Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

20.12.1985/1076

Förordning om försöksdjursverksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L om försöksdjursverksamhet 20.1.2006/62, som gäller fr.o.m. den 1.8.2006.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 9 § 1 mom. och 11 § 2 mom. djurskyddslagen av den 27 januari 1971, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 30 september 1985 (777/85):

1 kap.

Bedrivande av försöksdjursverksamhet

1 §

Denna förordning gäller försöksdjursverksamhet, som bedrivs med ryggradsdjur.

Med försöksdjur avses i denna förordning djur, som har anskaffats eller uppfötts för djurexperiment.

Med försöksdjursanstalt avses i denna förordning anstalt eller annan verksamhetsenhet, som bedriver försöksdjursverksamhet. Försöksdjursanstalt kan omfatta en experimentenhet, där vetenskapliga djurexperiment utförs, och en uppfödningsenhet, där djur yrkesmässigt uppföds, förädlas, förvaras eller överlåts för vetenskapliga djurexperiment.

2 §

I 31 § 1 mom. djurskyddslagen (247/96) avsett tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen. (7.6.1996/395)

I ansökan skall anges

1) sökandens namn, adress och hemort,

2) firma som eventuellt används vid försöksdjursverksamheten,

3) var sökanden ämnar bedriva försöksdjursverksamhet och av hurudan art den är avsedd att vara samt när sökanden ämnar inleda verksamheten, samt

4) övriga uppgifter som länsstyrelsen kräver.

(7.6.1996/395)

Till ansökan skall fogas:

1) om sökanden är bolag, andelslag eller annat samfund eller stiftelse, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt registerutdrag;

2) utredning om de personer som leder och övervakar bedrivandet av försöksdjursverksamheten och utför djurexperiment samt om dessa personers kompetens;

3) utredning om hur veterinärvården vid försöksdjursanstalten är ordnad; samt

4) utredning om försöksdjursanstalten och ritningar över den.

3 §

Tillstånd beviljas:

1) om sökanden eller person, som är anställd hos honom, har i 7 § avsedd kompetens att utföra djurexperiment;

2) om sökanden förfogar över tillräckliga och lämpliga utrymmen samt tillräcklig och lämplig utrustning för den försöksdjursverksamhet som ansökan gäller; samt

3) om försöksdjursanstaltens veterinärvård är ordnad på behörigt sätt.

Tillstånd kan beviljas även med begränsningar eller för en bestämd tid.

Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd, om tillståndshavaren inte följer djurskyddslagen eller de stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, eller inte iakttar de villkor som uppställts i tillståndet, eller om någon av förutsättningarna enligt 1 mom. för beviljande av tillstånd upphör och tillståndshavaren trots uppmaning inte inom skälig tid avhjälper bristen. (7.6.1996/395)

4 § (7.6.1996/395)

Länsstyrelsen för förteckning över de tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet som den har beviljat.

5 § (7.6.1996/395)

Länsstyrelsen skall inspektera och godkänna de utrymmen som är avsedda för försöksdjursverksamhet innan de tas i bruk.

2 kap.

Utförande av djurexperiment

6 §

Djurexperiment får inte utföras i syfte att utröna i vilken utsträckning djur kan utstå smärta eller plåga.

Djurexperiment skall ersättas med annan undersöknings- eller undervisningsmetod, då detta är för uppnående av experimentets syfte eller vinnande av resultat med experimentet i praktiken möjligt.

