Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

18.1.1980/56

Lag om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.7.2004/686, som träder i kraft den 1.1.2005.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För främjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder kan inom ramen för statsförslaget beviljas understöd i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Med vatten- och avloppsåtgärder avses i denna lag åtgärder som betjänar samhällenas gemensamt eller fastighetsvis ordnade vattenförsörjning, avloppsreglering och behandling av avloppsvatten samt utnyttjande av slam som uppstår i samband därmed. (29.12.1989/1376)

Om inte något annat följer av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999) eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, tillämpas denna lag också vid beviljande av sådana understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder för vilkas finansiering stöd erhålls från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller av Europeiska gemenskapens andra medel. (9.2.2001/123)

2 § (29.12.1989/1376)

För utarbetande av en plan för utvecklande av vattentjänsterna kan understöd för vatten och avlopp beviljas kommuner, och för planering och vidtagande av vatten- och avloppsåtgärder kan understöd för vatten och avlopp beviljas kommuner, samkommuner och sammanslutningar eller samfund som har grundats för vattenförsörjning och avloppshantering eller enbart för vattenförsörjning eller för avloppshantering. Understöd kan även beviljas fastighetsinnehavare. (9.2.2001/123)

Med fastighetsinnehavare avses i denna lag fastighetsägare eller med ägare jämförbara innehavare eller legotagare som besitter en fastighet med stöd av tomtlego- eller jordlegoavtal.

3 § (9.2.2001/123)

Som sådana kostnader för projekt, för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas, beaktas totalkostnaderna för utarbetandet av en plan för utvecklande av vattentjänsterna eller för planeringen och vidtagandet av vatten- och avloppsåtgärder till den del som godkänts av den myndighet som beviljar understödet.

Anläggningar och konstruktioner för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas är

1) alla de anläggningar och konstruktioner som hör till ett vattentjänstverk och som behövs för dess verksamhet samt slambehandlings- och slamkomposteringsanläggningar, samt

2) de anläggningar för vattenförsörjning, avloppshantering samt behandling av toalettavfall som behövs i projekt som gäller en viss fastighet eller i därmed jämförbara projekt samt vattenledningar och avlopp utanför byggnaden.

Närmare bestämmelser om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (29.12.1989/1376)

Understöd för vatten och avlopp kan beviljas till högst 30 procent av kostnaderna enligt 3 §. Om understödstagaren för samma projekt har beviljats lån av statens medel eller lån för vilket staten betalar räntestöd, får det sammanlagda beloppet av dessa lån och understödet för vatten och avlopp uppgå till högst 60 procent av de ovan nämnda kostnaderna.

Om det av särskilda vattenvårdsskäl ställs exceptionellt stränga krav på behandlingen och avledandet av avloppsvatten eller om projektets huvudsakliga verkningsområde ligger i en glesbygd och det anses vara särskilt nödvändigt på grund av sociala skäl eller hälsoskäl, kan för projektet beviljas understöd för vatten och avlopp till högst 50 procent av de kostnader för projektet som avses i 3 §. Om lån enligt 1 mom. har beviljats för projektet, får det sammanlagda beloppet av dessa lån och understödet uppgå till högst 80 procent av de ovan angivna kostnaderna.

Det sammanlagda beloppet av det finansieringsunderstöd som beviljas av statens och Europeiska gemenskapens medel får uppgå till högst 75 procent av kostnaderna enligt 3 §. Om understödstagaren har beviljats stöd av Europeiska gemenskapens medel, kan understödstagaren inte för samma projekt beviljas lån av statens medel eller lån för vilket staten betalar räntestöd. (9.2.2001/123)

5 §

Förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas är

1) att projektet av ekonomiska, sanitära, sociala eller andra därmed jämförbara orsaker skall anses behövligt och att främjandet av dess genomförande genom beviljande av understöd för vatten och avlopp skall anses ändamålsenligt med beaktande av synpunkter som gäller en regionalt balanserad utveckling inom landet samt sysselsättningen,

2) att för projektet har utarbetats en godtagbar plan jämte kostnadsförslag och att vid utarbetandet har beaktats principerna för en hållbar användning av vattentillgångarna samt den regionala generalplanen för vattenförsörjning och avlopp samt kommunens plan för utvecklande av vattentjänsterna,

3) att, då projektet avser enbart vattenförsörjning, avledandet av avloppsvatten från området i fråga samt behandlingen av avloppsvatten har ordnats ändamålsenligt eller ordnas i anslutning till projektet för vattenförsörjning eller en godtagbar utredning avges om hur behandlingen av avloppsvatten ordnats och att, om projektet avser endast avledande av avloppsvatten, vattenförsörjningen och behandlingen av avloppsvatten har ordnats på ett ändamålsenligt sätt eller ordnas i anslutning till projektet för avledande av avloppsvatten eller en godtagbar utredning avges om hur vattenförsörjningen och behandlingen av avloppsvatten ordnats,

4) att projektet genomförs till skäliga kostnader.

