Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

26.8.1988/772

Lag om handel med standardiserade optioner och terminer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.12.2012/748, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Om handel med standardiserade optioner och terminer gäller denna lag, utöver vad som annars stadgas om saken.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2001/1518. (28.12.2001/1518)

3 mom. har upphävts genom L 28.12.2001/1518. (28.12.2001/1518)

2 §
Options- och terminsavtal

I denna lag avses med

1) option ett avtal, enligt vilket den ena parten (optionsinnehavaren) av den andra parten (optionsutfärdaren) mot vederlag (premie) får rätt att till ett avtalat inlösningspris i framtiden köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss mängd värdepapper, nyttigheter eller andra tillgångar (underliggande egendom) eller rätt att få betalning som räknas ut på grundval av ändringar i ett index som beskriver prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indexoption), (28.12.2001/1518)

2) termin ett köpeavtal om underliggande egendom, i vilket parterna kommer överens om priset samt den dag då betalningen eller en ersättande gottgörelse för betalningen senast skall krävas eller då betalningen eller gottgörelsen skall fullgöras utan särskild anfordran, eller ett motsvarande avtal som ömsesidigt berättigar till betalning som räknas ut på grundval av prisutvecklingen för den underliggande egendomen eller värdeutvecklingen för en annan förmån (indextermin), (28.12.2001/1518)

3) standardisering av options- och terminsavtal att avtalsvillkoren, med undantag av premierna för optioner och priset på den underliggande egendomen (terminspriset) eller motsvarande index för terminer, har bestämts i optionsföretagets reglemente, samt med

4) optionshandel sammanförande av anbud som gäller premien och terminspriset eller motsvarande index så att parterna enligt optionsföretagets reglemente måste ingå ömsesidiga avtal med optionsföretaget om premien, priset eller indexet enligt anbuden (clearing vid optionshandeln).

3 §
Optionsföretag

Med optionsföretag avser denna lag en sammanslutning som idkar optionsbörsverksamhet eller clearing vid optionshandeln eller vardera.

Med optionsbörsverksamhet avses i denna lag att förutsättningar för handel med standardiserade optioner och terminer ordnas och upprätthålls. (28.12.2001/1518)

Ett optionsföretag som idkar optionsbörsverksamhet ska själv utföra clearingen och avvecklingen vid optionshandeln. Det kan också ge uppdraget till något annat optionsföretag eller till ett därmed jämförbart utländskt optionsföretag som står under myndighetstillsyn, om bestämmelserna om optioner och terminer i företagets reglemente även binder det företag som sköter clearingen och avvecklingen. (26.10.2007/924)

Ett optionsföretag ska på förhand informera Finansinspektionen och Finlands Bank om ändringar i sådana clearing- och avvecklingssystem som avses i 3 mom. Den ska då också uppge tillräckliga uppgifter om ändringarna för en bedömning av om de utgör en fara för optionsbörsverksamhetens tillförlitlighet. (26.10.2007/924)

Finansinspektionen kan förbjuda ett optionsföretag att för clearingen och avvecklingen vid optionshandeln anlita andra än finländska optionsföretag, om optionsbörsverksamhetens tillförlitlighet sannolikt äventyras om ett utländskt företag anlitas. (26.10.2007/924)

4 §
Marknadsparterna

Med förmedlare avses i denna lag en sådan i värdepappersmarknadslagen (495/89) nämnd värdepappersförmedlare som har fått rätt att för sin egen eller en kunds räkning idka handel hos optionsföretaget eller lämna optionsköpen till optionsföretaget för clearing. (26.7.1996/582)

2 mom. har upphävts genom L 26.10.2007/924. (26.10.2007/924)

3 mom. har upphävts genom L 26.10.2007/924. (26.10.2007/924)

Med utländskt optionsföretag avses i denna lag ett med ett optionsföretag jämförbart samfund som fått koncession och är beläget eller verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som optionsföretagets styrelse har beviljat rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing. (9.8.1993/741)

2 kap

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 § (26.10.2007/924)
Koncessionstvång

Optionsföretagsverksamhet får inte bedrivas utan koncession av finansministeriet.

1 a § (22.10.1999/969)
Ansökan om koncession

Finansministeriet beviljar på ansökan koncession för idkande av optionsföretagsverksamhet. Koncession kan sökas också för ett under bildning varande bolags räkning. Koncession skall sökas separat för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln.

