Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

9.8.1985/694

Namnlag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.12.2017/946, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (8.2.1991/253)
Namnplikt

Var och en skall ha ett släktnamn och ett förnamn.

Den som saknar släktnamn är skyldig att anta ett sådant. Om antagande av släktnamn gäller i tillämpliga delar vad 4 kap. stadgar om ändring av släktnamn till nytt släktnamn.

Den som saknar förnamn är skyldig att anta ett sådant enligt 6 a kap.

2 kap

Barns släktnamn

2 §
Barns förvärv av släktnamn genom födsel

Ett barn får vid födelsen det släktnamn som föräldrarna har när barnet föds, om. föräldrarna har gemensamt släktnamn.

Har föräldrarna inte gemensamt släktnamn, får barnet det släktnamn som föräldrarna anmäler såsom barnets släktnamn och som någondera av föräldrarna har när anmälan görs. Har föräldrarna gemensamt vårdnaden om ett gemensamt minderårigt barn, får barnet dock vid födelsen det släktnamn som dess syskon har.

Barns släktnamn skall anmälas till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födsel. Är föräldrarna inte gemensamt vårdnadshavare för barnet, har de eller den som har vårdnaden om barnet rätt att besluta vilkendera förälderns namn barnet skall få. (21.8.1998/617)

Barns släktnamn anmäls till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. Anmälan kan också göras till den församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i ortodoxa kyrkosamfundet där barnet är medlem. Församlingen skall utreda att namnet är lagenligt och utan dröjsmål tillställa befolkningsdatasystemet uppgiften om namnet för registrering. (21.8.1998/617)

Har ett barns släktnamn inte anmälts till befolkningsdatasystemet så som det bestäms i 2 och 3 mom., får barnet det släktnamn som modern har när barnets uppgifter anmäls till befolkningsdatasystemet. (21.8.1998/617)

3 §
Adoption och släktnamn

När domstol fastställer adoption av minderårigt barn, får barnet sin adoptivförälders släktnamn eller adoptivföräldrarnas gemensamma släktnamn. Har adoptivföräldrarna inte gemensamt släktnamn, får barnet det av adoptivföräldrarnas släktnamn som de anmäler till domstolen som barnets släktnamn. Har adoptivföräldrarna gemensamt vårdnaden om ett gemensamt minderårigt barn, får adoptivbarnet dock det släktnamn som detta barn har.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan domstolen dock besluta att barnet skall behålla sitt eget släktnamn, om detta på grund av barnets ålder, adoptivföräldrarnas önskemål eller andra omständigheter bör anses överensstämma med barnets bästa. Släktnamn som barnet behållit övergår inte till barnets syskon med stöd av 1 mom. eller 2 § 2 mom.

Har vid adoption som skett i en främmande stat för ett minderårigt barn i nämnda stat fastställts eller antecknats ett annat släktnamn än barnet skulle ha fått enligt 1 mom., kan adoptivföräldrarna komma överens om en ändring av barnets släktnamn så att barnet får adoptivföräldrarnas gemensamma släktnamn eller, om adoptivföräldrarna inte har ett gemensamt släktnamn, så att barnet får någondera adoptivförälderns släktnamn. Om adoptivföräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett minderårigt barn, kan adoptivbarnet dock få endast det släktnamn som detta barn har. Adoptivbarnets släktnamn kan ändras endast en gång med stöd av detta moment. (11.6.1993/485)

4 §
Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn

Föräldrarna kan komma överens om en sådan ändring av ett minderårigt barns släktnamn att barnet får sin fars släktnamn, om föräldrarna vid barnets födelse inte hade gemensamt släktnamn och faderskapet inte hade blivit fastställt och antecknat i befolkningsdatasystemet, när barnets släktnamn anmäldes till befolkningsdatasystemet. (21.8.1998/617)

Barnets släktnamn kan dock på grund av fastställt faderskap endast en gång ändras till faderns släktnamn.

