Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

10.7.1987/627

Lag om statens affärsverk (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

Denna lag tillämpas på en statlig inrättning som bedriver affärsverksamhet (affärsverk), om det i en särskild lag (lagen om affärsverket) stadgas att den skall tillämpas på inrättningen.

I denna lag stadgas om grunderna för affärsverkens verksamhet, ekonomi och förvaltning.

2 §
Affärsverkens uppgifter och mål

Om ett affärsverks verksamhetsområde och uppgifter stadgas i lagen om affärsverket.

Ett affärsverk skall skötas enligt de mål för servicen och för den övriga verksamheten som riksdagen och statsrådet ställt upp samt enligt affärsekonomiska principer.

Statsrådet beslutar om affärsverkens resultatmål i enlighet med vad som stadgas i 11 § 1 mom. 2 punkten. Resultatmålet skall ställas så, att affärsverket kan nå de i 2 mom. nämnda målen för servicen och för den övriga verksamheten.

3 § (25.2.2000/218)
Budgeteringsprincipen

Inkomstposter och anslag som gäller ett affärsverk skall tas upp i statsbudgeten endast till den del som anges i denna lag eller i en lag om respektive affärsverk.

4 §
Beslut som gäller affärsverk

Ett affärsverk avgör de ärenden som avser dess verksamhet, ekonomi och förvaltning och som inte enligt denna lag skall godkännas av riksdagen, eller enligt denna lag eller lagen om affärsverket skall avgöras av statsrådet eller något ministerium.

4 a § (26.6.1992/589)
Affärsverkskoncern

Innehar ett affärsverk direkt så många aktier i ett inhemskt eller utländskt aktiebolag eller ett därmed jämförbart bolag att affärsverket har mer än hälften av de röster som samtliga aktier i bolaget medför, är bolaget affärsverkets dotterbolag. Affärsverket och dotterbolaget utgör en statlig affärsverkskoncern (affärsverkskoncern).

Har ett affärsverk annars på basis av besittning eller avtal direkt bestämmanderätt i ett bolag och en betydande andel i resultatet av bolagets verksamhet, är bolaget likaså affärsverkets dotterbolag.

Till en affärsverkskoncern hör inte sådana andra bolag som kontrolleras av ett dotterbolag eller av flera dotterbolag gemensamt.

På ett affärsverks dotterbolag vars verksamhet utgör en oväsentlig del av affärsverkskoncernens verksamhet tillämpas inte 1 och 2 mom.

Statsrådet meddelar vid behov föreskrifter om de allmänna grunderna för affärsverkskoncernernas förvaltning.

2 kap

Affärsverkens ekonomi

5 §
Eget kapital

Affärsverken har ett eget kapital som består av grundkapital och annat eget kapital.

Grundkapitalet är det kapital som på ett bestående sätt placerats i affärsverket och utgör grund för utbetalningen av vinst.

Annat eget kapital är det kapital som anvisats affärsverket av dess vinst och som även kan överföras till grundkapitalet.

6 §
Finansiering av utgifter

Affärsverken skall finansiera sina utgifter

1) med inkomster av verksamheten,

2) med lån som affärsverket kan uppta enligt vad som stadgas i 8 §,

3) med anslag som kan tas upp i statsförslaget för utgivande av medel på lånevillkor till affärsverket samt

4) med anslag som kan tas upp i statsförslaget för ökning av affärsverkets grundkapital.

Om ersättningar som beviljas i syfte att finansiera affärsverkens utgifter stadgas i 9 §.

7 §
Prissättning

Ett affärsverk fastställer priserna på dess varor och tjänster, om inte annat stadgas i lagen om affärsverket.

Priserna fastställs på affärsekonomiska grunder. I lagen om affärsverket kan även stadgas om andra prissättningsgrunder. Då beslut fattas om priserna skall de i 2 § 2 mom. nämnda målen för servicen och för den övriga verksamheten beaktas.

