Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

3.3.1985/373

Lag om undersökning av olyckor (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.5.2011/525, som gäller fr.o.m. 1.6.2011.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (31.1.1997/97)
Undersökningens syfte

För att öka den allmänna säkerheten och förebygga olyckor skall storolyckor samt olyckor som har inträffat vid luftfart, spårtrafik och sjötrafik undersökas så som stadgas i denna lag.

Genom förordning kan närmare stadganden utfärdas om när undersökning enligt denna lag skall verkställas vid spårvägs- och sjötrafikolyckor.

2 § (3.3.1995/282)
Undersökning av olyckstillbud

Genom förordning stadgas när undersökning som avses i denna lag skall verkställas med anledning av olyckstillbud där risken för en olycka som avses i 1 § har varit uppenbar.

2 a § (3.3.1995/282)
Undersökning vid militär luftfart

Om undersökning av olyckor som gäller enbart militär luftfart samt olyckstillbud som kunde ha lett till olycka vid militär luftfart stadgas särskilt. Storolyckor samt olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka skall dock undersökas enligt denna lag.

3 §
Definition av storolycka

Med storolycka avses i denna lag en olycka som bör anses vara särskilt allvarlig på grund av antalet döda eller skadade eller skadorna på miljön eller egendom.

4 §
Undersökningens innehåll

Vid undersökning skall olyckans förlopp, orsaker och följder samt räddningsåtgärderna utredas. Särskilt skall utredas om säkerhetskraven i tillräcklig utsträckning beaktats samt om övervakningen och inspektionen ordnats och skötts på behörigt sätt vid planeringen, tillverkningen, byggandet eller användningen av de anläggningar och konstruktioner som förorsakat olyckan eller olyckstillbudet eller som drabbats därav. Vid behov skall också utredas eventuella brister i stadgandena och bestämmelserna om säkerheten.

2 kap

Undersökningsmyndigheter

5 § (3.3.1995/282)
Centralen för undersökning av olyckor

För undersökning av olyckor, för den allmänna organiseringen och planeringen av undersökning av olyckor samt för utbildning i anslutning därtill finns vid justitieministeriet en central för undersökning av olyckor.

Olyckor eller olyckstillbud som avses i denna lag undersöks av centralen för undersökning av olyckor eller en undersökningskommission enligt vad som närmare stadgas genom förordning. Om centralen för undersökning av olyckor utför undersökningen, gäller beträffande centralen vad som stadgas om undersökningskommissioner.

Vid behov tillsätts en särskild undersökningskommission för varje enskild olycksutredning. Statsrådet tillsätter undersökningskommissioner för utredning av storolyckor. Centralen för undersökning av olyckor tillsätter undersökningskommissioner för utredning av olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka samt för utredning av olyckorvid luftfart, spårtrafik och sjötrafik och olyckstillbud som kunde ha lett till en luftfarts-, spårtrafik- eller sjötrafikolycka. Undersökningskommissionerna arbetar i anslutning till centralen för undersökning av olyckor. (31.1.1997/97)

6 § (3.3.1995/282)
Inledande av undersökning

Centralen för undersökning av olyckor har till uppgift att vid behov inleda en undersökning. Om en kommission tillsätts för undersökningen, överförs undersökningen på kommissionen så snart denna har inlett sin verksamhet.

7 §
Jäv

Medlem i undersökningskommission eller annan som deltar i undersökning är jävig,

1) om han eller en nära släkting till honom har lidit skada genom den olycka som skall undersökas eller om en nära släkting till honom har omkommit i olyckan;

2) om han eller en nära släkting till honom kan bli ställd till svars för olyckan eller för skada som uppkommit genom den;

3) om undersökningen eller resultaten av den kan förväntas medföra särskild nytta eller skada för honom eller en nära släkting till honom; eller

4) om tilltron till hans opartiskhet vid undersökningen av något annat särskilt skäl kan äventyras.

Nära släkting är de som avses i 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen (434/2003). I fråga om verkan av jäv gäller 27, 29 och 30 § förvaltningslagen. (5.12.2003/1028)

3 kap

Undersökning

8 § (3.3.1995/282)
Utförande av undersökningen

Undersökningen kan, i den omfattning undersökningskommissionen anser samarbete vara ändamålsenligt för undersökningen av olyckan, utföras i samråd med den polis som utreder brotts- eller dödsorsak i samma ärende.

9 §
Säkrande av undersökningsförutsättningarna

Undersökningskommissions medlemmar och andra som deltar i en undersökning har rätt att få tillträde till olycksplatsen och att utföra undersökningar där.

Undersökningskommissionen får förordna att olycksplatsen skall avspärras samt förbjuda att de som omkommit vid olyckan förs bort eller flyttas. Förordnandet eller förbudet skall upphävas så snart det inte längre är behövligt med tanke på undersökningen.