Är föräldrarna inte gemensamt vårdnadshavare för barnet, har de eller den som har vårdnaden om barnet rätt att besluta om ändring av barnets släktnamn till faderns släktnamn.

Barnets släktnamn kan ändras till faderns släktnamn efter barnets död, om faderskapet har fastställts på grundval av erkännande först efter det att barnet avlidit. (13.1.2015/13)

4 a § (8.2.1991/253)
Ändring av barns släktnamn till föräldrarnas gemensamma släktnamn

Ingår ett minderårigt barns föräldrar äktenskap med varandra och antar de gemensamt släktnamn, kan föräldrarna, om de tillsammans är vårdnadshavare för barnet, komma överens om en sådan ändring av barnets släktnamn att barnet får deras gemensamma släktnamn.

5 §
Gemensamt släktnamn för barn till den ena maken

Ingår ett minderårigt barns förälder äktenskap med någon annan än barnets andra förälder och antar de gemensamt släktnamn, kan makarna under äktenskapet komma överens om att barnets namn skall ändras så att barnet får makarnas släktnamn, om föräldern ensam eller tillsammans med sin make är vårdnadshavare för barnet. Om barnets båda föräldrar tillsammans är vårdnadshavare för barnet, förutsätter ändring av barnets släktnamn på det sätt som avses ovan att föräldrarna är överens om detta. (8.2.1991/253)

Barnets släktnamn kan dock på grund av samma äktenskap endast en gång ändras till det gemensamma släktnamn som makarna har antagit.

6 § (21.8.1998/617)
Anmälan om ändring av barns släktnamn

Anmälan om ändring av ett barns släktnamn med stöd av 3 § 3 mom., 4, 4 a och 5 § skall göras skriftligen hos den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

3 kap

Makes släktnamn

7 §
Makars gemensamma släktnamn

De som ämnar ingå äktenskap kan gemensamt besluta att de skall anta ett gemensamt släktnamn. Som gemensamt släktnamn kan antas det släktnamn som någondera av dem senast hade som ogift. Gemensamt släktnamn skall före vigseln anmälas till vigselförrättaren.

Före vigseln skall vigselförrättaren av dem som ämnar ingå äktenskap fråga om de beslutat anta gemensamt släktnamn.

Den som ämnar ingå äktenskap och vars släktnamn kommer att ändras till följd av att makarna antar gemensamt släktnamn, kan före vigseln anmäla till vigselförrättaren att han framför det gemensamma släktnamnet personligen kommer att använda det släktnamn som han senast hade som ogift eller det släktnamn som han har vid äktenskapets ingående.

8 §
Bevarande av släktnamn vid ingående av äktenskap

Har makarna inte vid äktenskapets ingående antagit gemensamt släktnamn, behåller vardera maken det släktnamn som han hade när äktenskapet ingicks.

8 a § (21.8.1998/617)
Anmälan under äktenskapet om personlig användning av tidigare släktnamn

Om en make, vars släktnamn har ändrats av den anledning att makarna när de ingick äktenskap antog gemensamt släktnamn, inte före vigseln till vigselförrättaren har anmält att han personligen kommer att använda ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom. framför det gemensamma släktnamnet, kan han under äktenskapet göra en anmälan om detta till den magistrat inom vars verksamhetsområde han har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

En make, som när äktenskapet ingicks har anmält till vigselförrättaren att han personligen framför det gemensamma släktnamnet kommer att använda ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom., kan under äktenskapet avstå från det namn han personligen använder genom att anmäla detta till den magistrat som avses i 1 mom.

Maken kan dock endast en gång under samma äktenskap göra antingen en i 1 eller 2 mom. nämnd anmälan. Anmälan skall göras skriftligen till den magistrat som avses i 1 mom.

9 §
Ändring av släktnamn efter upplösning av äktenskap

Make kan efter äktenskapets upplösning ändra det släktnamn han genom äktenskapet fått av den andra maken genom att anta det släktnamn han senast hade såsom ogift.

