Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

25.3.1983/331

Militär disciplinlag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.3.2014/255, som gäller fr.o.m. 1.5.2014.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (14.11.1997/991)

För brott som avses i 2 § militära rättegångslagen (326/1983) kan den som lyder under 45 kap. strafflagen i rättegång ådömas disciplinstraff eller i disciplinärt förfarande såsom disciplinär påföljd påföras disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning på det sätt som bestäms i denna lag.

2 § (12.4.1991/652)

Disciplinstraff är arrest, disciplinbot, utegångsstraff och varning.

Till arrest döms i minst ett och högst trettio dygn, till disciplinbot för minst en och högst trettio dagar samt till utegångsstraff i minst elva och högst femton dygn.

I disciplinärt förfarande påförs disciplinbot för minst en och högst trettio dagar samt utegångsstraff i minst elva och högst femton dygn. (14.11.1997/991)

Disciplinbotens penningbelopp för en dag utgör en femtedel av den bötfälldes genomsnittliga bruttodagsinkomst, dock så att det är minst lika stort som den största dagspenning som utbetalas till den som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (452/1950). För den som tjänstgör enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) är beloppet av disciplinboten för en dag lika stort som dagspenningen eller, om personen i fråga inte erhåller dagspenning, lika stort som den största dagspenning som utbetalas till den som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen. (14.11.1997/991)

VärnpliktsL 452/1950 har upphävts genom VärnpliktsL 1438/2007.

3 §

Disciplinära tillrättavisningar är utegångsförbud, extratjänst och anmärkning.

Utegångsförbud påförs i minst ett och högst tio dygn samt extratjänst minst en och högst fem gånger. (12.4.1991/652)

4 §

För brott, som skall handläggas såsom militärt rättegångsärende och för vilket såsom påföljd är stadgat böter, kan i stället för böter ådömas disciplinstraff eller i disciplinärt förfarande påföras disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning.

I stället för disciplinstraff får ådömas böter.

Disciplinstraff får inte ådömas villkorligt, ej heller får disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning i disciplinärt förfarande påföras villkorligt.

5 §

För disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning samt för fängelsestraff på viss tid eller böter får inte bestämmas ett gemensamt straff, ej heller får disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning sammanläggas med fängelsestraff på viss tid. (19.4.1991/699)

Borde någon på samma gång dömas till disciplinstraff för två eller flera brott, ådöms honom ett gemensamt disciplinstraff. Till arrest får härvid dömas i högst fyrtio dygn, till disciplinbot för högst fyrtio dagar och till utegångsstraff högst tjugofem dygn. (12.4.1991/652)

I disciplinärt förfarande används för ett och samma brott såsom disciplinär påföljd endast en art av disciplinstraff eller av disciplinär tillrättavisning. Har någon gjort sig skyldig till flera brott som handläggs av disciplinär förman samtidigt, skall den skyldige påföras endast en disciplinär påföljd.

6 §

Vid tillämpningen av stadgandena om straffrättslig preskription jämställs disciplinstraff med böter.

Disciplinärt förfarande får dock inte anhängiggöras sedan ett år har förflutit från det brottet begicks.

7 §

Påförande av disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning utgör inte hinder för att åtal väcks vid domstol för samma brott, såvida ärendets art det kräver eller särskilt skäl därtill eljest föreligger. Ärenden som anhängiggjorts eller som avgjorts vid domstol får inte handläggas i disciplinärt förfarande.

8 § (13.6.2003/534)

Om den som ådöms eller påförs en disciplinär påföljd, innan ärendet har avgjorts med anledning av brottet har varit berövad sin frihet, skall från disciplinstraffet eller den disciplinära tillrättavisningen göras avräkning enligt 6 kap. 13 § strafflagen.

När avräkningen enligt 1 mom. görs motsvarar ett dygns frihetsberövande ett arrestdygn, disciplinbot för två dagar, två dygns utegångsstraff eller utegångsförbud och tre gånger extratjänst.