I vetenskapliga djurförsök som avses i 31 § 3 mom. djurskyddslagen skall de smärtor som åsamkas försöksdjuret alltid minskas med alla de åtgärder som är möjliga med hänsyn till syftet med försöket. I andra djurförsök får djur inte åsamkas smärta eller plåga och försöken eller försöksförhållandena får inte föranleda betydande störning i djurets välbefinnande. (7.6.1996/395)

7 §

Vetenskapliga djurförsök får utföras av en sådan legitimerad läkare eller veterinär eller person med för ändamålet lämplig högskoleexamen som dessutom har genomgått en sådan kurs rörande försöksdjur och använing av djur vid vetenskapliga försök, som överensstämmer med universitets eller högskolas undervisningsprogram, eller någon annan dylik kurs, som godkänts av vederbörande ministerium. (7.6.1996/395)

Utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. får även annan person, som är förtrogen med djurexperiment, under ledning och övervakning av person, som har i i mom. avsedd kompetens, vid försöksdjursanstalt utföra djurexperiment, som ansluter sig till anstaltens verksamhetsområde.

Annat än vetenskapligt djurexperiment får utföras av den som har tillräcklig yrkesmässig förtrogenhet med vederbörande djurexperiment samt med handhavande och vård av djur.

3 kap.

Användning av djur vid vetenskapliga experiment

8 §

Om vetenskapligt djurexperiment åsamkar eller kan åsamka djur smärta eller plåga, skall vid planeringen och utförandet av experimentet utöver vad i 6 § är stadgat, iakttas följande:

1) experimentet skall, med beaktande av att experimentets syfte bör nås, utföras med djurart som är på så låg fylogenetisk nivå som möjligt:

2) vid experiment får inte användas flera djur än vad som är en förutsättning för att experimentets syfte skall nås;

3) bland experimentmetoderna skall väljas den metod som åsamkar djur minst smärta och plåga och med vilken nås ett med tanke på experimentets syfte tillförlitligt resultat; och

4) djuret skall avlivas då experimentets syfte nåtts, om djurets livsfunktioner och hälsotillstånd inte är normala.

9 §

Sådana vetenskapliga djurexperiment som kan åsamka försöksdjur smärta eller plåga indelas i två klasser på grundvalen av intensiteten och varaktigheten av den smärta eller plåga som djuret bedöms komma att åsamkas.

Till den första klassen hänförs experiment:

1) vid vilka försöksdjuret till följd av åtgärden kan insjukna allvarligt eller känna avsevärd smärta eller plåga under eller efter experimentet; eller

2) vid vilka försöksdjuret eljest kan åsamkas allvarlig sjukdom eller avsevärd smärta eller plåga.

Till den andra klassen hänförs experiment:

1) vid vilka åtgärd utförs på försöksdjur, som med mediciniska medel har bragts i sådant tillstånd att det inte känner smärta, och vid vilka djuret, om det för uppnåendet av experimentets syfte hålls vid liv efter det åtgärden har vidtagits, kan efteråt känna endast lindrig smärta eller lindrigt illamående; eller

2) vid vilka den åtgärd som vidtas på försöksdjuret är ringa eller åsamkar endast kortvarig smärta eller i vilka djuret eljest åsamkas blott lindrig, kortvarig smärta eller plåga.

Vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser om vilken försöksklass en åtgärd skall hänföras till. (7.6.1996/395)

10 §

För varje vetenskapligt djurexperiment eller serie av sådana skall uppgöras en experimentplan, som skall innehålla bl.a. följande uppgifter:

1) experimentets syfte samt ett omnämnande av vederbörande stadganden eller av myndigheters med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller anvisningar, på vilka experimentet eventuellt grundar sig;

2) det antal djur som har beräknats bli använt vid experimentet, angivet enligt djurart;

3) de experimentåtgärder som vidtas, en bedömning av intensiteten och varaktigheten av den smärta eller plåga som försöksdjuret åsamkas till följd av åtgärderna samt vilka smärtstillande eller smärtlindrande metoder som kommer att användas;

4) om experimentet utförs på djur, som på grund av experimentets natur inte kan bringas i sådant tillstånd att det inte känner smärta, de särskilda skälen härtill; samt

5) beräknad begynnelse- och avslutningstidpunkt för experimentet.