Har en make enligt 7 § 3 mom. eller 8 a § 1 mom. anmält att han framför det gemensamma släktnamnet kommer att använda det släktnamn som han hade när äktenskapet ingicks, kan han efter äktenskapets upplösning också anta detta namn som sitt släktnamn. (8.2.1991/253)

Anmälan om ändring av makes släktnamn skall göras skriftligen till den magistrat inom vars verksamhetsområde han har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. (21.8.1998/617)

4 kap

Ändring av släktnamn till nytt släktnamn

10 §
Förutsättningar för ändring av släktnamn

Släktnamn kan ändras till nytt släktnamn, om sökanden utreder att

1) användningen av hans nuvarande släktnamn medför olägenhet på grund av namnets främmande ursprung, dess betydelse i allmänt språkbruk eller namnets allmänna förekomst eller av annan orsak;

2) det föreslagna nya släktnamnet tidigare har burits av honom eller hävdvunnet har burits av hans förfäder och att ändringen av släktnamnet bör anses vara ändamålsenlig; eller att

3) antagande av nytt släktnamn bör anses vara motiverat på grund av förändrade förhållanden eller av andra synnerliga skäl.

11 §
Allmänna hinder för godkännande av nytt släktnamn

Såsom nytt släktnamn kan inte godkännas namn som är olämpligt eller vars användning annars kan medföra uppenbar olägenhet.

Såsom nytt släktnamn kan inte utan synnerliga skäl godkännas namn som

1) i fråga om form eller skrivsätt står i strid med namnskicket här i landet,

2) allmänt används såsom förnamn, eller som

3) har bildats genom att förena två släktnamn.

(8.2.1991/253)
12 §
Skyddade namn och kännetecken

Såsom nytt släktnamn kan inte godkännas släktnamn som i Finland finns antecknade i befolkningsdatasystemet, och inte heller namn som enligt vad som är allmänt känt är vedertagna i en viss inhemsk eller utländsk släkt, om det inte finns synnerliga skäl till godkännande. (21.8.1998/617)

Utan synnerliga skäl kan såsom nytt släktnamn inte godkännas namn som kan identifieras med

1) stiftelses, förenings eller annat samfunds namn;

2) registrerad firma eller registrerat varumärke eller annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken; eller

3) konstnärsnamn och signatur som är allmänt kända.

13 §
Synnerliga skäl för godkännande av nytt släktnamn

Nytt släktnamn som inte uppfyller kraven i 11 § 2 mom. 1 punkten kan godkännas, om sökanden har ett släktnamn av främmande ursprung och ibruktagande av det nya namnet bör anses ändamålsenligt med beaktande av den utredning som företetts i saken.

Nytt släktnamn som inte motsvarar kraven i 11 § 2 mom. eller 12 § kan godkännas, om

1) sökanden visar att han eller hans förfäder tidigare lagligen har använt det av sökanden föreslagna nya släktnamnet;

2) antagande av det nya släktnamn som sökanden föreslår bör anses motiverat på grund av förändringar i familjeförhållandena eller därmed jämförbara omständigheter; eller om

3) sökanden på grund av sitt medborgarskap eller äktenskap eller av något annat synnerligt skäl har anknytning till främmande stat och det nya släktnamn som sökanden föreslår motsvarar namnskicket i nämnda stat.

14 §
Släktnamnsmyndigheter

Ärenden som gäller ändring av släktnamn behandlas av magistraten. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är nödvändigt att behandlingen av ärenden som gäller ändring av släktnamn koncentreras till en eller flera magistrater, kan genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om vilka magistrater som är behöriga att meddela beslut i ärenden som gäller ändring av släktnamn, samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan dessa. (9.11.2007/1010)

Nämnden för namnärenden utgör särskild sakkunnigmyndighet i frågor som gäller lagens tillämpning. Om nämndens sammansättning, tillsättande och uppgifter stadgas närmare genom förordning.

