Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

22.8.1986/642

Passlag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom PassL 21.7.2006/671, som gäller fr.o.m. den 21.8.2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Rätt att resa

Finsk medborgare har rätt att resa ut ur landet i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

Finsk medborgare får ej hindras från att komma in i landet.

2 §
Styrkande av rätt att resa

Vid resa ut ur landet skall finsk medborgare inneha pass.

Utan pass får finsk medborgare resa till Danmark, Island, Norge och Sverige. Genom förordning stadgas om de andra fall då rätt att resa ut ur landet inte behöver styrkas med pass.

Genom förordning stadgas när rätt att resa ut ur landet kan styrkas med nationell identitets handling för sjömän eller genom certifikat eller behörighetsbevis för besättningsmedlem på luftfartyg.

3 §
Personligt pass

Finsk medborgare får personligt pass, om ej annat följer av lag.

Personligt pass kan indras och omhändertas på de grunder som stadgas i denna lag.

4 §
Sällskapspass

För en resa till utlandet kan för flera finska medborgare gemensamt utfärdas sällskapspass.

Närmare stadganden om förutsättningarna för att få sällskapspass utfärdas genom förordning.

5 §
Pass för minderårig

För minderårig utfärdas pass, om den eller de som har vårdnaden om honom ger sitt samtycke därtill.

Finsk medborgare som ej fyllt femton år antecknas på begäran i den förälders pass som är barnets vårdnadshavare, om den eller de andra vårdnadshavarna ger sitt samtycke därtill.

Vårdnadshavare kan ge sitt i 1 och 2 mom. nämnda samtycke med begränsningar i fråga om passets giltighetsområde eller giltighetstid.

Kan någon vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte ge i 1 eller 2 mom. nämnt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs vårdnadshavarens samtycke inte. Har någon vårdnadshavare inte gett sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass samt om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat. (16.1.1998/14)

Det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) är skyldigt att på begäran av den myndighet som utfärdar pass ge ett utlåtande om huruvida förvägrande av pass klart strider mot barnets bästa. Myndigheten skall ge ett utlåtande i sådana fall då den sedan tidigare har uppgifter om den minderåriga eller dennes vårdnadshavare. I utlåtandet kan även tas in sådana uppgifter som enligt 57 § 1 mom. socialvårdslagen skall hållas hemliga, om detta är nödvändigt med tanke på barnets bästa. (16.1.1998/14)

Har minderårig omhändettagits av socialnämnd, skall denna lämna samtycket.

6 §
Giltighetsområdet för pass

Personligt pass berättigar till utresa ur Finland.

Giltighetsområdet för personligt pass skall begränsas på det sätt som sökanden begär eller på det sätt som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller socialnämnden i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 9 § 1 mom. och då en minderårig antecknas i en förälders pass i de fall som avses i 5 § 2 mom. eller personligt pass utfärdas för en minderårig i de fall som avses i 5 § 4 mom. (16.1.1998/14)

Sällskapspass berättigar till resa till de i passet angivna länderna.

7 §
Allmän giltighetstid för pass

Giltighetstiden för personligt pass är tio år, om ej annat följer av 8 §.

Sällskapspass är giltigt under den tid som resan förutsätter och som antecknats i passet.

8 § (16.1.1998/14)
Begränsad giltighetstid för pass

Personligt pass utfärdas för kortare tid än tio år på det sätt som sökanden begär eller på det sätt som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än tio år även för den som avses i 9 § 1 mom. och då pass i de fall som avses i 5 § 4 mom. utfärdas för en minderårig.

Har i pass antecknats barn till innehavaren av passet, utfärdas passet högst till den tidpunkt då det äldsta av de i passet antecknade barnen fyller 15 år.

För sökande som uppenbarligen kommer att förlora sitt finska medborgarskap med stöd av 8 a eller 8 b § medborgarskapslagen (401/1968) utfärdas pass högst till den tidpunkt då medborgarskapet förloras.

Giltighetstiden för pass är högst två år, då passet i de fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten utfärdas utan att giltigt pass indras.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte styrker att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte något annat följer av särskilt vägande skäl.