11 §

Den som bedriver försöksdjursverksamhet skall vid försöksdjursanstalten på egen bekostnad tillsätta en försöksdjurskommission för behandling av experimentplanerna och underrätta länsstyrelsen om namnen på kommissionens ordförande och övriga medlemmar samt om deras yrken och utbildning. På motsvarande sätt skall länsstyrelsen underrättas om utbyten av medlemmar i kommissionen. Kommissionen kan vara gemensam för flera försöksdjursanstalter.

Till kommissionen skall höra en person, som leder och övervakar utförandet av försöksdjursanstaltens djurexperiment och som är ordförande för kommissionen, samt en person, som ansvarar för skötseln av anstaltens försöksdjur, samt minst två andra medlemmar, vilka skall vara förtrogna med försöksdjursverksamhet. För ordföranden och annan medlem skall utses en personlig suppleant.

Kommission har till uppgift att:

1) avge utlåtande till länsstyrelsen om experimentplan, som gäller utförandet av ovan i 9 § 2 mom. avsedda experiment av första klass;

2) godkänna de i 9 § 3 mom. avsedda experiment av andra klass som skall utföras vid vederbörande försöksdjursanstalt;

3) vid behov behandla även andra ärenden, som ansluter sig till utförandet av djurexperiment;

4) vid behov upprätta en arbetsordning för sin verksamhet.

12 §

Vetenskapligt djurexperiment, som hör till den i 9 § 2 mom. avsedda första klassen, får utföras, om länsstyrelsen, sedan den har erhållit vederbörande försöksdjurskommissions utlåtande, ger tillstånd därtill.

Vetenskapligt djurexperiment, som hör till den i 9 § 3 mom. avsedda andra klassen, får utföras, om den försöksdjurskommission som har tillsatts vid försöksdjursanstalten godkänner att experimentet utförs.

Då försöksdjurskommission inte är enig om klassificeringen av djurexperimentet, skall saken hänskjutas till länsstyrelsen för avgörande.

Då länsstyrelsen anser utförandet av ett vetenskapligt djurförsök vara omtvistligt, kan den hänskjuta saken till vederbörande ministerium för avgörande. (7.6.1996/395)

13 §

Vid försöksdjursanstalt skall föras förteckning över de utförda vetenskapliga djurexperimenten och, djurartsvis, över de försöksdjur som har använts vid dessa. Förteckningen skall kalenderårsvis före utgången av mars månad följande år sändas till länsstyrelsen, denna till kännedom.

4 kap.

Anskaffning och hållande av försöksdjur

14 §

Då djur anskaffas för att användas vid vetenskapliga djurexperiment skall detta användningssyfte uppges för den som överlåter djur.

Hundar och kattor, som används vid försöksdjursverksamhet, skall vara uppfödda för sådan verksamhet.

Vid försöksdjursanstalt skall föras förteckning över de försöksdjur som har anskaffats till anstalten och de försöksdjur som har överlåtits från den.

Vid uppfödning, skötsel och förvaring av försöksdjur skall iakttas vad som är stadgat eller bestämt i djurskyddslagen eller med stöd av den.

15 §

Den som sköter försöksdjur skall vara förtrogen med skötseln av djur och med försöksdjursverksamhet.

Den som bedriver försöksdjursverksamhet skall se till att försöksdjurens skötare får tillräcklig orientering i och utbildning för sin uppgift innan han börjar sitt arbete som skötare av djur.

5 kap.

Tillsyn och inspektioner

16 § (7.6.1996/395)

Om det finns skäl att misstänka att vid försöksdjursverksamhet djurskyddslagen eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, eller tillståndsvillkor som har ställts för verksamheten, eller den försöksplan som har godkänts för ett vetenskapligt djurförsök inte har iakttagits, skall länsstyrelsen förrätta inspektion i försöksdjursanstalten.

