Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.7.1985/662

Lag om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.5.2006/396, som gäller fr.o.m. den 1.1.2007. Om tillämpningen av lagen se närmare 396/2006.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (28.11.1997/1056)

Denna lag tillämpas på ett arbetsförhållande som avses fortgå en kortare tid än ett år och i vilket arbetstagaren är verksam

1) som musiker;

2) som skådespelare, dansör eller annan utövande konstnär eller som regissör, dramaturg, koreograf, dräktplanerare eller scenograf;

3) som redaktör eller redaktionell medarbetare vid tidning eller tidskrift eller som framställare av annat verk som tillkommit genom tryckningsförfarande;

4) som redaktör för radio- eller televisionsprogram eller som anmälare eller konstnärlig medhjälpare;

5) som översättare, tolk eller guide; eller

6) som fotograf, klippare eller konsnärlig medarbetare som deltar i framställningen av fotografi eller film.

En förutsättning för att lagen skall tillämpas är dessutom att det skapande konstnärliga arbetet eller framställningssättet är av avgörande betydelse.

Denna lag tillämpas också på andra arbetsförhållanden än sådana som avses i 1 mom., då de inte fortgår en månad. Lagen tillämpas också på arbetsförhållanden som fortgår minst en månad till den del av 1 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller av i 2 § i nämnda lag avsedda anmälan av arbetsgivaren följer att nämnda lag inte tillämpas på dem. (27.6.2003/636)

Oberoende av arbetsförhållandets längd tillämpas denna lag på sådana arbetsförhållanden där arbetsgivaren är en fysisk person eller ett dödsbo och i fråga om vilka arbetet inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som arbetsgivaren bedriver.

Denna lag gäller inte arbetsförhållanden före den kalendermånad som följer efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 18 år och inte efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år. Lagen gäller inte heller utövande av idrott. Paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas inte på ett arbetsförhållande på basis av vilket arbetstagaren har rätt till pension enligt en lag eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. 2–4, 7–9 eller 12 punkten lagen om pension för arbetstagare. (27.6.2003/636)

Uppstår det oklarhet om huruvida denna lag skall tillämpas på någon, avgörs frågan av pensionsskyddcentralen på ansökan av den som låtit utföra eller som utfört arbetet eller på ansökan av pensionsanstalten.

1 a § (27.6.2003/636)

1 a § har upphävts genom L 27.6.2003/636.

2 §

För arbetstagare som berörs av denna lag skall arbetsgivaren enligt den bekosta pensionsskydd för ålderdom, invaliditet och arbetslöshet samt för de anhöriga till en sådan arbetstagare familjepensionsskydd. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som stadgas i 7 a §. (28.6.1993/561)

Anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag handhas av pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare står under Försäkringsinspektionens tillsyn och dess reglemente utfärdas genom förordning. (12.11.1999/1044)

Bestämmelser om skötseln av pensionsskyddet enligt denna lag i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag finns i lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004). (20.1.2004/16)

2 a § (12.11.1999/1044)

Pensionskassans beslutanderätt utövas av en delegation och en styrelse, vilka består av en ordförande och en vice ordförande samt lika många representanter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Delegationen tillsätts av pensionsskyddscentralen, som även utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

För behandlingen av pensions- och placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner och anlita sakkunniga. Styrelsen har rätt att överföra pensions- och placeringsärendena eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman.

Delegationens ordförande eller vice ordförande skall vara förtrogen med arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkunskap om placeringsverksamhet. Vad som i denna lag eller i förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (762/1985) bestäms om styrelse- och delegationsmedlemmar tillämpas på motsvarande sätt på suppleanterna.

Styrelsen utser pensionskassans verkställande direktör. Verkställande direktören skall ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Om pensionskassan har en ställföreträdare för verkställande direktören, tillämpas på ställföreträdaren vad som i denna lag eller i det i 3 mom. avsedda reglementet för pensionskassan bestäms om verkställande direktören. Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall innan de utnämns ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Vad som i 12 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) bestäms om särskilda behörighetsvillkor för ledningen vid arbetspensionsförsäkringsbolag iakttas i tillämpliga delar med avseende på den pensionskassa som avses i denna lag.