15 §
Ansökan om ändring av släktnamn

Ansökan om ändring av släktnamn kan lämnas in till vilken magistrat som helst. Om ansökan tagits emot av en annan magistrat än den som är behörig enligt 14 § 1 mom., skall ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga magistraten. Sökanden skall underrättas om överföringen. (10.11.2006/958)

Ansökan skall göras skriftligen. I ansökan skall nämnas de omständigheter som ligger till grund för att ändring av släktnamn söks samt det av sökanden föreslagna nya släktnamnet.

16 §
Komplettering av ansökan

Är ansökan om ändring av släktnamn bristfällig, skall sökanden beredas tillfälle att inom skälig tid komplettera den.

16 a § (13.4.2007/421)
Ändring av ett omhändertaget barns släktnamn

Om ansökan om ändring av släktnamn gäller ett barn som har omhändertagits med stöd av 40 § i barnskyddslagen, skall ett yttrande om förutsättningarna för ändringen av släktnamnet begäras från det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där barnet omhändertagits.

17 § (22.1.1999/69)
Utlåtande av nämnden för namnärenden och hörande av sökanden

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall magistraten begära utlåtande av nämnden för namnärenden om ändringen av släktnamnet och om det nya släktnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock föreskrivas att utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras om ansökningar som nämns i förordningen.

Har nämnden för namnärenden funnit att ändringen av släktnamnet inte enligt 10 § kan anses vara motiverad eller att det av sökanden föreslagna nya släktnamnet inte enligt 11–13 § kan godkännas, skall magistraten bereda sökanden tillfälle att inom skälig tid bemöta utlåtandet skriftligen.

18 §
Kungörande av ansökan

Finner magistraten, sedan nämnden för namnärenden avgivit utlåtande i saken, att det inte med beaktande av 10–13 § finns hinder för ändring av släktnamn, skall magistraten på sökandens bekostnad kungöra ansökan i den officiella tidningen. (22.1.1999/69)

Ansökan kungörs dock inte i den officiella tidningen, om det genom förordning stadgas att utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras om ansökan. (8.2.1991/253)

19 §
Framställande av anmärkning

Den som anser att sökandens nya släktnamn skulle stå i strid med stadgandena i 12 § och att ett godkännande av ansökan skulle kränka hans rätt, får framställa anmärkning mot ansökan.

Anmärkning skall framställas skriftligen till magistraten inom 30 dagar räknat från den dag då ansökan kungjordes genom publicering i den officiella tidningen. Anmärkning som framställs efter utgången av nämnda tid kan dock beaktas, om ärendet ännu inte är avgjort. (22.1.1999/69)

20 §
Beslut på ansökan och motivering av beslut

Ärende som gäller ansökan om ändring av släktnamn skäll efter utgången av den i 19 § 2 mom. stadgade tiden utan dröjsmål upptas till avgörande.

Avslås ansökan, skall i beslutet nämnas grunderna för att ändring av släktnamnet eller det av sökanden föreslagna nya släktnamnet inte har kunnat godkännas.

21 § (22.1.1999/69)
Delgivning av beslut

Magistratens beslut i ett ärende som gäller ändring av släktnamn skall delges sökanden samt den som med anledning av ansökan har framställt anmärkning enligt 19 §.

22 § (7.8.2015/911)
Ändringssökande

Sökanden och den som har framställt anmärkning enligt 19 § får överklaga magistratens beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

5 kap

Förlust av släktnamn

23 §
Inverkan av upphävande av faderskap på barns släktnamn

Har faderskap upphävts, kan domstolen på yrkande av mannen besluta att barnet skall vara skyldigt att anta det släktnamn som dess mor hade när barnet föddes, såvida det inte med tanke på barnets bästa bör anses viktigt att barnet behåller sitt släktnamn. Talan om ändring av barns släktnamn skall väckas inom ett år från det att faderskapet har upphävts.

