Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

2.2.1979/129

Handelsregisterlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 23.3.2023/564, som gäller fr.o.m. 1.6.2023.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Handelsregister och registermyndighet
1 §

I handelsregistret införs anmälningar och meddelanden beträffande näringsidkare enligt vad som stadgas i denna lag och bestäms närmare genom beslut av patent- och registerstyrelsen. (14.2.1997/147)

Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten. (12.12.2014/1097)

3 mom. har upphävts genom L 10.12.1993/1122. (10.12.1993/1122)

4 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/962. (13.12.2013/962)

1 a § (28.6.2017/447)

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret och handlingar som registermyndigheten innehar. Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får registermyndigheten lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, födelsetid, medborgarskap och hemkommun i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät.

Registermyndigheten får lämna ut i handelsregistret införda uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall ska uppgift om personens bosättningsland lämnas ut i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. En förutsättning för att i handelsregistret införda uppgifter om personbeteckningens slutled och om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ska lämnas ut ur registret är att den som begär uppgifterna ger registermyndigheten en utredning om att uppgifterna skyddas på ändamålsenligt sätt.

Anmälan och meddelande
2 §

Innan näringsverksamhet inleds skall till registermyndigheten för antecknande i registret göras en anmälan som innehåller uppgifter om näringsidkaren och hans näringsverksamhet (grundanmälan). Grundanmälan skall också göras om flyttning av hemort till Finland. (13.8.2004/744)

Grundanmälan görs på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål på det sätt som bestäms i 10 § företags- och organisationsdatalagen (244/2001). (16.3.2001/245)

3 §

Grundanmälan skall göras av:

1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, statligt affärsverk och bostadsrättsförening; (8.4.2016/239)

2) en ideell förening och stiftelse som för idkande av näring har ett fast driftställe eller i sin tjänst minst en arbetstagare; (19.2.1993/229)

3) en fysisk person som idkar näring (enskild näringsidkare) enligt vad som föreskrivs i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), dock inte den som idkar gårdsbruk eller fiske; (16.3.2001/245)

4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk näringsidkare) och av en utländsk sammanslutning vid sådan gränsöverskridande kombinationsfusion och delning där den nya sammanslutningen registreras i Finland; (28.12.2007/1418)

5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland samt av (13.8.2004/744)

6) europabolag och europaandelslag. (19.10.2006/908)

Grundanmälan får göras även av sådan näringsidkare, som enligt 1 mom. ej är skyldig att göra anmälan. Denna rätt tillkommer dock icke rederibolag.

3 a § (10.12.1993/1122)

För de fysiska personer som ska införas i handelsregistret antecknas som personuppgifter fullständigt namn, personbeteckning, medborgarskap och hemkommun. Om en person inte har en finsk personbeteckning, antecknas personens födelsetid i registret. För utomlands bosatta fysiska personer antecknas i registret hemadress i stället för hemkommun. (13.12.2013/962)

Om en näringsidkares organ som skall införas i registret är en juridisk person eller om en medlem av organet är en sådan, antecknas i registret den juridiska personens firma, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har införts. (14.2.1997/147)

4 §

I enskild näringsidkares grundanmälan skall nämnas:

1) näringsidkarens firma;

2) näringsidkarens personuppgifter; (10.12.1993/1122)

3) verksamhetens art;

4) den kommun från vilken verksamheten ledes; samt

5) driftställets postadress.

5 § (29.4.1988/390)

I ett öppet bolags grundanmälan skall nämnas

1) bolagets firma,

2) den dag då bolagsavtalet har undertecknats,

3) alla bolagsmäns personuppgifter, (10.12.1993/1122)

4) bolagsverksamhetens art,

5) den kommun från vilken bolagets verksamhet leds,

6) bolagets postadress,

7) vem eller vilka av bolagsmännen som tecknar bolagets firma, (28.6.2017/447)

8) om bolaget har en verkställande direktör, direktörens personuppgifter, (28.6.2017/447)

9) om bolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

6 § (29.4.1988/390)

I ett kommanditbolags grundanmälan skall nämnas

1) bolagets firma,

2) den dag då bolagsavtalet har undertecknats,

3) alla bolagsmäns personuppgifter, (10.12.1993/1122)

4) bolagsverksamhetens art,

5) den kommun från vilken bolagets verksamhet leds,

6) bolagets postadress,

7) värdet av de tysta bolagsmännens egendomsinsatser angivet i pengar,

8) vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen som tecknar bolagets firma, (28.6.2017/447)

9) om bolaget har en verkställande direktör, direktörens personuppgifter, (28.6.2017/447)

10) om bolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

7 §

I ideell förenings grundanmälan skall nämnas:

1) föreningens firma;

2) arten av föreningens näringsverksamhet;

3) föreningens i föreningsregistret antecknade namn och hemort; samt

4) den postadress föreningen använder i sin näringsverksamhet.

8 §

I stiftelses grundanmälan skall nämnas:

1) stiftelsens firma;

2) arten av stiftelsens näringsverksamhet;

3) stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn och hemort; samt

4) den postadress stiftelsen använder i sin näringsverksamhet.