2 b § (12.11.1999/1044)

Delegationen har till uppgift att besluta om de allmänna riktlinjerna för verksamheten vid pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, samt att övervaka styrelsens verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att sköta pensionskassans förvaltning och sörja för att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt se till att pensionskassan har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning. (14.6.2002/483)

Verkställande direktören skall sköta pensionskassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande delegationens, styrelsens, verkställande direktörens och de i 2 a § 2 mom. avsedda sektionernas uppgifter bestäms närmare i förordningen om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas. (14.6.2002/483)

3 § (27.6.2003/636)

Pensioner som beviljas enligt denna lag är ålderspension, invalidpension, som också kan vara rehabiliteringsstöd, samt arbetslöshetspension och familjepension. En arbetstagare har rätt att få rehabilitering och kan beviljas rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Förutsättningarna för dessa förmåner och deras storlek bestäms, om inte något annat följer av denna lag, enligt lagen om pension för arbetstagare.

En förutsättning för erhållande av pension är att arbetstagarens förvärvsinkomster för arbete som avses i denna lag uppgår till minst 723,60 euro per kalenderår. Förvärvsinkomsten anses hänföra sig till det kalenderår under vilket den utbetalats. Beloppet justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån, så som bestäms i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/889)

En arbetstagare har dock rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han fortsätter med arbete som avses i 1 §. Detta gäller även ålderspension som intjänats under tiden för invalidpension, när invalidpensionen ändras till ålderspension.

4 § (27.6.2003/636)

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 5, 5 a–5 c, 6, 6 a, 7, 7 a–7 i § och 8 § lagen om pension för arbetstagare.

Om arbetstagaren har rätt till pension enligt två eller flera sådana lagar eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare, beaktas de arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 6 a § i nämnda lag endast en gång. Den pensionsdel som intjänats på grundval av dem betalas av en pensionsanstalt som avses i 10 d § i nämnda lag. (1.10.2004/889)

5 § (18.12.1995/1484)

5 § har upphävts genom L 18.12.1995/1484.

6 § (27.6.2003/636)

6 § har upphävts genom L 27.6.2003/636.

7 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som räknas ut på basis av förvärvsinkomster som arbetsgivaren har betalt för arbete som omfattas av denna lag och enligt den försäkringspremieprocent som vederbörande ministerium årligen fastställer på framställning av pensionskassan. Den förvärvsinkomst för vilken försäkringspremie skall betalas bestäms enligt 7 § i lagen om pension för arbetstagare. (1.10.2004/889)

Premieprocenterna skall fastställas så, att de med beaktande av den sannolika räntefoten och andra försäkringstekniska omständigheter kan antas ge en avkastning, som förslår för täckande av de framtida utgifter som förorsakas av anordnandet av pensionsskyddet under kalenderåret i fråga. Den del av premieinkomsten som behövs för utgifter som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare kan dock indrivas först då dessa utgifter förfaller till betalning.

De medel som behövs för täckande av de framtida utgifter som anordnandet av det pensionsskydd som anges i 2 mom. medför, skall pensionskassan enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet bokföras som ansvarsskuld, vilken omfattar även de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda utgifterna i den mån de inkomster som pensionskassan har och som inte skall användas för andra ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter. (17.3.1995/392)

Det som i 12 §, 13 a § 2 och 3 mom. samt 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare bestäms om pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt den nämnda lagen skall på motsvarande sätt tillämpas på pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. (9.8.2002/648)

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet anges grunderna för kostnadsfördelningen enligt 4 mom. mellan pensionskassan och övriga pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt de pensionslagar som avses i lagrummet. (14.6.2002/483)

7 a § (28.6.1993/561)

Arbetstagarnas pensionsavgift utgör en andel av de i 7 § 1 mom. avsedda lönerna som är lika stor som den pensionsavgiftsprocent om vilken stadgas i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Arbetsgivaren innehåller i samband med lönebetalningen arbetstagarnas pensionsavgift på hos honom anställda arbetstagares lön som avses i 1 mom.