I ansökan skall lämnas tillräcklig utredning om sökanden, de viktigaste aktieägarna och dessas innehav samt optionsföretagets verksamhetsort, den tilltänkta verksamheten och förvaltningspersonalen. Om beräkning av innehavet enligt detta moment föreskrivs i 3 a § och 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen.

I ansökan skall vidare lämnas uppgifter om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt minst två inom förvaltningen verksamma personers tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet på så sätt att det med stöd av den erhållna utredningen och den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan anses sannolikt att optionsföretaget kommer att skötas med yrkesskicklighet samt enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Finansministeriet har rätt att kräva också andra utredningar som det anser behövliga än sådana som avses i 2 och 3 mom. Finansministeriet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller optionsföretagets reglemente som kräver särskild sakkännedom.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan och hur de ska läggas fram. (26.10.2007/924)

2 § (22.10.1999/969)
Beviljande av koncession

Koncession för optionsföretag ska beviljas ett finländskt aktiebolag som har huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och följer ett sådant reglemente som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet. Finansministeriet har rätt att, efter att ha hört sökanden, vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller optionsföretagets verksamhet. (26.10.2007/924)

Ett optionsföretags aktiekapital ska uppgå till minst 730 000 euro. Aktiekapitalet ska vara betalt i sin helhet när koncessionen beviljas. Koncession för clearing och avveckling vid optionshandeln kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktiekapital uppgår till minst två miljoner euro. (26.10.2007/924)

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om koncession skall dock alltid fattas inom 12 månader efter det att ansökan mottagits. (28.12.2001/1518)

Finansministeriet skall innan ärendet avgörs begära finansinspektionens utlåtande om ansökan.

Koncession beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet skall dessutom om koncessionsansökan begära ett utlåtande av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i denna stat. Flyttningen av hemorten får inte registreras förrän koncession har beviljats. Detsamma gäller när ett europabolag grundas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sin hemort i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland. (13.8.2004/753)

3 § (19.6.1997/599)
Återkallelse av koncession och begränsning av verksamheten (22.10.1999/969)

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla ett optionsföretags koncession, om företaget i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller optionsföretagets reglemente eller företaget inte har haft verksamhet på sex månader eller de villkor som ställts för koncessionen inte längre föreligger eller verksamheten eller en del av den inte har inletts inom 12 månader från det koncessionen beviljades eller om vilseledande uppgifter har lämnats när koncessionen söktes. Om ett optionsföretag har beviljats koncession både för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln, kan koncessionen även återkallas separat för någondera verksamheten. (22.10.1999/969)

Vederbörande ministerium kan för viss tid begränsa ett optionsföretags verksamhet enligt koncessionen, om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i företagets verksamhet och det är uppenbart att detta kan skada placerarnas intressen.

Finansinspektionen kan bestämma att handeln vid ett optionsföretag skall avbrytas för en viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i omsättningen av de optioner eller terminer som saluförs i företaget eller den underliggande egendomen att fortsatt handel kan skada placerarnas intressen.

Finansministeriet skall innan det fattar ett beslut som avses i 1 och 2 mom. höra optionsföretaget och begära finansinspektionens utlåtande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Finansinspektionen skall innan ett förordnande enligt 3 mom. ges höra optionsföretaget, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. (22.10.1999/969)

3 a § (22.10.1999/969)
Underrättelse om röstetal och inflytande

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i ett optionsföretag förvärva en andel som utgör minst en tiondel av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, ska Finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet. (26.10.2007/924)

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, ska Finansinspektionen underrättas också om detta förvärv på förhand. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom. (26.10.2007/924)

Vid beräkningen av det innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepappersmarknadslagen.

Optionsföretaget skall minst en gång om året underrätta finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av aktiekapitalet och röstetalet i optionsföretaget, ifall optionsföretaget känner till vilka de är. Optionsföretaget skall omedelbart underrätta finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom.

I underrättelserna skall lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga av finansinspektionen föreskrivna uppgifter.

Det som i denna paragraf föreskrivs om optionsföretag och underrättelser om innehav i det gäller också en sammanslutning som har bestämmande inflytande i optionsföretaget på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen.

3 b § (22.10.1999/969)
Myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen har inom tre månader från att ha mottagit underrättelse enligt 3 a § rätt att motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till erhållen utredning om ägarnas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra optionsföretagets möjligheter att verka enligt förnuftiga och trygga affärsprinciper.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel har förvärvats trots att finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i företaget.