8 §
Upplåning

Ett affärsverk får ta upp lån för sin verksamhet, om återbetalningstiden är högst 12 månader, samt ta upp leveranskrediter (kortfristiga lån) så som bestäms genom förordning av statsrådet. Det sammanlagda beloppet av affärsverkens kortfristiga lån får dock uppgå till högst 336 400 000 euro. (13.12.2001/1292)

I lagen om affärsverket kan detta inom ramen för riksdagens samtycke beviljas rätt att ta upp annat lån än sådant som avses i 1 mom.

Om ett affärsverk inte förmår svara för sin upplåning, svarar staten för den. Föreskrifter om gränser och villkor för affärsverkens upplåning meddelas av statsrådet. (26.6.1992/589)

9 §
Ersättningar

I statsförslaget kan tas upp anslag för den ersättning som beviljas affärsverk för viss uppgift samt för att målen för servicen och för den övriga verksamheten skall kunna uppnås. Affärsverket skall sköta uppgifterna inom ramen för den ersättning som beviljats och övriga inkomster av uppgiften samt vid behov dessutom med överskott som uppkommer av andra uppgifter.

3 kap

Ledningen av affärsverken

10 §
Statsförslaget

I samband med behandlingen av statsförslaget skall riksdagen

1) godkänna de centrala målen för affärsverkets service och övriga verksamhet,

2) besluta om upptagande av anslag i statsförslaget för utgivande av medel till affärsverket på lånevillkor,

3) godkänna ökning och nedsättning av affärsverkets grundkapital samt besluta om upptagande av anslag i statsförslaget för ökning av grundkapitalet,

4) godkänna affärsverkets viktigaste investeringsobjekt, maximibeloppet för affärsverkets investeringar under finansåret och bemyndigande för affärsverket att ingå förbindelser för investeringar som medför utgifter under följande finansår,

5 punkt har upphävts genom L 19.8.1994/752. (19.8.1994/752)

6) besluta om upptagande av anslag i statsförslaget för ersättningar till affärsverket.

11 §
Grunderna för resultat- och finansieringsplanen

Sedan riksdagen beslutat om statsförslaget och affärsverket lagt fram sin preliminära resultat- och finansieringsplan, skall statsrådet besluta om

1) målen för affärsverkets service och för den övriga verksamheten inom den ram som riksdagen godkänt med stöd av 10 § 1 punkten,

2) affärsverkets resultatmål och vid behov om delar därav,

3) affärsverkets upplåning under finansåret, om behov därtill föreligger, inom de gränser som fastställts med stöd av 8 § 3 mom.,

4) anslag som beviljas affärsverket på lånevillkor,

5) ökning och nedsättning av affärsverkets grundkapital,

6 punkt har upphävts genom L 19.8.1994/752. (19.8.1994/752)

7) beviljande av ersättningar till affärsverket.

Statsrådet kan fatta beslut som avses i 1 mom. även annars än i samband med behandlingen av den preliminära resultat- och finansieringsplanen.

12 §
Annan styrning

Statsrådet utfärdar vid behov bestämmelser eller anvisningar om affärsverkens investeringar och deras ekonomiförvaltning i övrigt.

Statsrådet kan godkänna en plan som gäller målen för affärsverkets ekonomi och verksamhet för en längre tidsperiod än ett år.

Ett affärsverk kan inom gränserna för riksdagens samtycke ges rätt att ställa säkerhet för ett till affärsverkskoncernen hörande dotterbolags lån. Säkerhet får dock inte ställas för ett sådant dotterbolags lån som ensamt eller tillsammans med flera dotterbolag kontrollerar ett annat bolag. Statsrådet meddelar föreskrifter om gränserna och villkoren för affärsverkens säkerheter. (26.6.1992/589)

När lån eller bidrag beviljas skall affärsverken iaktta statsrådets bestämmelser. (26.6.1992/589)

4 kap

Affärsverkens administration och personal

13 §
Styrelsen

Ett affärsverks verksamhet leds och övervakas av en styrelse.

