Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

16.12.1983/969

Militär disciplinförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2014. Se L 255/2014 132 §.

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 52 § militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/83):

1 kap

Förundersökning

1 §

Den disciplinäre förmannen för den trupp eller inrättning, inom vilken ett brott är begånget eller inom vilken en för brott misstänkt tjänstgör, ombesörjer att förundersökning görs. Vid behov kan även en högre disciplinär förman ombesörja att förundersökning görs. Den myndighet som ombesörjer förundersökningen är samtidigt undersökningsledare eller förordnar en undersökningsledare. Föreskrifter om tillsättandet av en särskild undersökningsnämnd utfärdas av huvudstaben. (29.12.1988/1362)

2 mom. har upphävts genom F 29.12.1988/1362. (29.12.1988/1362)

Har högre förman fått kännedom om att lägre förman inte har skridit till åtgärder med anledning av brott, skall han, om sakens natur det kräver, förordna att förundersökning skall utföras eller själv upptaga saken till behandling.

2 § (29.12.1988/1362)

2 § har upphävts genom F 29.12.1988/1362.

3 § (29.12.1988/1362)

3 § har upphävts genom F 29.12.1988/1362.

2 kap

Befogenhet

4 §

Disciplinär förman får inte handlägga ärende, om brottet har riktats mot honom personligen eller om han står i sådant förhållande till ärendet eller part att hans opartiskhet kan därav äventyras.

5 §

Förman, vars befälsrätt någon har blivit underställd endast tillfälligt för utförande av ett särskilt tjänstgöringsuppdrag, har ej disiplinär befogenhet gentemot den sistnämnde. Förmannen skall likväl ombesörja att förundersökning verkställs och inrapportera brottet till den för brottet misstänktes disciplinäre förman.

Har den för brottet misstänkte innan det disciplinära ärendet avgjorts underställts annan disciplinär förman, skall handläggningen av ärendet hänskjutas till denne förman.

Ärende angående brott kan hänskjutas till högre disciplinär förman för handläggning, om de i samma brott delaktiga är underkastade skilda disciplinära förmäns straffbefogenhet. Då brott blivit begånget i högre disciplinär förmans närvaro, kan denne förbehålla sig bestraffningsrätten i saken.

6 §

Den som inte har fyllt 15 år får inte straffas eller tillrättavisas i disciplinärt förfarande.

3 kap

Avgörande av disciplinärt ärende

7 § (24.5.1991/846)

Den för brott misstänkte och målsäganden skall på egen begäran, innan det disciplinära ärendet avgörs, beredas tillfälle att ta del av förundersökningsprotokollet och annat material som tillkommit vid undersökningen samt att avge förklaring med anledning härav. Ett ärende som gäller disciplinär tillrättavisning kan dock avgöras genast, om upprätthållandet eller återställandet av disciplinen, ordningen eller säkerheten skulle äventyras genom en utdragen behandling av ärendet.

Då i ärendet inhämtas utlåtande av en militärjurist, skall utlåtandet bifogas eller anteckning om det göras i handlingarna. Om den för brott misstänkte inte personligen har hörts innan disciplinstraff påförs, skall motiverad anteckning därom göras i handlingarna.

8 §

I disciplinärt ärende skall avfattas skriftligt beslut.

Av beslutet skall framgå:

1) erforderliga personuppgifter;

2) brottet samt tidpunkten och platsen för brottet;

3) den disciplinära påföljdens art och mått samt eventuellt avdrag från påföljden;

4) de tillämpade lagrummen;

5) de grunder och övriga omständigheter som väsentligt inverkat på den påförda påföljden; samt

6) datum för beslutet och den disciplinära förman som handlagt ärendet.