9 §

I ett aktiebolags eller europabolags grundanmälan skall nämnas (13.8.2004/744)

1) bolagets firma;

2) datum för avtalet om bolagsbildning; (21.7.2006/636)

3) bolagets verksamhetsområde;

4) bolagets hemort;

5) bolagets adress; (14.2.1997/147)

6) aktiekapitalet; (21.7.2006/636)

7) antal aktier och eventuella i bolagsordningen intagna bestämmelser om aktiernas nominella belopp samt anslutning till värdeandelssystemet; (21.7.2006/636)

8) en bestämmelse i bolagsordningen, enligt vilken det i bolaget kan finnas aktier av olika slag, samt antalet dylika aktier enligt aktieslag; (14.2.1997/147)

9 punkten har upphävts genom L 30.12.1992/1616. (30.12.1992/1616)

10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; (10.12.1993/1122)

11) om bolaget har en verkställande direktör, en suppleant för verkställande direktören eller en disponent, vars och ens personuppgifter; (14.2.1997/147)

12) om bolaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; (14.2.1997/147)

12 a) revisors, huvudansvarig revisors och revisorssuppleants personuppgifter; (14.2.1997/147)

13) bolagsordningens bestämmelse om företrädande av bolaget samt, om någon getts rätt att företräda bolaget ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter, (28.6.2017/447)

14) bolagets räkenskapsperiod, (28.6.2017/447)

15) om aktiebolaget eller europabolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

(27.3.1987/351)

Vad 1 mom. 3 punkten säger om verksamhetsområde ska på motsvarande sätt tillämpas på uppgifter om var ett bostadsaktiebolags och ett i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) avsett ömsesidigt fastighetsaktiebolags byggnader är belägna och om den rätt på vilken besittningen av fastigheten grundar sig samt på eventuellt annat verksamhetsområde. (22.12.2009/1602)

Bestämmelserna om aktiekapital i 1 mom. 7 punkten ska på motsvarande sätt tillämpas på ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital och grundfond samt andelar av garantikapitalet. I ett ömsesidigt försäkringsbolags grundanmälan ska dessutom nämnas den betalda delen av garantikapitalet, grundfonden och andelarna av garantikapitalet. (18.7.2008/529)

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om datum för avtalet om bolagsbildning tillämpas också i fråga om dagen för undertecknandet av ett sådant förslag om bildande av ett europabolag eller flyttning av bolagets hemort som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen. (21.7.2006/636)

I fråga om ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska det dessutom i grundanmälan anges om lagen om bostadsaktiebolag eller vissa bestämmelser i den lagen tillämpas på bolaget. (22.12.2009/1602)

I grundanmälan för affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om kreditinstitutet har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010). (24.6.2010/609)

Vad som föreskrivs i 1 mom. 15 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i lagen om bostadsaktiebolag. (28.6.2017/447)

I grundanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska det dessutom anges om bolagets bolagsordning innehåller en inlösenklausul eller någon annan klausul som begränsar omsättningen eller om bolagets eller aktieägarens borgenärer har en i 17 kap. 7 § i lagen om bostadsaktiebolag avsedd på bolagsordningen baserad rätt att motsätta sig en ändring av en bestämmelse i bolagsordningen. (28.12.2018/1333)

10 § (28.12.2001/1490)

I ett andelslags och ett europaandelslags grundanmälan ska nämnas (14.6.2013/432)

1) andelslagets firma,

2) den dag då avtalet om andelslagsbildning undertecknats, (14.6.2013/432)

3) andelslagets verksamhetsområde,

4) andelslagets hemort,

5) andelslagets adress,

6) eventuellt nominellt belopp på andelen (insats), (14.6.2013/432)

7) styrelsens ordförandes samt alla ledamöters och suppleanters personuppgifter,

8) revisorns, den huvudansvariga revisorns och revisorssuppleanternas personuppgifter,

9) andelslagets räkenskapsperiod,

10) om andelslaget har en verkställande direktör eller en ställföreträdare för verkställande direktören, bådas personuppgifter,

11) om andelslaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla ledamöters och suppleanters personuppgifter,

12) bestämmelsen i andelslagets stadgar om tecknande av andelslagets firma, om en sådan bestämmelse finns samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans eller hennes personuppgifter,

13) en stadgebestämmelse enligt vilken det i andelslaget kan finnas andelar av olika slag eller enligt vilken andelarna är anslutna till värdeandelssystemet, (14.6.2013/432)

14) för det fall att det i stadgarna bestäms om aktier, aktiekapitalet och antalet aktier samt eventuella stadgebestämmelser om en akties nominella belopp, aktier av olika slag, antalet sådana aktier enligt aktieslag och huruvida aktierna är anslutna till värdeandelssystemet, (14.6.2013/432)

15) för det fall att det i stadgarna bestäms om medlemmarnas skyldighet att betala extra avgifter, de uppgifter som avses i 13 kap. 1 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013), (14.6.2013/432)

16) för det fall att det i stadgarna föreskrivs om medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag, (28.6.2017/447)

17) ett europaandelslags andelskapital, (28.6.2017/447)

18) om andelslaget har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

I grundanmälan för andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om kreditinstitutet har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. (24.6.2010/609)

Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om dagen för undertecknandet av stiftelseurkunden tillämpas i fråga om dagen för undertecknandet av det förslag om flyttning av andelslagets hemort som avses i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen. (19.10.2006/908)

11 §

I sparbanks grundanmälan skall nämnas:

1) bankens firma;

2) den dag då bankens stadgar fastställts;

3) bankens hemort;

4) bankens postadress;

5) bankens grundkapital, bankens grundfond, antalet grundfondsandelar och deras nominella värde samt grundfondens minimi- och maximibelopp, om stadgarna innehåller bestämmelser om dessa, samt en eventuell bestämmelse i stadgarna om att banken kan ha olika slag av grundfondsandelar samt deras antal fördelade på av olika slag; (28.12.1990/1278)

6) bankens verkställande direktörs samt styrelsens ordförandes, vice ordförandes och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter samt, om banken har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla övriga medlemmars personuppgifter, (28.6.2017/447)

7) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av sparbankens firma och, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter, (28.6.2017/447)

8) om sparbanken har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

I grundanmälan för sparbanker ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om sparbanken har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. (24.6.2010/609)

12 § (28.6.2017/447)

I en hypoteksförenings grundanmälan ska, utöver det som i 10 § 1 mom. i lagen om hypoteksföreningar (936/1978) föreskrivs om anmälan till handelsregistret, nämnas

1) föreningens postadress,

2) alla styrelsemedlemmars och suppleanters övriga personuppgifter,

3) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes övriga personuppgifter,

4) om hypoteksföreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

13 § (31.12.1987/1252)

I en försäkringsförenings grundanmälan skall nämnas

1) föreningens firma;

2) den dag då vid konstituerande stämma fattats beslut om bildande av föreningen;

3) den dag då föreningens stadgar har fastställts;

4) den försäkringsrörelse som föreningen bedriver;

5) föreningens hemort;

6) föreningens postadress;

7) garantikapitalet samt garantiandelarnas antal och nominella värde ävensom grundfonden samt dess belopp och maximibelopp, om det i stadgarna ingår bestämmelser om dem;

8) den betalda delen av garantikapitalet och grundfonden;

9) en i stadgarna eventuellt ingående bestämmelse om att föreningen kan ha olika slag av garantiandelar samt antalet garantiandelar av varje slag;

10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter; (10.12.1993/1122)

11) verkställande direktörens personuppgifter; (10.12.1993/1122)

12) om föreningen har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter, (28.6.2017/447)

13) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter, (28.6.2017/447)

14) om föreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

13 a § (22.12.1995/1716)

I grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall nämnas

1) filialens postadress,

2) arten av näringsidkarens verksamhet,

3) det register i vilket den näringsidkare som grundar filialen har antecknats i sitt hemland samt näringsidkarens nummer i registret,

4) näringsidkarens firma och rättsliga form samt filialens firma,

5) personuppgifterna för var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas,

6) de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras personuppgifter, samt

7) personuppgifterna för filialens företrädare. (23.5.2008/345)

Har den utländska näringsidkaren sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall i grundanmälan utöver de uppgifter som avses i 1 mom. nämnas den stat under vars lagstiftning den näringsidkare som grundar filialen lyder samt näringsidkarens stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort. Är den utländska näringsidkaren ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart bolag, skall i grundanmälan också nämnas aktiekapitalet eller ett med detta jämförbart kapital, om det inte framgår av stiftelseurkunden eller bolagsordningen eller av en motsvarande handling.

13 b § (10.12.1993/1122)

I statens affärsverks grundanmälan skall nämnas

1) affärsverkets namn,

2) verksamhetsområde,

3) huvudsakliga verksamhetsställe och postadress,

4) personuppgifter i fråga om medlemmarna och suppleanterna i styrelsen,

5) verkställande direktörens och vice verkställande direktörens personuppgifter.

13 c § (28.11.1994/1075)

I en bostadsrättsförenings grundanmälan skall nämnas

1) föreningens firma,

2) den dag då stiftelseurkunden har undertecknats,

3) de boendeförvaltningsområden som finns inom föreningen,

4) de fastigheter som är i föreningens, eller om föreningen har boendeförvaltningsområden, i deras besittning,

5) föreningens hemort,

6) föreningens och varje boendeförvaltningsområdes postadress,

7) styrelseordförandens, styrelsemedlemmarnas och deras suppleanters, samt om föreningen har en disponent, hans personuppgifter,

8) personuppgifterna för varje boendeförvaltningsområdes boendekommittés ordförande, alla medlemmar och suppleanter samt disponenten, (28.6.2017/447)

9) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman på föreningens eller boendeförvaltningsområdets vägnar ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter, (28.6.2017/447)

10) om bostadsrättsföreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

13 d § (22.12.1994/1300)

I grundanmälan om en europeisk ekonomisk intressegruppering skall nämnas

1) intressegrupperingens firma,

2) den dag då avtalet om att bilda intressegrupperingen har undertecknats,

3) intressegrupperingens hemort,

4) intressegrupperingens postadress,

5) intressegrupperingens syfte,

6) samtliga medlemmars personuppgifter,

7) företagsledarens eller företagsledarnas personuppgifter,

8) vem eller vilka av företagsledarna som tecknar intressegrupperingens firma,

9) verksamhetsperioden, om en sådan har avtalats, (28.6.2017/447)

10) intressegrupperingens driftställen, om sådana finns, (28.6.2017/447)

11) om den europeiska ekonomiska intressegrupperingen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen. (28.6.2017/447)

I grundanmälan om en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland skall nämnas

1) medlemsstaten och det register i vilket intressegrupperingen är införd,

2) intressegrupperingens registernummer,

3) i tillämpliga delar de uppgifter om intressegrupperingen som avses i 1 mom.,

4) driftställets postadress, samt

5) personuppgifterna för den som företräder driftstället.