Styrelsen har särskilt till uppgift att

1) enligt de beslut som riksdagen har fattat med stöd av 10 § 1 punkten och statsrådet med stöd av 11 § 1 mom. 1 punkten besluta om utvecklande av affärsverkets verksamhet samt om ett lämpligt system för administrationen och ekonomin, (26.6.1992/589)

2 punkt har upphävts genom L 26.6.1992/589. (26.6.1992/589)

3) besluta om affärsverkets årliga resultat- och finansieringsplan enligt de beslut som statsrådet fattat med stöd av 11 §,

4) besluta om betydande investeringar och andra vittgående utgifter,

4 a) i fråga om de aktier som affärsverket innehar besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i administrationen av ett dotterbolag som hör till affärsverkskoncernen samt att inom de gränser som bestäms med stöd av 12 § 3 mom. besluta om ställande av säkerhet för ett dotterbolags lån, (26.6.1992/589)

5) besluta om affärsverkets verksamhets- och ekonomiplaner för längre perioder än ett år,

6) uppgöra affärsverkets och affärsverkskoncernens bokslut samt sända dem till statsrådet för fastställelse, (26.6.1992/589)

7) besluta vem som har rätt att teckna affärsverkets namn, samt att (26.6.1992/589)

7 a) inom ramen för de beslut som riksdagen fattar med stöd av 10 § och statsrådet med stöd av 11 § besluta om införande och tillämpning av ett i personalfondslagen (814/1989) avsett vinstpremiesystem vid ett affärsverk, samt att (12.3.1999/345)

8) behandla och avgöra de övriga ärenden som enligt lagen eller förordningen om affärsverket skall handläggas och avgöras av styrelsen eller som är vittsyftande eller har stor betydelse.

14 §
Förordnande och befriande av styrelse

Styrelsens medlemmar förordnas av statsrådet för högst tre år i sänder. Minst en medlem skall företräda affärsverkets personal. Den medlem som företräder personalen skall vara anställd hos affärsverket, om inte något annat av särskilda skäl stadgas genom förordning. Närmare stadganden om styrelsens sammansättning och tillsättandet av den utfärdas vid behov i lagen eller förordningen om affärsverket. (26.6.1992/589)

Statsrådet kan befria styrelsen eller en medlem i styrelsen från uppdraget.

14 a § (26.6.1992/589)
Befogenheter för den medlem som företräder personalen

Den medlem som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som de andra styrelsemedlemmarna. Företrädaren för personalen har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av affärsverksledningen, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

15 §
Verkställande direktören

Ett affärsverks verksamhet sköts och utvecklas av en verkställande direktör som också skall sköta om att styrelsens beslut verkställs.

Verkställande direktören skall följa styrelsens föreskrifter och informera styrelsen om åtgärder och händelser av vikt för affärsverkets verksamhet.

Statsrådet utnämner och säger upp verkställande direktören. Verkställande direktören kan utnämnas för en bestämd tid eller tills vidare. Verkställande direktören kan, utöver vad som 25 § 2 mom. statstjänstemannalagen (750/94) och 37 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) stadgar om grunderna för uppsägning, sägas upp då skäl därtill föreligger. (19.8.1994/752)

16 § (19.8.1994/752)
Personalen

Personalen vid ett affärsverk, med undantag för verkställande direktören, utnämns, anställs och sägs upp av affärsverket, om inte något annat stadgas i lagen eller förordningen om affärsverket.

På affärsverkets tjänstemän och tjänster samt på tjänsteförhållandena tillämpas gällande stadganden om tjänsteförhållande till staten och bestämmelserna i tjänstekollektivavtalen.

17 §
Tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal

Ett affärsverk skall ingå tjänstekollektivavtal om personalens avlöning, om så stadgas i lag.

Affärsverket ingår arbetskollektivavtal som gäller personalen på det sätt som stadgas genom förordning.

18 § (26.6.1992/589)
Personalens deltagande

På affärsverken kan, enligt vad affärsverket har beslutat, i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) tillämpas lagen om samarbete inom företag (725/78). Vid koncernsamarbete inom en affärsverkskoncern iakttas i tillämpliga delar 11 c-11 e §§, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § och 16 § 1 mom. i den sistnämnda lagen.

Ett affärsverk på vilket lagen om samarbete inom företag tillämpas kan ingå ett sådant avtal som avses i lagens 14 §.

5 kap

Affärsverkens penningrörelse och bokslut

19 §
Penningrörelse och bokföring

Ett affärsverk skall ha en egen penningrörelse. Finansministeriet utfärdar närmare bestämmelser om förvaring och skötsel av affärsverkets penningmedel samt om dess betalningsrörelse.

