaren eller någon annan som vållat föroreningen se till att konstruktionerna och miljön återställs i sådant skick att föroreningen inte längre medför fara för hälsan eller miljön.

16 § (18.12.1992/1412)
Skyldighet att inhämta information

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos kemikalien samt om dess verkningar på hälsan och i miljön, som skäligen kan fås och som räcker till för att han skall kunna uppfylla de förpliktelser som han har enligt denna lag.

16 a § (23.12.1999/1198)
Skyldighet att välja

I syfte att förhindra skador av kemikalier skall verksamhetsidkaren, då det rimligen är möjligt, bland tillbudsstående alternativ välja den kemikalie eller metod som orsakar minst fara.

17 § (18.12.1992/1412)
Emballage och informationsskyldighet

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie samt andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall se till

1) att det emballage som kemikalien överlåts i är hållbart och säkert samt

2) att de upplysningar, varningspåskrifter och bruksanvisningar som är nödvändiga för säkerheten och identifieringen finns på emballaget.

Om en kemikalie inte överlåts förpackad i ett emballage som avses i 1 mom., skall den verksamhetsidkare som svarar för att kemikalien introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande se till att mottagaren på något annat sätt får de upplysningar, varningar och anvisningar som avses i 1 mom.

3 mom. har upphävts genom L 1.6.2007/628. (1.6.2007/628)

4 mom. har upphävts genom L 1.6.2007/628. (1.6.2007/628)

18 § (18.12.1992/1412)

18 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

18 a § (18.7.2008/491)

18 a § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

19 § (18.12.1992/1412)
Bemyndigande att utfärda förordning samt meddelande av föreskrifter

Närmare stadganden om klassificering, emballage, informationsskyldighet samt annonsering av farliga kemikalier utfärdas genom förordning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de varningspåskrifter som gäller kemikalier, om kemikaliernas emballage och klassificeringen av kemikalier samt miljöministeriet vid behov om verkställigheten av den i 18 a § nämnda förordningen samt Europeiska gemenskapernas med stöd därav givna bestämmelser. (2.8.1994/720)

3 mom. har upphävts genom L 1.6.2007/628. (1.6.2007/628)

5 kap (18.7.2008/491)

(18.7.2008/491)

5 kap har upphävts genom L 18.7.2008/491.

6 kap (23.12.1999/1198)

Biocidpreparat

25 § (17.12.2010/1262)
Skyldighet att låta godkänna biocidpreparat

Biocidpreparat får inte släppas ut på marknaden eller användas utan godkännande, om inte något annat bestäms nedan. Beslut om godkännande fattas av Säkerhets- och kemikalieverket (behörig myndighet).

26 § (23.12.1999/1198)
Ansökan om godkännande

Den som svarar för att ett biocidpreparat första gången släpps ut på marknaden i Finland kan själv eller genom sin representant ansöka om godkännande av preparatet. Den som ansöker om godkännande skall ha ett fast verksamhetsställe inom Europeiska gemenskapen.

I ansökan skall läggas fram de uppgifter som för en utvärdering av förutsättningarna för godkännande behövs om preparatets verkningar på hälsan och miljön, effektivitet och andra egenskaper. Närmare bestämmelser om ansökan och om de uppgifter som skall fogas till den utfärdas av miljöministeriet genom förordning.

27 § (23.12.1999/1198)
Förutsättningar för godkännande

Ett biocidpreparat godkänns, om följande villkor är uppfyllda:

1) de verksamma ämnen som biocidpreparatet innehåller har godkänts i bilaga I eller IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, nedan biociddirektivet,

2) biocidpreparatet och därmed behandlade produkter eller av dess användning uppkomna rester orsakar inte uppenbar skada för hälsan eller miljön vid användning enligt villkoren för godkännande,

3) biocidpreparatet är tillräckligt effektivt och lämpligt för sitt ändamål, samt

4) det finns analysmetoder för undersökning av biocidpreparatets verksamma ämnen samt av sådana ämnen i preparatet och sådana rester till följd av användningen som kan ha betydande verkningar på hälsan eller miljön.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för återkallande och ansökan om godkännande av sådana biocidpreparat som innehåller ett verksamt ämne som avses i 1 mom. 1 punkten samt om villkoren för användning av sådana biocidpreparat och om andra uppgifter som inverkar på godkännande av dem utfärdas genom förordning av miljöministeriet enligt vad som bestäms om dem i biociddirektivet. (22.12.2006/1260)

Ett biocidpreparat som med stöd av 3 § kemikalieförordningen klassificeras som en giftig, mycket giftig eller cancerframkallande kemikalie i kategori 1 eller 2, som en kemikalie som kan orsaka genetiska skador i kategori 1 eller 2 eller som en kemikalie som är farlig för fortplantningen i kategori 1 eller 2, får inte godkännas för att överlåtas för allmänt bruk.

Den behöriga myndigheten skall vid prövning av förutsättningarna för godkännande beakta det som i bilaga VI till biociddirektivet bestäms om gemensamma principer för bedömning av dokumentation om biocidprodukter.

28 § (23.12.1999/1198)
Beslut om godkännande

Godkännande beviljas för en viss tid och det kan förnyas på ansökan, om förutsättningarna för godkännande fortfarande föreligger.

När den behöriga myndigheten godkänner ett biocidpreparat skall den fastställa preparatets användningsändamål och bruksanvisningar. I beslutet om godkännande kan det även bestämmas att biocidpreparatet får överlåtas till eller användas av bara en viss användargrupp eller sådana som har avlagt specialexamen. Dessutom kan till beslutet om godkännande fogas villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för godkännande skall uppfyllas.