4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data-, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller finans- och värdepappersmarknaden samt clearing och avveckling av avtal om värdepapperslån och återköpsavtal (repor) som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. i värdepappersmarknadslagen, om Finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om avtalsvillkoren har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente eller om de utgör bilaga till reglementet. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearing och avveckling som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. i värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Bestämmelser om optionsföretagets rätt att idka fondbörsverksamhet och ordna multilateral handel finns i värdepappersmarknadslagen. (26.10.2007/924)

Ett optionsföretag får inte äga aktier eller andelar i ett företag som är verksamt som förmedlare eller på något annat sätt i optionsföretaget, ej heller underliggande tillgångar för optioner eller terminer som säljs i optionsföretaget. Med Finansinspektionens tillstånd får optionsföretaget dock placera medel i masskuldebrevslån, i 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen nämnda gäldenärsförbindelser eller andra sådana kapitalförbindelser som avkastar ränta som utgör underliggande egendom. (26.10.2007/924)

Ett optionsföretag får inte vara part i optioner eller terminer, om inte annat följer av 3 kap. 5 §. (19.6.1997/599)

Ett optionsföretag får inte idka någon annan verksamhet än sådan som nämns i denna paragraf.

5 §
Optionsföretagets soliditet

Optionsföretagets eget kapital skall utgöra minst en hundradedel av det sammanlagda beloppet av de utestånde avtalen i optionsföretaget.

När det i 1 mom. nämnda förhållandet beräknas, skall till optionsföretagets eget kapital hänföras

1) aktie- eller andelskapital,

2) kapital som finns på emissionskontot,

3) reservfonden, överkursfonden och uppskrivningsfonden,

4) fonder under fritt eget kapital samt oanvända vinstmedel,

5) under räkenskapsperioden influten vinst samt vinstandel minskad med förlust,

6) kapitallån som avses i lagen om aktiebolag,

7) på villkor som finansinspektionen bestämmer sådana av optionsföretaget emitterade förbindelser som är efterställda optionsföretagets övriga förbindelser,

8) allmän förlustreservering samt

9) övriga av finansinspektionen godkända poster som kan jämställas med dem som nämns i 1-6 punkterna.

(19.6.1997/599)

Från optionsföretagets eget kapital avdras vid beräkningen av det i 1 mom. nämnda förhållandet aktier och andelar i sådana optionsföretag av vilkas aktier och andelar optionsföretaget äger mer än en femtedel, sådana fordringar hos dessa företag som är efterställda övriga förbindelser samt den skatt som eventuellt hänför sig till de poster som nämns i 2 mom. enligt optionsföretagets skattesats. Till ett optionsföretag räknas vid beräkning av den ägoandel som avses i detta moment ett bolag som hör till samma koncern som optionsföretaget samt en pensionsfond och pensionskassa för optionsföretaget eller för ett bolag som hör till samma koncern som företaget. (19.6.1997/599)

Har ett optionsföretag mindre eget kapital än som stadgas i denna paragraf, får företaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl medger undantag för viss tid. (19.6.1997/599)

Optionsföretagets tillgångar skall placeras på ett säkert sätt och så att det tryggar optionsföretagets likviditet.

6 § (28.12.2001/1518)
Optionsföretagets reglemente

Ett optionsföretag ska upprätta och för allmänheten hålla tillgängligt ett reglemente som kompletterar denna lags bestämmelser om optionsbörsverksamhet och clearing vid optionshandeln samt om påföljderna för förmedlares och andra inom optionsföretaget verksamma personers brott mot reglementet. (26.10.2007/924)

Optionsföretagets reglemente fastställs av finansministeriet på ansökan. Ansökan skall avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut skall dock alltid fattas inom sex månader efter det att ansökan mottagits. Fastställandet av optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får inte inledas förrän de bestämmelser i reglementet som gäller optioner och terminer har fastställts.

För att stärka förtroendet för options- och terminsmarknaden eller av andra särskilt vägande skäl kan finansministeriet bestämma att innehållet i bestämmelser i optionsföretagets av ministeriet fastställda reglemente skall ändras eller kompletteras. Innan en bestämmelse meddelas skall finansministeriet begära utlåtande av finansinspektionen och, om bestämmelserna gäller el- eller naturgasbaserad optionshandel, även utlåtande av den myndighet som övervakar el- och naturgasmarknaden (el- och naturgasmarknadsmyndigheten).

