Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

4.12.1981/828

Lag om folkhälsoinstitutet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 31.10.2008/668, som gäller fr.o.m. 1.1.2009.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (6.4.2001/327)

För främjande av befolkningens hälsa samt för förebyggande av sjukdomar finns folkhälsoinstitutet som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Folkhälsoinstitutet skall ge akt på, övervaka och undersöka befolkningens hälsa och sjukdomars utbredning samt delta i utrednings- och försöksverksamhet för främjande av befolkningens hälsa.

Folkhälsoinstitutet kan bedriva rättsmedicinsk och annan service-, produktions- och utredningsverksamhet för andras räkning. Dessutom sköter institutet de uppgifter som det har enligt lag eller förordning eller med stöd av dem eller som social- och hälsovårdsministeriet ålägger institutet.

1 a § (6.4.2001/327)

För vetenskaplig forskning som avses i 1 § 2 mom. och som gäller befolkningens hälsa samt för kontroll och övervakning av befolkningens hälsa får folkhälsoinstitutet samla in och behandla uppgifter om människornas levnadsförhållanden och livsstilar samt om andra förhållanden och faktorer i miljön, om sjukdomar och deras riskfaktorer samt om annat som inverkar på förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Institutet får också samla in och behandla blodprov och andra vävnadsprov som behövs för de uppgifter som avses ovan.

För forskningsverksamhet enligt 1 § 2 mom. får folkhälsoinstitutet dessutom lagra och använda uppgifter och prov som har samlats in i samband med screeningundersökningar under graviditet.

Ur personregister som avses ovan i denna paragraf får inte lämnas ut uppgifter som kan hänföras till en viss person. Detsamma gäller personuppgifter som har insamlats för verksamhet som avses i 1 § 3 mom. På insamling, registrering, användning, utlämnande och annan behandling av personuppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Prov som insamlats för forskningsverksamhet enligt denna lag betraktas som personuppgifter, om de kan hänföras till en viss person.

2 § (16.6.2000/570)

Vid folkhälsoinstitutet kan finnas ett vetenskapligt råd för folkhälsoinstitutet med uppgift att främja samarbetet mellan institutet och dess intressegrupper.

Det vetenskapliga rådet tillsätts av folkhälsoinstitutet.

3 § (23.12.1987/1172)

3 § har upphävts genom L 23.12.1987/1172.

4 §

Folkhälsoinstitutet kan inom ramen för statsförslaget vid behov anlita sakkunniga och med andra myndigheter, offentliga inrättningar, organisationer, enskilda affärsföretag och privatpersoner inga avtal om utförande av vissa till institutets verksamhetsområde hörande, i avtalet preciserade uppdrag samt med andra forskningsanstalter och högskolor som utför till institutets verksamhetsområde hörande forskningsarbete ingå samarbetsavtal om genomförande av gemensamma forskningsprogram.

5 §

Folkhälsoinstitutet har rätt att uppbära avgifter för beställda tjänster. Vid avgifternas bestämmande iakttages vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982. Genom den upphävs lagen den 30 december 1969 om folkhälsolaboratoriet (898/69).

I denna lag nämnda tjänster och befattningar kan inrättas och besättas innan lagen träder i kraft. Likaså kan före denna lags ikraftträdande vidtagas även andra åtgärder som lagens verkställighet förutsätter.

8 §

Då denna lag träder i kraft förflyttas innehavare av tjänst eller fast befattning vid folkhälsolaboratoriet i stadgad ordning till en för honom lämplig tjänst eller befattning vid Folkhälsoinstitutet.

Regeringens proposition 155/81, Ekonomiutsk. bet. 8/81, Stora utsk. bet. 111/81

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1987/1172:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Dess 1 § träder likväl i kraft den 1 mars 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 124/87, Ekonomiutsk. bet. 2/87, Stora utsk. bet. 65/87

16.6.2000/570:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 50/2000, ShUB 10/2000, RSv 62/2000

6.4.2001/327:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

För forskningsuppgifter enligt 1 § 2 mom. får folkhälsoinstitutet lagra och använda sådana uppgifter samt blodprovssamlingar och andra samlingar av vävnadsprov som institutet före denna lags ikraftträdande har samlat in för åligganden enligt 1 § 2 mom. eller som samlats in i samband med blodprovsundersökningar under graviditet. En förutsättning är att användningen av uppgifterna eller proven för forskningsverksamhet inte avviker från ett eventuellt uttryckligt samtycke av den som lämnat uppgifterna eller proven.

Folkhälsoinstitutet skall i enlighet med 12 § 2 mom. personuppgiftslagen utplåna uppgifterna och proven sedan det inte längre är nödvändigt att lagra dem för åligganden som avses i 1 a § 1 mom. i denna lag.

RP 209/2000, ShUB 2/2001, RSv 4/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.