Närmare bestämmelser om beslutet om godkännande och om de villkor som fogas till det utfärdas genom förordning.

29 § (23.12.1999/1198)
Återkallande eller ändring av godkännande

Ett godkännande av ett biocidpreparat skall återkallas, om

1) biocidpreparatet inte längre uppfyller villkoren enligt 27 §,

2) de villkor som fogats till beslutet om godkännande inte har iakttagits, eller om

3) felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om omständigheter som inverkat på godkännandet.

Villkoren för beslutet om godkännande skall ändras, om detta är nödvändigt av vetenskapliga eller tekniska skäl eller för att skydda hälsan eller miljön.

Ett godkännande kan återkallas eller villkoren för det ändras även på sökandens eget initiativ.

30 § (23.12.1999/1198)
Nya uppgifter

Den som ansökt om godkännande skall omedelbart till den behöriga myndigheten anmäla sådana nya uppgifter om ett verksamt ämne, ett biocidpreparat som innehåller detta ämne eller verkningarna av dessa som sökanden rimligen kan förmodas känna till och som kan påverka fortsatt godkännande.

30 a § (23.12.1999/1198)
Användning av uppgifter vid behandling av en annan ansökan

Den behöriga myndigheten får vid behandlingen av en ansökan använda uppgifter som en annan sökande tillställt myndigheten och som inte finns allmänt tillgängliga endast om den som äger uppgifterna skriftligen har gett sitt samtycke till detta eller om den skyddstid för informationen som bestäms närmare genom förordning och som baserar sig på biociddirektivet har löpt ut.

30 b § (23.12.1999/1198)
Undantag från skyldigheten att låta godkänna biocidpreparat

Sådant godkännande som avses i 25 § krävs inte för

1) ett biocidpreparat som är en sådan allmänkemikalie som har tagits upp i bilaga IB till biociddirektivet, eller för

2) ett biocidpreparat vars verksamma ämne har tagits upp i bilaga IA till biociddirektivet och som vid användning orsakar endast obetydlig risk för hälsan och miljön.

Ett biocidpreparat som avses i 1 mom. 2 punkten får inte innehålla ett ämne som klassificeras som farligt enligt denna lag eller som beträffande egenskaperna kan jämföras med ett sådant.

30 c § (17.12.2010/1262)
Registrering

Ett biocidpreparat som avses i 30 b § 1 mom. 2 punkten ska registreras innan det släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Ansökan om registrering ska lämnas till den behöriga myndigheten. Beträffande registrering gäller i övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna om godkännande i 26–30 §.

Närmare bestämmelser om ansökan om registrering och de uppgifter som ska fogas till ansökan utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

30 d § (23.12.1999/1198)
Exceptionell användning och temporärt godkännande

Utan hinder av 27 § kan den behöriga myndigheten för viss tid bevilja tillstånd för exceptionell användning av ett biocidpreparat, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som inte kan avvärjas på annat sätt.

Den behöriga myndigheten kan för utsläppande på marknaden temporärt godkänna ett biocidpreparat som innehåller ett verksamt ämne som inte har godkänts i bilaga I eller IA till biociddirektivet och som inte har funnits på marknaden innan denna lag träder i kraft. En förutsättning för temporärt godkännande är dock att biocidpreparatet uppfyller villkoren för godkännande i 27 § 1 mom. 2–4 punkten och att dess verksamma ämne uppfyller villkoren för godkännande enligt biociddirektivet.

Närmare bestämmelser om tillstånd till exceptionell användning och temporärt godkännande utfärdas genom förordning.

30 e § (23.12.1999/1198)
Försöksverksamhet

Ett biocidpreparat som varken har godkänts eller registrerats samt ett verksamt ämne som endast är avsett att användas i ett biocidpreparat får släppas ut på marknaden för försök i anslutning till forsknings- och utvecklingsarbete endast på de villkor som föreskrivs i förordning som utfärdas av statsrådet och miljöministeriet. Ett dylikt försök kan förutsätta en anmälan till eller ansökan om tillstånd av den behöriga myndigheten. Försöket kan vid behov förbjudas eller villkor kan uppställas för utförandet av det, om det är nödvändigt för att skydda hälsan eller miljön.

Bestämmelser om anmälnings- och tillståndsförfarandet utfärdas av miljöministeriet genom förordning.

30 f § (23.12.1999/1198)
Utsläppande av verksamma ämnen på marknaden

Ett verksamt ämne som är avsett att användas i biocidpreparat och som inte har funnits på marknaden när denna lag träder i kraft får släppas ut på marknaden för biocidanvändning endast om en anmälan har gjorts till den behöriga myndigheten. Närmare bestämmelser om saken utfärdas genom förordning.

30 g § (23.12.1999/1198)
Användning av biocidpreparat

Biocidpreparat skall användas på behörigt sätt med iakttagande av bruksanvisningarna. Beträffande användningen av biocidpreparat gäller dessutom vad som bestäms någon annanstans i lag.