9 § (14.11.1997/991)

Den som tjänstgör i en militär tjänst samt den som inom försvarsmakten har utnämnts till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid för att tjänstgöra i en militär uppgift får under fredstid i disciplinärt förfarande påföras endast disciplinbot eller tilldelas varning eller anmärkning.

En elev som utbildas för en militär tjänst får utan hinder av 1 mom. påföras påföljder av alla de slag som avses i denna lag och som skall påföras i disciplinärt förfarande, om inte något annat bestäms i förordning.

2 kap

Förutsättningar för disciplinärt förfarande

10 § (14.11.1997/991)

Disciplinstraff eller disciplinär tillrättavisning får påföras, om den som är misstänkt för brottet har erkänt sin skuld eller om skulden annars kan anses klar.

Ett ärende får dock inte behandlas i disciplinärt förfarande, om

1) den som begått brottet inte längre lyder under 45 kap. strafflagen,

2) målsäganden yrkar att ärendet skall behandlas vid domstol,

3) åtal för något av flera brott skall väckas vid domstol och brotten står i samband med varandra, eller

4) någon av dem som är delaktiga i ett och samma brott skall åtalas vid domstol och det inte bör anses ändamålsenligt att ärendet avgörs särskilt för sig.

3 kap

Disciplinär förmans befogenhet

11 §

Förman som har rätt att utöva i denna lag avsedd disciplinär makt benämns disciplinär förman.

Disciplinära förmän är chefen för grundenhet och dennes direkta förmän samt, med nedan i 13 § stadgade begränsningar, fältväbel vid grundenhet.

Underkastade disciplinär förmans disciplinära makt är de som är underordnade honom och för vilka han är direkt förman.

12 § (14.11.1997/991)

Rätt att påföra disciplinstraff har kommendören för truppförbandet och en honom överordnad disciplinär förman. Dessutom har kommendören för truppenheten rätt att påföra den som tjänstgör som värnpliktig varning och utegångsstraff, och chefen för grundenheten varning.

13 § (12.4.1991/652)

Rätt att påföra disciplinär tillrättavisning har varje disciplinär förman. Fältväbeln vid grundenheten får påföra personer som tjänstgör som värnpliktiga anmärkning samt extratjänst högst tre gånger.

14 §

Samma befogenhet som tillkommer i 12 och 13 §§ nämnd disciplinär förman har även förman i motsvarande uppdrag, i enlighet med vad huvudstaben förordnar. Dessutom kan huvudstaben angående den disciplinära befogenhet i förhållande till varandra, som tillkommer disciplinära förmän som är överordnade kommendör för truppavdelning, utfärda bestämmelser som innebär avvikelse från deras administrativa och militära befogenhet.

4 kap

Tvångsmedel

15 § (22.7.2011/839)

I fråga om tvångsmedel som tillämpas när det gäller brott som avses i militära rättegångslagen och som nämns i 27 § och de myndigheter som är berättigade att använda dem gäller förutom tvångsmedelslagen (806 /2011) bestämmelserna i denna lag.

16 §

Om upprätthållande eller återställande av disciplin, ordning eller säkerhet det kräver, får person som ertappats eller på sannolika skäl misstänks för ett i 15 § avsett brott gripas och anhållas samt av synnerligen vägande skäl häktas.

17 §

Den som lyder under 45 kap. strafflagen får dessutom gripas,

1) om av hotelser som han uttalat eller av hans uppträdande i övrigt kan dragas den slutsatsen att han sannolikt kommer att göra sig skyldig till brott; samt

2) om han är okänd och på förfrågan vägrar lämna för utredandet av sin identitet erforderliga uppgifter åt förman eller ordningspatrull eller åt krigsman i vakt-, jour- eller polisuppdrag eller såvida han om sin identitet lämnar uppenbart felaktig uppgift.