24 §
Förverkande av släktnamn

Om någon på ansökan har fått ett nytt släktnamn och användningen av namnet i väsentlig mån kränker en sådan rätt till skyddat namn eller kännetecken som avses i 12 §, kan innehavaren av namnet eller kännetecknet i tingsrätten föra talan om att släktnamnet ska förklaras förverkat. (13.3.2009/153)

Talan om förverkande av släktnamn skall väckas inom fem år från den dag då det nya släktnamnet blev infört i befolkningsdatasystemet. Den som med stöd av 1 mom. har förklarats ha förverkat sin rätt till släktnamn är skyldig att återta sitt tidigare släktnamn. (21.8.1998/617)

6 kap

Internationellt privaträttsliga stadganden

25 §
Förvärv av släktnamn

Med förvärv av släktnamn avses i detta kapitel erhållande av släktnamn eller ändring av släktnamn genom födsel, ingående eller upplösning av äktenskap eller fastställande eller upphävande av faderskap eller adoption eller annars på grundval av familjeförhållanden, då erhållandet eller ändringen direkt grundar sig på stadgande i lag eller på anmälan till behörig myndighet.

26 §
Tillämplig lag vid förvärv av släktnamn

Har den som skall förvärva släktnamn hemvist i Finland när grunden för förvärvet av släktnamn uppkommer eller när anmälan om släktnamn görs, skall finsk lag tillämpas på förvärvet av släktnamn. En isländsk medborgare som har hemvist i Finland har dock rätt att kräva att hans namn bestäms enligt namnsystemet på Island på det sätt som isländsk lag stadgar. (8.2.1991/253)

Har den som skall förvärva släktnamn inte hemvist i Finland vid den tidpunkt som avses i 1 mom., förvärvas släktnamn enligt den lag angående släktnamn som skall tillämpas av behörig myndighet i den stat där den som saken gäller vid nämnda tidpunkt har hemvist.

Finsk medborgare som har hemvist i annan stat än Finland, Danmark, Norge eller Sverige har utan hinder av 2 mom. rätt att yrka att finsk lag skall tillämpas på förvärvet av släktnamn. Genom förordning stadgas närmare om begagnande av denna rätt.

Då finsk domstol fastställer adoption, förvärvar minderårigt barn släktnamn enligt finsk lag.

27 §
Finsk myndighets behörighet i ärende som gäller släktnamn

Ett släktnamn kan i Finland på ansökan ändras till ett nytt släktnamn genom beslut av magistraten, om sökanden har hemvist i Finland. (22.1.1999/69)

Har en finsk medborgare hemvist i någon annan stat än Finland, Danmark, Norge eller Sverige, kan ansökan om ändring av släktnamn prövas i Finland, om ett i Finland givet beslut erkänns som giltigt i den stat där sökanden har hemvist. (10.11.2006/958)

Talan om förverkande av släktnamn kan prövas av finsk domstol, om svaranden har hemvist här.

Då finsk domstol fastställer adoption, kan domstolen fatta beslut om minderårigt barns släktnamn.

28 §
Tillämplig lag i ärende som gäller släktnamn

I ärende, som gäller ändring av släktnamn till nytt släktnamn eller förverkande av släktnamn eller släktnamn vid adoption som fastställs i Finland, skall tillämpas finsk lag.

29 §
Giltigheten i Finland av att nytt släktnamn tagits i bruk

Har ett nytt släktnamn tagits i bruk i främmande stat utan beslut av myndighet, kan ibruktagandet erkännas som giltigt i Finland, om det var tillåtet i den stat där den som saken gäller hade hemvist vid den tidpunkt då namnet togs i bruk.

30 §
Erkännande av släktnamnsbeslut som givits i främmande stat

I främmande stat givet laga kraft vunnet beslut, genom vilket släktnamn har ändrats till nytt släktnamn eller förklarats förverkat, erkänns utan särskilt fastställande som giltigt i Finland, om beslutet har fattats av myndighet i den stat där den som saken gäller vid tidpunkten för beslutet hade hemvist, eller om beslutet erkänns som giltigt i denna stat.