30 h § (22.12.2006/1260)
Godkännande av vissa biocidpreparat

Den behöriga myndigheten kan för utsläppande på marknaden för viss tid godkänna biocidpreparat som används som flugmedel eller insektrepellent och biocidpreparat som används för bekämpning av skadedjur i bostäder, djurstall, lagerrum eller andra inomhusutrymmen samt övriga biocidpreparat som i fråga om användningsändamålet kan likställas med dessa, även om det verksamma ämne som biocidpreparatet innehåller inte tagits upp i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet, om det verksamma ämnet är nämnt med detta användningsändamål i bilaga II till kommissionens förordning nr 2032/2003/EG om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, och om ändring av förordning (EG) nr 1896/2000. Godkännande kan sökas ända tills ett beslut om upptagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet har fattats med iakttagande av det tillvägagångssätt som anges i direktivet. En förutsättning för godkännande är att biocidpreparatet uppfyller villkoren för godkännande enligt 27 § 1 mom. 2 och 3 punkten. När biocidpreparat av detta slag godkänns eller återkallas iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet.

På biocidpreparat som avses i 1 mom. tillämpas i övrigt vad som bestäms i 25, 26, 28–30, 30 e och 30 g §.

7 kap

Överlåtelse av en kemikalie som är farlig för hälsan och miljön (3.6.2005/391)

Industriell hantering och upplagring
31 § (3.6.2005/391)

31 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

32 § (3.6.2005/391)

32 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

33 § (3.6.2005/391)

33 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

33 a § (3.6.2005/391)

33 a § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

34 § (18.12.1992/1412)

34 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

35 § (3.6.2005/391)

35 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

36 § (3.6.2005/391)

36 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

37 § (18.12.1992/1412)

37 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

Överlåtelse av en hälsofarlig kemikalie till minutförsäljning
38 § (18.12.1992/1412)

38 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

39 § (18.12.1992/1412)

39 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

40 § (18.7.2008/491)
Begränsning av detaljförsäljning av kemikalier och skyldighet att lämna uppgifter

En kemikalie får inte överlåtas i detaljhandeln, om det är uppenbart att användningen av den kan medföra särskild risk för hälsan.

Den som tar emot en hälsofarlig kemikalie är skyldig att lämna överlåtaren behövliga uppgifter om mottagaren, användaren och användningssyftet.

41 § (18.7.2008/491)
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om

1) villkoren med avseende på förpackning, förvaring, märkning eller åldersgränser för detaljförsäljning och annan överlåtelse av farliga kemikalier och kemikalier som annars orsakar hälsoskada,

2) förutsättningarna för överlåtelse av hälsofarliga kemikalier från apotek,

3) fullgörandet av skyldigheten för den som tar emot en hälsofarlig kemikalie att lämna uppgifter.

Export av kemikalier (19.5.2004/450)
42 § (19.5.2004/450)
Exportanmälan

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göra en anmälan och även i övrigt förfara så som bestäms i PIC-förordningen. (28.10.2011/1105)

Finlands miljöcentral skall vara utsedd nationell myndighet enligt artikel 4 i den förordning som nämns i 1 mom. Finlands miljöcentral skall likaså vara utsedd nationell myndighet enligt Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, om inte något annat följer av den ovan nämnda förordningen.

Den som exporterar kemikalier från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall lämna in en anmälan till Finlands miljöcentral om export av andra än i bilaga I till den i 1 mom. nämnda förordningen avsedda kemikalier som hör till tillämpningsområdet för den nämnda konventionen. Bestämmelser om sådana kemikalier utfärdas genom förordning av statsrådet. Finlands miljöcentral förmedlar i enlighet med konventionen denna anmälan till myndigheterna i destinationslandet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom närmare om sådant som är nödvändigt för tillämpningen av konventionen och som gäller innehållet i anmälan, handläggningen av anmälan och andra åtgärder som den föranleder.

8 kap

Förbud och begränsningar

43 § (17.12.2010/1262)
Förbud mot hantering av en kemikalie

Kan det konstateras att en kemikalie eller användningen av en kemikalie orsakar eller med fog bedöms orsaka betydande skada eller fara för människors hälsa eller för miljön, får statsrådet förbjuda tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning eller annan därmed jämförlig hantering av kemikalien samt meddela begränsningar och villkor för verksamheten.

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, kan Säkerhets- och kemikalieverket tillfälligt meddela behövliga förbud och begränsningar. Saken ska härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet.

44 § (18.12.1992/1412)
Förbud mot hantering av en produkt eller förnödenhet

Statsrådet får, då det utfärdar ett förbud eller en begränsning som avses i 43 §, förbjuda tillverkning, import, introduktion på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning och annan därmed jämförbar hantering av produkter och förnödenheter som innehåller kemikalien i fråga eller som har behandlats med den samt bestämma om andra begränsningar och villkor som gäller verksamheten.

44 a § (18.12.1992/1412)
Verkställighetsuppgifter

Samtidigt som statsrådet utfärdar ett förbud eller en begränsning som avses i 43 § 1 mom. och 44 § kan det bestämma om uppgifter som de myndigheter som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen skall sköta i samband med verkställigheten av beslutet.

44 b § (12.6.2009/408)
Undantag från begränsningarna i REACH-förordningen

Statsrådet får genom förordning föreskriva undantag från begränsningarna som gäller i artikel 67 i REACH-förordningen avsedda farliga ämnen, blandningar och varor i enlighet med vad bilaga XVII till REACH-förordningen anger. Statsrådets förordning får innehålla behövliga bestämmelser till skydd för hälsan och miljön i syfte att förebygga och bekämpa hälso- och miljöskador orsakade av kemikalier.