9 §

Beslutet skall delges den bestraffade eller tillrättavisade samt, på begäran, målsäganden. På det exemplar av beslutet som delges skall antecknas den tidpunkt då beslutet har getts till den bestraffade eller tillrättavisade. I det exemplar av beslutet som delges den bestraffade skall ingå en anvisning om på vilket sätt han kan få beslutet prövat av domstol. (27.4.1990/377)

Har den för brottet misstänkte vid diciplinärt förfarande konstaterats vara oskyldig eller har disciplinär påföljd inte påförts på grund av att gärningen är obetydlig, skall vederbörande härom utan dröjsmål bevisligen underrättas. Har i ärendet upprättats förundersökningsprotokoll skall däri dessutom göras anteckning om avgörandet.

4 kap

Registrering av disciplinstraff och disciplinär tillrättavisning

10 §

Straff som ådömts i mål, vilka handlagts såsom militära rättegångsärenden vid domstol, samt disciplinstraff som påförts i disciplinärt förfarande antecknas i ett straffkartotek.

Över disciplinära tillrättavisningar förs ett tillrättavisningskartotek.

11 §

Straffkartotek och tillrättavisningskartotek förs:

1) i grundenhet och motsvarande trupp eller inrättning över dem som tjänstgör vid den i enlighet med värnpliktslagen (452/50);

2) i truppavdelning och motsvarande trupp eller inrättning över vid den tjänstgörande andra än i 1 punkten avsedda personer, med undantag för kommendören för truppavdelningen och person i motsvarande tjänsteställning; samt

3) i huvdstaben över vid den tjänstgörande personer samt dessutom särskilt för sig över kommendörer för truppavdelningar och personer i motsvarande eller högre tjänsteställning än dessa.

VärnpliktsL 452/1950 har upphävts genom VärnpliktsL 1438/2007.

12 §

I straffkartoteket skall, utöver de omständigheter som nämnts i 8 §, införas:

1) domstolen eller den disciplinäre förman som påfört straffet;

2) den tidpunkt då beslutet har getts till parten; (27.4.1990/377)

3) uppgift om sökande av ändring eller anförande av disciplinbesvär samt om beslut som har fattats med anledning av dessa; (27.4.1990/377)

4) granskningsanteckningar och åtgärder som föranletts av tillsynen över det disciplinära förfarandet eller av klagomål; samt

5) uppgifter om straffets verkställighet.

13 §

Vad i 12 § är stadgat om anteckningarna i straffkartotek gäller även i tillämpliga delar anteckningarna i tillrättavisningskartotek.

14 §

Anteckning avlägsnas ur straffkartotek och ur tillrättavisningskartotek efter förloppet av fem år från det att påföljden ådömdes eller påfördes, om vederbörande inte under nämnda tid blivit bestraffad genom domstols utslag eller i disciplinär väg.

15 §

Närmare anvisningar om anmälningar som skall göras om disciplinära påföljder samt om hur straffkartotek och tillrättavisningskartotek skall föras meddelas av huvudstaben.

5 kap

Förfarandet vid disciplinbesvär (27.4.1990/377)

16 § (27.4.1990/377)

Disciplinbesvär skall anföras skriftligen med uppgivande av grunderna för ansökan om ändring. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som besvären gäller och till besvärsskriften kan fogas skriftliga utredningar. Besvärsskriften skall undertecknas.

Förmannen skall se till att den som vill söka ändring inte på grund av tjänstgöring eller på grund av att han är anhållen eller undergår arreststraff hindras från att anlita biträde för att författa besvärsskriften.

17 § (27.4.1990/377)

Besvärsskriften får, utöver vad som stadgas i 35 § militära disciplinlagen, även tillställas chefen för eller fältväbeln vid den grundenhet där personen i fråga tjänstgör eller truppavdelningens jourhavande.

Om den som har anfört disciplinbesvär tjänstgör i en trupp som är avskild från hans enhet, eller ombord på ett fartyg till sjöss, får han ge besvärsskriften till truppens eller fartygets befälhavare.

Den som är anhållen eller undergår arreststraff får även ge besvärsskriften till chefen för högvakten eller förvaringsstället.