7 § (26.10.2007/924)

7 § har upphävts genom L 26.10.2007/924.

8 § (28.12.2001/1518)
Optionsföretagets uppgifter

Ett optionsföretag skall, utöver vad som annars bestäms och föreskrivs om dess uppgifter,

1) se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet samt företagets reglemente iakttas inom företaget,

2) se till att de uppgifter blir offentliggjorda som optionsföretaget enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller företagets reglemente skall offentliggöra,

3) underrätta finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om optionsföretagets verksamhet eller mot dess reglemente, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt; finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, föreskrifterna eller reglementet, samt

4) underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att uppta kurser på optioner och terminer till fastställelse samt att inleda och avsluta handeln med dessa samt att bevilja och återkalla rättigheter för förmedlare och andra som är verksamma inom optionsföretaget. (26.10.2007/924)

9 § (26.10.2007/924)
Bestämmelser om optionsbörsverksamheten

På ett optionsföretag som bedriver optionsbörsverksamhet ska utöver denna lag tillämpas

1) 3 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen om fondbörsens bindningar,

2) 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen om fondbörsens ledning,

3) 3 kap. 17 § i värdepappersmarknadslagen om organisering av fondbörsens verksamhet,

4) 3 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen om privata transaktioner,

5) 3 kap. 24 § i värdepappersmarknadslagen om utläggande av fondbörsens verksamhet på entreprenad.

10 § (26.10.2007/924)
Förmedlare och andra som är verksamma i ett optionsföretag

Ett optionsföretag ska bevilja en finländsk värdepappersförmedlare eller en värdepappersförmedlare som har motsvarande auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förmedlarrättigheter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och optionsföretagets reglemente.

En annan person som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan beviljas rättigheter som någon annan som är verksam i optionsföretaget, om denne uppfyller de krav som ställs i optionsföretagets reglemente och det med hänsyn till erhållen utredning om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Personen ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar att uppfylla de förpliktelser som följer av värdepappershandeln.

På de villkor som finansministeriet bestämmer får ett optionsföretag auktorisera också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller personer att verka som förmedlare eller i någon annan egenskap i optionsföretaget, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och optionsföretagets reglemente.

Ett optionsföretag ska för viss tid eller helt återkalla rättigheter som har beviljats en förmedlare eller någon annan som är verksam i optionsföretaget, om Finansinspektionen av vägande skäl yrkar det efter att ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta optionsföretaget och vederbörande om sitt yrkande och grunderna för det.

Ett optionsföretag ska underrätta Finansinspektionen om beviljande och återkallande av rättigheter att verka som förmedlare och i någon annan egenskap i optionsföretaget.

11 § (26.10.2007/924)

11 § har upphävts genom L 26.10.2007/924.

12 § (26.10.2007/924)

12 § har upphävts genom L 26.10.2007/924.

13 § (26.10.2007/924)
Utländskt optionsföretag

Ett optionsföretag får på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja ett utländskt optionsföretag rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing.

14 § (13.8.2004/753)
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en optionsföretag har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen, skall optionsföretaget utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordningen.

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten. (21.7.2006/647)

15 § (28.12.2007/1425)
Fusion och delning som avser en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett optionsföretag deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag eller 16 kap. 26 § i aktiebolagslagen eller över delningen enligt 17 kap. 25 § i aktiebolagslagen, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf har beviljats har meddelat registermyndigheten att optionsföretaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller delning eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. eller i 17 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller delningen.

3 kap

Optionsföretagets verksamhet

1 § (28.12.2001/1518)
Options- och terminsavtal som är föremål för handel

I ett optionsföretag får idkas handel endast med sådana optioner och terminer som har definierats i företagets reglemente. Uppgifterna om underliggande egendom, index och metoder för uträknande av index kan ges även i en bilaga till reglementet.

Finansministeriet skall fastställa de bestämmelser i företagets reglemente som gäller optioner och terminer, om de överensstämmer med denna lag och det inte finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel med dem bedrivs i optionsföretaget.