45 § (17.12.2010/1262)
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Om någon vid tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller annan överlåtelse, upplagring, distribution eller användning av en kemikalie eller i någon annan kemikaliehantering som avses i denna lag bryter mot denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan den behöriga tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och förelägga verksamhetsidkaren att i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i sådana fall som avses i 1 mom. besluta om förbud mot utsläppande på marknaden av en kemikalie samt om förfarandet vid returnering eller anmälan om fara eller bestämma att en kemikalie ska oskadliggöras på behörigt sätt. Förbud och begränsningar meddelas dock av Finlands miljöcentral, när det är fråga om tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning som avses i 5 a § eller tillsynen över efterlevnaden av 42 § 3 mom.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av kemikalielagen anser det vara nödvändigt att i ett fall som avses i 1 mom. vidta åtgärder som avses i 2 mom., ska tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken till Säkerhets- och kemikalieverket eller Finlands miljöcentral beroende på vilkendera myndigheten som är behörig i saken.

46 §
Tillfälliga åtgärder i fråga om kemikalier

Om en verksamhetsidkare eller någon annan inte med stöd av denna lag har rätt att tillverka, importera, upplagra, överlåta eller använda eller på något annat sätt som avses i lagen hantera en kemikalie, och om han inte överlåter kemikalien till någon som har denna rätt eller överlåter den för export, får tillsynsmyndigheten bestämma om tillfälliga åtgärder beträffande kemikalien. Kostnaderna för åtgärderna skall betalas av verksamhetsidkaren.

9 kap

Tillsyn

47 § (18.7.2008/491)
Rätt att få uppgifter och företa kontroller

En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den få de uppgifter som den behöver av verksamhetsidkaren, den som äger kemikalien och den som har förpliktelser enligt denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Tillsynsmyndigheten får, utom i lokaler som används för permanent boende, företa kontroller som behövs för tillsynen över att denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

48 § (18.7.2008/491)
Rätt att få prov och undersökningsrätt

Om en tillsynsmyndighet inte annars får tillgång till uppgifter om en kemikalie, har den rätt att av verksamhetsidkaren utan ersättning få ett sådant till kvantiteten skäligt prov av kemikalien eller av en vara som innehåller kemikalien som behövs för att företa undersökningar och klarlägga om bestämmelserna i denna lag har iakttagits. När kemikaliens beskaffenhet eller sammansättning eller någon annan egenskap hos den då undersöks, ska verksamhetsidkaren betala de skäliga kostnaderna för undersökningarna.

Innan undersökningarna inleds ska verksamhetsidkaren ges tillfälle att bli hörd. Undersökningsresultaten ska delges verksamhetsidkaren.

48 a § (17.12.2010/1262)
Lämnande av uppgifter om kemikalier

En verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland ska lämna Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om kemikalien.

Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

49 § (18.7.2008/491)
Tillsynsmyndigheternas skyldigheter att samarbeta

De myndigheter som med stöd av denna lag eller andra författningar eller rättsakter utövar tillsyn över kemikalier har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av varandra få upplysningar som behövs med avseende på tillsynen och rätt att använda varandras prov vid behövliga undersökningar. I fråga om personuppgifter gäller rätten till upplysningar endast nödvändiga uppgifter.

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra för undvikande av överlappande kontroller alltid när det är ändamålsenligt och möjligt. I detta syfte ska tillsynsmyndigheterna informera varandra om sina planer beträffande tillsynen.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten och regionförvaltningsverket är skyldiga att på begäran utan ersättning lämna Säkerhets- och kemikalieverket de övriga uppgifter om kontroller, kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter och tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som verket bestämmer särskilt. (17.12.2010/1262)

Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheternas anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

49 a § (18.12.1992/1412)
Internationellt utbyte av uppgifter

Tillsynsmyndigheten får lämna uppgifter som avses i de internationella avtal som Finland godkänt till i avtalen angivna utländska organ, internationella organisationer och stater som deltar i samarbetet. Utlämnandet av personuppgifter till utlandet skall ske i överensstämmelse med personregisterlagen (471/87).

PersonregisterL har upphävts genom PersonuppgiftsL 523/1999.

49 b § (18.7.2008/491)
Anlitande av expert

När en tillsynsmyndighet genomför tillsyn enligt denna lag får den anlita en kompetent utomstående expert för att klarlägga en omständighet som är av betydelse för tillsynen.

50 §
Handräckning

Polisen och, i fråga om import och export av kemikalier, tullverket skall ge handräckning för tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna samt för verkställigheten av dem.

10 kap

Tvångsmedel och påföljder

51 § (18.7.2008/491)
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller en föreskrift som den meddelar med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på den försumliges bekostnad.

I ett ärende som gäller vite eller hot om tvångsutförande tillämpas viteslagen (1113/1990).

Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av statens medel eller, om åtgärden grundar sig på ett beslut av en kommunal myndighet, av kommunens medel. Kostnaderna får drivas in hos den försumlige utan dom eller beslut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

52 § (12.6.2009/408)
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot bestämmelserna i 17 § om emballage och informationsskyldighet,

2) försummar sin skyldighet att ansöka om godkännande enligt 25 §, att ansöka om registrering enligt 30 c § eller att ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 30 e §,

3) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 48 a § eller sin anmälningsskyldighet enligt 42 § 3 mom., eller försummar den i artiklarna 7, 9, 13, 14 och 16 i PIC-förordningen föreskrivna skyldigheten att lämna information om export av kemikalier, eller försummar att ge information om transitering enligt artikel 15 i den förordningen, eller försummar skyldigheten att göra anteckningar i exportdeklarationen enligt artikel 17.2 i den förordningen, eller bryter mot ett beslut av det i artikel 13 i den förordningen avsedda destinationslandet eller mot det i artikel 14 i den förordningen avsedda exportförbudet,

4) bryter mot vad som i artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel föreskrivs om utsläppande på marknaden av tvätt- och rengöringsmedel och tensider för tvätt- och rengöringsmedel eller vad som i artikel 7 i den förordningen föreskrivs om testningskrav eller försummar sin skyldighet enligt artikel 9 i den förordningen att tillhandahålla information,

5) bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG eller underlåter att iaktta bestämmelserna om lager i artikel 5 i den förordningen, eller

6) bryter mot det i artikel 1 i förordningen om exportförbud för kvicksilver föreskrivna exportförbudet för kemikalier eller försummar skyldigheten enligt artikel 5 i den förordningen att lämna uppgifter om kemikalier,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.