18 § (27.4.1990/377)

Har besvärsskriften tillställts någon annan myndighet än den domstol som avses i 34 § militära disciplinlagen, skall mottagaren på skriften anteckna den tidpunkt då den inkommit och utan dröjsmål tillställa besvären den förman som har påfört disciplinstraffet.

19 § (27.4.1990/377)

19 § har upphävts genom F 27.4.1990/377.

20 § (27.4.1990/377)

20 § har upphävts genom F 27.4.1990/377.

6 kap

Allmänna stadganden om verkställigheten

21 §

Verkställigheten av disciplinstraff och disciplinär tillrättavisning ombesörjs av chefen för den grundenhet, vid vilken den bestraffade eller tillrättavisade tjänstgör, eller av annan närmaste disciplinär förman. Vid truppavdelning kan en särskild person förordnas till förman som drar försorg om verkställigheten.

I högvakt eller annorstädes inom försvarsmakten ankommer sammanräkningen av arreststraff på förman som avses i 1 mom. Den bestraffade skall på begäran ges intyg över hur sammanräkningen har utförts.

22 §

Verkställighetshandling i fråga om tillrättavisning eller annat straff än disciplinbot, som påförts i disciplinärt förfarande, utgörs av ett exemplar av det beslut som har fattats i förfarandet. (20.3.1992/252)

Ankommer verkställigheten av ett utegångsstraff, en varning eller en disciplinär tillrättavisning inte på den disciplinäre förman som har påfört påföljden, skall denne utan dröjsmål för verkställighet tillställa den förman som drar försorg om verkställigheten en kopia av beslutet. (19.12.1997/1214)

Ett exemplar av ett i disciplinärt förfarande fattat beslut genom vilket disciplinbot har påförts skall sändas till justitieministeriet. Exemplaret får inte sändas förrän tiden för disciplinbesvär har löpt ut. I exemplaret skall antecknas om besvär har anförts över beslutet eller inte. (20.3.1992/252)

Vad som i denna paragraf stadgas om disciplinbot gäller i tillämpliga delar även den avgift som avses i 44 § 2 mom. och 45 b § militära disciplinlagen. (24.5.1991/846)

23 § (20.3.1992/252)

När en underrätt eller hovrätt har ådömt någon disciplinstraff, antecknas i de uppgifter som skall matas in i domslutssystemet att justitieministeriet såsom verkställighetshandling till en kommendör som avses i 13 § militära rättegångslagen skall sända utdata av de uppgifter som har matats in i domslutssystemet. I ett mål som avgjorts i första instans av hovrätt skall i domslutssystemet antecknas att nämnda utdata tillställs huvudstaben. Den avskrift av utslaget som utgör verkställighetshandling beträffande högsta domstolens utslag skall sändas till justitieministeriet som skickar den till kommendören eller, om utslaget gäller mål som handläggs i första instans av hovrätt, till huvudstaben.

Disciplinbot verkställs av justitieministeriet.

24 § (19.12.1997/1214)

Kommendören för truppförbandet skall sända verkställighetshandlingen angående arrest samt utegångsstraff och varning som ådömts av domstol till den förman som enligt 21 § 1 mom. skall dra försorg om verkställigheten, efter att dessförinnan ha skaffat utredning om utslagets verkställbarhet. Skall samtidigt med ett arreststraff verkställas ett ovillkorligt fängelsestraff, skall den dömde sändas till en allmän straffanstalt för att avtjäna sina straff så som det föreskrivs om verkställighet av fängelsestraff.