Beslut erkänns också som giltigt i Finland då det har givits av myndighet i den stat vars medborgare den som saken gäller var vid tidpunkten för beslutet.

31 §
Vägran att erkänna beslut som givits i främmande stat

Ett beslut rörande släktnamn som givits i främmande stat erkänns inte som giltigt i Finland,

1) om handläggning av samma ärende med samma parter är anhängig i Finland och ärendet har anhängiggjorts här innan beslutet gavs i den främmande staten;

2) om beslutet strider mot ett i Finland givet beslut av domstol eller annan myndighet och ärendet i Finland hade anhängiggjorts innan beslutet gavs i den främmande staten;

3) om avgörandet strider mot ett i annan stat givet beslut i samma ärende med samma parter, såvida beslutet har givits i förfarande som anhängiggjorts tidigare och erkänns som giltigt i Finland; eller

4) om beslutet har givits i ett förfarande som strider mot grunderna för Finlands rättsordning eller om erkännande av beslutet skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för Finlands rättsordning.

32 §
Vägran att tillämpa lagen i främmande stat

Främmande stats lag som rör förvärv av släktnamn utan att myndighet fattar beslut därom tillämpas inte, om tillämpningen av lagen skulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för Finlands rättsordning.

6 a kap (8.2.1991/253)

Förnamn

32 a § (21.8.1998/617)
Anmälan och antagande av förnamn

Varje barn skall efter födseln ges ett förnamn. Högst tre förnamn får ges. De givna förnamnen skall anmälas till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födsel. Barnets förnamn anmäls till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. Anmälan kan också göras till den församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i ortodoxa kyrkosamfundet där barnet är medlem. Församlingen skall utreda att namnet är lagenligt och utan dröjsmål tillställa befolkningsdatasystemet uppgiften om namnet för registrering.

Om någon vars födelse inte är antecknad i befolkningsdatasystemet inte har ett förnamn när han i Finland antecknas i befolkningsdatasystemet, skall han anmäla till den magistrat inom vars verksamhetsområde han har sin hemkommun eller folkbokföringskommun vilket förnamn han antar. Högst tre förnamn får antas.

Ett förnamn som har antecknats i befolkningsdatasystemet får ändras endast så som anges nedan.

32 b § (8.2.1991/253)
Allmänna hinder för godkännande av förnamn

Såsom förnamn kan inte godkännas namn som är olämpliga eller vilkas användning annars kan medföra uppenbar olägenhet.

Såsom förnamn kan inte utan skäl som nämns i 3 mom. godkännas

1) namn som i fråga om form eller skrivsätt står i strid med namskicket här i landet,

2) kvinnonamn för pojkar eller mansnamn för flickor,

3) släktnamn, om det inte är fråga om ett namn som har härletts från faderns eller moderns förnamn och som slutar med ordet son eller dotter och används efter ett annat förnamn, eller

4) namn som förut bärs av ett syskon eller halvsyskon, utom vid sidan av ett annat förnamn.

Ett förnamn som inte uppfyller kraven i 2 mom. kan dock godkännas

1) på grund av religiös sed,

2) om personen i fråga på grund av sin nationalitet, sina familjeförhållanden eller någon annan särskild omständighet har anknytning till en främmande stat och det föreslagna förnamnet motsvarar det namnskick som iakttas i denna stat, eller

3) om något annat giltigt skäl prövas föreligga.

32 c § (11.6.1993/485)
Anmälan om ändring av förnamn

Förnamn kan ändras genom en skriftlig anmälan till den magistrat inom vars verksamhetsområde den som ändrar sitt förnamn har sin hemkommun eller folkbokföringskommun, om förnamnet inte tidigare har ändrats. En ändring med stöd av denna paragraf får göras endast en gång. (21.8.1998/617)

Vid ändring av förnamn gäller vad som i 32 a och 32 b §§ stadgas om antalet förnamn och deras lämplighet.

