Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

5.2.1988/124

Lag om handikappbidrag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om handikappförmåner 11.5.2007/570, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En i Finland bosatt person i åldern 16-64 år som inte får

1) invaliditetspension enligt folkpensionslagen (347/56) eller vårdbidrag för pensionstagare, eller

2) full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande, eller

3) invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977), eller (20.12.2002/1196)

4) särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),

har med hänsyn till hjälpbehov, men och särskilda kostnader som beror på sjukdom eller skada rätt att få handikappbidrag enligt denna lag.

(5.12.1996/985)

En person har inte rätt till handikappbidrag enligt denna lag om han får en förmån som kan jämställas med handikappbidrag som betalas från utlandet eller med de pensioner som nämns i 1 mom. (21.11.1994/984)

Vem som är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). (9.7.2004/647)

2 §

Till den vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som

1) om han eller hon är gravt handikappad eller om han eller hon i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 335,69 euro i månaden, (17.11.2006/998)

2) om sjukdomen eller skadan orsakar honom eller henne betydande men eller om han eller hon i sina personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp, handledning eller tillsyn av någon annan, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne betydande särskilda kostnader, utgör 173,12 euro i månaden, eller

3) om sjukdomen eller skadan orsakar honom eller henne väsentligt men och fortlöpande särskilda kostnader, utgör 74,19 euro i månaden.

(17.8.2001/729)

Har någon rätt till handikappbidrag på flera av de grunder som anges i 1–3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till. (17.8.2001/729)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i handikappbidrag för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till. (23.11.2001/1060)

Om en person har lämnat sin folkpension vilande på det sätt som avses i 22 § 5 mom. folkpensionslagen, betalas till honom eller henne alltid handikappbidrag till det belopp som anges i 1 mom. 1 punkten för den tid pensionen är vilande, dock för en tid av högst 24 månader. Personen kan inte för samma tid få handikappbidrag på någon annan grund. Till honom eller henne kan dock betalas handikappbidrag enligt 3 mom. (3.12.2002/1032)

2 a § (4.12.1998/918)

En i Finland bosatt finsk medborgare har rätt till handikappbidrag, om han efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland i minst tre år. En person som inte är finsk medborgare har rätt till handikappbidrag om han efter att ha fyllt 16 år har varit bosatt i Finland oavbrutet i minst fem år omedelbart innan förmånen börjar.

En person har dock utan hinder av det i 1 mom. angivna kravet på tre eller fem års boende rätt till handikappbidrag, om hans sjukdom har brutit ut eller hans handikapp har uppkommit när han varit bosatt i Finland och innan det har förflutit fem år från det att han fyllt 16 år eller om han när han fyller 16 år får vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969).

3 §

Handikappbidrag kan beviljas antingen för viss tid eller tills vidare.

Handikappbidraget dras in eller dess belopp ändras, då det i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till handikappbidrag eller på dess belopp. När förändringen bedöms kan den medicinska utvecklingen och behandlingsmetodernas utveckling i fråga om behandlingen av sjukdomen eller handikappet beaktas. (3.12.2002/1032)

Om den som erhåller handikappbidrag beviljas någon pension som avses i 1 §, dras bidraget in. Handikappbidrag som utgivits för samma tid betraktas då som förskottsbetalning av vårdbidrag.

Har någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, särskilda kostnader eller men som beror på sjukdom eller skada rätt att, så som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59) eller motsvarande tidigare lagar eller motsvarande ersättning från utlandet, har han inte på grund av samma skada rätt till handikappbidrag. (21.11.1994/984)

4 § (31.1.1995/118)

Handikappbidrag betalas inte till den som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över tre månader.

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är fortgående och offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

5 §

Folkpensionsanstalten sköter de uppgifter som avses i denna lag.

6 § (21.11.1994/984)

De kostnader som handikappbidraget åsamkar folkpensionsanstalten ersätts av statens medel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de handikappbidrag som skickats för utbetalning. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.

7 § (14.10.1994/890)

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller handikappbidrag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1304)

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (22.12.2006/1304)

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

7 a § (14.10.1994/890)

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställs i besvärsskriften, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 7 §.

Kan pensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett interimistisk beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av en tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

7 b § (22.12.2006/1304)

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 7 §, kan besvärsinstansen i fråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

7 c § (22.12.2006/1304)

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionslagen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 7 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 7 §.

7 d § (30.12.2003/1315)

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

8 § (7.5.2004/367)

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35–39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b–46 d, 46 f, 46 i och 46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88, 88 a och 88 b § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om sistnämnda lag dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom. i denna lag.

9 §

Vad någon annan lag, en förordning eller ett statsrådsbeslut stadgar eller föreskriver om invalidpenning gäller i tillämpliga delar handikappbidrag.

