Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

16.4.1982/285

Lag om allmän fiskerätt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/379, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Genom lag kan stadgas att

1) var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i kommun har rätt att bedriva fångst av siklöja, nors, strömming och vassbuk med nät i havet på de vattenområden i kommunen som ligger inom byarågång och finns i yttre skärgården eller gränsar mot öppen fjärd;

2) inom ovan i i punkten avsedda vattenområden har var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i by rätt att bedriva krokfiske;

3) var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i by har rätt att mot en skälig avgift få tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske på sätt som vattenområdets ägare bestämmer; samt att

4) såvitt vården av fiskbeståndet i ett vattendrag eller dess fiskeriekonomiska tillgodogörande väsentligen försvåras av att något vattenområde lämnas outnyttjat, kan allmän underrätt ålägga områdets ägare att mot ersättning tillåta att det tages i bruk eller bekosta de andra åtgärder som behövs för att de menliga följderna av att vattenområdet lämnas outnyttjat skall kunna avlägsnas.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 september 1951 om utvidgning av den allmänna fiskerätten (504/51).

RP 214/80, LaUB 18/81, FöUB 5/81, StoUB 213/81

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.