13 e § (28.6.2017/447)

I en sådan anmälan om de verkliga förmånstagarna för en express trust som avses i artikel 31.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG ska nämnas

1) den utländska trustens namn och den stat enligt vars lagstiftning trusten bildats,

2) om den utländska trusten har registrerats, det register där trusten har införts och trustens registernummer i registret,

3) personuppgifterna för de verkliga förmånstagarna enligt 6 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

14 §

Sker det en förändring i något förhållande om vilket anteckning gjorts i handelsregistret, skall anmälan om detta utan dröjsmål göras till registermyndigheten (ändringsanmälan) på det sätt som bestäms i 11 § företags- och organisationsdatalagen. (16.3.2001/245)

Ändringsanmälan skall även göras om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags eller ett europabolags bolagsordning eller i ett andelslags, ett europaandelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering. Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte förändringar i ett europaandelslags andelskapital. (19.10.2006/908)

Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (213/2019) avsett fondbolags och ett i 20 kap. 1 § i den lagen avsett förvaringsinstituts eller en i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedd AIF-förvaltares eller ett i den lagen avsett förvaringsinstituts eller särskilt förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen eller ändringen. Registermyndigheten ska innan den godkänner ett i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) avsett, för en fastighetsfond bildat aktiebolags bolagsordning, ett kommanditbolags bolagsavtal eller en ändring av dessa ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen, bolagsavtalet eller ändringen. Om en ändring av bolagsavtalet för ett kommanditbolag som bedriver fastighetsfondsverksamhet gäller endast utbyte av en tyst bolagsman eller ändring av ett namn eller en insats och om kommanditbolaget endast har sådana tysta bolagsmän på vilkas andelar enligt bolagsavtalet ska tillämpas värdepappersmarknadslagen (746/2012), ska registermyndigheten inte ge Finansinspektionen tillfälle att ge ett utlåtande. (22.2.2019/226)

Registermyndigheten ska innan den godkänner en sådan ändring i bolagsordningen eller stadgarna som avses i 5 kap. 1 och 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014) ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ändringen. (8.8.2014/633)

15 § (16.3.2001/245)

Bestämmelser om de personer som är ansvariga för att anmälan till registret görs och för att den undertecknas finns i 14 § företags- och organisationsdatalagen.

16 § (16.3.2001/245)

Den som har avgått från sin i handelsregistret antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört får själv göra anmälan om detta.

17 § (19.2.1993/229)

Firma uttryckt på olika språk och bifirma samt prokura som inte innehåller andra än i 3 § prokuralagen (130/79) tillåtna begränsningar eller villkor samt företrädare som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring kan anmälas för anteckning i handelsregistret i den ordning som stadgas antingen för avgivande av grundanmälan eller för avgivande av ändringsanmälan.

När idkande av näring enligt vad som stadgas är beroende av tillstånd skall anmälan om beviljat tillstånd göras enligt 1 mom. innan verksamheten inleds.

17 a § (22.12.1995/1716)

Bokslutshandlingarna i fråga om en utländsk näringsidkare som har grundat en filial skall anmälas för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång sådana som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts med iakttagande av lagstiftlingen i den stat som näringsidkaren lyder under. Om den utländska näringsidkaren omfattas av lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tidsfristen för offentliggörande av bokslutshandlingar enligt denna lagstiftning är längre än sex månader, skall bokslutshandlingarna anmälas för registrering inom den tid som lagstiftningen i staten i fråga föreskriver.

Har den utländska näringsidkarens bokslutshandlingar inte gjorts upp, reviderats och offentliggjorts i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på ett likvärdigt sätt, ska ett bokslut som gäller filialen och har upprättats enligt bokföringslagen (1336/1997) och reviderats enligt revisionslagen (1141/2015) samt revisionsberättelsen anmälas för registrering inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. (18.9.2015/1224)

Vad denna paragraf stadgar om anmälan av bokslutshandlingar för registrering gäller inte filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut eller utländska försäkringsbolags representationer.

17 b § (16.3.2001/245)

17 b § har upphävts genom L 16.3.2001/245.