2 § (28.12.2001/1518)
Underliggande egendom och index

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen och handel får idkas med dem, om värdepapperet är föremål för handel i sådan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen eller på en motsvarande utländsk marknad som är reglerad och övervakad av en myndighet eller inom ett sådant annat omsättningssystem där omfattningen av handeln med värdepapperet, tillgången i Finland till uppgifter som den som emitterat värdepapperet på grundval av sin informationsskyldighet offentliggjort och det förfarande som iakttas när gängse prisnivå fastställs eller offentligt meddelas möjliggör en tillförlitlig kursbildning för options- och terminsavtal.

Kurser får fastställas för optioner och terminer som gäller råvaror, andra nyttigheter eller andra förmåner och handel får idkas med dem, om handeln med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente eller i dess bilaga skall det entydigt definieras hur priset på den underliggande egendomen eller värdet på en annan förmån fastställs.

Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i prisutvecklingen för värdepapper som har tagits upp till handel inom omsättningssystem som avses i 1 mom. i prisutvecklingen för råvaror eller andra nyttigheter eller i värdet på en annan förmån. Metoden för uträknande av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente eller dess bilaga.

I fråga om notering och upptagande till handel av optioner och terminer gäller dessutom vad som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet. (26.10.2007/924)

Finansministeriet skall begära utlåtande av finansinspektionen före ett beslut enligt 1 § 2 mom. som gäller värdepapper som avses i 1 mom. Om beslutet gäller värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen, skall utlåtande begäras också av Finlands Bank. Om beslutet gäller el- eller naturgasbaserade optioner, skall utlåtande också begäras av el- och naturgasmarknadsmyndigheten.

3 §
Avbrytande av handeln

Fastställandet av kurser på optioner och terminer samt handeln med dem skall avbrytas när fastställandet av det offentliga marknadspriset för andra underliggande tillgångar än råvaror eller övriga nyttigheter avbryts. Fastställandet av kurserna på indexoptioner och indexterminer samt handeln med dem skall avbrytas när uträknandet av index har avbrutits. (26.7.1996/582)

Optionsföretaget får dessutom av särskilda skäl avbryta fastställandet av kursen på en option och en termin samt handeln med dem. Avbrottet får inte förlängas onödigt. Beslut att avbryta och återuppta handeln eller fastställandet av kursen skall offentliggöras omedelbart. (28.12.2001/1518)

Optionsföretaget kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall omedelbart delges finansinspektionen. (28.12.2001/1518)

Optionsföretaget kan avbryta kursfastställelsen för och handeln med el- eller naturgasbaserade optioner eller terminer ifall handeln äventyrar el- eller naturgasförsörjningen eller är skadlig för el- eller naturgasmarknaden eller ifall el- eller naturgassystemets funktion är störd av något annat i optionsföretagets reglemente angivet vägande skäl. El- och naturgasmarknadsmyndigheten och finansinspektionen skall omedelbart underrättas om avbrottet. (28.12.2001/1518)

Finansinspektionen kan bestämma att ett optionsföretag ska avbryta noteringen av och handeln med optioner och terminer för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Finansinspektionen kan bestämma ett sådant avbrott om den har grundad anledning att misstänka att handeln sker i strid med lag eller föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av lag eller i strid med optionsföretagets reglemente. (26.10.2007/924)

Finansinspektionen ska offentliggöra beslut om att avbryta handeln enligt 5 mom. och informera de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om beslutet. (26.10.2007/924)

4 §
Ansvarsförhållanden

En part i ett optionsköp och en förmedlare som företräder honom blir inte förpliktade i förhållande till den andra parten eller hans företrädare på annat sätt än vad gäller skyldigheten att lämna köpet för clearing på det sätt som bestäms i optionsföretagets reglemente. När köpet har clearats och den option eller termin som köpet avser har bokförts på options- eller terminskontot är optionsföretaget ansvarigt gentemot kontoinnehavaren för de rättigheter som grundar sig på optionen eller terminen.

Förmedlaren är för egen och för kundens del ansvarig gentemot optionsföretaget för att den förpliktelse uppfylls som grundar sig på en option eller termin som har bokförts på kundens options- eller terminskonto. Kontoinnehavaren svarar gentemot optionsföretaget för att den förpliktelse uppfylls som grundar sig på en option eller termin som har bokförts på kontot.

I optionsföretagets reglemente kan bestämmas i vilken ordning uppfyllelse av den förpliktelse som baserar sig på en option eller termin skall avkrävas den som är ansvarig enligt 1 och 2 mom.

