Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

21.12.1984/945

Lag om offentlighet vid rättegång

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.3.2007/371, som gäller fr.o.m. 1.10.2007.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (28.12.2001/1545)
Tillämpningsområde

Denna lag gäller offentlighet vid rättegång i riksrätten, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och krigsrätt. Denna lag tillämpas också på offentlighet vid rättegång i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i marknadsdomstolslagen (1527/2001).

2 § (21.5.1999/624)
Uppgifter om rättegång

Anteckningar i domstolars diarier och andra register över handlingar om parternas namn ävensom om ärendets art samt tidpunkten och platsen för förhandlingen blir offentliga då anteckningarna har gjorts. I ett ärende som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. i tvångsmedelslagen (450/1987), polisåtgärder som avses i 32 b § i polislagen (493/1995) eller tullåtgärder som avses i 20 f § i tullagen (1466/1994) är dessa anteckningar offentliga först när den för brott misstänkte eller den som är föremål för polis- eller tullåtgärd senast skall underrättas om användningen av tvångsmedel eller om en polis- eller tullåtgärd, om inte domstolen beslutar något annat. (15.7.2005/526)

Domstolen kan utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. vägra lämna ut uppgift om en målsägandes identitet i brottmål som gäller en omständighet av synnerligen känslig natur i någons privatliv.

3 §
Offentlig förhandling

Allmänheten har rätt att närvara vid den förberedande och egentliga muntliga förhandlingen i saken, om inte annat följer av stadgandena i denna lag eller i andra lagar.

Vad som i denna lag stadgas om muntlig förhandling gäller även muntligt förhör med och hörande av part, vittne och sakkunnig samt syn.

4 §
Obligatorisk förhandling inom stängda dörrar

Allmänheten har inte rätt att närvara vid muntlig förhandling, om förhandlingens offentlighet kan äventyra statens yttre säkerhet eller försämra statens relationer till annan stat eller internationellt samfund.

5 §
Förhandling inom stängda dörrar enligt prövning

Domstol kan på yrkande av part eller av annat särskilt skäl besluta att muntlig förhandling helt eller delvis skall ske utan att allmänheten är närvarande,

1) då domstolen handlägger sedlighetsbrott, mål som gäller ärekränkning eller kränkning av privatliv eller annat brottmål som gäller sådan omständighet i någons privatliv som är av synnerligen ömtålig natur;

2) då domstolen handlägger mål angående äktenskap, faderskap, adoption, vårdnad om barn och umgängesrätt, förmynderskap eller annat sådant tvistemål eller ansökningsärende och det framförs sådana omständigheter i någons privatliv som är av synnerligen ömtålig natur; eller

3) då en person under 18 år står åtalad för brott.

Domstol kan även besluta att muntlig förhandling till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande,

1) då sekretessbelagd handling företes eller omständighet yppas om vilken tystnadsplikt har stadgats;

2) då någon har ålagts att yppa en omständighet eller att till besiktning framlägga ett föremål eller en handling eller att besvara en fråga, fastän han annars får vägra detta, eller när en handling som skall företes innehåller meddelanden mellan den åtalade och någon som står i ett sådant förhållande till honom som nämns i 17 kap. 20 § rättegångsbalken eller innehåller sådant som den som avses i kapitlets 23 § inte får vittna om vid rättegång eller den som avses i 24 § får vägra yppa; eller (29.12.1988/1254)

3) då en person under 15 år eller en person vars handlingsbehörighet har begränsats blir hörd. (1.4.1999/451)

5 a § (24.3.1995/404)
Om offentlighet vid förhandling i vissa straffrättsliga ärenden

Domstolen kan besluta att muntlig förhandling om häktning eller reseförbud och framläggande av bevis som sker innan handläggningen av åtalet inletts skall hållas utan att allmänheten är närvarande, om den som framställer krav på tvångsmedel av skäl som har samband med utredningen eller den misstänkte själv begär detta eller om domstolen annars anser att det finns orsak. I strid med den misstänktes begäran får ett mål handläggas när allmänheten är närvarande endast på synnerligen vägande skäl. Om handläggningens offentlighet i ärenden som avses i detta moment gäller dessutom i tillämpliga delar 4 och 5 §§.

Ett mål som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. i tvångsmedelslagen, polisåtgärder som avses i 32 b § i polislagen eller tullåtgärder som avses i 20 f § i tullagen handläggs samt beslut avkunnas också vad gäller de tillämpade lagrummen och domslutet utan att allmänheten är närvarande. Beslutet och rättegångsmaterialet blir offentliga när den för brott misstänkte eller den som är föremål för polis- eller tullåtgärden senast skall underrättas om att tvångsmedlet används eller att polis- eller tullåtgärden vidtas, om inte domstolen beslutar något annat. (15.7.2005/526)

5 b § (21.5.1999/624)
Behandlingen av vissa sekretessbelagda uppgifter vid en rättegång

Sådana uppgifter som enligt 24 § 1 mom. 24–27, 29, 30 eller 32 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretessbelagda eller därmed jämförbara uppgifter som är sekretessbelagda enligt någon annan lag kan muntligen framföras eller med hjälpmedel företes vid en offentlig förhandling och tas in i ett offentligt avgörande endast i den utsträckning det behövs för att handlägga målet och motivera avgörandet.