Vill den som har ådömts arreststraff eller ådömts eller påförts utegångsstraff börja avtjäna sitt straff, fastän tiden för missnöjesanmälan eller för anförande av besvär eller disciplinbesvär inte ännu löpt ut, skall han göra en skriftlig anmälan därom hos den förman som enligt 21 § 1 mom. ansvarar för verkställigheten. Anmälan om sådant samtycke till verkställighet kan beträffande utegångsstraff som påförts genom disciplinärt förfarande även utgöras av en anteckning i det exemplar av straffkortet som utgör verkställighetshandling. Om samtycke har lämnats till verkställighet av arrest eller av utegångsstraff som har dömts ut av domstol, skall kommendören för truppförbandet underrätta den domstol som har avgjort ärendet.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om kommendören för truppförbandet gäller i tillämpliga delar huvudstaben, när målet i första instans har avgjorts av hovrätt.

25 §

Vid verkställighet av disciplinbot i utmätningsväg samt i fråga om bokföring och redovisning beträffande verkställighetsärenden skall i tillämpliga delar följas stadgandena i 2, 4 och 5 kap. förordningen om verkställighet av bötesstraff (321/69).

F om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar 321/1969 har upphävts genom L om verkställighet av böter 672/2002. Se även SRf om verkställighet av böter 789/2002.

26 §

Verkställigheten av straff och av disciplinär tillrättavisning, som har påförts i disciplinär väg, får inte påbörjas och verkställigheten inte fortgå, om åtal mot den bestraffade eller tillrättavisade väcks på grund av samma eller därmed förknippat brott. Om väckandet av sådant åtal skall utan dröjsmål anmälas till den förman som har att dra försorg om verkställigheten.

26 a § (19.12.1997/1214)

Avbryts verkställigheten av en disciplinär påföljd så som bestäms i 41 § 2 mom. militära disciplinlagen, inräknas tiden för avbrottet inte i tiden för verkställighet av den disciplinära påföljden, om inte något annat bestäms nedan i denna förordning.

Verkställigheten av den disciplinära påföljden fortsätter efter avbrottet vid en tidpunkt som fastställs av den förman som ansvarar för verkställigheten.

7 kap

Verkställighet av disciplinstraff

27 §

Arreststraff verkställs i högvakt eller i annan vakt i enrum. Av särskilda skäl kan i samma rum hållas flera personer som undergår arreststraff.

Arreststraff, som av särskilt skäl inte kan verkställas i högvakt eller i annan vakt, verkställs i ett för ändamålet lämpligt, bevakat rum eller tält eller i bevakad hytt eller på annan motsvarande plats.

3 mom. har upphävts genom F 19.12.1997/1214. (19.12.1997/1214)

28 § (27.4.1990/377)

Kommendören för en truppavdelning kan förordna att arreststraff helt eller delvis skall avtjänas med tjänstgöringsskyldighet, om detta är motiverat med hänsyn till den bestraffades hälsotillstånd eller till tjänstgöringen eller av andra särskilda skäl.

Har arrest ådömts för längre tid än åtta dygn, skall den del av straffet som överstiger denna tid verkställas med tjänstgöringsskyldighet. (19.12.1997/1214)

Då arreststraff verkställs med tjänstgöringsskyldighet, skall den som undergår arreststraffet i mån av möjlighet fullgöra tjänstgöringen i uppgifter som motsvarar hans egen enhets tjänstgöringsprogram eller tjänstgöringsprogrammet på någon annan ordinarie tjänstgöringsplats.

Den som undergår arreststraff kan vid behov åläggas att utföra kortvarigt lämpligt arbete på den plats där straffet verkställs eller i dess omedelbara närhet.

29 §

Ett arrestdygn omfattar tjugofyra timmar, räknat från verkställighetens inledande.

Har den som undergår arreststraff utan tillstånd avlägsnat sig från arresten, räknas tiden från ingången av det arrestdygn, under vilket han avlägsnade sig, till utgången av det arrestdygn, under vilket han återvänt för att undergå arrest, inte såsom hans strafftid.

30 § (19.12.1997/1214)

Såsom strafftid räknas den tid under vilken den som undergår arreststraff eller utegångsstraff är intagen på sjukhus för vård, om inte kommendören för truppförbandet bestämmer något annat på den grund att den bestraffade själv uppsåtligen har orsakat vårdbehovet.

