Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

23.2.1979/208

Handelsregisterförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2023. Se L 564/2023 39 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 31 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79):

1 § (29.3.2001/289)

Anmälningar om vilka bestäms i handelsregisterlagen (129/1979) skall göras på en för ändamålet fastställd blankett på det sätt som särskilt föreskrivs i handelsregisterlagen och i företags- och organisationsdatalagen (244/2001). Till anmälan skall fogas erforderliga bilagor.

2 § (13.2.2003/121)

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

2 mom. har upphävts genom F 21.5.2015/615. (21.5.2015/615)

3 §

Har anmälan gjorts i stadgad ordning och föreligger ej heller annat hinder för registreringen, skall de i anmälningen nämnda uppgifterna antecknas i registret.

4 § (24.8.2006/748)

De omständigheter som berör näringsidkarna och som nämns i grund- och ändringsanmälan antecknas i registret i den kronologiska ordning enligt vilken beslut om att föra in dem i registret har fattats. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen. Anteckningarna i registret skall kungöras så att man kan ta del av de offentliggjorda uppgifterna i kronologisk ordning via ett elektroniskt centralsystem.

5 §

Bifirma skall antecknas i registret invid vederbörande firma, varvid den del av verksamheten skall nämnas som bifirman gäller.

Prokura skall antecknas i registret vid anteckningen om vederbörande näringsidkare.

Anteckning om anmälningar om fusion som gäller öppna bolag, kommanditbolag, andelslag och aktiebolag införs i registret vid anteckningen om såväl det överlåtande som det övertagande samfundet. (14.2.1997/157)

Anteckning om anmälning om verkställande av delning av ett aktiebolag eller ett andelslag införs i registret vid anteckningen om såväl den ursprungliga som den övertagande sammanslutningen. (28.12.2001/1498)

6 §

Registermyndigheten skall föra alfabetiskt index över firmor som antecknats i registret och deras på olika språk uttryckta former samt bifirmor.

Ett särskilt alfabetiskt index skall föras över firmor vilka antecknats i registret såsom upphörda samt över firmor som avförts ur registret.

7 § (29.3.2001/289)

Av handlingar rörande en näringsidkare som antecknats i registret skall uppgöras en särskild akt, som förses med näringsidkarens företags- och organisationsnummer. Till akten skall fogas ändringsanmälningar och meddelanden.

7 a § (31.10.2002/898)

Om en enskild näringsidkare är en fysisk person som avses i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), skall till grundanmälan fogas en utredning av det av registermyndigheten beviljade tillståndet att idka näring.

8 §

Till ett öppet bolags grundanmälan skall fogas bolagsavtalet i original. (29.4.1988/392)

Om registermyndigheten har gett ett sådant tillstånd att idka näring som bolagsman i ett öppet bolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits. (31.10.2002/898)

9 §

Till kommanditbolags grundanmälan skall fogas bolagskontraktet i original.

Om registermyndigheten har gett ett sådant tillstånd att idka näring som ansvarig bolagsman i ett sådant kommanditbolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits. (31.10.2002/898)

10 § (29.3.2001/289)

Till en ideell förenings grundanmälan skall vid behov fogas en utredning över föreningens rätt att idka näring och över val av styrelseordförande. Utdrag ur föreningsregistret och föreningens stadgar skaffas dock på tjänstens vägnar.

11 § (29.3.2001/289)

Till en stiftelses grundanmälan skall vid behov fogas en utredning över stiftelsens rätt att idka näring. Utdrag ur stiftelseregistret och stiftelsens stadgar skaffas dock på tjänstens vägnar.

12 §

Till ett aktiebolags grundanmälan skall fogas avtalet om bolagsbildning i original, en sådan försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 2 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) samt sådant yttrande av en revisor som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen. Vid behov skall till anmälan fogas en utredning om valet av styrelse- och förvaltningsrådsledamöter i bolaget, valet av ersättare och ordförande i dessa organ, valet av bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt valet av revisorerna och revisorssuppleanterna, samt en utredning om beviljad rätt att företräda bolaget. Vid behov skall till anmälan även fogas ett i 25 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) avsett godkännande av värdepapperscentralen att bolagets aktier kan överföras till värdeandelssystemet. (24.8.2006/748)

Om ett aktiebolags bolagsordning skall fastställas av den behöriga myndigheten, skall till grundanmälan också fogas beslutet om fastställande av bolagsordningen i original eller i en officiellt styrkt avskrift. Till ett försäkringsbolags grundanmälan skall också fogas en försäkran av bolagets styrelse och revisorernas intyg, vilka nämns i 2 kap. 11 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79). (22.12.1993/1411)

Om registermyndigheten har beviljat sådan dispens som nämns i 6 kap. 10 § 2 mom. eller 19 § 1 mom. i aktiebolagslagen, skall till anmälan fogas en utredning om att dispens beviljats. (24.8.2006/748)

13 § (28.12.2001/1498)

Till ett andelslags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original och en sådan försäkran av styrelse ledamöterna och verkställande direktören som avses i 2 kap. 3 § 2 mom. lagen om andelslag (1488/2001). Vid behov skall till anmälan fogas en utredning över val av ledamot, suppleant och ordförande i styrelsen och förvaltningsrådet samt av verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören, revisor och revisorssuppleant, en utredning av nämnda personers och revisionssammanslutningens samtycke till uppdraget, med undantag av uppdraget som ordförande för styrelsen och förvaltningsrådet, samt en utredning av beviljad rätt att teckna firma.