(28.10.2011/1105)

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag ska för kemikalieförseelse dömas också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som enligt REACH-förordningen

1) i artiklarna 5–7, 9, 11 och 17–19 föreskrivs om registreringsplikt och skyldighet att lämna in anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten,

2) i artiklarna 14 och 37–39 föreskrivs om skyldighet att bedöma och rapportera kemikaliesäkerheten samt om tillämpningsskyldighet och skyldighet att delge information,

3) i artiklarna 22, 24, 40, 41, 46 och 66 föreskrivs om skyldighet att tillhandahålla Europeiska kemikaliemyndigheten information,

4) i artikel 31 föreskrivs om skyldigheter som gäller säkerhetsdatablad och den information i säkerhetsdatabladet som ska tillhandahållas mottagaren,

5) i artikel 32 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information om ämnen och preparat,

6) i artiklarna 33 och 34 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information eller i artikel 35 föreskrivs om arbetstagarnas tillgång till information,

7) i artikel 36 föreskrivs om skyldighet att spara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten eller Europeiska kemikaliemyndigheten,

8) i artikel 49 föreskrivs om att lämna ytterligare information till den behöriga myndigheten,

9) i artikel 56 föreskrivs om förbud mot utsläppande på marknaden eller användning utan ett uttryckligt tillstånd som Europeiska kemikaliemyndigheten utfärdat för ämnet i fråga,

10) i artikel 65 föreskrivs om att ange tillståndsnumret på etiketten, eller

11) i artikel 67 föreskrivs om att iaktta en begränsning enligt bilaga XVII som gäller ett ämne som sådant eller ingående i ett preparat eller en vara.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för kemikalieförseelse dömas också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som enligt CLP-förordningen

1) i artikel 4 och avdelning II–IV föreskrivs om skyldigheter som gäller klassificering, märkning och förpackning,

2) i artikel 40 föreskrivs om skyldighet att anmäla uppgifter om ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten, eller

3) i artikel 49 föreskrivs om skyldighet att bevara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten, tillsynsmyndigheterna eller Europeiska kemikaliemyndigheten.

Den som bryter mot ett förbud eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

52 a § (18.7.2008/491)

52 a § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

53 § (18.7.2008/491)
Hänvisningsbestämmelser om straff samt straffrättsligt tjänsteansvar för experter som bistår tillsynsmyndigheter

Bestämmelser om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den finns i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller istrid med bestämmelser som utfärdats med stöd av den finns i 48 kap. 1–4 § i strafflagen.

På experter som avses i 49 b § ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när de utför biträdande uppgifter som anknyter till tillsynsverksamheten.

54 § (3.6.2005/391)

54 § har upphävts genom L 3.6.2005/391.

11 kap

Ändringssökande och verkställighet av beslut

55 § (22.1.1999/57)
Ändringssökande

I ett beslut som en kommunal tjänsteinnehavare har fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet har rätt att få det prövat av den nämnd eller det organ som avses i 7 §. Yrkande på rättelse i beslutet ska göras skriftligen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur yrkande på rättelse ska ges in till organet för behandling. Yrkandet på rättelse ska behandlas utan dröjsmål. I ett beslut som rättelsemyndigheten har fattat får ändring sökas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). (18.7.2008/491)

I ett beslut som en annan myndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. I beslut som gäller tillsynsplaner enligt 7 b § och taxor enligt 60 § 2 mom. får ändring sökas genom besvär med iakttagande av vad som föreskrivs i kommunallagen (365/1995). (18.7.2008/491)

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat enligt 43 § 2 mom. (17.12.2010/1262)

56 § (2.9.2005/721)
Verkställighet

I ett beslut som fattats med stöd av 29, 42, 45 eller 46 § eller 66 § 1 mom. kan det föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

Ett beslut om en tillsynsplan enligt 7 b § är verkställbart även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. (18.7.2008/491)

12 kap

Särskilda stadganden

57 § (24.7.2009/597)
Testlaboratorier

Sådan undersökning av kemikaliers fysiska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön som förutsätts i denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdas med stöd av den och vars resultat tillställs myndigheterna ska vara utförd i ett laboratorium som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har godkänt som ett auktoriserat testlaboratorium eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis. Laboratoriepersonalen ska vara behörig samt lokalerna och anordningarna lämpade för sitt ändamål.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium. Närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ett auktoriserat testlaboratorium ska underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om väsentliga ändringar i sin verksamhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet inte längre uppfyller kraven för godkännande eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller föreskrifter som gäller dess verksamhet.

57 a § (23.12.1999/1198)
Djurförsök

Vid planering av djurförsök som behövs för uppfyllande av förpliktelserna i denna lag skall försök på ryggradsdjur undvikas alltid då detta är möjligt. Bestämmelser om de förfaranden som syftar till att undvika onödiga djurförsök utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet genom förordning.