Kallas den som undergår ett i 1 mom. avsett straff till domstol för att vittna eller för att höras, inräknas tiden i fråga i tiden för verkställighet av straffet.

31 § (24.5.1991/846)

Allmänna föreskrifter om avtjänande av arreststraff och om förvarande av personer i högvakt samt om den interna ordningen i högvakt meddelas av försvarsministeriet och detaljerade föreskrifter som kompletterar dem av huvudstaben.

32 §

Den som har påförts disciplinbot skall beredas tillfälle att omedelbart betala det penningbelopp som enligt beslutet skall erläggas. I detta syfte skall han, förutom den i 9 § avsedda avskriften av beslutet, erhålla ett postgiroinbetalningskort, på vilket skall göras för erläggandet av disciplinboten eforderliga anteckningar om disciplinbotens belopp och sättet för betalningen av det.

32 a § (24.5.1991/846)

Under tiden för ett utegångsstraff får inte den bestraffade utan lov av den förman som svarar för verkställigheten avlägsna sig från det kasern- eller inkvarteringsområde eller motsvarande område som av kommendören för truppavdelningen har bestämts såsom utegångsstraffområde.

2 mom. har upphävts genom F 19.12.1997/1214. (19.12.1997/1214)

33 §

Varning verkställes genom kungörelse i dagorder i den trupp, där den bestraffade tjänstgör eller senast har tjänstgjort, dock beträffande kommendör för truppavdelning och motsvarande samt den som är i högre tjänsteställning än dessa i huvudstabens dagorder.

8 kap

Verkställighet av disciplinär tillrättavisning

34 § (19.12.1997/1214)

Den tillrättavisade får inte under tiden för utegångsförbud utan lov av den förman som svarar för verkställigheten avlägsna sig från det kasern- eller inkvarteringsområde eller motsvarande område som av kommendören för truppförbandet har bestämts såsom utegångsstraffområde. I fråga om verkställigheten iakttas dessutom i tillämpliga delar bestämmelserna i 30 §.

35 §

Såsom extratjänst åläggs arbete eller enligt turlista återkommande eller annan tjänstgöring.

Åläggs såsom extratjänst arbete eller andra än enligt turlista återkommande tjänstgöringsuppgifter, får en gångs extratjänst inte vara en längre tid än två timmar per dag.

Extratjänst får inte verkställas så, att den genom överansträngning eller av annan orsak skulle kunna skada den tillrättavisades hälsa eller i väsentlig mån inverka menligt på hans fullgörande av tjänstgöringsuppgifterna.

36 §

Anmärkning är enskild och tilldelas den tillrättavisade skriftligen.

37 § (19.12.1997/1214)

37 § har upphävts genom F 19.12.1997/1214.

9 kap

Tillsyn över det disciplinära förfarandet

38 §

Kommendören för truppavdelning skall minst kvartalsvis granska de disciplinära påföljder som påförts av honom underställda disciplinära förmän.

39 §

Kommendören för ett försvarsområde och en motsvarande disciplinär förman skall biträdd av militärjuristen granska de underlydande truppernas och inrättningarnas straff- och tillrättavisningskartotek minst en gång om året. (11.12.1992/1268)

Huvudstaben utför eller låter utföra granskningar av straff- och tillrättavisningskartotek vid behov.

40 §

Förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande får inte med stöd av 38 § 2 mom. militära disciplinlagen upphäva eller ändra beslut som fattats i disciplinärt ärende, om längre tid än två år har förflutit sedan beslutet fattades, såvida inte särskilt vägande skäl det kräver.

Har den förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande ändrat ett beslut som i disciplinärt ärende har fattats av en lägre förman, eller upphävt det, skall beslutet delges den det gäller samt den disciplinäre förman som tidigare handlagt ärendet. (27.4.1990/377)

41 §

Närmare anvisningar om granskningar som ansluter sig till tillsynen över disciplinärt förfarande utfärdas av huvudstaben.

