Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

16.1.1981/24

Lag om stöd för nyskiften (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2014/1423, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Nyskiften stöds i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §

Kostnaderna för sådan utflyttning av lägenhet som har beslutats vid nyskifte samt för byggande av väg och utförande av torrläggningsarbete betalas av statens medel. Även Europeiska gemenskapen kan delta i finansieringen av dessa kostnader. (16.12.1994/1239)

Av statens medel kan även betalas kostnader som föranleds av att byggnader i samband med förflyttning av lägenhet försätts i bättre skick, av att odlingar röjs för förbättrande av åkerägornas form och utläggning samt av att vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar byggs.

Då vidtagandet av ovan i denna paragraf avsedd åtgärd stöds med statsmedel på annat sätt än enligt denna lag, används inte statsmedel med stöd av denna lag för åtgärden.

3 §

Kostnader, som i enlighet med 2 § betalas av statens medel, återindrivs till staten, om de inte i enlighet med vad nedan i denna paragraf stadgas kvarstår såsom slutlig utgift för staten.

Då en förrättning är viktig med tanke på allmänt intresse och då delägarnas allmänna ekonomiska ställning det påkallar eller då en förrättning verkställs inom en region som är berättigad till stöd från Europeiska gemenskapen, kan av de kostnader som avses i 2 § 1 mom. högst 75 procent kvarstå såsom slutlig utgift för staten, enligt vad som närmare stadgas genom förordning. (16.12.1994/1239)

3 mom. har upphävts genom L 16.12.1994/1239. (16.12.1994/1239)

4 § (12.4.1995/564)

Vid nyskiften som avses i 3 § 2 mom. är det möjligt att helt eller delvis avstå från att uppbära den fastighetsförrättningsavgift som det ankommer på delägarna att betala.

5 § (18.5.1990/450)

5 § har upphävts genom L 18.5.1990/450.

6 § (16.12.1994/1239)

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar hur stor del av kostnaderna som enligt 3 § 2 mom. skall kvarstå såsom slutlig utgift för staten, samt om att helt eller delvis avstå från att uppbära fastighetsförrättningsavgift som avses i 4 §. (12.4.1995/564)

Lantmäteriverket beslutar om betalning av kostnader enligt 2 §. (13.12.2013/904)

7 § (13.12.2013/904)

Lantmäteriverket betalar medel enligt 2 § i förskott till lägenhetens ägare eller innehavare eller, på förslag av förrättningsmännen, till någon annan person, sammanslutning eller myndighet som utsetts vid förrättningen.

Har medel som avses i 1 mom. lyfts innan arbetet är utfört, ska det arbete som motsvarar det lyfta beloppet utföras inom två år efter att beloppet lyftes. Lantmäteriverket kan dock av särskilda skäl bevilja en förlängning av tidsfristen, dock för högst två år i sänder. Om arbetet inte slutförs inom utsatt tid, ska Lantmäteriverket återkräva det belopp som lyfts och på det beloppet ta ut en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) räknat från den dag då medlen lyftes.

Lyfts de medel som avses i 1 mom. inte inom fem år efter att ett beslut enligt 6 § 2 mom. meddelades, har rätten till medlen gått förlorad, om inte Lantmäteriverket av särskilda skäl beslutar något annat.

8 § (19.11.2010/990)

Enskilda personer samt dödsbon ska betala den del som återkrävs av de kostnader som har betalats med statliga medel, med 12 procents annuiteter, av vilka fyra procent betraktas som ränta på det obetalda kapitalet vid tidpunkten i fråga och återstoden som amortering. Övriga delägare ska betala den del som återkrävs av de kostnader som avses ovan, på en gång så som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om skyldigheten att betala en till kapitalbeloppet obetydlig fordran på en gång samt när betalningen av annuiteterna ska inledas och om extra amorteringar utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om kostnader som återkrävs inte betalas på förfallodagen, tas på det försenade beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen från förfallodagen tills betalning har skett.

9 § (18.5.1990/450)

9 § har upphävts genom L 18.5.1990/450.

10 § (30.12.1996/1285)

Den fastighet som skall skiftas utgör pant för betalningen av kostnader som skall återkrävas, jämte ränta, enligt vad 20 kap. jordabalken stadgar.

Kostnader som skall återkrävas och räntan får, till den del de har förfallit till betalning, utmätas utan dom eller särskilt beslut.

10 a § (18.5.1990/450)

Efter att ett beslut om återkrav av kostnaderna har fattats, ska Lantmäteriverket utan dröjsmål sända ett meddelande till inskrivningsmyndigheten för att det pantansvar som avses i 10 § ska bli antecknat i lagfarts- och inteckningsregistret. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om när beloppet av de kostnader som återkrävs är så lågt att något meddelande eller någon anteckning dock inte behöver göras. (13.12.2013/904)

Då de kostnader jämte räntor som skall återkrävas har betalts helt och hållet, tillämpas i fråga om meddelandet till lagfarts- och inteckningsregistret 16 § 2 mom. i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret (78/2007). (2.2.2007/86)

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1981, och genom den upphävs lagen den 22 januari 1960 om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar (42/60) jämte däri senare företagna ändringar. Har i lag eller förordning hänvisats till lagrum, som ersatts genom ett stadgande i denna lag, skall detta tillämpas.

Lagen om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar tillämpas fortfarande på förrättning som avslutats före denna lags ikraftträdande samt på klyvning som är anhängig och på sådant i 11 a § (52/75) lagen om skifte avsett nyskifte som inte motsvarar de förutsättningar som stadgats i 3 § 2 mom. av denna lag, om förordnande att verkställa förrättningar har utfärdats före denna lags ikraftträdande. Då frågan om statens slutliga andel av kostnaderna eller lantmäteriavgiften för nyskifte, som avslutats före denna lags ikraftträdande, blir föremål för avgörande efter lagens ikraftträdande, tillämpas i ärendet till denna del stadgandena i denna lag.

Regeringens proposition 42/80, Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/80, Stora utsk. bet. 216/80

Ikraftträdelsestadganden:

18.5.1990/450:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990. Den tillämpas på lantmäteriförrättningar som görs anhängiga efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 246/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 4/90, Stora utsk. bet. 12/90

16.12.1994/1239:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som närmare bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på de ansökningar och anhängiga ärenden som inte har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut före lagens ikraftträdande.

RP 166/94, JsUB 25/94

3.3.1995/291:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall återkrävas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala det uttagna beloppet leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

12.4.1995/564:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/94, JsUB 45/94

30.12.1996/1285:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996, LaUB 21/1996, RSv 244/1996

2.2.2007/86:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008. Lagen tillämpas dock inte på ärenden som är anhängiga den 31 december 2007.

RP 148/2006, JsUB 12/2006, GrUU 39/2006, RSv 191/2006

19.11.2010/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På betalningen av kostnader som återkrävs för nyskiften som inletts innan denna lag träder i kraft och som betalats med statliga medel tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 150/2010, JsUB 16/2010, RSv 162/2010

13.12.2013/904:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.