5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing och avveckling som har lämnats till clearing och avveckling av en förmedlare, ett utländskt optionsföretag eller någon annan som är verksam inom optionsföretaget, om optionen eller terminen grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar och avvecklar eller på ett optionsköp som anmälts till optionsföretaget. (26.10.2007/924)

Ett optionsföretag får endast vara sådan part i en option eller termin att detta inte medför utestående avtal för företaget och endast såsom motpart i optioner och terminer som grundar sig på optionsköp som clearas. Om ett clearat optionsköp på grund av fel eller misstag eller av någon liknande orsak medför utestående avtal för företaget, skall detta omedelbart vidta åtgärder för att komma ifrån sitt ansvar.

6 § (26.10.2007/924)
Säkerheter

Ett optionsföretags reglemente ska innehålla bestämmelser om sådan säkerhet som en förmedlare, en kund som förmedlaren företräder, någon annan inom optionsföretaget och ett utländskt optionsföretag ska ställa samt om det förfarande som ska iakttas när säkerheten ställs.

Värdet av säkerheten ska beräknas dagligen enligt förmedlarens, den av denne företrädda kundens, någon annan inom optionsföretaget verksam persons och det utländska optionsföretagets öppna kontoposition så att options- eller terminskontot under följande köpdag kan slutas med säkerheterna i alla sannolika prisutvecklingsalternativ för den underliggande egendomen.

7 § (26.7.1996/582)
Täckning av optionsutfärdarens prestationsskyldighet

I optionsföretagets reglemente kan bestämmas att den som utfärdar en köpoption för en aktie eller något annat värdepapper skall täcka sin prestationsskyldighet på grund av optionen genom pantsättning av de aktier eller andra värdepapper som är optionens underliggande tillgångar eller med en option eller termin som berättigar till aktierna eller värdepappren.

I fråga om en termin som gäller värdepapper kan säljarens prestationsskyldighet täckas så som 1 mom. stadgar.

8 §
Begränsning av kontopositionerna

Ett optionsföretags reglemente skall innehålla bestämmelser om begränsning av storleken av options- och terminskontopositionerna och kundens öppna ansvar i förhållande till den underliggande egendomens storlek samt om möjligheterna att sluta ett options- och terminskonto då de förluster som riskerna i anslutning till kontopositionen kan medföra utgör ett hot mot förtroendet för optionsmarknaden.

9 §
Options- och terminskonton

Options- och terminskonton förs i optionsföretaget för förmedlarnas och deras kunders samt marknadsgaranternas, andra inom optionsföretaget verksamma personers och utländska optionsföretags räkning. Förmedlarna skall förvalta sina kunders options- och terminskonton. (26.7.1996/582)

Options- och terminskontona skall indelas i kundernas konton, förmedlarnas egna konton samt marknadsgaranternas konton, andra inom optionsföretaget verksamma personers konton och utländska optionsföretags konton. Optionsföretaget kan för förmedlarnas räkning ha samlingskonton på vilka sådana optioner och terminer bokförs som har uppstått under ett dygn. Avtal som skrivs på samlingskonton skall fördelas på kundernas och förmedlarnas egna konton före ingången av nästa dag då handel idkas. (26.7.1996/582)

I ett optionsföretags reglemente skall bestämmas hur rättigheter som grundar sig på optioner och terminer, som har bokförts på kundernas konton vilka sköts av förmedlarna, kan bibehållas om förmedlarens rättigheter återkallas eller om det annars föreligger risk för att kontot sluts utan att detta beror på kundens förfarande.

10 § (26.10.2007/924)
Tilläggssäkerheter

Finansinspektionen kan utan hinder av ett optionsföretags reglemente av särskilda skäl meddela ett förordnande om de säkerheter som ska ställas och om begränsning av kontopositionerna. Förordnandet ska iakttas omedelbart tills Finansinspektionen har upphävt det.

11 § (13.5.2005/301)
Anmälningsskyldighet

De som deltar i handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el eller naturgas.

Ett optionsföretag skall på det sätt som Finansinspektionen bestämmer offentliggöra uppgifter som anmälts enligt denna paragraf.

12 § (28.12.2001/1518)

12 § har upphävts genom L 28.12.2001/1518.

13 § (22.10.1999/969)

13 § har upphävts genom L 22.10.1999/969.

14 § (13.5.2005/301)

14 § har upphävts genom L 13.5.2005/301.

15 §
Kontroll av säkerheterna

Optionsföretaget och förmedlaren skall i enlighet med bankinspektionens anvisningar se till att behövliga säkerheter har ställts.