10 kap

Klagomål

42 §

Klagomål anförs skriftligen hos den kommendör för truppavdelning som den underlyder, vars åtgärd klagomålet gäller. Gäller klagomål kommendören för truppavdelning eller myndighet som står över honom, anförs klagomålet hos närmaste högre myndighet.

Klagomål får inte anföras gemensamt med annan.

Klagoskriften kan tillställas direkt eller tjänstevägen den myndighet, till vilken den är riktad.

43 §

Klagomål skall handläggas utan dröjsmål. Om undersökning i saken är påkallad, skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat om förundersökning i disciplinärt ärende. Den mot vilken klagomål riktar sig skall beredas tillfälle att avge förklaring.

44 §

Med anledning av klagomål skall avfattas ett skriftligt beslut, vari skall utredas de omständigheter som har framkommit vid sakens behandling och uppges vilka åtgärder saken föranleder. Beslutet skall delges den som anfört klagomålet och den som klagomålet riktar sig mot.

45 § (19.12.1997/1214)

Ett beslut som fattats i disciplinärt förfarande får på grund av klagomål ändras endast under de förutsättningar som nämns i 38 § 2 mom. militära disciplinlagen. Härvid skall bestämmelserna i 40 § iakttas i tillämpliga delar.

46 §

Vad som är stadgat i detta kapitel gäller inte klagomål hos justitiekanslern i statsrådet eller hos riksdagens justitieombudsman.

11 kap

Kompletterande stadganden

47 §

Om gripande, anhållande och häktning av person som lyder under militära disciplinlagen samt frigivande av sådan person skall utan dröjsmål anmälas till den chef för grundenhet eller annan förman som den gripne, anhållne eller häktade underlyder.

48 §

Föremål som tagits i beslag i militärt rättegångsärende kan, så länge beslaget gäller, förvaras i den militärmyndighets besittning som verkställt beslaget.

49 §

Oöppnat kärl med alkoholdryck, som förman med stöd av 27 § militära disciplinlagen omhändertagit, skall militärmyndighet taga i förvar, om alkoholdrycken är lagligen tillverkad eller importerad. Väcks inte åtal vid domstol, skall den omhändertagna och förvarade drycken överlåtas till ägaren vid lämplig tidpunkt, dock senast vid hemförlovningen eller annat befriande från tjänstgöring, om alkoholdryckens ägare enligt lag har rätt att inneha det. I annat fall skall kommendören för truppavdelningen förordna att alkoholdrycken förstörs.

Alkoholdryck, som är i öppet kärl eller som har tillverkats eller importerats olagligen, kan genast förstöras bevisligen.

Vid visitation och rannsakan påträffad narkotika skall överlämnas till polismyndighet. Samtidigt skall till polisen göras anmälan om den som innehaft narkotikan.

50 §

Vad som är stadgat i denna förordning om uppgifter och befogenheter för huvudstabens och försvarsmaktens övriga delars vidkommande äger för gränsbevakningsväsendets del tillämpning på dess stab och dess övriga motsvarande delar.

51 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av försvarsministeriet.

52 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1988/1362:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

27.4.1990/377:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Denna förordning tillämpas även på disciplinära straff som påförts innan förordningen trätt i kraft. En sådan anhållan om granskning som gjorts innan förordningen trätt i kraft slutbehandlas dock som en anhållan om granskning.

24.5.1991/846:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Förordningen tillämpas även på gärningar som har begåtts innan den träder i kraft men för vilka påföljden döms ut eller påförs efter ikraftträdandet.

20.3.1992/252:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Förordningen tillämpas på verkställigheten av ett disciplinstraff som första gången har utdömts eller påförts efter ikraftträdandet.

11.12.1992/1268:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

19.12.1997/1214:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.