32 d § (8.2.1991/253)
Ansökan om ändring av förnamn

Ett förnamn kan ändras till ett nytt förnamn, om namnet står i strid med 32 b § eller om sökanden anför något annat giltigt skäl för att ändra namnet och det inte finns något hinder för att godkänna det nya förnamn som sökanden föreslår.

I fråga om ansökan om ändring av förnamn gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i 14–16, 16 a och 20–22 §. (13.4.2007/421)

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall magistraten begära utlåtande av nämnden för namnärenden om det nya förnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock föreskrivas om de fall då utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras. Om nämnden för namnärenden har ansett att det föreslagna förnamnet inte kan godkännas, skall magistraten ge sökanden tillfälle att skriftligen bemöta utlåtandet. (22.1.1999/69)

32 e § (11.6.1993/485)
Tillämplig lag och finska myndigheters behörighet i ärenden som gäller förnamn

Har den vars förnamn det är fråga om hemvist i Finland eller är han finsk medborgare, skall 25-28 §§ på motsvarande sätt tillämpas på anmälan, tagande och ändring av förnamn.

32 f § (8.2.1991/253)
Giltigheten i Finland av förvärv av förnamn och erkännande av sådana beslut om ändring av förnamn som meddelats i en främmande stat

Har ett nytt förnamn tagits i bruk eller ett förnamn ändrats i en främmande stat utan beslut av en myndighet eller har ett förnamn ändrats genom en myndighets beslut, skall 29-31 §§ på motsvarande sätt tillämpas på förnamnet.

7 kap

Särskilda stadganden

33 §
Minderårigas rätt att besluta om sina namn. Omyndigas talerätt (8.2.1991/253)

Ett minderårigt barns släktnamn eller förnamn kan inte utan barnets samtycke ändras enligt 2, 4 eller 6 a kap., om barnet har fyllt 12 år. Samtycke krävs dock inte, om barnet till följd av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja. Släktnamnet eller förnamn för barn som är yngre än 12 år kan inte heller mot barnets vilja ändras enligt 4 eller 6 a kap., om barnet är så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja. (8.2.1991/253)

Minderårig som ämnar ingå äktenskap har rätt att själv besluta om sitt släktnamn vid äktenskapets ingående.

I fråga om förande av den omyndiges talan i ärenden som avses i 4 och 6 a kap. gäller i övrigt 12 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ rättegångsbalken. (8.2.1991/253)

33 a § (22.12.2009/1396)
Behörig myndighet i landskapet Åland

Vad som i denna lag bestäms om magistraten, gäller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland.

34 §
Bemyndigande att utfärda förordning och meddela föreskrifter (8.2.1991/253)

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur lagstiftningen och namnskicket i främmande stater skall beaktas vid tillämpningen av denna lag. (8.2.1991/253)

8 kap

Lagens ikraftträdande och övergångsstadganden

35 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1920 om släktnamn (328/20) jämte senare ändringar, 32 och 84 §§ äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sistnämnda paragraf sådan den lyder i lag av den 23 september 1948 (681/48), samt 3 § 2 mom. lagen den 5 september 1975 angående införande av lagen om faderskap (701/75).

36 §
Bevarande av tidigare släktnamn

Stadgandena i denna lag föranleder inte ändring av släktnamn som har införts i befolkningsregistret före lagens ikraftträdande.

Har släktnamn inte innan denna lag trätt i kraft blivit infört i befolkningsregistret och har nedan nämnt laga kraft vunnet utslag givits före lagens ikraftträdande, skall tidigare lag tillämpas,

1) då nytt släktnamn godkänts med stöd av lagen om släktnamn,

2) då domstol med stöd av 84 § äktenskapslagen förordnat att hustru inte har rätt att bära mannens släktnamn, eller

3) då domstol med stöd av lagen om adoptivbarn (208/25) givit sitt samtycke till antagande av adoptivbarn eller hävt adoptivförhållande eller med stöd av lagen om adoption (32/79) eller adoptionslagen (153/85) fastställt adoption.