Vid försök på ryggradsdjur iakttas det som i djurskyddslagen (247/1996) och med stöd av den bestäms om försöksdjursverksamhet.

57 b § (24.7.2009/597)
Inspektioner av testlaboratorier

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska regelbundet inspektera de godkända testlaboratorierna.

En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska alla handlingar som inspektören begär och som behövs för inspektionen läggas fram. Därtill ska inspektören avgiftsfritt på begäran få kopior av de handlingar som behövs för inspektionen samt prover av ämnen och preparat på verksamhetsstället för närmare särskilda undersökningar. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen.

Över inspektionen ska föras protokoll. Genom förordning av statsrådet bestäms om vad som särskilt ska beaktas vid inspektionerna och om vad inspektionsförfarandet ska inne-hålla samt om protokollet och dess förvaring och förvaringstid.

58 §
Kemikalieregistret

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register (kemikalieregistret) över anmälningar, tillståndsansökningar och ansökningar om godkännande vilka skall göras enligt denna lag samt över de beslut som fattas med anledning av dem. I kemikalieregistret kan även införas uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Närmare stadganden om kemikalieregistret och dess användning utfärdas genom förordning.

59 § (21.5.1999/659)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som i samband med tillsynen över att denna lag iakttas har tagit del av uppgifter om någon enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till en myndighet som behandlar anmälningar som avses i 20 § samt i enlighet med 49 och 49 a § och till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.

59 a § (17.12.2010/1262)
Krav på skydd för affärs- och yrkeshemligheter

Den som ansöker om förhandsgodkännande eller registrering enligt 6 kap. samt en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande ska särskilt ange de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att ska hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer yrkandet ska motivera detta.

Om en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande eller en sökande eller anmälare som avses i 6 kap. själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, ska Säkerhets- och kemikalieverket underrättas om detta.

59 b § (21.5.1999/659)
Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller en kemikalie

Oberoende av bestämmelserna om affärs- eller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om kemikalier inte sekretessbelagda på basis av anmälarens yrkande enligt 59 a §:

1) ämnets handelsnamn,

2) tillverkarens och anmälarens namn,

3) de uppgifter om fysikaliska och kemiska egenskaper som ingår i anmälan,

4) sätten för oskadliggörande av ämnet,

5) sammandrag av resultaten av undersökningar om ämnets hälso- och miljöeffekter,

6) ämnets renhetsgrad och farliga orenheter eller tillsatsämnen, om dessa uppgifter behövs för klassificeringen och märkningen av ämnet,

7) uppgifter som i anmälan lämnats om

a) rekommenderade metoder och säkerhetsåtgärder vid hantering, lagring och transport samt vid eldsvåda och annan fara,

b) säkerhetsåtgärder vid plötsliga läckage,

c) räddningsföreskrifter och anvisningar för behandling av förgiftningar och skador,

8) de uppgifter som ingår i skyddsinformationsbladet,

9) i fråga om ämnen i ämnesförteckningen, analytiska metoder genom vilka ett farligt ämne som kommit ut i miljön kan upptäckas och människornas exponering bestämmas.

59 c § (23.12.1999/1198)
Avgränsning av en affärs- och yrkeshemlighet som gäller ett biocidpreparat

Oberoende av bestämmelserna om affärs- eller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter om biocidpreparat inte sekretessbelagda på basis av ett yrkande som enligt 59 a § framställs av den som ansöker om godkännande eller registrering av biocidpreparat:

1) sökandens namn och adress,

2) namnet och adressen för den som tillverkar biocidpreparatet och de verksamma ämnen som preparatet innehåller,

3) biocidpreparatets namn samt namnen på de verksamma ämnen som preparatet innehåller och halterna av dem i preparatet,

4) namnen på andra ämnen som betraktas som farliga och som inverkar på klassificeringen av preparatet,

5) uppgifter om de verksamma ämnenas och biocidpreparatets fysikaliska och kemiska egenskaper,

6) sammandrag av resultaten från undersökningar om biocidpreparatets effektivitet, förmåga att ge upphov till resistens samt dess verkningar på människor, djur och miljö,

7) uppgifter om hur det verksamma ämnet eller biocidpreparatet kan oskadliggöras eller om metoder och åtgärder för de fall att ämnet eller preparatet stänker eller läcker,

8) rekommenderade metoder och försiktighetsåtgärder för att avvärja faror vid hantering, lagring, transport och användning samt vid eldsvåda och andra olyckor,

9) uppgifter om första hjälpen och medicinsk behandling vid skador,

10) uppgifter om metoderna för att behandla det avfall som biocidpreparatet och dess förpackning samt produkter som behandlas med biocidpreparatet ger upphov till,

11) de uppgifter som ingår i skyddsinformationsbladet, samt

12) de analysmetoder för verksamma ämnen eller för ämnen som nämns i förteckningen enligt 11 § 4 mom. med vilkas hjälp ämnen som kommit ut i miljön kan upptäckas samt resterna bestämmas.

59 d § (17.12.2010/1262)
Användning av generiskt namn på en kemikalie och hemlighållande av exakta namn

De exakta kemiska namn på farliga ämnen som krävs vid märkning av emballage till och i säkerhetsdatablad för kemikalier kan anges som generiska namn när den fara som ämnet orsakar är obetydlig. Närmare bestämmelser om när faran kan anses vara obetydlig, förfarandena i samband med anmälan av namn samt om Säkerhets- och kemikalieverkets rätt att godkänna ansökningar om användning av generiskt namn utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

60 § (13.3.2009/131)
Avgifter

Bestämmelser om när prestationer som myndigheter utfört med stöd av denna lag ska vara avgiftsbelagda och om storleken på de avgifter som tas ut för prestationerna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och utfärdas med stöd av den.