Statsrådet bestämmer med beaktande av stadgandena i bokföringslagen (655/73) och lagen om aktiebolag (734/78) grunderna för affärsverkens och affärsverkskoncernernas bokföring. Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om affärsverkens och affärsverkskoncernernas bokföring. (26.6.1992/589)

20 §
Revision

Statsrådet tillsätter årligen minst två och högst fem ojäviga revisorer för varje affärsverk för att granska förvaltningen, ekonomin och räkenskaperna. Revisorerna skall vara förtrogna med bokföringen inom statliga inrättningar som bedriver affärsverksamhet och med revision.

Revisorerna för ett affärsverk skall även granska affärsverkskoncernens bokslut. (26.6.1992/589)

Har ett affärsverk ett dotterbolag som hör till en affärsverkskoncern, skall affärsverket sörja för att till revisor för dotterbolaget om möjligt väljs minst en av affärsverkets revisorer. Affärsverkets revisor har rätt att granska ett dotterbolag i den utsträckning han anser detta nödvändigt samt att få sådan utredning och hjälp som han begär av dotterbolagets styrelse och verkställande direktör. (26.6.1992/589)

Statsrådet kan meddela närmare föreskrifter om revisionen. (26.6.1992/589)

Affärsverken och affärsverkskoncernerna granskas av statsrevisorerna och statens revisionsverk. (26.6.1992/589)

21 § (26.6.1992/589)
Bokslut

Statsrådet fastställer affärsverkens och affärsverkskoncernernas bokslut. Statsrådet beslutar på basis av bokslutet hur affärsverkets vinst skall beaktas som inkomst i statsbudgeten samt om andra åtgärder som affärsverkets verksamhet och ekonomi föranleder. Finansministeriet meddelar vid behov föreskrifter om hur affärsverkens vinst skall inbetalas i förskott.

Ett affärsverk skall årligen till statsrådet avge en berättelse över sin och affärsverkskoncernens verksamhet.

6 kap

Särskilda stadganden

22 §
Uppträdande som part

Varje affärsverk kärar och svarar för staten samt bevakar vid domstolar, hos andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och intresse i alla de ärenden som gäller affärsverket.

23 §
Delägarskap och andra förbindelser

Vid förvärv och överlåtelse av aktier skall affärsverken iaktta statsrådets bestämmelser. Om aktiernas värde är avsevärt eller om bolagsförhållandet annars måste anses vara av betydelse, skall tillstånd till förvärvet eller överlåtelsen inhämtas av statsrådet.

Vad som i 1 mom. stadgas om förvärv och överlåtelse av aktier skall ha motsvarande tillämpning på delägarskap eller medlemskap i andra bolag eller samfund samt på deltagande i sådan annan gemensam verksamhet för vilken affärsverket kan bli ekonomiskt ansvarigt.

Affärsverken utövar i fråga om de aktier som de innehar de rättigheter som tillkommer aktieägarna samt de rättigheter som följer av sådana förbindelser som avses i 2 mom. och som affärsverket ingått, med iakttagande av statsrådets bestämmelser.

Affärsverken får inte ställa säkerhet för främmande förbindelser. Säkerhet för ett dotterbolag som hör till en affärsverkskoncern får dock ställas inom de gränser som bestäms i 12 § 3 mom. (26.6.1992/589)

Det som i denna paragraf bestäms om överlåtelse av aktier tillämpas likväl inte på aktier som ingår i den statliga fastighetsförmögenhet som avses i 3 § lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002). (25.11.2002/975)

24 § (25.11.2002/975)
Överlåtelse av fastighetsförmögenhet

Överlåtelse av fastighetsförmögenhet som ett affärsverk besitter skall ske enligt det som särskilt bestäms om överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet.

25 §
Pensioner samt övriga förmåner och ersättningar

Pensioner till affärsverkens anställda samt övriga förmåner och ersättningar som följer av anställningsförhållandet och utbetalas centralt skall i likhet med de familjepensioner till de anställdas anhöriga vilka följer av anställningsförhållandet, betalas ur anslag i statsförslaget, i enlighet med vad som särskilt stadgas om dessa förmåner och ersättningar.