18 §

Gripande får verkställas av

1) en person i militär tjänst samt en person som inom försvarsmakten har utnämnts till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid för att tjänstgöra i en militär uppgift och som är förman för den som skall gripas, (14.11.1997/991)

2) krigsman i vakt-, jour- eller polisuppdrag;

3) chefen för militäravdelning som förordnats till militärt säkerhets- eller ordningsuppdrag; samt

4) även annan förman som enligt 19 § är berättigad att verkställa anhållande.

19 § (15.12.2000/1117)

Beslut om anhållande får fattas av

1) chefen för respektive grundenhet och honom överordnad disciplinär förman,

2) en garnisonschef och en garnisonskommendant,

3) chefen för undersökningsavdelningen vid huvudstaben,

4) en officer i militärpolisuppdrag,

5) en militärjurist, samt

6) en åklagare. (13.5.2011/447)

20 § (22.7.2011/839)

I fråga om häktning föreskrivs i tvångsmedelslagen.

21 §

Gripen, anhållen eller häktad person förvaras i högvakt eller eljest under militärmyndighets uppsikt eller i allmänt fängelse eller på annan förvaringsplats.

I fråga om anhållna och gripna iakttas vad som föreskrivs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006). (29.9.2006/845)

Vad som i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen bestäms om

1) polisen gäller en militärmyndighet i fråga om de personer som hålls i förvar hos militärmyndigheten och gränsbevakningsväsendet i fråga om de personer som hålls i förvar hos gränsbevakningsväsendet,

2) polismän eller väktare gäller i 18 § i denna lag avsedda personer som har rätt att verkställa gripande och i 2 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) avsedda tjänstemän som sköter polisens uppgifter samt gränsbevakningsmän vid gränsbevakningsväsendet,

3) chefen för en förvaringslokal gäller den tjänsteman som förordnats till chef för högvakten eller en annan övervakad lokal och chefen för en förvaringslokal vid gränsbevakningsväsendet, och

4) den som skall avgöra rättelseyrkanden gäller den berörda kommendören för ett truppförband och en chef för en förvaltningsenhet vid gränsbevakningsväsendet.

(29.9.2006/845)

På behandlingen av häktade tillämpas i fråga om personer som står under en militärmyndighets uppsikt eller personer som hålls i förvar hos polisen lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen och i fråga om personer som hålls i förvar i ett fängelse häktningslagen (768/2005). (29.9.2006/845)

22 §

Om gripande av person skall den som har rätt att verkställa anhållande utan dröjsmål underrättas.

Den gripne skall friges utan dröjsmål efter det att förhören avslutats eller annan grund för gripandet inte längre föreligger, dock senast innan 24 timmar förflutit från det han gripits, om det inte inom samma tid förordnas att han skall anhållas.

23 § (14.11.1997/991)

Den som är berättigad att verkställa gripande har rätt att i samband med gripande, anhållande eller inledande av verkställigheten av arreststraff kroppsvisitera den som åtgärden gäller för att förvissa sig om att personen i fråga inte medför föremål eller ämnen som kan äventyra förvaringen eller med vilka personen kan utsätta sig själv eller andra för fara.

De i 1 mom. avsedda farliga föremålen eller ämnena skall tas ifrån den som visiteras. De skall återlämnas vid frigivningen, om det inte finns hinder enligt lag. I fråga om alkoholdrycker och narkotika skall förfaras enligt 27 §.

24 § (11.7.1997/694)

Om den tid som skall utsättas för väckande av åtal när svaranden är häktad stadgas i tvångsmedelslagen.

25 §

Förutom de myndigheter som nämns i tvångsmedelslagen får även en anhållningsberättigad militärmyndighet bestämma om beslag och genomsökning. (22.7.2011/839)

I brådskande fall får den som är berättigad att gripa person verkställa beslag och rannsakan utan sådant förordnande som avses i 1 mom.