(9.2.2001/123)

En förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas för projekt som gäller en viss fastighet eller för därmed jämförbara projekt är, utöver de förutsättningar som nämns i 1 mom., att den fastighet som projektet gäller används för stadigvarande boende eller näringsverksamhet som stöder sådant boende. (29.12.1989/1376)

6 § (29.12.1989/1376)

Då storleken av understöd för vatten och avlopp bestäms med stöd av 4 § skall avseende fästas vid projektets betydelse för säkerställandet av vattentillgången eller för vattenvården, kostnaderna för ordnande av vattenförsörjning och avlopp samt sysselsättningsläget inom området i fråga samt vid sökandens möjligheter att för projektet få räntestödslån enligt 2 § 2 punkten lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel.

7 § (30.12.2002/1299)

Understöd för vatten och avlopp beviljas av den regionala miljöcentralen inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställer inom sina verksamhetsområden. I det beslut som gäller beviljande av understöd kan för understödstagaren uppställas villkor som gäller påbörjande, genomförande och slutförande av projektet. Genom förordning av statsrådet bestäms hur understöd för vatten och avlopp skall sökas och hur ansökningarna skall behandlas i de regionala miljöcentralerna.

Den myndighet som har beviljat understödet övervakar användningen av det. Mottagaren av understödet är skyldig att lämna den myndighet som har beviljat understödet de uppgifter och handlingar samt det övriga material som behövs för övervakningen.

8 § (9.2.2001/123)

Understöd för vatten och avlopp kan betalas till understödstagaren i en post sedan arbetet har utförts på ett godtagbart sätt och kostnaderna har förfallit till betalning eller, om den myndighet som har beviljat understödet anser det ändamålsenligt, i två eller högst tre poster i den takt som arbetet fortskrider och enligt kostnadernas fördelning med avseende på tiden. Den sista posten, som skall utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet, betalas sedan arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt så att det uppfyller de villkor för det som anges i beslutet om beviljande av understöd för vatten och avlopp och redovisningen har granskats.

9 § (9.2.2001/123)

Den regionala miljöcentralen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än för vilket det har beviljats eller för erhållande av understödet har lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på något annat sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. Återbetalning av understödet får inte längre krävas efter att det förflutit 10 år från beviljandet av understödet.

Understödstagaren skall på understödsbelopp som återkrävs betala ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter, räknat från den dag då understödet betalades till återbetalningsdagen. Om det belopp som återkrävs inte betalas på den utsatta förfallodagen, skall på det betalas årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Den regionala miljöcentralen kan av särskilda skäl besluta att räntan lämnas helt eller delvis ouppburen.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall det som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen iakttas.

10 §

På understöd för vatten och avlopp, vilka avses i denna lag, tillämpas icke lagen den 19 januari 1973 om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73).

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Genom denna lag upphäves lagen den 13 juli 1973 om understödjande av samhällenas vattenvårdsåtgärder (608/73) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1989/1376:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På bidrag som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas den tidigare lagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats av den.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 188/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 22/89, Stora utsk. bet. 180/89

24.1.1995/96:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

16.6.1995/866:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På räntan på understödsbelopp som skall återbetalas skall till den del räntan hänför sig till tiden innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala understödsbeloppet leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 1/95, EkUB 1/95

20.6.1996/444:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 64/96, JsUB 7/96, RSv 70/96

2.3.1999/334:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998, JsUB 15/1998, RSv 252/1998

21.1.2000/47:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 47/2000 trädde i kraft enligt F 131/2001 den 21.2.2001.)

RP 104/1999, JsUB 16/1999, RSv 128/1999

9.2.2001/123:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 85/2000, MiUB 12/2000, RSv 197/2000

30.12.2002/1299:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 225/2002, ApUB 10/2002, RSv 230/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.