Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

23.12.1987/1131

Lag om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2014/561, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgift är att idka forskning och försöksverksamhet med avseende på fiskeri, vilthushållningen och renskötseln samt att sköta statens fiskodling till den del den inte ankommer på någon annan myndighet.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är underställt jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsinstitutet har forskningsstationer, försöksstationer och fiskodlingsanstalter.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1988. Genom den upphävs lagen den 27 januari 1971 om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (90/71).

Regeringens proposition 160/87, Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/87, Stora utsk. bet. 110/87

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.