10 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, och genom den upphävs lagen den 14 juni 1951 om invalidpenning (374/51) jämte senare ändringar.

Har någon omedelbart före ikraftträdandet rätt till invalidpenning, ändras denna utan ansökan till ett handikappbidrag, vars belopp motsvarar den utbetalda invalidpenningen, justerat enligt det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1989 har beräknats. Ett handikappbidrag som avses i detta moment betalas högst för den tid för vilken invalidpenning har beviljats genom socialstyrelsens beslut.

Beviljas den som får handikappbidrag enligt 2 mom. för samma tid handikappbidrag enligt 2 §, betraktas detta som förskottsbetalning av det handikappbidrag som avses i 2 §.

Har någon omedelbart innan denna lag träder i kraft rätt till folkpension och till invalidpenning enligt lagen om invalidpenning och beviljas han på ansökan vårdbidrag enligt folkpensionslagen, har han inte längre rätt till handikappbidrag i enlighet med 2 mom. ovan.

Om någon, innan denna lag träder i kraft, på grund av nedsatt funktionsförmåga, särskilda kostnader eller men som beror på sjukdom eller skada har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller motsvarande tidigare lagar och dessutom till invalidpenning, ändras invalidpenningen utan ansökan till ett handikappbidrag. Dettas belopp motsvarar den utbetalda invalidpenningen, justerat med det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfaller till betalning i januari 1989 har beräknats.

Folkpensionsanstalten avgör från och med den 1 januari 1989 alla de ärenden som gäller handikappbidrag. De invalidpenningsärenden som anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft avgörs likväl av socialstyrelsen till den del de gäller tiden före den 1 januari 1989.

De belopp som anges i 2 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas. (17.8.2001/729)

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 126/87, Socialutsk. bet. 22/87, Stora utsk. bet. 118/87

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1989/1252:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89, Socialutsk. bet. 38/89, Stora utsk. bet. 217/89

28.6.1993/549:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Har en mottagare av handikappbidrag innan denna lag trätt i kraft flyttat utomlands, tillämpas då beslut fattas om betalning av handikappbidrag 8 § lagen om handikappbidrag, sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft, förutsatt att boendet utomlands fortsätter utan uppehåll.

RP 227/92, ShUB 10/93

30.12.1993/1577:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Utbetalningen av ett handikappbidrag, som enligt den lag som gäller när denna lag träder i kraft betalas till en person som när lagen träder i kraft vistas utomlands, fortsätter oberoende av lagens ikraftträdande under den tid som nämns i folkpensionsanstaltens beslut.

RP 287/93, ShUB 57/93

14.10.1994/890:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs 8 § lagen den 30 december 1993 om ändring av lagen om handikappbidrag (1577/93).

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

21.11.1994/984:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Stadgandena i 1 och 3 §§ tillämpas om en ansökan om handikappbidrag eller ett yrkande på en justering av bidraget anländer efter att lagen har trätt i kraft.

RP 206/94, ShUB 27/94

31.1.1995/118:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

8.11.1996/831:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996, ShUB 24/1996, RSv 137/1996

5.12.1996/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 189/1996, ShUB 29/1996, RSv 174/1996

13.11.1998/838:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

RP 87/1998, ShUB 14/1998, RSv 120/1998

4.12.1998/918:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 141/1998, ShUB 25/1998, RSv 176/1998

30.12.1999/1373:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om handikappbidrag när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av handikappbidraget tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta handikappbidraget.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

17.8.2001/729:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Handikappbidrag som betalas innan denna lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari 2002.

Handikappbidrag enligt 11 § 2 mom. uppgår till 176,32 euro, 242,47 euro eller 348,50 euro i månaden. Handikappbidrag som har betalts till nedsatt belopp enligt 4 § i den upphävda lagen om invalidpenning (374/1951) omräknas till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten. Beloppen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas och de höjs årligen med folkpensionsindexet så som bestäms i lagen om folkpensionsindex.

Handikappbidrag kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001, ShUB 21/2001, RSv 89/2001

23.11.2001/1060:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 149/2001, ShUB 27/2001, RSv 131/2001

1.2.2002/71:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001, ShUB 38/2001, RSv 171/2001

9.8.2002/688:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 18 november 1988 om handikappbidrag (989/1988) 7 och 8 §.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1032:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002, ShUB 31/2002, RSv 162/2002

20.12.2002/1196:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002, ShUB 35/2002, RSv 175/2002

30.12.2003/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/367:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Om handikappbidrag betalas enligt den 1 § i lagen om handikappbidrag som gäller när denna lag träder i kraft, fortsätter utbetalningen trots att denna lag trätt i kraft enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

17.11.2006/998:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan handikappbidraget för en person som får specialhandikappbidrag så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006, ShUB 25/2006, RSv 129/2006

22.12.2006/1304:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.