Som husrannsakan betraktas inte inspektion av ordningen i ett sådant skåp för utrustning som disponeras av den som tjänstgör enligt värnpliktslagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor och skicket på försvarsmaktens utrustning i skåpet. (14.11.1997/991)

25 a § (14.11.1997/991)

De krigsmän som enligt 18 § har rätt att verkställa gripande får bestämma att en vid försvarsmakten tjänstgörande förare av ett motordrivet fordon eller den som utför något annat uppdrag som nämns i 23 kap. i strafflagen ska genomgå ett prov för att konstatera om han möjligen intagit alkohol eller något annat rusmedel. Provet får utföras på den som utför ett köruppdrag eller något annat uppdrag som nämns i 23 kap. i strafflagen eller på den som är i färd med att påbörja ett sådant uppdrag. Den som vägrar genomgå provet är skyldig att underkasta sig kroppsbesiktning enligt 8 kap. 30 § i tvångsmedelslagen. (22.7.2011/839)

Det prov som avses ovan skall göras på ett sådant sätt och med en sådan metod att det inte medför onödig eller oskälig olägenhet för den som undersöks.

Huvudstaben ger närmare anvisningar om hur prov skall utföras.

26 §

Ovan i detta kapitel avsedda krigsmän får tillgripa tvångsmedel på område eller fartyg som är i försvarsmaktens användning samt i brådskande fall även annorstädes.

Husrannsakan i privat bostad får dock verkställas endast om dess syfte är att finna person som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller inställas inför domstol och som flyr då han blir förföljd, eller att beslagtaga föremål som på bar gärning kunnat följas eller spårats.

27 § (12.4.1991/652)

Kommendören för en truppavdelning har rätt att inom ett område eller på ett fartyg i försvarsmaktens bruk, likväl inte i en privat bostad, låta verkställa visitationer och rannsakningar som riktar sig mot personer som tjänstgör vid försvarsmakten och egendom som är i deras besittning, för utövande av tillsyn över att bestämmelserna om försvarsmaktens vapen, skjutförnödenheter och sprängämnen samt om narkotika och alkoholdrycker iakttas eller för uppdagande av överträdelse av dessa bestämmelser. Rannsakan och visitation kan dock riktas mot den som tjänstgör vid försvarsmakten och som inte lyder under 45 kap. strafflagen, endast om det finns skäl att misstänka att ovan nämnda bestämmelser har överträtts.

Försvarsmaktens egendom, såsom vapen, skjutförnödenheter och sprängämnen, samt narkotika och alkoholdrycker som påträffas hos en person som innehar dem olovligen får tas i förvar. En alkoholdryck får under förutsättningar som anges i förordning omhändertas av militärmyndigheten eller förstöras. I fråga om narkotika skall förfaras enligt narkotikalagen (1289/1993). (14.11.1997/991)

Se StraffL 39/1889 45 kap. NarkotikaL 1289/1993 har upphävts genom NarkotikaL 373/2008. Se även Militär disciplinF 969/1983 49 §.

5 kap

Handläggning av disciplinära ärenden

28 § (29.12.1988/1259)

Då ett brott som avses i militära rättegångslagen har kommit till en disciplinär förmans kännedom eller då det finns skäl att anta att ett sådant brott har begåtts, skall den disciplinäre förmannen utan dröjsmål se till att förundersökning görs. Vid undersökningen skall i tillämpliga delar iakttas vad som särskilt stadgas om förundersökning i brottmål samt dessutom denna lag och den förordning som utfärdas med stöd av den.

Undersökning av brott enligt militära rättegångslagen skall ledas av en anhållningsberättigad militärmyndighet som avses i 19 § i denna lag och utföras av någon som tjänstgör vid försvarsmakten. Den som utför undersökningen skall om möjligt vara förtrogen med brottsundersökning. Då detta är möjligt skall han vara någon annan än den förhördes direkta förman. Om sakens natur kräver det, kan förundersökningen ges i uppdrag åt polisen eller en särskild undersökningskommission. Enskilda förhör och andra undersökningsåtgärder kan ges i uppdrag åt polisen. (12.4.1991/652)

Om ett brott som avses i militära rättegångslagen handläggs i disciplinärt förfarande, får summarisk förundersökning göras oberoende av det straff som föreskrivs för brottet. På den summariska förundersökningen tillämpas då 11 kap. 2 § i förundersökningslagen (805/2011). (22.7.2011/839)

29 §

Disciplinär förman skall efter slutförd undersökning utan dröjsmål vidtaga åtgärder för att bestraffa eller tillrättavisa den som gjort sig skyldig till brott.