18 §

Om nedläggning av näringsverksamhet skall utan dröjsmål göras anmälan till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan görs på en för detta ändamål fastställd blankett på det sätt som bestäms i 11 § företags- och organisationsdatalagen. (16.3.2001/245)

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett andelslags, en sparbanks, en försäkringsförenings eller en europeisk ekonomisk intressegrupperings likvidation, en bostadsrättsförenings upplösning samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags eller ett andelslags fusion stadgas särskilt. (14.2.1997/147)

Då en domstol eller annan myndighet förordnat att en näringsidkares verksamhet ska upphöra, ska den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för anteckning i registret. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den. (14.5.2010/388)

Har företagsinteckning fastställts i näringsidkarens egendom, får registermyndigheten inte på basis av ett meddelande eller en anmälan som den erhållit anteckna att näringsverksamheten har upphört eller att sammanslutningen har upplösts, förrän företagsinteckningen dödats eller förvärvaren av företaget åtagit sig att svara för inteckningen enligt med 10 § företagsinteckningslagen, om det inte är fråga om en anmälan eller ett meddelande som avses i 27 § 1 mom. företagsinteckningslagen (634/84). (8.2.1991/241)

Registermyndigheten skall underrättas om insolvensförfaranden, ackord och andra motsvarande förfaranden som gäller en utländsk näringsidkare som har grundat en filial. Registermyndigheten skall också tillställas anmälan om att näringsidkaren har försatts i likvidation, att likvidatorer har förordnats, likvidatorernas personuppgifter och uppgift om deras behörighet samt uppgift om avslutande av likvidationen och om att näringsidkaren har upplösts och avregistrerats. (22.12.1995/1716)

Se SRf om företags- och organisationsdatasystemet 288/2001 5 § och HandelsregisterF 208/1979. L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

18 a § (13.8.2004/744)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett aktiebolags eller ett europabolags aktier till värdeandelssystemet, minskning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag eller europabolag, delning av ett aktiebolag eller ett europabolag, ett aktiebolags eller ett europabolags likvidation och ombildning av ett publikt aktiebolag till privat aktiebolag, på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (624/2006). (19.10.2006/908)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller ett publikt aktiebolags fusion med ett europabolag och ombildning till europabolag, ombildning av ett europabolag till publikt aktiebolag och flyttning av ett europabolags hemort till någon annan medlemsstat, så som bestäms i europabolagsförordningen och i lagen om europabolag (742/2004).

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett andelslags eller ett europaandelslags andelar och aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av reservfonden, överkursfonden och aktiekapitalet, fusion, delning, ändring av företagsform och likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag. (14.6.2013/432)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller ett andelslags fusion med ett europaandelslag och ombildning till europaandelslag, ombildning av ett europaandelslag till andelslag och flyttning av ett europaandelslags hemort till någon annan medlemsstat, så som bestäms i europaandelslagsförordningen och i lagen om europaandelslag (906/2006). (19.10.2006/908)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller en finsk sammanslutning vid sådan kombinationsfusion och delning som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten. (28.12.2007/1418)

18 b § (28.12.2001/1511)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001). (13.8.2004/744)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen och likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013). (14.6.2013/432)

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för sparbanker, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamheten och likvidation på det sätt som föreskrivs i sparbankslagen (1502/2001).

19 § (20.2.2004/139)

Har en i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig stämning eller har näringsidkaren försatts i konkurs eller har domstolen beslutat att konkursen skall läggas ned eller förfalla, eller har beslutet att försätta gäldenären i konkurs upphävts, skall domstolen utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för anteckning i registret. Uppgifterna kan lämnas genom konkurs- och företagssaneringsregistrets förmedling enligt vad som bestäms genom förordning av justitieministeriet.

När slutredovisningen har godkänts i en konkurs, skall boförvaltaren utan dröjsmål göra anmälan om slutredovisningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan skall undertecknas av minst en boförvaltare.

19 a § (12.12.2014/1097)

19 a § har upphävts genom L 12.12.2014/1097.

Särskilda stadganden
20 § (22.12.2006/1324)

Ett aktiebolag och ett andelslag får förutom på finska eller svenska ge in de handlingar och uppgifter som avses i denna lag till handelsregistret för offentliggörande även på andra språk. Av handlingarna ska då sändas en sådan officiell översättning som avses i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003). (14.6.2013/432)

Vid avvikelser mellan de handlingar och uppgifter som offentliggjorts på registrets officiella språk samt den på frivillig basis offentliggjorda översättningen får den offentliggjorda översättningen inte åberopas mot tredje man. Tredje man får dock åberopa en på frivillig basis offentliggjord översättning, om inte bolaget visar att han eller hon hade kännedom om den version som varit föremål för det obligatoriska offentliggörandet.

20 a § (24.5.2017/306)

Registermyndigheten ska försöka säkerställa att en uppgift eller handling införs i registret senast inom 21 dagar från det att alla uppgifter och handlingar som behövs för registeranteckningen har lämnats till registermyndigheten.

Om etableringsanmälan har gjorts elektroniskt, ska registermyndigheten anteckna aktiebolaget eller filialen i registret inom fem vardagar från det att alla uppgifter och handlingar som behövs för registeranteckningen har lämnats till registermyndigheten. Om registeranteckningen fördröjs ska registermyndigheten informera den som gjort anmälan om fördröjningen. (16.12.2021/1161)

20 b § (16.12.2021/1161)

Registermyndigheten ska se till att de handlingar och uppgifter som avses i artikel 14, i artikel 19.2 med undantag för artikel 19.2 d, i artikel 20 och i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av bolagsrätt, nedan bolagsrättsdirektivet, görs tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register.