ÄktenskapsL 234/1929 84 § har upphävts genom L 411/1987. L om adoptivbarn har upphävts genom L 32/1979. AdoptionsL 32/1979 har upphävts genom L 153/1985. AdoptionsL 153/1985 har upphävts genom AdoptionsL 22/2012.

37 §
Ändring av tidigare släktnamn

Vid ändring av släktnamn skall stadgandena i 2, 3, 4 och 5 kap. tillämpas även när släktnamnet har införts i befolkningsregistret innan denna lag trätt i kraft samt då släktnamn som avses i 36 § 2 mom. blivit infört i befolkningsregistret efter denna lags ikraftträdande.

38 § (21.8.1998/617)
Hustrus rätt att återta sitt släktnamn

Har makar vigts till äktenskap före denna lags ikraftträdande, har hustrun rätt att under äktenskapet anta det släktnamn hon hade såsom ogift genom att göra skriftlig anmälan därom till den magistrat inom vars verksamhetsområde hon har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

39 §
Övergångsstadganden i fråga om 6 kap.

Stadgandena i 6 kap. om förvärv av släktnamn och erkännande av ett i främmande stat givet beslut skall tillämpas också då grunden för bestämmande av släktnamn har uppkommit, anmälan har gjorts eller beslut givits innan denna lag trätt i kraft och den som saken gäller inte vid den tidpunkt då grunden uppkom eller beslutet gavs och ej heller därefter före denna lags ikraftträdande har haft hemvist i Finland.

Stadgandena i 6 kap. om domstols och länsstyrelses behörighet skall också tillämpas i ärende som har anhängiggjorts innan denna lag trätt i kraft och i vilket beslut inte har givits vid lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 236/84, Lagutsk. bet. 3/85, Stora utsk. bet. 49/85

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.1991/253:

1. Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 november 1991.

2. Stadganden som upphävs. Genom denna lag upphävs lagen den 20 december 1945 om förnamn (1265/45).

3. Tillämpning av lagen om förnamn. Om ett förnamn inte har antecknats i befolkningsregistret innan denna lag träder i kraft och ett lagakraftvunnet beslut, genom vilket ett nytt förnamn har godkänts med stöd av lagen om förnamn, har meddelats före ikraftträdandet, skall lagen om förnamn tillämpas.

4. Ändring av tidigare erhållna förnamn. Vid ändring av förnamn skall 6 a kap. i denna lag också tillämpas när förnamnet har antecknats i befolkningsregistret innan lagen träder i kraft samt när ett förnamn som avses ovan i 3 mom. har antecknats i befolkningsregistret efter att lagen har trätt i kraft.

5. Övergångsstadganden för 6 a kap. Vad 32 e § stadgar om finska myndigheters behörighet skall också tillämpas i ärenden som har gjorts anhängiga innan lagen träder i kraft, om beslut i saken inte har meddelats före ikraftträdandet. Beträffande tillämpning av stadgandena i 32 f § på förnamn som har tagits i bruk i en främmande stat och på erkännande av beslut om ändring av förnamn gäller i tillämpliga delar 39 § 1 mom.

Regeringens proposition 140/90, Lagutsk. bet. 13/90, Stora utsk. bet. 226/90

11.6.1993/485:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1993.

Vad som stadgas i 3 § 3 mom. tillämpas också på adoption som skett innan denna lag träder i kraft, om barnets släktnamn inte tidigare har ändrats i Finland.

RP 21/93, LaUB 7/93

21.8.1998/617:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/1998, FvUB 4/1998, RSv 48/1998

22.1.1999/69:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Om ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn har gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 193/1998, FvUB 15/1998, RSv 211/1998

10.11.2006/958:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2005, FvUB 16/2006, RSv 118/2006

13.4.2007/421:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006, ShUB 59/2006, RSv 309/2006

9.11.2007/1010:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

13.3.2009/153:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

22.12.2009/1396:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.1.2015/13:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014, LaUB 16/2014, RSv 235/2014

7.8.2015/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.