För kontroller som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 7 b § i denna lag ska kommunen ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa. Dessutom ska kommunen hos verksamhetsidkaren ta ut en avgift för tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 7 b § i denna lag, när föreskrifterna har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts. Kommunen ska bestämma avgifterna för sina prestationer så att beloppet motsvarar högst kostnaderna för att producera prestationen.

En avgift behöver inte tas ut eller också får den tas ut till ett lägre belopp, om detta är skäligt med hänsyn till kemikaliens ringa användning eller av någon annan orsak.

Avgifter och kostnader enligt denna lag får drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Om den avgift som fastställts för en åtgärd inte har betalts på förfallodagen, får på det belopp som inte betalats i tid tas ut årlig dröjsmålsränta högst enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Förfallodagen kan infalla tidigast två veckor efter att den tjänst för vilken avgiften bestämts har tillhandahållits. I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro om beloppet av dröjsmålsräntan blir mindre än detta.

Staten ersätter de kostnader som kommunen orsakas för utförande av sådana kontroller, provtagningar, undersökningar och utredningar inom kemikalietillsynen som inte enligt vad som föreskrivs ankommer på den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten utan hör till Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter och som Säkerhets- och kemikalieverket särskilt har styrt till kommunen för att fullgöras av den. (17.12.2010/1262)

61 § (29.12.2009/1726)
Förhållande till annan lagstiftning

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.

61 a § (3.8.1992/766)

61 a § har upphävts genom L 3.8.1992/766.

62 §
Allmänt bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning som ges med stöd av denna lag kan stadgas att respektive ministerium får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag och tillämpningen av den förordning som ges med stöd av den.

62 a § (12.6.2009/408)
Undantag som gäller försvaret

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om nationella förfaringssätt för att göra undantag som är nödvändiga för landets försvar i fråga om efterlevnaden av denna lag, REACH-förordningen och CLP-förordningen enligt vad som föreskrivs i artikel 2.3 i REACH-förordningen och i artikel 1.4 i CLP-förordningen. Genom förordning av statsrådet kan det härvid utfärdas för skyddet av hälsan och miljön behövliga bestämmelser för att förhindra och bekämpa hälso- och miljöskador orsakade av kemikalier.

13 kap

Ikraftträdande och övergångsstaganden

63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (28.6.1993/558)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 maj 1969 om gifter (309/69) jämte senare ändringar. Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förteckningen över gifter samt om märkning och klassificering av gifter, vilka har utfärdats med stöd av förordningen om gifter (492/80), skall alltjämt iakttas tills något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag.

64 § (18.7.2008/491)

64 § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

65 § (18.7.2008/491)

65 § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

66 §
Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie

En kemikalie som med stöd av lagen om gifter har förklarats för gift för skyddande av trävara får alltjämt överlåtas eller användas utan förhandsgodkännande eller anmälan som avses i 26 § 1 mom. i denna lag. I fråga om dylika gifter för skyddande av trävara gäller i övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemikalier. Finlands miljöcentral kan dock kräva att en skyddskemikalie skall godkännas på nytt. (17.2.1995/220)

Den som när denna lag träder i kraft tillverkar eller importerar någon kemikalie som förutsätter godkännande och som inte avses i 1 mom., skall ansöka om förhandsgodkännande inom ett år från ikraftträdandet. Detsamma gäller en anmälan om skyddskemikalier som avses i 26 §. Sådana skyddskemikalier kan alltjämt tillverkas, importeras, överlåtas och användas tills ett beslut har fattats på grund av ansökan eller anmälan.

67 § (18.12.1992/1412)

67 § har upphävts genom L 18.12.1992/1412.

68 § (18.7.2008/491)

68 § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

68 a § (18.7.2008/491)

68 a § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

68 b § (18.7.2008/491)

68 b § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

69 § (18.12.1992/1412)

69 § har upphävts genom 18.12.1992/1412.

70 § (18.7.2008/491)

70 § har upphävts genom L 18.7.2008/491.

Regeringens proposition 93/88, Ekonomiutsk. bet. 3/89, Stora utsk. bet. 65/89

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.1991/84:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44790, Stora utsk. bet. 227/90

3.8.1992/757:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

3.8.1992/766:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 54/92, ShUB 13/92

18.12.1992/1412:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 106/92, ApUB 11/92

28.6.1993/558:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 74/93, ApUB 4/93

10.6.1994/472:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93, MiUB 4/94

2.8.1994/720:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (52 § 1 mom. 4 punkten trädde i kraft enligt F 721/1994 den 15.8.1994 och 19 § 2 mom. trädde i kraft enligt F 1037/1994 den 1.12.1994).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 113/94, MiUB 6/94, Gemensamma EES-kommittns beslut 21.3.1994 nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) nr 2455/92

8.12.1994/1147:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

RP 119/94, ShUB 32/94, StoUB 3/94

17.2.1995/220:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 359/94, MiUB 21/94

21.4.1995/706:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

21.8.1995/1073:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Tekniska kontrollcentralens och dess distriktsbyråers tillstånd och godkännanden förblir i kraft i enlighet med villkoren i beslutet om tillstånd eller godkännande.