Sekretessbelagda uppgifter enligt 24 § 1 mom. 31 punkten i nämnda lag får inte behandlas vid offentliga sammanträden eller tas in i ett offentligt avgörande, om det inte finns särskilt vägande skäl för detta.

6 §
Närvaro vid förhandling inom stängda dörrar

Vid muntlig förhandling inom stängda dörrar har utom parterna och deras ombud och biträden de personer rätt att närvara vilkas närvaro domstolen finner vara nödvändig.

7 §
Överläggning och omröstning

Överläggning och omröstning sker utan att allmänheten och parterna är närvarande.

8 §
Avkunnande av dom eller utslag

Allmänheten har rätt att närvara då domen eller utslaget avkunnas.

Om den muntliga förhandlingen helt eller delvis skett inom stängda dörrar, kan domstolen även besluta att domen eller utslaget avkunnas utan att allmänheten är närvarande. Tillämpade lagrum och domslutet skall även i dessa fall offentliggöras.

9 §
Rättegångsmaterialets offentlighet

Om rättegångshandlingars offentlighet gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av 2 § eller 2 eller 3 mom. i denna paragraf. Vad som föreskrivs om handlingar gäller även annat rättegångsmaterial. (21.5.1999/624)

Om den muntliga förhandlingen med stöd av 4 eller 5 § helt eller delvis har skett inom stängda dörrar eller om där företetts sekretessbelagda handlingar eller föremål eller yppats uppgifter som är sekretessbelagda, kan domstolen besluta att rättegångsmaterialet med undantag för tillämpade lagrum och domslutet till behövliga delar skall hållas hemligt viss tid, dock högst 40 år från det utslaget gavs. Till domstol ingivna handlingar, som är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 26, 27, 29, 30 och 31 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller motsvarande handlingar som är sekretessbelagda enligt någon annan lag, samt till domstol ingivna handlingar, som är sekretessbelagda enligt 24, 25 och 32 punkten i nämnda lagrum eller motsvarande handlingar som är sekretessbelagda enligt någon annan lag och som gäller målsägande eller tredje man i ett brottmål eller part eller tredje man i ett tvistemål eller ett förvaltningsprocessärende eller som innehåller uppgifter om en persons hälsotillstånd, skall hållas hemliga även utan ett domstolsbeslut, om inte domstolen på grund av ett vägande allmänt intresse i anslutning till ärendet beslutar något annat. (21.5.1999/624)

Rättegångsmaterial från en sådan förhandling om tvångsmedel eller mottagande av bevis som hålls innan handläggningen av åtalet inletts kan i den omfattning som avses i 2 mom. sekretessbeläggas högst till dess att åtalet handläggs eller saken läggs ned. (29.12.1988/1254)

10 §
Procedurstadganden

Den som är under 15 år får inte närvara vid muntlig förhandling, om domstolen anser att det kan skada honom.

För undvikande av trängsel har domstolens ordförande rätt att begränsa allmänhetens närvaro vid muntlig förhandling eller då dom eller utslag avkunnas.

Fotografering och bandning samt annan teknisk upptagning och överföring av bild och ljud är tillåten i rättssalen med ordförandens samtycke.

11 §
Sökande av ändring

I beslut som domstol eller dess ordförande fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas särskilt.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985. Genom denna lag upphävs lagen den 5 februari 1926 om offentlighet vid rättsskipningen (26/26) jämte senare ändringar samt det kungliga brevet av den 26 november 1736 huru Kongl. Ombuds-Män och Fiscaler sig skola från Rätten afhålla, när de saker förekomma, hwarå de tala.

De sekretessförordnanden som givits med stöd av lagen om offentlighet vid rättsskipningen förblir oförändrade i kraft. Rättegångsmaterial upphör dock att vara sekretessbelagt senast då 40 år förflutit från denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 56/84, Andra lagutsk. bet. 5/84, Stora utsk. bet. 145/84

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1988/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 186/88, Lagutsk. bet. 14/88, Stora utsk. bet. 217/88

24.3.1995/404:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

RP 22/94, LaUB 24/94

26.3.1999/436:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 114/1998, LaUB 19/1998, RSv 217/1998

1.4.1999/451:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998, LaUB 20/1998, RSv 234/1998

21.5.1999/624:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

4.2.2000/109:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

28.12.2001/1545:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001, LaUB 23/2001, RSv 191/2001

15.7.2005/526:

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2005.

RP 266/2004, LM 58/2005, FvUB 10/2005, RSv 83/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.