Beträffande pensionsavgifter som statens affärsverk betalar stadgas i lagen om statens pensionsfond (1372/89). Övriga i 1 mom. avsedda förmåner och ersättningar uppbärs hos affärsverket enligt vad statsrådet bestämmer. (12.11.1993/943)

25 a § (8.12.1989/1067)
Försäkringar och ersättande av skador

När försäkringar tecknas skall affärsverken iaktta statsrådets bestämmelser.

Statsrådet beslutar om de allmänna principerna för hur skador som tillfogas statsegendom i affärsverkens besittning samt deras verksamhet kan ersättas enligt statsbudgeten. För kostnaderna för ersättande av ett affärsverks skador kan hos affärsverket uppbäras betalning som bokförs såsom inkomst i statsbudgeten. De allmänna grunderna för denna betalning fastställs av statsrådet. Statskontoret meddelar närmare bestämmelser om villkoren för ersättningarna till staten.

Har ett affärsverk enligt statsbudgeten ersatts för en skada som har tillfogats egendom som används i dess affärsverksamhet eller för en skada som har åsamkats dess affärsverksamhet, övergår rätten att få ersättning av den som orsakat skadan till statskontoret.

26 §
Reglering av befogenheter

Avgörandet av ärenden, som enligt 11 § 1 mom. 1, 2 och 7 punkten och till motsvarande delar enligt 11 § 2 mom. 12 § 2 mom., 14 § och 15 § 3 mom. skall avgöras av statsrådet, kan i lagarna om affärsverken överföras på respektive ministerium.

7 kap

Övergångsstadganden och ikraftträdande

27 §
Övergångsstadganden

Om det stadgas att denna lag skall tillämpas på ett affärsverk som tidigare har varit en statlig inrättning, övergår dess personal i affärsverkets tjänst då lagen om affärsverket träder i kraft.

När ett affärsverk inleder sin verksamhet skall statsrådet, med stöd av ett bemyndigande som riksdagen givit i samband med behandlingen av statsförslaget, besluta om den statsegendom som skall överföras i affärsverkets besittning samt om den del av egendomen som skall antecknas vara affärsverkets grundkapital eller annat eget kapital eller vara utgiven på lånevillkor.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 137/86, Statsutsk. bet. 107/86, Stora utsk. bet. 268/86, Statsutsk. bet. 9/87

Ikraftträdelsestadganden:

1.7.1988/653:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 190/87, Andra lagutsk. bet. 3/88, Stora utsk. bet. 44/88

8.12.1989/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 205/89, Statsutsk. bet. 66/89, Stora utsk. bet. 156/89

29.12.1989/1373:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 163/89, Statsutsk. bet. 82/89, Stora utsk. bet. 212/89

26.6.1992/589:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Koncernbokslut enligt denna lag skall första gången uppgöras för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1993.

En affärsverksstyrelse som har tillsatts med stöd av tidigare gällande stadganden fortsätter sin verksamhet till utgången av mandatperioden.

De revisorer för ett till en affärsverkskoncern hörande dotterbolag som har tillsatts innan denna lag träder i kraft fortsätter sin verksamhet till räkenskapsperiodens utgång.

Vid koncernsamarbete som nämns i 18 § skall dock de skyldigheter som avses i 11 d och 11 e §§ lagen om samarbete inom företag samt straffstadgandena i 16 § i samma lag iakttas från och med den 1 januari 1993 så att de arrangemang som gäller koncernsamarbete skall genomföras inom sex månader från denna tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 39/92, StaUB 16/92

12.11.1993/943:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 175/93, ShUB 25/93

19.8.1994/752:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 60/94, FvUB 6/94

12.3.1999/345:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 262/1998, ApUB 18/1998, RSv 271/1998

25.2.2000/218:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Lagens 8 § 1 mom. är i kraft till den 31 december 2001.

RP 4/2000, StaUB 2/2000, RSv 14/2000

13.12.2001/1292:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 178/2001, FiUB 26/2001, RSv 164/2001

25.11.2002/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 102/2002, FiUB 15/2002, RSv 146/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.