Länsstyrelsen och en av vederbörande ministerium förordnad veterinär har rätt att på eget initiativ närvara då djurförsök utförs, samt att verkställa besiktning av försöksdjur, deras förvaring och skötsel ävensom att granska de handlingar som gäller djurförsöken och företa behövliga undersökningar samt att vara närvarande vid försöksdjurskommissionens sammanträde.

17 § (7.6.1996/395)

Om det vid inspektion, besiktning eller granskning observeras ett i 16 § 1 mom. avsett förfarande som strider mot stadganden eller bestämmelser, skall länsstyrelsen förbjuda försöksdjursanstaltens innehavare eller företrädaren för denne att fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot stadganden och bestämmelser eller förordna att försöksdjursanstaltens innehavare eller företrädaren för denne inom en bestämd tid uppfyller sin plikt. Om dock avvikelsen från stadganden eller bestämmelser är väsentlig och om försöksdjursanstalten inte uppfyller villkoren för bedrivande av försöksdjursverksamhet eller om förbud eller förordnande som utfärdats vid inspektion, besiktning eller granskning inte har iakttagits, kan länsstyrelsen förordna att djurförsöket skall arbrytas omedelbart eller tillåta att försöket fortsätts endast på de villkor som den har ställt.

6 kap.

Särskilda stadganden

18 § (7.6.1996/395)

Ändring i länsstyrelsens beslut som har meddelats med stöd av denna förordning, söks hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär.

I beslut som fattas med stöd av denna förordning kan det bestämmas att beslutet oberoende av ändringssökande skall iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

I övrigt iakttas vid ändringssökande vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

19 §

Den som bryter mot denna förordning eller mot bestämmelser, som har utfärdats med stöd av den, skall dömas till straff på det sätt som är stadgat i djurskyddslagen.

20 § (7.6.1996/395)

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium, som även i enskilda fall av särskilda skäl kan medge undantag från stadgandena i denna förordning.

7 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

21 §

Denna förordning träder i kraft den i januari 1986.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 april 1971 om användning av djur vid vetenskapliga experiment (334/71).

Åtgärder, som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

22 §

Kurs som avses i 7 § 1 mom. krävs inte av legitimerad läkare eller veterinär och ej heller av den som vid denna förordnings ikraftträdande har sådant tillstånd att utföra djurexperiment som avses i 5 § förordningen om användning av djur vid vetenskapliga experiment, om denne vid denna förordnings ikraftträdande utför vetenskapliga djurexperiment i tjänst hos eller i egenskap av sådan bedrivare av försöksdjursverksamhet som är skyldig att ansöka om i 9 § 1 mom. djurskyddslagen avsett tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet.

Vederbörande ministerium kan på ansökan befria en sådan legitimerad läkare eller veterinär eller annan person med högskoleexamen som har tillräcklig erfarenhet av vetenskapliga djurförsök från att genomgå en kurs som avses i 7 § 1 mom. (7.6.1996/395)

23 §

Den som vid denna förordnings ikraftträdande bedriver försöksdjursverksamhet genom att utföra sådana vetenskapliga djurexperiment, för vilka enligt 12 § i denna förordning skall erhållas godkännande av den försöksdjurskommission, som har tillsatts vid försöksdjursanstalten, eller tillstånd av länsstyrelsen eller av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning, skall inom ett år efter det förordningen har trätt i kraft tillsätta en sådan försöksdjurskommission som avses i 11 § samt hänskjuta de experimentplaner som avses i 10 § till försöksdjurskommissionen eller länsstyrelsen för behandling.

Stadgandet i 14 § 2 mom. i denna förordning om uppfödning av hundar och kattor för försöksdjursändamål skall äga tillämpning från den 1 januari 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

7.6.1996/395:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet och tillstånd att utföra djurförsök vilka beviljats innan denna förordning träder i kraft är alltjämt i kraft under den tid som bestäms i beslutet. Handlingar som gäller försöksdjurstillstånd som är i kraft och beviljats av jord- och skogsbruksministeriet överförs till länsstyrelsen när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.