Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

5.2.1982/91

Marktäktsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 24.11.2005/926.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81):

1 §

Såsom tillstånd eller plan, som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten marktäktslagen, anses:

1) byggnadslov;

2) i lagen om allmänna vägar (243/54) avsedd vägplan;

3) beslut i samband med vägförrättning, som avses i lagen om enskilda vägar (358/62);

4) i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) avsett inlösningstillstånd;

5) i luftfartslagen (595/64) avsett tillstånd för inrättande och drift av allmän eller enskild flygplats;

6) i vattenlagen (264/61) avsett tillstånd för byggande av vattendrag; samt

7) annat tillstånd eller annan plan, som är jämförbar med de ovannämnda.

2 §

Tillstånd till täktverksamhet skall sökas skriftligt. I ansökan skall ingå erforderliga uppgifter om sökanden, områdets markägoförhållanden och den tilltänkta åtgärden samt övriga uppgifter som erfordras med tanke på behandlingen av ansökningen.

Till ansökan skall fogas:

1) utredning om sökandens besittningsrätt till takten eller markägarens skriftliga samtycke till sökande av tillstånd;

2) karta, varav framgår täktområdets läge och gränser; samt

3) täktplan, om sådan enligt 5 § marktäktslagen är av nöden, i fyra exemplar.

Tillståndsmyndighet kan av sökande fordra även annan utredning, om detta är påkallat med hänsyn till ärendets handläggning.

4 mom. har upphävts genom F 13.12.1991/1447. (13.12.1991/1447)

3 §

Till täktplan hör karta över täktområdet, erforderliga tvärsnittsritningar och annat material, söm är av nöden för åskådliggörande av planen, samt beskrivning.

I täktplan skall anges de omständigheter, som avses i 11 § 2 mom. marktäktslagen, och vid behov även de omständigheter som avses i nämnda paragrafs 3 mom.

Närmare anvisningar om uppgörande av täktplan samt om dess innehåll utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

4 §

Kan täktverksamhet medföra i 3 § marktäktslagen avsedda följder i annan kommun eller bör det av andra skäl anses påkallat, skall denna kommuns utlåtande om saken inhämtas.

5 § (23.5.1997/465)

Om vattendomstolens tillstånd krävs för täktverksamheten eller om en ansökan som gäller ett vattenärende är anhängig vid vattendomstolen, kan behandlingen av en ansökan som avses i marktäktslagen uppskjutas till dess avgörandet i vattenärendet har vunnit laga kraft.

Om det område som ansökan om tillstånd gäller har avsevärd betydelse med hänsyn till regionplanläggningen, skall ett utlåtande begäras av den samkommun som sköter regionplanläggningen och vid behov även av undra myndigheter.

6 §

Om utlåtande inte avgivits inom två månader efter det begäran om utlåtande avsänts, kan saken avgöras utan ifrågavarande utlåtande.

7 § (23.5.1997/465)

I täktplanen skall en anteckning göras om beviljande av tillstånd.

8 §

Skall beslut enligt 19 § 1 mom. marktäktslagen utfärdas efter anslag, skall meddelande därom uppsättas på den myndighets anslagstavla, som fattat beslutet.

9 § (23.5.1997/465)

9 § har upphävts genom F 23.5.1997/465.

10 §

Innan täktverksamhet inleds skall substanstagaren utmärka det i tillståndet avsedda täktområdet i terrängen och vid behov sätta ut för övervakningen nödvändiga anordningar.

När täktverksamheten har upphört eller tillståndets giltighetstid har löpt ut, skall slutsyn förrättas på området enligt vad tillsynsmyndigheten har bestämt, förutsatt att något annat inte har bestämts i tillståndet. Innehavaren av marktäktstillståndet skall begära sådan slutsyn som avses i denna paragraf. (23.5.1997/465)

10 a § (23.5.1997/465)

Innehavaren av ett marktäktstillstånd skall årligen senast den 31 januari lämna anmälan enligt 23 a § marktäktslagen. Tillståndsmyndigheten skall årligen senast den 30 april lämna sin anmälan till den regionala miljöcentralen.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1982.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1983/1029:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

13.12.1991/1447:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

19.3.1993/272:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

23.5.1997/465:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.