Den disciplinäre förmannen kan avstå från att göra förundersökning samt från att efter förundersökningen påföra disciplinär påföljd, om gärningen berott på ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet som med beaktande av omständigheterna är ursäktlig eller om gärningen annars skall anses vara ringa med hänsyn till upprätthållandet av disciplin och ordning. (29.12.1988/1259)

30 §

Räcker disciplinär förmans befogenhet inte till för avgörande av ärende eller är han jävig, skall ärendet hänskjutas till högre disciplinär förman. Om hänskjutande av ärende till behörig åklagare stadgas i militära rättegångslagen.

30 a § (15.12.2000/1117)

En förundersökning i ett ärende som gäller ett militärt brott skall, utöver vad som föreskrivs i 28 §, förrättas när åklagaren så förordnar.

Hänskjuts ärendet inte till åklagaren för åtalsprövning, skall den disciplinära förmannen meddela sitt beslut till den åklagare på vars förordnande en förundersökning har förrättats i ärendet. Efter att ha fått meddelandet kan åklagaren ta ärendet till åtalsprövning, om ärendets art det kräver eller det annars finns särskilda skäl därtill.

31 § (12.4.1991/652)

Den disciplinäre förmannen skall innan han påför ett disciplinstraff personligen höra den misstänkte samt, om det inte medför betydande dröjsmål med ärendets handläggning, inhämta utlåtande av en militärjurist. Om hörandet till följd av särskilda förhållanden skulle medföra betydande dröjsmål med ärendets handläggning och om det inte finns skäl att förmoda att hörandet kan påverka ärendets behandling, får en disciplinär förman dock påföra ett disciplinärt straff utan att den misstänkte blir personligen hörd förutsatt att han inte har ansett att hörande behövs.

32 § (12.4.1991/652)

Ett disciplinstraff och en disciplinär tillrättavisning skall stå i rätt förhållande till brottet och vara ändamålsenliga med tanke på den skyldiges tjänstgöringsställning. Då disciplinära påföljder döms ut eller påförs skall beaktas att bestraffningspraxis blir enhetlig.

När arten och strängheten av ett disciplinstraff eller en disciplinär tillrättavisning övervägs, skall de grunder som enligt strafflagen påverkar gärningens straffbarhet samt de förhållanden under vilka brottet begåtts och den skyldiges tidigare tjänstgöring och uppförande i övrigt beaktas. Påföljden kan skärpas, om straffen varit flera eller om gärningen begåtts i närvaro av församlade krigsmän så att den kan äventyra disciplinen och ordningen eller om gärningsmannen när han begick brottet missbrukat sin förmansställning. Påföljden kan mildras, om gärningen föranletts av att en förman vid det tillfälle då brottet begicks genom klandervärt beteende väckt gärningsmannens vrede.

33 § (12.4.1991/652)

Som påföljd skall disciplinär tillrättavisning användas, om inte brottets art eller brottens antal, upprätthållandet av disciplin och ordning, den skyldiges tidigare tjänstgöring eller andra omständigheter vid brottets begående förutsätter att disciplinstraff påförs.

2 mom. har upphävts genom L 14.11.1997/991. (14.11.1997/991)

3 mom. har upphävts genom L 14.11.1997/991. (14.11.1997/991)

6 kap

Disciplinbesvär och tillsynen över det disciplinära förfarandet (27.4.1990/374)

34 § (27.4.1990/374)

Ändring i ett disciplinstraff som har påförts i ett disciplinärt ärende får sökas genom besvär (disciplinbesvär) hos den allmänna domstol som är behörig enligt 5 eller 6 § militära rättegångslagen.