Arbetsgivaren svarar inför pensionskassan för utövande konstnärer även för arbetstagarnas pensionsavgift. (17.3.1995/392)

8 §

Har arbetsgivaren försummat att betala en försäkringspremie som avses i denna lag och rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom en av pensionskassan föreskriven skälig tid, kan pensionskassan på basis av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie som förhöjts till högst det dubbla beloppet. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Pensionskassan har även rätt att för den tid som försäkringspremien försenats ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982). En försäkringspremie som påförts av pensionskassan jämte en på premien för betalningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). (19.12.2003/1173)

När pensionens belopp bestäms beaktas även sådan i ett arbetsförhållande som faller under denna lag intjänad arbetsförtjänst

1) på basis av vilken pensionskassan i enlighet med 1 mom. har påfört arbetsgivaren en försäkringspremie enligt denna lag,

2) i fråga om vilken Pensionsskyddscentralen i enlighet med 15 a § lagen om pension för arbetstagare befriat arbetsgivaren från försäkringspremie, och

3) för vilken arbetsgivaren inte längre kan åläggas att betala försäkringspremie, på villkor att beträffande arbetsförtjänstens belopp företes intyg av skattemyndighet eller annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning.

(27.6.2003/636)

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en sammanslutning, för vars förpliktelser delägare eller bolagsman svarar såsom för egen skuld, kan en med stöd av denna lag fastställd avgift, jämte på den vid dröjsmål med betalningen beräknad ränta, utsökas hos delägaren eller bolagsmannen så som i 1 mom. stadgas.

8 a § (30.12.1991/1731)

Har en arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare, fastän denna lag borde ha tillämpats på arbetsförhållandet, skall pensionsanordningen rättas räknat från ingången av kalenderåret före det under vilket pensionsanstalten har meddelat arbetsgivaren rättelsen. Försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare för tid före denna tidpunkt förblir i kraft. Pensionen enligt denna lag ersätter likväl pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsbelopp som har betalts ut enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare skall anses som delbetalningar av pensionen.

9 § (14.6.2002/483)

Pensionskassans placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.

Pensionskassan skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning pensionskassan köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen eller hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskulden enligt 7 § 3 mom. samt andra med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 3 och 7 punkten, 4–7 mom. samt 9 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Pensionskassan får inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ha samband med arbetspensionsförsäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Pensionskassan får inte ensam eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal de medför som pensionskassan kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

Vad som i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om beviljande av lån eller ställande av säkerhet iakttas i tillämpliga delar när pensionskassan beviljar lån eller ställer säkerhet.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov föreskrifter om den oavhängighet i fråga om placeringsverksamheten som avses i 1 mom., om den placeringsplan som avses i 2 mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och med dem jämförbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten.

9 a § (17.3.1995/392)

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall pensionskassan för utövande konstnärer ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Kassan skall göra en anmälan till Försäkringsinspektionen när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne har avgått. (29.1.1999/98)

9 b § (12.11.1999/1044)

Pensionskassans verksamhetskapital och övriga omständigheter som inverkar på pensionskassans solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrades förmåner, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Pensionskassans verksamhetskapital och solvensgräns beräknas i tillämpliga delar i enlighet med 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om pensionskassans verksamhetskapital underskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen, skall pensionskassans styrelse göra upp en plan för att stärka pensionskassans solvens.

Om pensionskassans verksamhetskapital underskrider solvensgränsen, skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. samt Försäkringsinspektionen närmare föreskrifter om de planer som avses i 3 och 4 mom.

9 c § (12.11.1999/1044)

Vad som i 31 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om omhändertagande av ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel iakttas i tillämpliga delar även med avseende på pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

9 d § (12.11.1999/1044)

Genom beslut som delegationen fattar med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna kan medel som inte har nämnvärd betydelse för pensionskassans ekonomiska ställning användas för ett allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål.

9 e § (14.6.2002/483)

I pensionskassans bokföring och vid upprättandet av bokslut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 9 j § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om pensionskassans bokslut i tillämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3–5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3–5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen.

Pensionskassan skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans koncernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen.

Pensionskassans räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall senast före utgången av mars året efter räkenskapsperioden lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt till noterna.

9 f § (14.6.2002/483)

I fråga om revision av pensionskassan gäller vad som bestäms i denna lag och i revisionslagen (936/1994). Med godkänd revisor avses i denna lag en person eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av pensionskassans bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder utses minst två godkända revisorer och revisorssuppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionskassans delegation håller efter räkenskapsperiodens utgång eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna samt övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionskassan.

9 g § (14.6.2002/483)

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om en godkänd revisor inte har valts enligt detta kapitel eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 10 § revisionslagen eller inte är oberoende enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Pensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om delegationen inte utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för pensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Försäkringsinspektionen förordnat.