Registermyndigheten ska dessutom se till att uppgifter om verkliga förmånstagare görs tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register genom iakttagande av vad som föreskrivs i artiklarna 30.10 och 31.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

20 c § (16.12.2021/1161)

När en filial till ett utländskt bolag har registrerats i handelsregistret eller avförts från registret ska registermyndigheten i enlighet med artiklarna 28a.7 och 28c i bolagsrättsdirektivet genom systemet för sammankoppling av register underrätta den medlemsstat där bolaget är registrerat om registreringen eller avregistreringen.

Registermyndigheten ska genom systemet för sammankoppling av register i enlighet med artikel 34.1 i bolagsrättsdirektivet underrätta den medlemsstat där en filial till ett i handelsregistret infört bolag är registrerad om inledande och avslutande av likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden och om avregistrering av bolaget samt i enlighet med artikel 30a underrätta om en ändring som införts i registret och som gäller bolagets namn, bolagets registrerade säte, bolagets registreringsnummer i registret, bolagets rättsliga form eller de handlingar och den information som avses i artiklarna 14 d och 14 f i bolagsrättsdirektivet.

När registermyndigheten genom systemet för sammankoppling av register får information enligt 1 mom. om att en filial till ett i handelsregistret infört bolag har registrerats eller att filialen har avförts från registret i en annan medlemsstat eller information enligt 2 mom. om ändringar i de registeruppgifter som införts om det utländska bolag som har registrerat filialen i Finland, ska registermyndigheten bekräfta mottagandet av en sådan underrättelse, registrera handlingarna och informationen utan dröjsmål samt, om bolaget har avregistrerats i den stat där bolaget är registrerat, avföra filialen från handelsregistret.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. ska en filial till ett utländskt bolag inte avföras från handelsregistret, om det utländska bolaget har avförts från registret på grund av en ändring av den rättsliga formen, en fusion eller delning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte. Innan ett beslut enligt 3 mom. om avregistrering av en filial fattas, ska registermyndigheten dessutom ge filialen en tid av 21 dygn att yttra sig om förutsättningarna för avregistreringen.

Registermyndigheten ska utan dröjsmål genom systemet för sammankoppling av register underrätta registermyndigheterna i de berörda medlemsstaterna när ett bolag som uppstår genom en gränsöverskridande fusion registreras i Finland.

I bolagets uppgifter införs i fråga om en i 3 mom. avsedd filial filialens namn, registreringsnummer, den i artikel 16.1 i bolagsrättsdirektivet avsedda EUID-koden samt den medlemsstat där filialen är registrerad.

20 d § (16.12.2021/1161)

En filial är inte skyldig att underrätta registermyndigheten om en i 20 c § 3 mom. avsedd ändring i registeruppgifterna för det utländska bolag som har registrerat filialen, om registermyndigheten har fått informationen genom systemet för sammankoppling av register.

21 §

Är anmälan bristfällig eller konstaterar registermyndigheten något annat hinder för registrering, skall den som gjort anmälan ges en skälig tid att avhjälpa den brist som finns i handlingen, ge en förklaring och lägga fram utredning samt samtidigt meddelas att om tidsfristen inte följs, kan anmälan anses ha förfallit. (16.3.2001/245)

Föreskriven avgift ska betalas för anmälan. (28.12.2018/1333)

Föreligger hinder för registrering även efter det i uppmaningen avsett utlåtande avgivits, skall registrering vägras. Registermyndigheten kan dock giva ny uppmaning, om anledning därtill finns.

4 mom. har upphävts genom L 12.12.2014/1097. (12.12.2014/1097)

21 a § (10.12.1993/1122)

Patent- och registerstyrelsen har rätt att vid behov uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och att granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem för att kunna konstatera att uppgifterna är riktiga.

Patent- och registerstyrelsen har rätt att uppdatera företagens kontaktinformation med uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet. (16.3.2001/245)

22 §

Om förbud mot användning av firma samt om hävande av registrering av firma stadgas i firmalagen (128/79).

Den som anser att annan anteckning i handelsregistret än sådan som gäller firma medför förfång, får vid domstol som avses i 10 kap. 1 § rättegångsbalken föra talan mot näringsidkaren om hävande av registeranteckningen och ersättande av skadan.

23 §

Sedan det genom laga kraft vunnet avgörande befunnits, att anteckning icke borde ha gjorts i registret eller att registrerat beslut är ogiltigt eller att viss i registret antecknad uppgift eljest är oriktig, skall registermyndigheten avföra anteckningen ur registret. Domstol skall tillställa registermyndigheten avskrift av laga kraft vunnet avgörande i här avsedda ärenden.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om avgöranden som avses i 1 mom. till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av den. (14.5.2010/388)

24 §

Har icke från näringsidkare som antecknats i handelsregistret under de senaste tio åren inkommit anmälan till registret och finns anledning antaga att näringsidkaren upphört med sin verksamhet, skall registermyndigheten genom skrivelse till näringsidkaren eller på annat lämpligt sätt förfråga sig om huruvida näringsidkaren alltjämt bedriver verksamhet. Framgår det icke att verksamhet bedrives, skall registermyndigheten genom kungörelse, som publiceras i handelsregistertidningen, uppmana näringsidkaren att inom tre månader från det kungörelsen offentliggjordes skriftligen göra anmälan om sin verksamhet. Erhålles icke inom utsatt tid anmälan om att verksamhet bedrives, skall de anteckningar som gäller näringsidkaren avföras ur registret. Är det fråga om samfund som skall upplösas genom utrednings- eller likvidationsförfarande, skall det anses ha blivit upplöst genom avförandet ur registret.

