Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

21.1.1983/66

Lag om ordningsbotsförfarande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.8.2010/754, som träder i kraft 1.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap

Allmänna stadgandenom

1 § (30.4.1999/552)

Vid förfarande enligt denna lag (ordningsbotsförfarande) kan ordningsbot föreläggas som påföljd för en förseelse som i 2 a kap. 9 § strafflagen (39/1889) och i en med stöd av den utfärdad förordning har definierats som en ordningsbotsförseelse.

2 § (30.4.1999/552)

2 § har upphävts genom L 30.4.1999/552.

3 § (30.4.1999/552)

3 § har upphävts genom L 30.4.1999/552.

4 §

I ordringsbotsärende tillämpas inte stadgandena om unga personer, unga förbrytare, villkorligt straff eller straffmätning. I ärendet kan inte heller förordnas om förverkande av villkorlig frihet, ej heller bötesstraff förvandlas till fängelse.

I ordningsbotsärende tillämpas inte heller vad som är stadgat om hörande av allmänt ombud, instämmande av vissa tjänstemän eller anmälan som i vissa fall skall göras till myndigheter angående väckt åtal eller ådömt straff. Om förvaring av handlingar som gäller ordningsbot stadgas särskilt. (20.12.1985/1048)

5 §

Om polismans rätt att tilldela anmärkning åt den som gjort sig skyldig till förseelse eller att avstå från att lämna meddelande därom och om allmän åklagares rätt att avstå från åtal gäller vad som därom är särskilt stadgat.

2 kap

Föreläggande av ordningsbot

6 § (30.4.1999/552)

Ordningsbot föreläggs så att till den som begått förseelsen utfärdas ett ordningsbotsföreläggande. Föreläggandet skall innehålla personuppgifter om den som begått förseelsen samt uppgifter om tid och plats för denna, förseelsens art och ordningsbotens belopp samt de lagrum som utgör grund för föreläggandet. Föreläggandet skall undertecknas av den som utfärdar det.

Den som utfärdar ordningsbotsföreläggandet skall för den som misstänks för förseelsen uppge orsaken, då ordningsbot för förseelsen inte kan föreläggas på grund av att 2 a kap. 10 § 2 mom. strafflagen tillämpas.

Innan ordningsbotsföreläggandet utfärdas skall den som misstänks för förseelsen höras.

Ordningsbotsföreläggandet skall innehålla anvisningar om hur vederbörande skall förfara, om han vill få saken prövad av domstol. Till föreläggandet skall fogas ett inbetalningskort för betalning av ordningsboten.

7 §

I ordningsbotsärenden görs det en summarisk förundersökning enligt 11 kap. 2 § i förundersökningslagen (805/2011), där endast de omständigheter utreds som är nödvändiga för att förelägga ordningsbot. En sådan förundersökning får göras utan att 4 kap. 10 § 2 mom. och 13 och 16 § i förundersökningslagen iakttas. (28.10.2016/896)

Om den som misstänks för en förseelse bestrider denna, utförs förundersökningen i den omfattning utfärdaren av ordningsbotsföreläggandet prövar vara behövlig.

8 § (11.7.1997/699)

Ett föreläggande av ordningsbot delges genast den som har begått förseelsen eller, om detta inte är möjligt, enligt vad 11 kap. rättegångsbalken stadgar om delgivning i brottmål.

Om det är fråga om en trafikförseelse som har begåtts med ett motordrivet fordon och identiteten på den som gjort sig skyldig till förseelsen omedelbart har kunnat fastställas, får ordningsbotsföreläggandet utan hinder av 1 mom. sändas per post till den skyldige, antingen på den adress som denne har uppgett eller på den adress som framgår av fordonstrafikregistret. Ordningsbotsföreläggandet skall då sändas utan dröjsmål och senast inom två veckor från dagen för förseelsen. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att ordningsbotsföreläggandet postades. Postningsdagen skall antecknas på föreläggandet. (20.1.2006/59)

9 §

Ordningsbot skall betalas inom två veckor efter det vederbörande fick del av föreläggandet.

10 §

En ordningsbot förfaller, om inte föreläggande har delgivits inom ett år från dagen för förseelsen. (20.1.2006/59)

Sedan ordningsbot förfallit får straffyrkande inte framställas eller åtal väckas för samma förseelse.