RP 39/95, EkUB 10/95

10.1.1997/12:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996, ApUB 15/1996, RSv 176/1996

29.5.1998/368:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

RP 9/1998, ShUB 4/1998, RSv 17/1998

23.12.1998/1119:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 246/1998, ShUB 33/1998, RSv 222/1998

22.1.1999/57:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 221/1998, EkUB 26/1998, RSv 187/1998

5.2.1999/135:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

21.5.1999/659:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

21.5.1999/1198:

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På biocidpreparat som innehåller verksamma ämnen som finns på marknaden inom Europeiska gemenskapen när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet till dess att beslut om intagande av det verksamma ämnet i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden har fattats med iakttagande av det förfarande som bestäms i direktivet. Vid godkännande eller återkallande av preparat som innehåller dylika verksamma ämnen iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet om det verksamma ämnet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. skall för antifoulingpreparat som finns på marknaden när denna lag träder i kraft sökas i 25 § avsett godkännande före den 1 januari 2002. När beslutet om godkännande fattas tillämpas inte 27 § 1 mom. 1 punkten innan det beslut som avses ovan i 2 mom. har fattats om det verksamma ämnet.

RP 85/1999, MiUB 3/1999, RSv 74/1999, Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/8/EG; EGT nr L 123, 24.4.1998, s. 1

4.2.2000/100:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

29.6.2001/591:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 81/2001, ShUB 19/2001, RSv 86/2001

27.7.2001/696:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 81/2001, ShUB 19/2001, RSv 86/2001

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

24.5.2002/404:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

23.8.2002/743:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002, AbUM 4/2002, RSv 110/2002

19.5.2004/450:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. (L 450/2004 trädde i kraft enligt F 809/2004 den 2.9.2004)

RP 25/2004, MiUB 5/2004, RSv 46/2004, Europaparlamentets och rådets förordning 304/2003 EG; EGT L 63/1

3.6.2005/391:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Följande förordningar som utfärdats med stöd av kemikalielagen och de beslut av handels- och industriministeriet som har meddelats med stöd av dem förblir i kraft:

1) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999),

2) förordningen om tillsynsmyndigheter för kemikalielagen inom försvarsmakten (469/1992),

3) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996).

De tillstånd och godkännanden som getts med stöd av kemikalielagen och som avses i 68, 68 a och 68 b § förblir i kraft, om inget annat föreskrivs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

Ett ärende som med stöd av kemikalielagen har gjorts anhängigt och fortfarande är anhängigt när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt bestämmelserna i kemikalielagen.

RP 279/2004, EkUB 5/2005, RSv 32/2005

2.9.2005/721:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

17.2.2006/136:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006.

RP 184/2005, MiUB 17/2005, RSv 176/2005

21.4.2006/287:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall ha det riksomfattande tillsynsprogram som avses i 5 § färdigt senast den 1 januari 2007. Kommunen skall ha en kommunal tillsynsplan som avses i 7 § 3 mom. senast den 1 januari 2008. Kommunen kan börja ta ut avgifter enligt 60 § 2 mom. efter det att den har godkänt tillsynsplanen, dock tidigast den 1 januari 2007.

RP 179/2005, ShUB 2/2006, RSv 8/2006

22.12.2006/1260:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

För behandling av sådana ansökningar som gäller godkännande av biocidpreparat som avses i 30 h § 1 mom. och som är anhängiga när lagen träder i kraft tas en avgift ut i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten i den upphävda lagen om bekämpningsmedel (327/1969). På avgifter för preparat som har godkänts före lagens ikraftträdande skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas för tiden före ikraftträdandet.

RP 147/2006, JsUB 10/2006, RSv 164/2006

1.6.2007/628:

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2007.

RP 3/2007, MiUB 1/2007, RSv 3/2007

18.7.2008/491:

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2008. De bestämmelser i 21 § 2 mom. och 23 § som upphävs ska tillämpas till och med den 31 juli 2008.

Det som i 5 § 3 mom., 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom., 7 § 4 mom., 8 § 2 mom. och 8 a § 1 mom. i denna lag bestäms om tillsyn över begränsningar enligt artikel 67 i REACH-förordningen tillämpas först från och med den 1 juni 2009.

RP 50/2008, MiUB 4/2008, RSv 68/2008

13.3.2009/131:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2009.

RP 230/2008, ShUB 2/2009, RSv 6/2009

12.6.2009/408:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2009.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 62 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i avdelning II, III och IV i den förordningen först från och med den 1 december 2010 och blandningar först från och med den 1 juni 2015, ska denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på klassificering, förpackning och märkning före nämnda tidpunkter.

Om en verksamhetsidkare med stöd av artikel 61 i CLP-förordningen klassificerar, förpackar och märker ämnen i enlighet med bestämmelserna i den förordningen redan före den 1 december 2010 och blandningar redan före den 1 juni 2015, ska ämnena och blandningarna också klassificeras i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2009, MiUB 4/2009, RSv 53/2009, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (32006R1907), EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (32008R1272), EUT L 353, 31.12.2008, s. 1

24.7.2009/597:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 74/2009, ShUB 21/2009, RSv 96/2009

22.12.2009/1222:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 218/2009, EkUB 18/2009, RSv 177/2009

22.12.2009/1547:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1726:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

17.12.2010/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral, med undantag av de ärenden som avses i 5 a §, överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2010, EkUB 26/2010, RSv 199/2010

17.6.2011/649:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

28.10.2011/1105:

Denna lag träder i kraft den 11 november 2011.

RP 29/2011, MiUB 1/2011, RSv 15/2011, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 (32008R1102); EUT L 304, 14.11.2008, s. 75, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (32008R0689); EUT L 204, 31.7.2008, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.