24 a § (16.12.2021/1161)

24 a § har upphävts genom L 16.12.2021/1161.

25 § (21.7.2006/636)

När en anteckning förs in eller stryks i handelsregistret, skall registermyndigheten samtidigt på ett allmänt tillgängligt sätt kungöra detta antingen i sin helhet eller som utdrag ur eller hänvisningar till en handling som har fogats till akten i ärendet eller förts in i registret, så som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En fysisk persons personuppgifter eller en näringsidkares adress- och kontaktuppgifter kungörs inte. (22.12.2006/1324)

26 § (14.2.1997/147)

Uppgifter som enligt denna lag har antecknats i handelsregistret och kungjorts på behörigt sätt skall anses ha kommit till tredje mans kännedom. Har mindre än 16 dagar förflutit från kungörelsen, kan en omständighet i kungörelsen likväl inte åberopas gentemot tredje man, om han visar att han inte kan ha haft vetskap därom.

Innan kungörandet skett, kan en omständighet som antecknats eller bort antecknas i handelsregistret inte åberopas mot någon annan än den som visas ha haft vetskap därom.

Skiljer sig en kungjord omständighet från en omständighet som antecknats i registret eller från en omständighet som framgår av akten för den näringsidkare som antecknats i registret, kan den kungjorda omständigheten inte åberopas gentemot tredje man. Tredje man kan likväl åberopa en kungjord omständighet, om det inte visas att han haft vetskap om den omständighet som antecknats i registret eller som framgår av akten.

Vad som i denna paragraf stadgas om anteckning i registret gäller även avförande av registeranteckning ur registret.

26 a § (14.2.1997/147)

Fel som skett vid tillsättandet av en i registret antecknad person som är behörig att företräda en näringsidkare kan efter kungürelsen åberopas gentemot tredje man endast om det kan visas att han haft vetskap om felet.

27 § (16.3.2001/245)

Om inlämnande av anmälan till handelsregistret bestäms i 10 och 11 § företags- och organisationsdatalagen. När anmälan har lämnats till den myndighet som avses i 10 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen anses näringsidkarens anmälningsskyldighet enligt denna eller någon annan lag ha blivit fullgjord.

Ansökningar och meddelanden till handelsregistret skall ges direkt till registermyndigheten.

28 §

Angående anmälan och meddelande till handelsregistret gäller, utöver vad i denna lag sägs, vad annorstädes i lag är stadgat.

29 § (31.1.2013/111)

Ändring i ett beslut av registermyndigheten om att vägra en registrering får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992).

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

3 mom. har upphävts genom L 12.12.2014/1097. (12.12.2014/1097)

L om patent- och registerstyrelsen 575/1992 har upphävts genom L 578/2013. Se L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013 6 och 7 §.

30 § (16.3.2001/245)

Om straff för försummad handelsregisteranmälan bestäms i 19 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen.

31 § (16.3.2001/245)

Närmare bestämmelser om den utredning som skall fogas till anmälan, om registret och förandet av det, om utfärdande av registerutdrag och kopior samt övriga bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Föreskrifter om tekniska detaljer i anslutning till registerföringen, såsom anmälningssätt och formen för offentliggörande av registeranteckningar, kan utfärdas genom registermyndighetens beslut. (22.12.2006/1324)

31 a § (22.12.2005/1132)

Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen till Patent- och registerstyrelsen via en teknisk anslutning lämna resultaträkning och balansräkning som lämnats av en bokföringsskyldig för verkställande av beskattningen samt andra uppgifter och handlingar som den bokföringsskyldige är skyldig att för registrering av bokslut och verksamhetsberättelse lämna till Patent- och registerstyrelsen med stöd av denna lag eller någon annan lag.

För skötseln av de uppgifter som gäller avförande ur handelsregistret och som anges i 20 kap. 4 § i lagen om aktiebolag, 23 kap. 4 § i lagen om andelslag och 24 § i denna lag har Patent- och registerstyrelsen trots sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få uppgifter av Skatteförvaltningen om huruvida specificerade aktiebolag, andelslag eller andra näringsidkare enligt Skatteförvaltningens registeruppgifter har bedrivit verksamhet. (14.6.2013/432)

32 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

33 §

Registeranmälan, som ingivits till registermyndigheten före denna lags ikraftträdande, skall handläggas enligt tidigare lag, likväl så, att anmälningar, som registermyndigheten jämte beslut tillställt anmälaren och som icke inom två månader efter lagens ikraftträdande återsänts till registermyndigheten, förfaller.

I 3 § 1 mom. avsedd näringsidkare, som inlett sin verksamhet före denna lags ikraftträdande och som enligt tidigare lag icke varit skyldig att göra grundanmälan, skall göra sådan anmälan inom fem år från denna lags ikraftträdande.