9 § (16.1.1998/14)
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras

1) den som det på sannolika skäl finns anledning att misstänka för brott på vilket kan följa fängelse över ett år eller som är efterlyst såsom misstänkt för sådant brott eller som är åtalad för ett dylikt brott,

2) den som har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff eller till bötesstraff på minst 60 dagsböter och straffet inte har avtjänats eller

3) värnpliktig som fyllt 28, till slutet av det år då han fyller 30 år, om han inte styrker att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass.

Pass utfärdas inte för den som har meddelats reseförbud enligt 2 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/1987) eller utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § konkurslagen (120/2004). (20.2.2004/126)

10 § (16.1.1998/14)
Prövning av begränsningar och hinder för utfärdande av pass

Då det prövas om pass skall utfärdas för den som avses i 9 § 1 mom. skall det beaktas vilken betydelse resor har med hänsyn till dennes familjeförhållanden, hälsotillstånd, utkomst och yrke samt andra omständigheter. Vid prövningen skall dessutom beaktas om det med fog kan förmodas att personen i fråga reser utomlands för att undgå straff eller verkställigheten av straff, samt i fråga om villkorligt frigiven även övervakarens åsikt.

11 § (15.7.2005/580)
Bestämmelser om passerande av gränsen

I gränsbevakningslagen (578/2005) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om passerande av gränsen, gränsövergångsställen och deras öppettider samt fördelningen av gränskontrolluppgifter mellan gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen på olika gränsövergångsställen.

12 §
Lämnande av uppgifter till passkontrollör

Om finsk medborgare skall inneha pass vid sina resor, skall han vid utresa och inresa visa upp det för passkontrollören.

Finsk medborgare är skyldig att på begäran lämna passkontrollören de uppgifter som är nödvändiga för konstaterande av hans rätt att resa.

13 § (16.1.1998/14)
Ansökan om och utfärdande av pass

Pass utfärdas på skriftlig ansökan av polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör. Ansökan om personligt pass får även ges in till polisinrättningen i ett annat härad. Sökanden skall ge in passansökan personligen.

Genom förordning bestäms när personligt pass kan utfärdas av någon annan polisenhet än polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör.

Personligt pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av finsk diplomatisk beskickning eller konsulat som förestås av utsänd konsul, eller av finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som vederbörande ministerium har gett befogenhet att utfärda pass. Ansökan får inges även till ett konsulat som förestås av en finsk honorär konsul. På begäran kan beskickning sända passet till sökanden genom förmedling av konsulat som förestås av honorär konsul.

Personligt pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands kan också utfärdas av polisinrättningen i det härad inom vars verksamhetsområde sökanden har eller senast har haft hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid sökande och utfärdande av pass samt om de bilagor som krävs för ansökan. Vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid sökande och utfärdande av pass.

13 a § (16.1.1998/14)
Förstörande av pass

Om passet inte har avhämtats inom ett år efter att passet beviljades, kan det ogiltigförklaras och förstöras. Härvid förfaller även beslutet att utfärda pass.

14 §
Föruttättningar för indragning av pass

Pass indras,

1) om innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta;

2) om innehavaren anhåller om att passet skall indras;

3) om för innehavaren utfärdas nytt pass och han inte av särskilt vägande skäl, varom stadgas genom förordning, behöver två pass;

4) om det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen eller vårdnadshavaren har återtagit det samtycke som nämns i 5 § 1 mom.; om vårdnadshavaren återtar det samtycke som nämns i 5 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat. När det gäller skyldigheten för det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen att avge utlåtande om barnets bästa i ett ärende som gäller frågan om att ett pass inte skall dras in skall bestämmelserna i 5 § 5 mom. iakttas, eller (16.1.1998/14)

5) om socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass skall indras.

Pass kan indras,

1) om passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats;

2) om passet har förkommit eller stulits, (16.1.1998/14)

3) om det sedan passet utfärdats har yppat sig omständigheter som vid prövning av om pass kan utfärdas uppenbart skulle leda till att pass förvägras med stöd av 9 §; eller

4) om passet används av annan än den som det har utfärdats för.

När det prövas om pass skall indras med stöd av 2 mom. 3 punkten, skall i 10 § nämnda omständigheter beaktas.