11 §

Chefen för polisdistrikt övervakar utfärdandet av ordningsbotsförelägganden. Han skall undanröja ordningsbotsföreläggandet och anmäla saken till allmänna åklagaren, om ordringsbot har förelagts för en förseelse för vilken ordningsbot inte utgör en tillräcklig påföljd.

Chefen för polisdistriktet skall likaså undanröja ordningsbotsföreläggandet, då den däri avsedda handlingen inte utgör en i denna lag avsedd förseelse eller då föreläggandet eljest saknar grund.

I andra än de i 1 och 2 mom. nämnda fallen skall chefen för polisdistriktet insända ordningsbotsföreläggandena för verkställighet.

12 §

Den som mottagit ordningsbotsföreläggande har rätt att få ärendet handlagt av allmän underrätt. Han skall i detta syfte anmäla saken till kansliet för underrätten på den ort där förseelsen begåtts, inom en vecka efter det han fick del av föreläggandet. Den som gör anmälan skall till kansliet inge föreläggandet och uppge sin postadress.

I 1 mom. avsedd anmälan får skickas som betald postförsändelse eller med bud.

13 §

Har saken på det sätt som är stadgat i 12 § anmälts för handläggning i underrätten, skall den som gjort anmälan utan dröjsmål underrättas om tid och plats för handläggningen samt om påföljderna av hans utevaro. Har anmälan gjorts med posten eller med bud, skall nämnda uppgifter utan dröjsmål sändas till honom under den uppgivna postadressen.

Domstolen skall lämna meddelande om saken till allmänna åklagaren.

2 a kap (20.1.2006/59)

Förfarandet vid föreläggande av ordningsbot för trafikförseelser som observerats utan att fordonet stoppats

13 a § (20.1.2006/59)

Bestämmelserna i detta kapitel kan tillämpas på behandlingen av en ordningsbotsförseelse som har begåtts med ett motordrivet fordon och som har observerats vid automatisk trafikövervakning eller annars utan att fordonet har stoppats, när förseelsen gäller

1) överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med högst 20 kilometer i timmen, eller

2) körning på ett busskörfält eller spårvagnsfält i strid med vägmärken.

13 b § (20.1.2006/59)

Förfarandet inleds genom att ett ordningsbotsföreläggande utfärdas för den fysiska person som vid tidpunkten för förseelsen var registrerad som ägare, innehavare eller tillfällig användare av det fordon som användes vid förseelsen, utan att det utreds vem som körde fordonet.

Ordningsbotsföreläggandet utfärdas för den som enligt 3 § 23 punkten i fordonslagen (1090/2002) ansvarar för användningen av bilen, om det med beaktande av alla omständigheter kring förseelsen kan anses vara utrett att han eller hon vid tidpunkten för förseelsen körde den bil som användes vid förseelsen. I annat fall skall polisen höra sig för med personen om vem som körde bilen vid tidpunkten.

Polisdistriktet skall föra en förteckning över när ett brev med en förfrågan till den som ansvarar för användningen av bilen har postats eller när en förfrågan enligt 2 mom. i övrigt har gjorts. Om personen inte svarar på förfrågningen inom två veckor skall bestämmelserna i 2, 3 och 4 kap. tillämpas på den fortsatta behandlingen.

13 c § (20.1.2006/59)

Ett ordningsbotsföreläggande utfärdas av en polisman. Ett ordningsbotsföreläggande skall utfärdas skriftligen och undertecknas av utfärdaren. Föreläggandet kan också undertecknas maskinellt.

Av ett ordningsbotsföreläggande skall framgå

1) personuppgifter om den som fått föreläggandet,

2) tiden och platsen för förseelsen, förseelsens art och de lagrum som tillämpas,

3) ordningsbotens belopp och det datum när ordningsboten senast skall betalas,

4) de eventuella övriga påföljder som förseelsen kan medföra för den som fått föreläggandet, såsom körförbud, och

5) vilket förfarande som skall tillämpas om den som fått föreläggandet motsätter sig ordningsboten och hur ärendet då handläggs.

