Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

9.6.1989/556

Lag om riksomfattande personregister för hälsovården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 26.4.2019/561, som gäller fr.o.m. 1.5.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med riksomfattande personregister för hälsovården avses i denna lag centralregister som berör hela landet och som innehåller uppgifter om någons hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller om vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller honom.

2 § (25.1.1993/38)

Social- och hälsostyrelsen och läkemedelsverket kan för den statistikföring, planering, forskning och tillsyn som enligt lag eller förordning ankommer på dem ha sådana riksomfattande personregister för hälsovården om vilka stadgas närmare genom förordning.

Läkemedelsverket kan dessutom ha ett narkotikatillsynsregister för övervakning av narkotika enligt narkotikalagen (41/72) och narkotikaförordningen (282/81).

Institutet för hälsa och välfärd har kommit i social- och hälsostyrelsens, Folkhälsoinstitutets och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens och social- och hälsostyrelsens ställe. Se L om Institutet för hälsa och välfärd 668/2008. NarkotikaL 41/1972 har upphävts genom NarkotikaL 1289/1993. NarkotikaF 282/1981 har upphört att gälla fr.o.m. 17.12.1993. Se NarkotikaL 373/2008. Se F om riksomfattande personregister för hälsovården 774/1989.

3 § (25.1.1993/38)

Hälsovårdsmyndigheterna och hälsovårdsanstalterna samt de som hör till den hälsovårdspersonal och farmaceutiska personal som är underställd social- och hälsostyrelsen är trots sekretesstadgandena skyldiga att ur handlingar och register i deras besittning avgiftsfritt lämna social- och hälsostyrelsen och läkemedelsverket de uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag och om vilka stadgas genom förordning.

4 §

Uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag skall hållas hemliga. Social- och hälsostyrelsen för sin del och läkemedelsverket för sin del kan dock ge tillstånd till att uppgifter lämnas ut, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd. (25.1.1993/38)

Till ett tillståndsbeslut skall fogas de föreskrifter som behövs för att den registrerades integritet skall kunna tryggas.

Institutet för hälsa och välfärd har kommit i social- och hälsostyrelsens, Folkhälsoinstitutets och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens och social- och hälsostyrelsens ställe. Se L om Institutet för hälsa och välfärd 668/2008. PersonregisterL 471/1987 har upphävts genom PersonuppgiftsL 523/1999. Se PersonuppgiftsL 523/1999 2–4 kap.

5 §

Oberoende av vad som stadgas i någon annan lag får uppgifter ur riksomfattande personregister för hälsovården inte lämnas ut eller användas för beslut som gäller den registrerade.

Social- och hälsostyrelsen får dock använda uppgifter ur narkotikatillsynsregistret för övervakning av den hälsovårdspersonal som är underställd social- och hälsostyrelsen. I denna avsikt kan läkemedelsverket utlämna uppgifter ur narkotikatillsynsregistret till social- och hälsostyrelsen. (25.1.1993/38)

6 §

Närmare stadganden om personregister enligt denna lag och om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 223/88, Andra lagutsk. bet. 3/89, Stora utsk. bet. 52/89

Ikraftträdelsestadganden:

25.1.1993/38:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 172/92, ShUB 37/92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.