9 h § (14.6.2002/483)

Pensionskassans revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller pensionskassan och revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande av pensionskassaverksamhet,

2) äventyra pensionskassans fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

Pensionskassans revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som revisorn får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning där pensionskassan har i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

9 i § (14.6.2002/483)

Pensionskassan skall årligen inom två veckor från det att bokslutet har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av bokslutet och revisorernas utlåtande samt en berättelse över sin verksamhet och ställning. Berättelsen skall tillställas Försäkringsinspektionen på en blankett som inspektionen fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning om pensionskassans verksamhet, och Försäkringsinspektionen kan även på annat sätt granska pensionskassans verksamhet. Pensionsskyddscentralen har samma rätt i fråga om uppgifter som avser pensioner och andra förmåner samt uppgifter om anställningsförhållande och andra uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet.

9 j § (14.6.2002/483)

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av pensionskassans och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, om specifikationer till balansräkningen och specifikationer till noterna samt om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för pensionskassan och dess koncern skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på pensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för pensionskassan skall upprättas mer detaljerat än vad de scheman som avses i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av pensionskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, tillståndet eller utlåtandet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 9 e § 4 och 6 mom. i denna lag och från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 k § (13.6.2003/494)

Pensionskassan skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för pensionskassan och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

10 § (18.12.1995/1484)

10 § har upphävts genom L 18.12.1995/1484.

11 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar vad som är stadgat i lagen om pension för arbetstagare.

Till den del pensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a–165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992). (9.8.2002/648)

11 a § (12.11.1999/1044)

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionskassans verkställande direktör och en i 2 a § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat pensionskassan. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionskassans reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogat personer som hör till eller har hört till pensionskassans verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. Angående jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsansvaret för den som är i arbetstagares ställning skall dock tillämpas vad som i 4 kap. skadeståndslagen och i 12 kap. 1 § 3 mom. arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om arbetstagares skadeståndsansvar. (26.1.2001/81)

12 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 a § (12.2.1999/168)

En arbetstagare har rätt att överföra sin pensionsrätt enligt denna lag till Europeiska gemenskaperna så som bestäms i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). Till den del lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem innehåller bestämmelser som avviker från bestämmelserna i denna lag, tillämpas bestämmelserna i den förstnämnda lagen på pensionsrätt som överförs till Europeiska gemenskaperna och som återförs därifrån.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Som till pension berättigande tid beaktas inte tiden före denna lags ikraftträdande.

Rätt till invalidpension kan inte förvärvas på grundval av sådan invaliditet som har begynt innan denna lag träder i kraft.

Pensionskassan för utövande konstnärer kan grundas redan före denna lags ikraftträdande. Pensionsskyddscentralen och pensionskassan, sedan den har grundats, skall före lagens ikraftträdande vidta de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

De i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. stadgade markbeloppen motsvarar det löneindextal, som fastställts för år 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

31.12.1985/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

11.11.1988/924:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

17.1.1991/54:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

27.3.1991/616:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Lagen tillämpas på rehabilitering som börjar efter ikraftträdandet.

30.12.1991/1731:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen gäller även pensionsskydd som anordnats innan lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas även på sådana rättelser av pensionsanordningar som blivit anhängiga innan lagen har trätt i kraft, om rättelsen inte har slutförts och de inbetalda försäkringspremierna inte har återburits före ikraftträdandet. Härvid anses ett meddelande om rättelse var gjort vid den tid då lagen träder i kraft.

28.6.1993/561:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

19.11.1993/981:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22.12.1993/1469:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas om en arbetstagare har sänts utomlands efter att lagen trätt i kraft.

Utan hinder av denna lag och utan särskilt beslut fortsätter pensionsskydd som anordnats på grundval av ett arbetsförhållande som börjat innan lagen trädde i kraft även efter ikraftträdandet.

30.12.1993/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen för utsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 296/93, ShUB 52/93

3.3.1995/319:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På premier som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

17.3.1995/392:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Pensionskassan för utövande konstnärer skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

18.12.1995/1484:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 4 § tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet har inträffat sedan lagen har trätt i kraft.

Beloppet i 3 § 2 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1996.

20.12.1996/1171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen gäller arbetsförhållanden som börjar den 1 januari 1997 eller därefter.