Om ett andelslags stadgar skall fastställas av den behöriga myndigheten, skall till grundanmälan också fogas beslutet om fastställande av stadgarna i original eller i en officiellt styrkt avskrift.

Om registermyndigheten har gett sådant tillstånd som nämns i 5 kap. 5 § 1 mom. lagen om andelslag, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits. (31.10.2002/898)

14 § (22.12.1993/1411)

Till en sparbanks grundanmälan skall fogas stadgarna i original, en utredning över val av styrelse samt ordförande och viceordförande i styrelsen ävensom vid behov över beviljad rätt att teckna firman.

Till anmälan skall också fogas styrelsens försäkran som nämns i 9 § 2 mom. sparbankslagen (1270/90).

15 §

Till hypoteksförenings grundanmälan skall utöver vad i 10 § lagen om hypoteksföreningar (936/78) är stadgat fogas utredning över val av styrelse samt ordförande och viceordförande i styrelsen ävensom vid behov utredning över beviljad rätt att teckna firman.

16 § (22.12.1993/1411)

Till en försäkringsförenings grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, en separat avskrift av föreningsordningen, en styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman och vid behov en utredning av valet av styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar och ordförande samt verkställande direktören liksom också om beviljandet av rätten att teckna firma.

Till anmälan skall också fogas beslutet om fastställande av bolagsordningen i original eller i en officiellt styrkt avskrift samt försäkran av föreningens styrelse och revisorernas intyg, vilka nämns i 2 kap. 10 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar (1250/87).

16 a § (22.12.1994/1370)

Till bostadsrättsförenings grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, en särskild kopia av stadgarna, utredning över val av styrelse och disponent samt vid behov över hur rätten att teckna firma beviljas, utredning över föreningens boendeförvaltningsområden, samt utredning över de fastigheter som föreningen och dess boendeförvaltningsområden besitter.

17 § (22.12.1994/1370)

Till grundanmälan om en europeisk ekonomisk intressegruppering skall i original fogas avtalet om att bilda intressegrupperingen.

Till grundanmälan för en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland skall fogas en utredning om att en sådan företrädare har tillsatts som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring. Till grundanmälan skall fogas översättningar till finska eller svenska av handlingar som har givits in till registret på intressegrupperingens hemort.

18 § (22.12.1993/1411)

Till grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall fogas en utredning om grundandet av filialen, om tillsättandet av den företrädare som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring, om de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt om beviljad rätt att teckna firma och hur firman skall tecknas. Dessutom skall till anmälan fogas ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren har antecknats i sitt hemland eller någon annan utredning över att näringsidkaren existerar samt en finsk- eller svenskspråkig kopia eller laggill öveesättning av näringsidkarens stiftelseurkund, bolagsordningen, stadgar eller andra motsvarande handlingar. (12.1.1996/19)

Om den utländska näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att denna har fått tillstånd av registermyndigheten att idka näring. (31.10.2002/898)

19 §

I ändringsanmälan skall tydligt anges omständighet som enligt 14 § handelsregisterlagen skall antecknas i registret, och till anmälningen skall fogas styrkt avskrift av det beslut på vilket ändringen grundar sig. Vad ovan stadgats om bilagor till grundanmälan gäller i tillämpliga delar även bilagorna till ändringsanmälan.

Skall myndighets fastställelse eller godkännande utverkas för beslut, skall till ändringsanmälan fogas fastställelsebeslutet i original eller i officiellt styrkt avskrift.

3 mom. har upphävts genom F 29.3.2001/289. (29.3.2001/289)

19 a § (28.12.2006/1439)

I ett elektroniskt anmälningsförfarande skall i stället för de originalhandlingar som enligt denna förordning skall bifogas en anmälan, en skannad bild av handlingen eller handling med en elektronisk underskrift bifogas anmälan.