I en disciplinär tillrättavisning som har påförts i ett disciplinärt ärende får ändring inte sökas genom besvär.

35 § (27.4.1990/374)

Besvär skall anföras skriftligen, och besvärsskriften skall senast den tredje dagen efter att den disciplinäre förmannens beslut delgavs den som saken gäller tillställas den disciplinäre förman som har påfört disciplinstraffet eller kansliet vid den domstol som avses i 34 §. Besvärsskriften får inom den tid som här nämns även tillställas en annan i förordning bestämd myndighet, som omedelbart skall sända den till den disciplinäre förmannen. Domstolen skall genast underrätta honom om att besvärsskriften har kommit till domstolen.

Den disciplinäre förman som avses i 1 mom. skall omedelbart sända besvärsskriften till kansliet för den domstol som nämns i 34 § och till skriften foga handlingarna i ärendet.

Disciplinbesvär anses ha blivit anhängiga vid domstolen då de handlingar som avses i 2 mom. har kommit till domstolens kansli. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta ändringssökanden och den åklagare som anges i 4 § militära rättegångslagen om när och var behandlingen äger rum samt om följderna av ändringssökandens frånvaro.

36 § (14.11.1997/991)

Den disciplinäre förmannen skall se till att ändringssökanden utan hinder av tjänstgöringen har möjlighet att upprätta sin besvärsskrift och delta i domstolsbehandlingen av disciplinbesvären.

När disciplinbesvär behandlas skall militära rättegångslagens bestämmelser om behandlingen av brottmål iakttas. Som påföljd får även disciplinär tillrättavisning påföras. Om ändringssökanden utan att meddela laga förfall inte inställer sig vid domstolen, får disciplinbesvären handläggas och avgöras trots ändringssökandens frånvaro.

Disciplinbesvär kan anföras och behandlas trots att den straffade på det sätt som avses i 39 § har samtyckt till att disciplinstraffet verkställs.

37 § (27.4.1990/374)

Åklagaren får väcka åtal i ett ärende som har förts till domstolen som disciplinbesvär. Om åtal väcks upphör ärendet att vara ett disciplinärt ärende.

I domstolens beslut i ett disciplinärt ärende får ändring inte sökas genom ordinära rättsmedel.

38 §

Disciplinär förman skall utöva tillsyn över honom underordnade disciplinära förmäns utövning av disciplinär makt.

Observerar kommendören för truppavdelningen eller en disciplinär förman som är överordnad denne härvid att i ett disciplinärt förfarande har skett ett väsentligt fel eller att en disciplinär förman överskridit sin befogenhet eller att beslutet i ett disciplinärt ärende i fråga om slutresultatet är felaktigt eller uppenbart oskäligt, skall han upphäva beslutet eller mildra den disciplinära påföljden. (12.4.1991/652)

När förmannen upphäver ett beslut kan han bestämma att ärendet skall tas till ny behandling eller omedelbart själv ta det till avgörande eller hänskjuta det till en behörig åklagare. När ärendet tas till ny behandling iakttas bestämmelserna i 6 kap. 16 § strafflagen i tillämpliga delar. (13.6.2003/534)

7 kap

Verkställighet

39 § (27.4.1990/374)

Verkställigheten av ett straff som har påförts genom disciplinärt förfarande skall inledas utan dröjsmål sedan den tid som gäller för anförande av besvär har löpt ut eller sedan besvären har avgjorts av domstolen.

Om den straffade ger sitt skriftliga samtycke, får verkställigheten även inledas tidigare.

Verkställigheten av arrest och av ett utegångsstraff som en domstol har dömt ut får inledas trots att beslutet inte har vunnit laga kraft, om den dömde ger sitt skriftliga samtycke. (14.11.1997/991)

40 § (14.11.1997/991)

Disciplinära påföljder kan, förutom varning, disciplinbot, extratjänst och anmärkning, inte verkställas samtidigt.