Sådana föremål på olycksplatsen som kan ha betydelse för undersökningen får inte utan tillstånd av undersökningskommissionen eller annan behörig myndighet förstöras, bortföras eller rubbas, om inte tvingande skäl föreligger.

10 §
Handlingar och före mål

Undersökningskommission har rätt att besikta föremål samt göra sig förtrogen med handlingar som kan ha betydelse för undersökningen.

Undersökningskommissionen får utföra försök med föremål som besiktas och lösgöra delar av dem samt ta prov, då detta är nödvändigt för undersökningen.

11 §
Förhör

Undersökningskommission får förhöra alla som antas kunna lämna uppgifter som behövs vid undersökningen.

Om förhör och undersökningar som polisen verkställer på kommissionens begäran gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål. (3.3.1995/282)

12 §
Domstolshandräckning

På begäran av undersökningskommission kan vittnen och sakkunniga höras vid den underrätt där detta lämpligen kan ske.

På begäran av undersökningskommissionen kan domstolen förplikta den som i sin besittning har handling eller föremål som avses i 10 § att ställa handlingen eller föremålet till undersökningskommissionens förfogande. Domstolen skall samtidigt förordna om återlämnande av handlingen eller föremålet.

Vid det förfarande som avses i 1 och 2 mom. iakttas i tillämpliga delar stadgandena om bevisning i 17 kap. rättegångsbalken. Till vittne och sakkunnig skall betalas arvode av statens medel.

13 §
Annan handräckning

Myndigheterna och statens inrättningar skall i ärenden som hör till deras verksamhetsområden på begäran av undersökningskommission göra sådana utredningar och undersökningar som behövs för undersökningen och som kommissionen inte själv kan göra samt också ge kommissionen annan handräckning som den behöver.

14 §
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av vad som stadgas om handlingars offentlighet eller hemlighållande har undersökningskommission rätt att av myndigheterna och statens inrättningar få de uppgifter som behövs för undersökningen.

4 kap

Undersökningsrapport

15 § (3.3.1995/282)
Uppgörande av undersökningsrapport

Över en utredning skall uppgöras en undersökningsrapport. I rapporten skall intas rekommendationer till sådana åtgärder som enligt undersökningskommissionens uppfattning är påkallade för att säkerheten skall kunna ökas, olyckor förebyggas, skador avvärjas och minskas samt räddningstjänsten effektiveras.

16 § (31.1.1997/97)
Ingivning och behandling av undersökningsrapporten

En undersökningsrapport om en storolycka ges till statsrådet. Statsrådet beslutar vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av undersökningsrapporten och rekommendationer i den.

En undersökningsrapport om ett olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka liksom också om en olycka vid luftfartssamt spårvägs- och sjötrafik och ett olyckstillbud som kunde ha lett till en luftfarts-, spårtrafik- eller sjötrafikolycka skall ges till justitieministeriet. Justitieministeriet skall sända undersökningsrapporten till kännedom och för åtgärder till dem som saken gäller samt till de myndigheter och parter som enligt ministeriets bedömning kan ha intresse i saken. Av särskilda skäl kan justitieministeriet ge undersökningsrapporten till statsrådet i det syfte som nämns i 1 mom.

5 kap

Särskilda stadganden

17 §
Tjänsteansvar

Medlemmarna i undersökningskommissionerna handlar under tjänsteansvar.

18 § (21.5.1999/623)

18 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

19 §
Befrielse från tjänsteutövning

Om medlem av undersökningskommission innehar statlig tjänst eller befattning, befrias han från tjänsteutövningen medan han deltar i undersökningen, utom i det fall att undersökningsuppgifterna kan skötas vid sidan av den egna tjänsten eller befattningen.

20 §
Arvoden och ersättningar

Till medlem och sakkunnig i undersökningskommission betalas arvode och ersättning som statsrådet fastställer.

Till den som förhörts av undersökningskommission betalas arvode och resekostnadsersättning enligt samma grunder som till sakkunnig som hörts av kommitté.

För skada som förorsakats av åtgärd som avses i 10 § 2 mom. betalas full ersättning av statens medel.

21 § (3.3.1995/282)
Närmare stadganden

Närmare stadganden om undersökning, om centralen för undersökning av olyckor, om undersökningskommissioner och om undersökningsrapporter samt om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

3.3.1995/282:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. ( L 282/1995 trädde i kraft enligt F 60/1996 den 1.3.1996.)

RP 294/94, TrUB 22/94, Rådets direktiv 94/56/EEG, EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 14

12.1.1996/6:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 107/95, FvUB 5/95, RSv 96/95

21.4.1995/625:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

31.1.1997/97:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 147/1996, FvUB 17/1996, RSv 142/1996

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

5.12.2003/1028:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003, FvUB 6/2003, RSv 61/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.