20 §

Bolagens anmälningar till registermyndigheten enligt stadgandena om fusion i lagen om aktiebolag skall göras som gemensam anmälan av det övertagande bolaget och varje överlåtande bolag, om inte annat stadgas i lagen om aktiebolag. (14.2.1997/157)

Såvida fusionen efter det fusionsplanen registrerats förfaller, skall det överlåtande bolaget göra ändringsanmälan härom. (28.12.2001/1498)

Ändringsanmälan i fråga om det övertagande bolaget eller grundanmälan i fråga om ett nytt bolag som bildas i samband med fusionen skall göras samtidigt med den ändringsanmälan som skall göras om verkställande av fusionen. (28.12.2001/1498)

20 a § (30.9.2004/876)

I fråga om ett europabolags grundanmälan och ändringsanmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om ett aktiebolags grundanmälan och ändringsanmälan, om inte något annat föreskrivs i lagen om europabolag (742/2004) eller i denna förordning. Till anmälan skall också fogas en utredning om övriga omständigheter som registrering av europabolag förutsätter enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om europabolag, nedan europabolagsförordningen.

Till en anmälan som skall göras enligt 6 och 13 § i lagen om europabolag och artiklarna 32.2, 37.4 och 66.3 i europabolagsförordningen skall fogas förslaget om bildande av bolaget eller ändring av sammanslutningsform. Till en anmälan som skall göras enligt 6 § i lagen om europabolag och artikel 33.3 i europabolagsförordningen skall för varje bolag som deltar i bildandet av europabolaget nämnas det antal aktier som ställs till det nya bolagets förfogande och aktiernas sammanlagda röstetal enligt aktieslag.

Om ett europabolag bildas genom absorptionsfusion så att ett övertagande bolag som är registrerat i någon annan stat än Finland ombildas till ett europabolag som registreras i Finland, skall till anmälan om registrering avfusionen fogas en utredning om det övertagande bolagets registrerade aktiekapital i den andra till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande staten och, om aktiekapitalet höjs, en sådan försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 11 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Detsamma gäller om ett europabolags hemort flyttas till Finland. (24.8.2006/748)

4 mom. har upphävts genom F 19.10.2006/914. (19.10.2006/914)

20 b § (19.10.2006/914)

I fråga om ett europaandelslags grundanmälan och ändringsanmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om ett andelslags grundanmälan och ändringsanmälan, om inte något annat föreskrivs i lagen om europaandelslag (906/2006) eller i denna förordning. Till anmälan skall också fogas en utredning om övriga omständigheter som registrering av europaandelslag förutsätter enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen.

Till en anmälan som skall göras enligt artikel 35.3 och 76.3 i europaandelslagsförordningen skall fogas förslaget om ändring av sammanslutningsform.

20 c § (28.12.2007/1430)

Om handlingar och utredningar som ska fogas till en anmälan eller en ansökan om statsgränsöverskridande fusion eller delning eller till en ansökan om bildande av ett europabolag eller ett europaandelslag eller om flyttning av ett europabolags eller ett europaandelslags hemort inte har avfattats på finska eller svenska, ska det till anmälan och ansökan också fogas en i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003) avsedd officiell översättning av handlingar eller utredningar som är avfattade på något annat språk. Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av den anmälningsskyldige godkänna att handlingarna och utredningarna lämnas in på något annat språk.

20 d § (28.12.2007/1430)

Om en statsgränsöverskridande fusion eller delning registreras i Finland ska det, utöver vad som anges ovan i denna förordning, till anmälan om verkställande fogas en redogörelse om att de utländska associationer som deltar i fusionen eller delningen har godkänt den inlösenrätt som gäller för de aktieägare som har motsatt sig fusionen eller delningen i ett finskt aktiebolag, eller den extra rätt till återbetalning eller den inlösenrätt som gäller för de medlemmar och andra rättsinnehavare som har motsatt sig fusionen eller delningen i ett finskt andelslag. Till anmälan ska det dessutom fogas en redogörelse för att bestämmelserna om personalrepresentation är förenliga med lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990).

Om verkställandet av en statsgränsöverskridande fusion eller delning registreras i någon annan stat ska det, utöver vad som anges ovan i denna förordning, till ansökan om verkställighetstillstånd för fusionen eller delningen fogas en redogörelse om att de utländska associationer som deltar i fusionen eller delningen har godkänt rätten till inlösen eller återbetalning enligt 1 mom. Till ansökan ska det dessutom fogas en redogörelse om personalens medverkan i det övertagande utländska bolaget.

21 § (28.12.2001/1498)

Andelslagens anmälningar till registermyndigheten enligt bestämmelserna om fusion i lagen om andelslag skall göras som gemensam anmälan av den övertagande sammanslutningen och av varje överlåtande sammanslutning, om inte något annat bestäms i lagen om andelslag.

Ändringsanmälan i fråga om det övertagande andelslaget eller grundanmälan i fråga om ett nytt andelslag som bildas i samband med fusionen skall göras samtidigt med den ändringsanmälan som skall göras om verkställande av fusionen.