Om påföljder av olika slag skall verkställas samtidigt, verkställs disciplinstraff före disciplinär tillrättavisning. Om verkställigheten av en tillrättavisning redan har inletts, fullföljs den innan verkställigheten av disciplinstraffet påbörjas.

41 § (14.11.1997/991)

En förman som utövar tillsyn över disciplinärt förfarande får förordna att verkställigheten av ett disciplinstraff eller en disciplinär tillrättavisning som påförts i disciplinärt förfarande uppskjuts eller avbryts, om han i samband med tillsyn eller behandlingen av klagan har upptäckt ett väsentligt fel i ett disciplinärt beslut.

Kommendören för truppförbandet kan uppskjuta verkställigheten av en disciplinär påföljd eller avbryta verkställigheten, om den straffades eller tillrättavisades hälsotillstånd kräver det, eller om det finns andra synnerligen vägande skäl.

42 §

Arreststraff verkställs i högvakt eller eljest under bevakning. Om inte i förordning annorlunda stadgas, får det inte förordnas att straff skall avtjänas så att den straffade är skyldig att deltaga i tjänstgöringen.

Då arreststraff skall verkställas på samma gång som fängelsestraff på viss tid eller förvandlingsstraff för böter, skall även arreststraffet avtjänas i allmän straffanstalt.

43 §

Flera arreststraff som skall verkställas samtidigt skall till fullo sammanräknas. Den på detta sätt sammanräknade strafftiden får dock uppgå till högst fyrtio dygn.

Vid sammanräkning av straff i fall som avses i 42 § 2 mom. skall arreststraff förvandlas till fängelse sålunda att ett dygns arrest motsvarar en dags fängelse. Skall härvid två eller flera arreststraff gå i verkställighet, skall fängelsedirektören först sammanräkna dem på det sätt som är stadgat i 1 mom.

Har arreststraff i enlighet med 2 mom. sammanräknats med annat straff, anses den dömde först avtjäna förvandlingsstraffet för arrest och först därefter det andra straffet.

44 § (14.11.1997/991)

Ett arreststraff vars avtjänande är på hälft när den straffade av någon annan orsak än hälsoskäl skall hemförlovas, avtjänas till fullo som arrest enligt 42 §.

Arrest förvandlas till en avgift, om verkställigheten av arreststraffet inte har inletts före hemförlovningen eller om den värnpliktige hemförlovas av hälsoskäl.

När arrest förvandlas till en avgift motsvarar varje fullt arrestdygn som inte har avtjänats disciplinbot för två dagar. Förvandlingen skall verkställas av kommendören för truppförbandet enligt de grunder som anges i 2 § 4 mom. och 43 § 1 mom.

45 § (14.11.1997/991)

Disciplinbot verkställs med iakttagande av bestämmelserna om verkställighet av bötesstraff. Obetald disciplinbot får likväl inte förvandlas till fängelse.

I samma ordning verkställs även en avgift som avses i 44 § 2 mom. och 45 b §.

45 a § (12.4.1991/652)

Sådana utegångsstraff som skall verkställas samtidigt skall sammanräknas till fullo. Den på detta sätt sammanräknade strafftiden får dock uppgå till högst fyrtio dygn. Detsamma gäller den sammanräknade tiden för sådana utegångsförbud som tillrättavisning vilka skall verkställas samtidigt. (14.11.1997/991)

Skall ett utegångsstraff gå i verkställighet samtidigt med ett utegångsförbud som tillrättavisning, skall utegångsstraffet anses bli avtjänat först. Den sammanräknade tiden för utegångsstraffet och utegångsförbudet som tillrättavisning får uppgå till högst fyrtio dygn.

45 b § (14.11.1997/991)

Ett utegångsstraff, vars verkställighet inte ännu har inletts eller som inte har avtjänats till fullo vid den tidpunkt när den straffade hemförlovas, förvandlas till en avgift.