4 kap

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 § (26.10.2007/924)
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt över iakttagandet av optionsföretagens reglementen.

Finansinspektionen ska innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som berör handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer höra Energimarknadsverket, om beslutet uppenbarligen skulle inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarig sammanslutnings verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

2 § (26.10.2007/924)

2 § har upphävts genom L 26.10.2007/924.

3 § (27.6.2003/601)
Informationsskyldighet

Ett optionsföretag är skyldigt att till sammanslutningar som enligt elmarknadslagen är systemansvariga och till andra sammanslutningar som vederbörande ministerium anvisar överlämna information om affärer med elbaserade optioner och terminer, så som bestäms i elmarknadslagen.

4 § (19.6.1997/599)
Elsystemets säkerhet

Vederbörande ministerium kan på framställning av elmarknadsmyndigheten och efter att ha hört finansinspektionen utfärda bestämmelser om hur elsystemets säkerhet skall beaktas vid handeln med elbaserade optioner och terminer.

5 kap

Särskilda stadganden

1 §
Överlåtelse av options- och terminsavtal

Optioner eller terminer som har bokförts på ett options- eller terminskonto kan inte överlåtas. Äganderätten till optioner eller terminer som har bokförts på ett sådant konto kan dock mätas ut.

1 a § (28.12.2001/1518)

1 a § har upphävts genom L 28.12.2001/1518.

2 § (13.5.2005/301)
Sekretess

Den som vid utförande av uppgifter som avses i denna lag eller såsom anställd hos ett optionsföretag eller en förmedlare har fått kännedom om icke-offentliggjorda uppgifter om en options- eller terminsparts eller någon annans ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller på något annat sätt avslöja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har föreskrivits eller i behörig ordning bestämts att de får röjas eller om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs.

En medlem eller suppleant i ett organ eller en anställd hos ett optionsföretag får utan hinder av 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är anställd eller medlem i ett organ hos en sammanslutning som kan jämställas med ett optionsföretag, om röjandet av informationen är nödvändigt för att trygga en effektiv tillsyn över options- och terminsmarknaden eller värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga berörs av tystnadsplikt som motsvarar den tystnadsplikt som anges i 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som övervakar options- och terminsmarknaden finns i lagen om Finansinspektionen (587/2003).

3 § (1.4.1999/477)
Optionsmarknadsbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 2 kap. 1 § 1 mom. eller 3 § 2 eller 3 mom. idkar optionsföretagsverksamhet skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år. (28.12.2001/1518)

Straff för missbruk av insiderinformation bestäms i 51 kap. 1 och 2 § strafflagen (39/1889) och straff för manipulation av kurserna på värdepapper i 3 och 4 § i samma kapitel.

4 § (13.5.2005/301)
Optionsmarknadsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att iaktta skyldigheten att lämna uppgifter enligt 3 kap. 11 § skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för optionsmarknadsförseelse dömas till böter.

5 § (21.4.1995/604)
Brott mot optionsmarknadssekretessen

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag.

6 § (26.10.2001/893)

6 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

7 §
Ogiltighet

Har en förmedlare i optionshandeln eller i ett uppdrag som avser denna väsentligen brutit mot denna lag eller optionsföretagets reglemente, binder optionsköpet inte kunden i förhållande till förmedlaren.

Ett optionsköp som avses i 1 mom. binder inte förmedlarens kund i förhållande till optionsföretaget, om kunden, innan den option eller termin som köpet avser har bokförts på hans options- eller terminskonto, meddelar företaget eller förmedlaren att han gör gällande att förfarandet strider mot lagen eller optionsföretagets reglemente, eller om optionsföretaget kände till eller borde ha känt till den omständighet som avses i 1 mom.

7 a § (26.10.2007/924)
Optionsföretags verksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett optionsföretag som har för avsikt att ge värdepappersförmedlare och andra personer som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet direkt möjlighet att delta i optionsföretagets handel ska i god tid på förhand underrätta finansministeriet om saken. Av anmälan ska närmare framgå var och hur handeln ska ske.

Finansministeriet ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan informera den behöriga myndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där de värdepappersförmedlare eller andra personer är etablerade som optionsföretaget har för avsikt att ge direkt möjlighet att delta i handeln.

Finansinspektionen ska på begäran av den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet meddela denna vilka där etablerade värdepappersförmedlare eller andra personer i optionsföretag har auktoriserats som förmedlare eller annan i optionsföretag verksam person.

