Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

22.8.1986/643

Passförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se PassL 671/2006.

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller personligt pass och sällskapspass samt nationell identitetshandling för sjömän.

2 §
Passformulär

Formulär för pass fastställs av inrikesministeriet.

3 §
Ansökan om pass

Ansökan om pass skall inges personligen. Pass får avhämtas av ombudsman. På begäran sänds passet till sökanden per post.

2 mom. har upphävts genom F 23.1.1998/44. (23.1.1998/44)

Till ansökan om personligt pass skall vid behov fogas en utredning om att sökanden inte har ansökt om eller förvärvat medborgarskap i något annat land. Till ansökan skall fogas ett tillräckligt antal fotografier, på vilka sökanden lätt igenkänns. (23.1.1998/44)

4 § (23.1.1998/44)
Värnpliktigs ansökan om pass

I 8 § 5 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten passlagen (642/1986) avsedd hinderlöshet kan påvisas genom ett intyg som fogas till passansökan. Intyget kan vara

1) ett militärpass;

2) ett uppbådsintyg för den som under fredstid är befriad från aktiv tjänstgöring;

3) ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt; eller

4) ett civiltjänstgöringsintyg.

5 § (23.1.1998/44)
Utfärdande av pass i brådskande fall

I brådskande fall utfärdas pass även av en annan polisinrättning än polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör, om den planerade resan annars skulle gå om intet eller skulle bli uppskjuten och om detta skulle vara oskäligt för sökanden.

6 § (23.1.1998/44)
Utredning av hinderlöshet

Utfärdas pass av beskickning eller av ovan i 5 § avsedd annan polisinrättning än den i det härad till vilket sökandens hemkommun hör skall sökandens hinderlöshet utredas.

7 § (23.1.1998/44)

7 § har upphävts genom F 23.1.1998/44.

8 §
Utfärdande av nytt pass

Har innehavaren av personligt pass ett giltigt pass och är han ej i besittning av detta, skall han förete tillräcklig utredning om hur passet har förkommit.

9 §
Duplettpass

Nytt personligt pass kan utfärdas utan att giltigt pass indras, om det giltiga passet är i utländsk myndighets besittning eller om av utländsk myndighet i passet gjorda anteckningar hindrar resa till annat land och om nytt pass är erforderligt på grund av den sökandes arbete eller av annat särskilt vägande personligt skäl.

10 §
Behandling av indraget pass

Pass som indragits helt och hållet görs obrukbart och returneras till innehavaren.

Pass som har indragits tills vidare returneras då det har bringats i kraft ånyo.

11 §
Utfärdande av sällskapspass

Sällskapspass kan utfärdas för en resa utomlands som varar högst 90 dagar, för ett sällskap som omfattar minst tio och högst femtio personer och som har en reseledare. Denne skall ha personligt pass.

Sällskapspass utfärdas av polisinrättningen i det härad till vilket reseledarens hemkommun hör. (23.1.1998/44)

12 §
Företeende av sällskapspass

Förpliktad att förete sällskapspass för passkontrollören är reseledaren.

13 §
Nationell identitetshandling för sjömän

Vid utövandet av sjömansyrket i utrikestrafik kan sjöman styrka sin rätt att resa ut ur landet genom en nationell identitetshandling för sjömän. Såsom sjöman anses en i konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/70) definierad sjöman.

Angående ansökan om samt utfärdande, indragning och omhändertagande av nationell identitetshandling för sjömän gäller vad om personligt pass är stadgat.

14 §
Certifikat och behörighetsbevis

Certifikat eller behörighetsbevis för besättningsmedlem på luftfartyg kan godkännas som bevis på rätt att resa, när den som hör till luftfartygs personal lämnar landet i samband med en ordinarie flygning inom ramen för sin normala arbetsuppgift.

15 § (2.12.1988/1037)

15 § har upphävts genom L 2.12.1988/1037, som trädde i kraft den 1.1.1989.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.

Ikraftträdelsestadganden:

2.12.1988/1037:

RP 123/88, LaUB 12/88, StoUB 134/88

23.1.1998/44:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.