När ett utegångsstraff förvandlas till en avgift motsvarar varje fullt dygn utegångsstraff som inte har avtjänats disciplinboten för en dag. Förvandlingen utförs av kommendören för truppförbandet med iakttagande av de grunder som bestäms i 2 § 4 mom. och 45 a § 1 mom.

46 §

Varning verkställs genom kungörelse i dagorder.

47 §

Disciplinär tillrättavisning skall verkställas utan dröjsmål.

Verkställigheten av disciplinär tillrättavisning förfaller vid den tidpunkt då den tillrättavisade hemförlovas eller hans tjänstgöring eljest upphör, dock senast ett år efter det tillrättavisningen påfördes.

8 kap

Undantagsstadganden för krigstid

48 §

Angående disciplinära förmän, befogenhet i disciplinära ärenden, handläggning av och tillsyn över disciplinära ärenden samt om verkställighet av disciplinära påföljder under krigstid kan genom förordning utfärdas från stadgandena i denna lag avvikande stadganden.

49 §

Krigsfånge får inte ådömas eller i disciplinärt förfarande påföras andra straff än vad som bestämt i internationella fördrag som är bindande för Finland.

Vid sammanläggning samt sammanräkning och annan verkställighet av arreststraff som ådöms eller påförs krigsfånge skall likaså iakttagas vad som är bestämt i ovan i 1 mom. avsedda konventioner.

9 kap

Särskilda stadganden

50 §

Under 45 kap. strafflagen lydande person som anser att hans rätt eller fördel har blivit kränkt eller att förman förfarit lagstridigt eller i strid med sin tjänste- eller tjänstgöringsplikt får anföra klagomål på det sätt som därom stadgas genom förordning.

50 a § (14.5.2010/376)

Uppgifter om disciplinstraff som en domstol påfört ska registreras av domstolen i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till militärmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

51 § (12.4.1991/652)

Denna lag gäller i tillämpliga delar även gränsbevakningsväsendet och finsk fredsbevarande personal. Vid tillämpningen av lagen har den som tjänstgör vid gränsbevakningsväsendet eller inom en fredsbevarande organisation samma befogenhet som den som tjänstgör i motsvarande uppgift inom försvarsmakten.

52 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

53 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Stadgandena i denna lag angående sammanräkning och förvandling av arreststraff tillämpas på arrest som ådömts eller påförts såsom ordningsstraff och som börjar avtjänas efter ikraftträdandet av denna lag.

Regeringens proposition 87/81, Andra lagutsk. bet. 15/82, Stora utsk. bet. 258/82

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1988/1259:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Om någon när denna lag träder i kraft är anhållen eller häktad eller om beslag som har verkställts enligt den tidigare lagen då är i kraft, skall på handläggningen av ärendet tillämpas 7 kap. 4 § 2-4 mom. tvångsmedelslagen.

Regeringens proposition 186/88, Lagutsk. bet. 14/88, Stora utsk. bet. 217/88

27.4.1990/374:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Lagen tillämpas även på disciplinstraff som har påförts innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 100/89, Andra lagutsk. bet. 1/90, Stora utsk. bet. 19/90

12.4.1991/652:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Lagen tillämpas även på gärningar som har begåtts innan den träder i kraft men för vilka påföljden döms ut eller påförs efter ikraftträdandet. Utegångsstraff kan likväl inte påföras eller dömas ut för gärningar som har begåtts innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 242/90, Andra lagutsk. bet. 19/90, Stora utsk. bet. 329/90

19.4.1991/699:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90, Lagutsk. bet. 15/90, Stora utsk. bet. 314/90

11.7.1997/694:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995, LaUB 9/1997, RSv 98/1997

14.11.1997/991:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 40/1997, LaUB 13/1997, RSv 140/1997

15.12.2000/1117:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 100/2000, LaUB 8/2000, RSv 139/2000

13.6.2003/534:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

29.9.2006/845:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

14.5.2010/376:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 50 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till militärmyndigheterna, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

13.5.2011/447:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

22.7.2011/839:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.