13 d § (20.1.2006/59)

Ordningsbotsföreläggandet sänds till mottagaren per post på den adress som framgår av fordonstrafikregistret. Föreläggandet skall sändas utan dröjsmål och senast inom två veckor från dagen för förseelsen. När den som ansvarar för användningen av bilen i enlighet med 13 b § 2 mom. uppger den skyldiges identitet får föreläggandet likväl sändas två veckor efter att polisen har fått uppgiften. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att föreläggandet postades. Postningsdagen skall antecknas på föreläggandet.

13 e § (20.1.2006/59)

En ordningsbot skall betalas inom 30 dagar från delfåendet av ordningsbotsföreläggandet, om inte mottagaren motsätter sig föreläggandet.

13 f § (20.1.2006/59)

En mottagare av ett ordningsbotsföreläggande som bestrider att han eller hon är skyldig till den förseelse som avses i föreläggandet eller annars anser att föreläggandet saknar grund skall motsätta sig föreläggandet. Motsättandet behöver inte motiveras.

Den som motsätter sig ett ordningsbotsföreläggande skall inom 30 dagar från delfåendet lämna meddelande om detta till kansliet vid polisinrättningen i det härad där förseelsen begicks. Ordningsbotsföreläggandet skall bifogas meddelandet. Meddelandet kan ges på en blankett som finns för detta ändamål.

Meddelandet får även sändas till polisinrättningen per post, med telefax eller med bud.

13 g § (20.1.2006/59)

På ett ordningsbotsföreläggande som har utfärdats i det förfarande som avses i detta kapitel tillämpas 11 § 1 och 2 mom. samt 4 kap.

Ett ordningsbotsföreläggande som har utfärdats i det förfarande som avses i detta kapitel kan inte föras till tingsrätten så som föreskrivs i 12 §.

13 h § (20.1.2006/59)

Chefen för polisdistriktet skall till verkställighet överlämna ett ordningsbotsföreläggande som mottagaren inte har motsatt sig eller som inte har undanröjts.

Chefen för polisdistriktet skall undanröja ett ordningsbotsföreläggande som mottagaren har motsatt sig. Förfarandet enligt detta kapitel förfaller då, och angående den fortsatta behandlingen av saken gäller vad som föreskrivs i 2, 3 och 4 kap, om inte något annat följer av 3 mom.

När mottagaren har motsatt sig ordningsbotsföreläggandet kan ett nytt föreläggande för samma gärning sändas per post på den adress som den som har gjort sig skyldig till förseelsen har uppgett, om den skyldiges identitet har kunnat fastställas genom ett erkännande som det inte finns anledning att betvivla. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att föreläggandet postades. Postningsdagen skall antecknas på föreläggandet.

13 i § (20.1.2006/59)

Den som inte inom föreskriven tid har kunnat motsätta sig ett ordningsbotsföreläggande som delgivits enligt 13 d § skall på ansökan återställas försutten fatalietid. I ansökan om återställande av försutten fatalietid skall personen i fråga uppge varför han eller hon inte har kunnat motsätta sig föreläggandet inom föreskriven tid, och ansökan skall ges in till den tingsrätt inom vars domkrets förseelsen har begåtts senast inom nio månader från dagen för förseelsen. Ordningsbotsföreläggandet eller betalningsuppmaningen skall bifogas ansökan.

13 j § (20.1.2006/59)

Om en förseelse som avses i 13 a § 1 eller 2 punkten med hänsyn till omständigheterna är ringa, kan den som registrerats som ägare, innehavare eller tillfällig användare av det fordon som använts vid förseelsen ges en skriftlig anmärkning, utan att några andra åtgärder vidtas. Anmärkningen ges av en polisman och sänds till personen i fråga på den adress som framgår av fordonstrafikregistret.

3 kap

Handläggning i underrätt

14 §

Ordningsbotsärende handläggs i den allmänna underrätt inom vars domkrets förseelsen har begåtts. Vid handläggningen iakttages gällande stadganden om rättegången i brottmål, såvida i denna lag inte annorlunda stadgas.

Ordningsbotsärenden handläggs av en lagfaren domare i underrätten (ordningsbotsdomare) .

Underrätts sammanträde kan hållas vid annan tid och på annan plats än vad som är stadgat i fråga om allmän underrätts sammanträde.

15 §

Allmänna åklagaren skall vara närvarande då ordningsbotsärenden handläggs. För dylika ärenden kan förordnas en biträdande åklagare i den ordning som är stadgad i lagen om strafforder.