15 §
Indragning av pass

Pass dras in av den myndighet som utfärdat passet eller av polisinrättningen i det härad till vilket passinnehavarens hemkommun hör eller av en myndighet som nämns i 13 § 3 och 4 mom. eller, i det fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, av den myndighet som utfärdar nytt pass. (16.1.1998/14)

Pass indras helt och hållet i de fall som åsyftas i 14 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten. I övriga fall indras pass tills vidare.

Pass som indragits tills vidare skall på nytt försättas i kraft så snart grunden för indragningen inte längre finns.

16 §
Förutsättningar för omhändertagande av pass

Pass skall tillvaratas av myndighet när beslut om indragning av passet har fattats.

Pass kan omhändertas tillfälligt innan beslut om indragning har fattats, om passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det används av annan än den som det har utfärdats för.

Bestämmelser om överlämnande av pass till polisen utan beslut om indragning finns i 2 kap. 2 § 3 mom. tvångsmedelslagen och i 4 kap. 8 § 3 mom. konkurslagen. (20.2.2004/126)

17 §
Omhändertagande av pass

Pass omhändertas av den myndighet som dragit in passet eller på dennas begäran av polisen eller av en passkontrollör. I de fall som avses i 16 § 2 och 3 mom. får pass omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Därvid kan en polisman eller en passkontrollör tillvarata passet i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman. En myndighet som med stöd av 15 § har rätt att dra in pass kan i de fall som nämns i 16 § 2 mom. tillfälligt omhänderta pass om det är uppenbart att passet kan dras in med stöd av 14 §. (16.1.1998/14)

Omhändertaget pass skall utan dröjsmål tillställas den myndighet som har utfärdat passet.

För omhändertagande av pass kan kroppsvisitation utföras.

18 § (16.1.1998/14)

18 § har upphävts genom L 16.1.1998/14.

19 §
Tjänstepass och diplomatpass

För offentligt uppdrag kan tjänstepass utfärdas för finsk medborgare.

För den som är anställd inom utrikesförvaltningen och för medlem av hans familj kan utfärdas tjänstepass eller diplomatpass.

För den som innehar ett särskilt betydelsefullt officiellt uppdrag eller uppdrag av officiell natur samt, på grunder om vilka stadgas genom förordning, för finsk medborgare som har innehaft sådant uppdrag kan diplomatpass utfärdas.

Tjänstepass och diplomatpass utfärdas av vederbörande ministerium i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning. (16.1.1998/14)

Angående tjänstepass och diplomatpass gäller vad som i 5, 9, 10, 12 och 14 §§, 15 § 1 mom. samt 16 och 17 §§ stadgas om pass.

19 a § (2.12.1988/1037)
Passregister

För konstaterande av rätt att resa förs ett register över pass och utlåtanden om dem. Registret förs enligt inrikesministeriets föreskrifter.

Om polisens personregister stadgas särskilt. (7.4.1995/510)

20 §
Ändringssökande

Angående sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över beslut av beskickning behandlas av länsrätten i Nylands län. (16.1.1998/14)

Besvär som avses i 1 mom. skall behandlas i brådskande ordning.

Pass kan omhändertas utan hinder av att besvär har anförts över beslut att indra passet.

Beslut genom vilket en minderårig har beviljats pass med stöd av 5 § 4 mom. eller beslut enligt 14 § 1 mom. 4 punkten om att inte dra in passet skall iakttas även om ändring söks. (16.1.1998/14)

21 § (24.7.1998/591)
Straffbestämmelser

Straff för riksgränsbrott bestäms i 17 kap. 7 § strafflagen.

22 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1987.

Genom denna lag upphävs passförordningen av den 4 februari 1960 (90/60) jämte senare ändringar.

Avtal som ingåtts med främmande stat och som är bindande för Finland när denna lag träder i kraft skall dock följas så länge avtalet är i kraft, även om bestämmelserna i det inte motsvarar stadgandena i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

2.12.1988/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna lag upphävs 15 § passförordningen av den 22 augusti 1986 (643/86).

Regeringens proposition 123/88, Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 134/88

7.4.1995/510:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 39/94, FvUB 21/94

16.1.1998/14:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 182/1997, FvUB 27/1997, RSv 222/1997

24.7.1998/591:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

20.2.2004/126:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

15.7.2005/580:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.