Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

5.12.1986/894

Lag om oljeavfallsavgift (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.11.2019/1119, som gäller fr.o.m. 1.1.2020. 7 § 1 mom. tillämpas t.o.m. 31.12.2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 § (17.6.2011/666)

För finansiering av utgifterna för oljeavfallshanteringen och annan hantering av farligt avfall uppbärs till staten en oljeavfallsavgift i enlighet med denna lag.

2 § (19.5.1989/442)

Oljeavfallsavgift skall betalas för smörjoljor och smörjmedel som hänförs till positionerna 2710 19 71–2710 99 00, 3403 19 10–3403 19 99 och 3403 99 10– 3403 99 90 i tulltariffen, sådana positionerna är i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. (1.12.2006/1043)

Oljeavfallsavgift skall även betalas för transformator- och strömbrytaroljor, skär-, rengörings- och formoljor samt hydrauloljor som hänförs till de positioner som nämns i 1 mom.

3 § (29.12.1994/1475)

3 § har upphävts genom L 29.12.1994/1475.

Grunder för bestämmande av avgift
4 § (1.12.2006/1043)

I oljeavfallsavgift skall betalas 5,75 cent per kilogram.

Avgiftsfrihet
5 § (29.12.1994/1475)

Avgiftsfria är

1) produkter som en auktoriserad lagerhållare levererar för att överlåtas till konsumtion på annat område inom gemenskapen än i Finland,

2) produkter för vilka kan visas att de används för tillverkning av exportprodukter, dock med undantag för smörjoljor som används för smörjningsändamål vid tillverkning av exportprodukter,

3) produkter som används för tillverkning av sådana produkter för vilka oljeavfallsavgift betalas, (15.11.1996/846)

4) produkter som tillverkas av sådana råämnen som avses i 2 § och för vilka oljeavfallsavgift har betalts, samt (15.11.1996/846)

5) produkter som används som råämnen vid tillverkning av en produkt som inte är en sådan produkt som avses i 2 § och vars användning inte ger upphov till oljeavfall. (15.11.1996/846)

Om lagerhållaren vid eftergranskning inte kan visa upp en tillförlitlig utredning om sådana avgiftsfria leveranser som avses i 1 mom. 1 punkten, skall för produkterna betalas oljeavfallsavgift enligt denna lag.

Utöver vad 1 mom. stadgar gäller om avgiftsfrihet i tillämpliga delar vad som stadgas om accisfrihet i 16 § 1 och 3-6 punkten lagen om påförande av accis.

6 § (29.12.1994/1475)

6 § har upphävts genom L 29.12.1994/1475.

6 a § (29.12.1994/1475)

6 a § har upphävts genom L 29.12.1994/1475.

6 b § (29.12.1994/1475)

6 b § har upphävts genom L 29.12.1994/1475.

Användning av influtna medel
7 §

De medel som inflyter i oljeavfallsavgifter skall på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet användas för att täcka utgifter för insamling, transport och lagring av oljeavfall. En del av de influtna medlen kan i statsbudgeten överföras till den i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) avsedda oljeskyddsfonden för ersättande av kostnader för sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten. (1.12.2006/1043)

Miljöministeriet har rätt att med dem som behandlar oljeavfall ingå avtal om utförandet av de uppgifter som understöden förutsätter.

Särskilda stadganden
8 §

Har till riksdagen avlåtits en proposition med förslag till ändring av denna lag, har statsrådet rätt att bestämma att för smörjolja skall uppbäras oljeavfallsavgift i enlighet med propositionen.

Är den oljeavfallsavgift som har betalts i enlighet med 1 mom. högre än den oljeavfallsavgift som senare fastställs, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan returneras till de betalningsskyldiga.

9 § (29.12.1994/1475)

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om behörig myndighet, avgiftsskyldighet liksom även om de tillstånd och säkerheter som gäller avgiftsskyldiga, avgiftsplikt för produkter, uppbörd av avgift för produkter som importeras från ett land utanför gemenskapen, tidpunkten för påförande av avgiften, avgiftspliktiga mängder, produkter som återsänts till skattefritt lager, avgivande av avgiftsdeklaration, fastställande, betalning och debitering av avgiften, ändringssökande, återbäring av avgiften, den avgiftsskyldiges bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter, samt även i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den.

De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på produkter som avses i denna lag till den del stadgandena gäller överföring av sådana produkter till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager som importeras från ett område utanför gemenskapen eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.

10 § (15.11.1996/846)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Reringens proposition 125/86, Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 130/86

Ikraftträdelsestadganden:

19.5.1989/442:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Regeringens proposition 31/89, Lag- och ekonomiutsk. bet 6/89, Stora utsk. bet. 41/89

17.11.1989/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 127/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/89, Stora utsk. bet. 128/89

29.12.1994/1475:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen är i kraft till utgången av 1996. (L 1475/1994 trädde i kraft enligt F 1542/1994 den 1.1.1995)

RP 237/94, StaUB 90/94

15.11.1996/846:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 136/1996, StaUB 27/1996, RSv 145/1996

26.10.2001/924:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

1.12.2006/1043:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 121/2006, FiUB 25/2006, RSv 160/2006

17.6.2011/666:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.