Anser åklagaren att för den handling som ligger till grund för ordningsbotsföreläggandet bör ådömas annan påföljd än ordningsbot, skall han vidtaga åtgärder för väckande av åtal.

Åklagaren skall i det fall som avses i 2 mom. underrätta ordningsbotsdomaren och den som mottagit ordningsbotsföreläggandet om sitt beslut att väcka åtal. Ordningsbotsdomaren skall återkalla den i 13 § avsedda handläggningen och lämna meddelande om återkallelsen till den som mottagit ordningsbotsförläggandet.

16 §

Befinns ordningsbotsföreläggande vara befogat, skall den som misstänks för förseelsen ådömas en ordningsbot som överensstämmer med det ordningsbotsföreläggande som gjorts till föremål för underrättens handläggning.

Den misstänkte kan dömas till en till markbeloppet mindre ordningsbot än den som ordningsbotsföreläggandet gäller, om ordningsbotsdomaren anser att förseelsen förutsätter detta.

Ordningsbotsdomaren kan under de förutsättningar som anges i 6 kap. 12 § strafflagen avstå från att döma ut straff. (13.6.2003/536)

Ordningsbotsföreläggandet skall undanröjas, om den handling som ligger till grund för föreläggandet inte utgör en ordningsbotsförseelse enligt 2 a kap. 9 § strafflagen eller om föreläggandet annars saknar grund. (30.4.1999/552)

17 §

Ordningsbotsårende som avses i 14 § får handläggas och avgöras trots att den för förseelsen misstänkte uteblir.

I underrätts utslag i ordningsbotsärende får ändring inte sökas genom ordinära rättsmedel.

4 kap

Särskilda stadganden

18 § (30.4.1999/552)

Angående verkställighet av ett ordningsbotsföreläggande gäller vad som bestäms om verkställighet av domar som har vunnit laga kraft och om indrivning av böter. Vid verkställighet av ordningsbot tillämpas dock inte bestämmelserna om förvandlingsstraff.

19 §

Har ordningsbot betalts fastän ordningsbotsföreläggandet har undanröjts eller ordningsbotens belopp nedsatts, skall myndigheten till vederbörande återbära den ordningsbot som betalts utan grund eller det överbetalda beloppet.

20 § (30.4.1999/552)

20 § har upphävts genom L 30.4.1999/552.

21 §

Om preskription av verkställigheten av ordningsbot gäller vad som är stadgat om preskription av verkställigheten av ådömda böter.

22 §

Vad som i denna lag är stadgat om polisman eller chefen för polisdistrikt har motsvarande tillämpning på annan tjänsteman som utför i lagen stadgad övervakning och på dennes förman.

Uppgifter som enligt denna lag ankommer på chefen för polisdistrikt kan i reglementet för polisdistriktet överföras på annan tjänsteman som hör till befälet inom polisdistriktet.

23 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

24 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

RP 19/81, Lagutsk. bet. 5/82, Stora utsk. bet. 167/82

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1985/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

RP 170/85, LaUB 8/85, StoUB 165/85

19.4.1991/707:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90, Lagutsk. bet. 15/90, Stora utsk. bet. 314/90

22.7.1991/1063:

Om införandet av denna lag stadgas särskilt genom lag. (L 1063/1991 trädde i kraft den 1.12.1993 enligt L 1417/1992)

RP 16/90, LaUB 17/90, StoUB 336/90

11.7.1997/699:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

RP 82/1995, LaUB 9/1997, RSv 98/1997

30.4.1999/552:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 74/1998, LaUB 25/1998, RSv 274/1998

13.6.2003/536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

20.1.2006/59:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

Lagens 2 a kap. 13 b § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2011. (21.12.2007/1318)

Lagen tillämpas på förseelser som har begåtts efter dess ikraftträdande.

RP 16/2005, LaUB 14/2005, RSv 164/2005

8.11.2013/777:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 63/2013, LaUB 12/2013, RSv 115/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1

8.11.2013/778:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 63/2013, LaUB 12/2013, RSv 115/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1

17.10.2014/823:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2014.

RP 71/2014, LaUB 7/2014, RSv 90/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU (32012L0013); EUT L 142, 1.6.2012, s. 1

28.10.2016/896:

Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.

RP 99/2016, LaUB 9/2016, RSv 113/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU (32013L0048); EUT L 294, 6.11.2013, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.