Bestämmelserna i 1–3 mom. ska också tillämpas på multilateral handel som ordnas av ett optionsföretag.

7 b § (26.10.2007/924)
Utländska optionsföretags verksamhet i Finland

Innan en mot ett optionsföretag svarande reglerad marknad som har auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan erbjuda en värdepappersförmedlare eller en annan person som är etablerad i Finland direkt möjlighet att bedriva handel på den reglerade marknaden, ska den behöriga myndigheten i den stat som beviljat auktorisationen göra en anmälan om saken till finansministeriet.

En mot ett optionsföretag svarande marknadsplatsoperatör som har auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade värdepappersförmedlare och andra personer direkt möjlighet att delta i handeln.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på sådan mot multilateral handel svarande handel som ordnas av en reglerad marknad eller någon annan marknadsplatsoperatör.

7 c § (26.10.2007/924)
Rapporter till övriga medlemsstater och kommissionen

Finansministeriet ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument föra en förteckning över de optionsföretag för vilka reglementen har fastställts i enlighet med denna lag. Finansministeriet ska översända förteckningen till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska gemenskapernas kommission för kännedom, förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglementena har kunnat konstateras att optionsföretagen uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen rapporteras.

8 § (28.12.2001/1518)
Ändringssökande

Ändring i beslut som finansministeriet meddelar med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om ett beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. eller 6 § 2 mom. om beviljande av koncession som berättigar till att bedriva optionsföretagsverksamhet eller om fastställelse av optionsföretagets reglemente eller ändringar i det inte har meddelats inom utsatt tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslut har meddelats. Finansministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När ändring söks i beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om Finansinspektionen. (26.10.2007/924)

8 a § (26.10.2007/924)

8 a § har upphävts genom L 26.10.2007/924.

9 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1988. Lagen tillämpas inte på optionsköp som har ingåtts eller på optioner eller terminer som har utfärdats före ikraftträdandet.

Innan lagen träder i kraft kan ansökan om koncession för ett optionsföretag och fastställande av ett optionsföretags reglemente tas till behandling, koncession beviljas och reglementet fastställas samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter vidtas.

Den som idkar optionsföretagsverksamhet när denna lag träder i kraft skall inom tre månader ansöka om koncession och fastställelse av reglementet eller inom ett år upphöra med verksamheten i optionsföretaget, om inte finansministeriet av särskilda skäl beviljar längre tid för avslutande av verksamheten.

Regeringens proposition 53/88, Bankutsk. bet. 2/88, Stora utsk. bet. 88/88

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.1993/741:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 741/1993 trädde i kraft enligt F 1617/1993 den 1.1.1994)

RP 318/92, EkUB 16/93, Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 88/627/EEG, 89/298/EEG, 89/592/EEG och 90/211/EEG).

21.4.1995/604:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

26.7.1996/582:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 93/6/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 1, 93/22/EEG; EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27, RP 7/96, EkUB 10/96, RSv 96/96

19.6.1997/599:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 52/1997, EkUB 10/1997, RSv 66/1997

18.12.1998/995:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 127/1998, EkUB 24/1998, RSv 184/1998

1.4.1999/477:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 254/1998, LaUB 28/1998, RSv 295/1998

22.10.1999/969:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Ett optionsföretag som har koncession när denna lag träder i kraft behöver inte på nytt ansöka om koncession.

RP 47/1999, EkUB 5/1999, RSv 28/1999

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

28.12.2001/1518:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Tidsfristerna i 2 kap. 2 § 1 mom. och 6 § 2 mom. för fattandet av beslut enligt 2 kap. 2 § 3 mom. och 6 § 2 mom. tillämpas inte på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Optionsföretaget skall komplettera sitt reglemente i överensstämmelse med kraven enligt denna lag. Ansökan om komplettering av reglementet skall göras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2001, EkUB 22/2001, RSv 218/2001

27.6.2003/601:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

13.8.2004/753:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

13.5.2005/301:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

21.7.2006/647:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

26.10.2007/924:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

En marknadsplatsoperatör som motsvarar ett optionsföretag och har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt som när denna lag träder i kraft ordnar handel enligt 5 kap. 7 b § 2 och 3 mom. i denna lag, ska hos finansministeriet ansöka om koncession inom tre månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

28.12.2007/1425:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.