Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

27.7.1984/576

Filmarkiveringslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.12.2007/1433.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För bevarande av det kulturkapital som har tillvaratagits i form av film samt för främjande av kännedomen om film och av filmforskningen skall filmer och till dem hörande material arkiveras på det sätt som stadgas i denna lag.

Denna lag gäller inte film som har inspelats för försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets räkning, inte heller annan film på vilken arkivlagen (184/81) skall tillämpas. Denna lag tillämpas inte heller på film som inte har inspelats för att visas offentligt, om ej annat framgår av 6 eller 8 §.

2 §

Med film avses i denna lag dokument som har åstadkommits genom optisk avbildning eller annat förfarande och vars innehåll med tekniska hjälpmedel kan visas i form av rörliga bilder.

3 §

Negativ, positivt original eller annat motsvarande originalmaterial till film som har inspelats av inhemsk filmproducent och därtill hörande ljudmaterial får inte förstöras innan ägaren av detta material har erbjudit Finlands filmarkiv, nedan arkivet, materialet för förvaring utan vederlag och arkivet skriftligen har vägrat att ta emot det.

4 §

Ägare av originalmaterial till film, som har inspelats av inhemsk filmproducent och gjorts för annat ändamål än enbart för televisionen, skall inom fem år räknat från den tidpunkt då filmen har granskats deponera materialet och därtill hörande ljudmaterial hos arkivet eller i annat förvaringsutrymme som arkivet har godkänt för ändamålet och som motsvarar de tekniska förutsättningarna för att filmen skall kunna bevaras. Skall filmen inte granskas, räknas den tid som avses ovan från den tidpunkt då filmen förelåg färdig. Vad som ovan i detta moment stadgas om ägare gäller på motsvarande sätt den som eljest är berättigad att bestämma om deponering av originalmaterial och därtill hörande ljudmaterial.

I 1 mom. stadgad skyldighet föreligger likväl inte, om arkivet skriftligen har vägrat ta emot materialet.

5 §

Den som producerat en inhemsk film för annat ändamål än för televisionen skall inom tre år, räknat från den tidpunkt då filmen har granskats eller, såvida filmen inte skall granskas, den tidpunkt då filmen förelåg färdig, till arkivet för fortgående förvaring överlåta en visningsduglig kopia av filmen och kopia av därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial i en teknisk form som motsvarar originalmaterialet. Finns av filmen bara en visningsduglig kopia, föreligger överlåtelseskyldighet inte. Vad som ovan är stadgat om producent gäller på motsvarande sätt annan innehavare på vilken förevisningsrättigheterna har övergått.

6 §

Om minst 50 upptagningar förfärdigas av film, skall framställaren utan ersättning överlåta två av dem till arkivet. På motsvarande sätt skall importör av sådan upptagning överlåta två exemplar av varje upptagning som han infört i minst 50 exemplar, såvida upptagningen har gjorts utomlands och är avsedd att spridas huvudsakligen i Finland eller omvandlats särskilt för spridning i Finland. I fråga om överlåtelseskyldigheten skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i lagen om friexemplar (420/80), om inte annat följer av denna lag. Vad som i lagen om friexemplar är stadgat om meddelanden till Helsingfors universitets bibliotek och om bibliotekets uppgifter skall i fråga om filmer tillämpas på arkivet.

7 §

Arkivet kan av särskilt skäl bevilja lättnader i den överlåtelseskyldighet som avses i 5 och 6 §§.

8 §

Arkivet har rätt att på egen bekostnad framställa kopior av inhemsk film samt därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial efter det att filmen har förevisats offentligen.

9 §

Arkivet och innehavaren av de till filmen anknutna rättigheterna skall särskilt komma överens om kopiering och deponering av film som framställts av utländsk producent och offentligen förevisats i Finland samt av därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial.

10 §

Arkivet får inte använda film eller därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial, som har arkiverats med stöd av denna lag, i annat syfte än för forskning och för filmundervisning på högskolenivå. Arkivet kan använda film eller därtill hörande reklam- och annat informationsmaterial för annat ändamål endast med samtycke av den som innehar de till filmen eller materialet anknutna rättigheterna.

11 §

Den som uppsåtligen eller genom grovt vållande förstör film i strid med stadgandena i 3 § skall för överträdelse av förbudet mot att förstöra film dömas till böter.

Länsstyrelsen kan på arkivets begäran vid vite förplikta den som försummat deponerings- eller överlåtelseskyldighet som avses i 4, 5 eller 6 §, eller den som med stöd av 8 § skall överlämna film för kopiering att fullgöra sin skyldighet. I beslut varigenom vite förelagts får ändring ej sökas genom särskilda besvär.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Denna lag tillämpas på film som har granskats eller, såvida filmen inte skall granskas, har förelegat färdig den 1 oktober 1984 eller därefter. Negativ eller positivt original eller annat motsvarande originalmaterial och därtill hörande ljudmaterial till inhemsk film som har granskats eller förelegat färdigt därförinnan får dock inte förstöras innan de har erbjudits arkivet och arkivet har vägrat ta emot dem på det sätt som är stadgat i 3 §.

Regeringens proposition 44/83, Kulturutsk. bet. 6/84, Stora utsk. bet. 78/84

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.