25.4.1997/358:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

28.11.1997/1056:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Bestämmelserna i 1 § 3 och 4 mom. tillämpas på arbetsförhållanden som börjar efter att lagen trätt i kraft. Om ett arbetsförhållande har börjat före lagens ikraftträdande men av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare följer att nämnda lag inte tillämpas på det, skall föreliggande lag tillämpas på arbetsförhållandet från och med dess ikraftträdande.

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. motsvarar löneindextalet för 1962. Det gränsbelopp om

vilket föreskrivs i lagrummet tillämpas på sådan arbetsförtjänst som betalas efter att lagen trätt i kraft.

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. tillämpas på sådana arbetsförtjänster som betalas efter att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

27.3.1998/228:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

23.12.1998/1131:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på arbetsförhållanden som fortgår när denna lag träder i kraft. Pensionsskydd enligt denna lag kan ordnas tidigast från och med ikraftträdandet.

RP 256/1998, ShUB 30/1998, RSv 213/1998

29.1.1999/98:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och beslut som vederbörande ministerium har utfärdat och vilkas utfärdande när denna lag träder i kraft överförs på Försäkringsinspektionen fortsätter att gälla tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

12.2.1999/168:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

RP 258/1998, ShUB 36/1998, RSv 247/1998

12.11.1999/1044:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.

Pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall ordna sin verksamhet i enlighet med denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 44/1999, ShUB 10/1999, RSv 33/1999

23.12.1999/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 93/1999, ShUB 23/1999, RSv 126/1999

26.1.2001/81:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000, ApUB 13/2000, RSv 215/2000

14.6.2002/483:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 13 september 1985 om reglemente för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (762/1985) 17–20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17–19 § i förordning 948/1995 och 20 § i förordning 254/1999.

RP 41/2002, EkUB 6/2002, RSv 54/2002

9.8.2002/648:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs 1 § förordningen den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (870/1985), sådan den lyder i förordning 1085/1997.

RP 8/2002, ShUB 10/2002, RSv 86/2002

13.6.2003/494:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 9 k § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

27.6.2003/636:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar när denna lag träder i kraft eller därefter. På sådana invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar år 2005 tillämpas dock de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande. Om arbetstagaren emellertid har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan började, beviljas arbetstagaren oreducerad ålderspension i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i 27 § i sjukförsäkringslagen, beräknas och beviljas pensionen även år 2005 i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då 63 års ålder uppnåddes, i stället för att beviljas i form av invalidpension. Om arbetstagaren är 62 år när han eller hon år 2005 uppfyller de villkor för arbetslöshetspension som avses i 4 c § i lagen om pension för arbetstagare, beviljas han eller hon i stället för arbetslöshetspension oreducerad ålderspension enligt 5 a § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare, om inte något annat följer av 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003). (1.10.2004/890)

Bestämmelsen i 1 § 5 mom. tillämpas så att arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd enligt denna lag för arbetstagare under 18 år upphör den 1 januari 2005. Likaså upphör arbetsgivarens skyldighet att betala försäkringspremie enligt denna lag för sådan förvärvsinkomst som betalas till arbetstagaren efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år. Det nämnda momentet tillämpas på arbetstagare som fyllt 65 år innan denna lag träder i kraft och vars anställningsförhållande pågår när lagen träder i kraft eller börjar därefter. (1.10.2004/890)

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. motsvarar det indextal som fastställts för 1962.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

19.12.2003/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 85/2003, ShUB 26/2003, RSv 105/2003

20.1.2004/16:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 131/2003, ShUB 21/2003, RSv 82/2003

1.10.2004/889:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Det belopp som anges i 3 § 2 mom. i denna lag motsvarar värdet 1 (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (636/2003), beräknas den pensionsrätt som intjänats på basis av löner som betalats innan denna lag trädde i kraft enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Likaså beräknas den pensionsrätt som intjänats innan denna lag trädde i kraft på basis av förmåner som enligt 7 f i lagen om pension för arbetstagare berättigar till arbetspensionstillägg i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Pensionsskyddscentralen utfärdar närmare anvisningar om beräkningen av arbetspensionstillägget. Den intjänade pensionsrätten höjs med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare så att den motsvarar beräkningstidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

1.10.2004/890:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 39/2004, ShUB 11/2004, RSv 86/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.