21 a § (12.1.1996/19)

Till anmälan för registrering av bokslutshandlingar som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial eller som gäller själva filialen skall fogas en finsk- eller svenskspråkig kopia eller laggill översättning av bokslutshandlingarna, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt en utredning om vilket datum bokslutet har fastställts, godkänts eller på motsvarande sätt färdigställts.

Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av den anmälningsskyldige ge sitt samtycke till att de handlingar och utredningar som avses i 1 mom. lämnas in på något annat språk.

De anmälningar som avses i 18 § 5 mom. handelsregisterlagen och som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial skall åtföljas av en behörig utredning enligt vad patent- och registerstyrelsen närmare bestämmer.

22 §

Vad i 19 § är stadgat om ändringsanmälan och utredning som fogas till den gäller i tillämpliga delar även andra anmälningar till handelsregistermyndigheten.

23 § (22.12.1993/1411)

I anmälan om trädande i likvidation skall nämnas personuppgifterna på de personer som har valts eller förordnats att verkställa likvidationen. Likaså skall nämnas vem eller vilka som tecknar firman under likvidationen.

24 § (22.12.1993/1411)

I anmälan om prokura skall nämnas prokuristens personuppgifter samt huruvida prokuristen tecknar firman ensam eller tillsammans med någon annan. Till anmälan skall fogas en utredning över att prokura har meddelats. (31.10.2002/898)

I anmälan om den företrädare som nämns i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring skall nämnas företrädarens personuppgifter. Till anmälan skall fogas en utredning över valet av företrädare.

Till anmälan som gäller tillstånd som beviljats för näringsverksamhet om vilken stadgats att den är beroende av tillstånd skall fogas en utredning över att tillstånd givits.

25 §

Registermyndigheten har utöver vad ovan sagts rätt att av den som gör anmälan kräva även annan erforderlig utredning om huruvida anmälningen är lagenlig eller anmäld uppgift riktig.

26 § (13.2.2003/121)

26 § har upphävts genom F 13.2.2003/121.

27 § (29.3.2001/289)

27 § har upphävts genom F 29.3.2001/289.

28 § (21.5.2015/615)

28 § har upphävts genom F 21.5.2015/615.

29 § (22.12.1993/1411)

Registermyndigheten utfärdar mot föreskriven avgift intyg och utdrag ur handelsregistret samt avskrifter av de till registret anslutna handlingar som är i dess besittning. Avskrifter av ett aktiebolags handlingar som är i registermyndighetens besittning ska på begäran lämnas ut i elektronisk form. Om tio år eller mer har förflutit sedan handlingen ingavs till registermyndigheten eller den lokala myndigheten den dag då en begäran om avskrift framställs hos myndigheten, behöver avskriften inte lämnas ut i elektronisk form. (21.5.2015/615)

2 mom. har upphävts genom F 28.6.2017/439. (28.6.2017/439)

En handling som skall ges över handelsregistret och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.

30 § (29.3.2001/289)

30 § har upphävts genom F 29.3.2001/289.

31 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1979.

Genom denna förordning upphäves kungörelsen den 19 mars 1896 angående förande av handelsregister samt förteckningar över anmälningar till handelsregistret.

För verkställigheten av denna förordning erforderliga åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i ikraft.

32 §

Till aktiebolags grundanmälan som göres före den 1 januari 1980 skall, i stället för de i 12 § nämnda utredningarna, fogas utredningar i enlighet med de stadganden som var i kraft före ikraftträdandet av lagen om upphävande av förordningen angående handelsregister samt om firma och prokura (131/79) samt denna förordning, med beaktande likväl av vad i 3 § lagen angående införande av lagen om aktiebolag (735/78) är stadgat.

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.1981/835:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

3.12.1982/899:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

29.4.1988/392:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

22.12.1989/1243:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

9.3.1990/234:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Denna förordning tillämpas på anmälningar som görs efter ikraftträdandet.

22.12.1993/1411:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, dock så att 2 § 2 mom. och 27 § träder i kraft den 1 juli 1994.

Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/666/EEG)

22.12.1994/1370:

Denna förordnings 17 § träder i kraft den 1 januari 1995 och 16 a § den 1 mars 1995.

12.1.1996/19:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

14.2.1997/157:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

29.3.2001/289:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

28.12.2001/1498:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

31.10.2002/898:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

13.2.2003/121:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

30.9.2004/876:

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2004.

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

24.8.2006/748:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221; 4.9.2003, s. 13

19.10.2006/914:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

28.12.2006/1439:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221, 4.9.2003, s. 13

28.12.2007/1430:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG; EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

21.5.2015/615:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

En anmälan eller en dokumentbegäran som getts in till en lokal myndighet innan denna förordning trädde i kraft ska behandlas av Patent- och registerstyrelsen.

28.6.2017/439:

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.