Har aktiebolag som antecknats i handelsregistret före den 1 januari 1980 innehavaraktier, skall anteckning om dem bibehållas i registret utan hinder av stadgandena i 9 §.

Sedan denna lag trätt i kraft skall anteckningarna om filialrörelser, vilka grundats av finska näringsidkare och som har självständig förvaltning, avföras ur handelsregister.

Ikraftträdelsestadganden:

29.5.1981/373:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Regeringens proposition 10/81, Lagutsk. bet. 2/81, Stora utsk. bet. 19/81

4.12.1981/834:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 157/81, Andra lagutsk. bet. 3/81, Stora utsk. bet. 134/81

4.6.1982/413:

Denna Iag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 82/82, Andra lagutsk. bet. 5/82, Stora utsk. bet. 66/82

20.1.1984/78:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Regeringens proposition 93/83, Lag- och ekonomiutsk. bet. 7/83, Stora utsk. bet. 60/83

27.3.1987/351:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 73/86, Andra lagutsk. bet.13/86, Stora utsk. bet. 277/86

31.12.1987/1252:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På registeranmälan som avgivits till registermyndigheten innan denna lag trätt i kraft skall tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 40/87, Lagutsk. bet. 5/87, Stora utsk. bet. 129/87

29.4.1988/390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På de anmälningar som är anhängiga när lagen träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde då anmälan gjordes.

Regeringens proposition 6/87, Lagutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 1/88

30.6.1989/634:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1989.

Regeringens proposition 96/88, Lagutsk. bet. 6/89, Stora utsk. bet. 53/89

22.12.1989/1242:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 42/89, Andra lagutsk. bet. 10/89, Stora utsk. bet. 151/89

9.3.1990/232:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

Lagen tillämpas på firmor för vilka anmälan görs efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 210/89, Lagutsk. bet. 16/89, Stora utsk. bet. 241/89

28.12.1990/1278:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 242/89, Bankutsk. bet. 8/90, Stora utsk. bet. 182/90 och 182 a/90

8.2.1991/241:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 139/90, Lagutsk. bet. 12/90, Stora utsk. bet. 196/90

17.5.1991/838:

Om införandet av denna lag stadgas genom lag. (L 838/1991 trädde i kraft enligt L 1069/1991 den 1.8.1991.)

Regeringens proposition 104/90, Bankutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 240/90

26.6.1992/582:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

RP 25/92, EkUB 21/92

13.11.1992/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92, EkUB 35/92

30.12.1992/1616:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92, LaUB 16/92

19.2.1993/229:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 229/1993 trädde i kraft enligt F 1342/1993 den 1.1.1994.)

En näringsidkande fysisk person, ideell förening och stiftelse som enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft inte är skyldig att göra anmälan om sin näringsverksamhet skall inom två år från det denna lag trätt i kraft göra anmälan som avses i 3 § 2 och 3 mom. i denna lag.

RP 259/92, EkUB 51/92, Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/666/EEG)

10.12.1993/1122:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Ändringarna av 19 a och 29 §§ träder dock i kraft den 1 juli 1994 och ändringarna av 13 a § vid en tidpunkt som stadgas genom förordning.

Statens affärsverk som avses i 3 § och som har inlett sin verksamhet innan denna lag träder i kraft skall göra grundanmälan enligt denna lag inom sex månader från den tidpunkt då lagen träder i kraft.

Personbeteckningen och adressen skall meddelas handelsregistret senast då någon annan anmälningsskyldighet som gäller personuppgifter uppkommer för näringsidkaren.

RP 246/93, EkUB 46/93

28.11.1994/1075:

Denna lag träder i kraft den 1 mars1995.

RP 16/94, MiUB 9/94

22.12.1994/1300:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagens 14 § 2 mom. och 18 § 2 mom. gäller till och med den 28 februari 1995.

RP 229/94, EkUB 35/94, Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 ; EGT nr L 199, 31.7.1985, s. 1

22.12.1994/1301:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 229/94, EkUB 35/94

22.12.1995/1716:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Stadgandena i 17 b § tillämpas dock först sex månader efter det att lagen har trätt i kraft.

Registeruppgifter som gäller en utländsk näringsidkares filial som har registrerats innan denna lag träder i kraft skall anpassas efter denna lag genom att behövliga ändringar anmäls för registrering inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft.

Vad 17 a § 1 och 2 mom. stadgar tillämpas om en räkenskapsperiod går ut efter att lagen har trätt i kraft.

RP 162/95, EkUB 23/95, RSv 155/95

26.7.1996/578:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

RP 47/96, EkUB 13/96, RSv 106/96

26.7.1996/585:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

RP 59/96, EkUB 11/96, RSv 100/96

14.2.1997/147:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Har ett bolags stiftelseurkund undertecknats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på bolagets grundanmälan likväl fortfarande 9 § 1 mom. 7 punkten.

Ett aktiebolags räkenskapsperiod och revisor skall anmälas till handelsregistret senast då för bolaget efter att lagen trätt i kraft uppstår skyldighet att göra en anmälan som gäller annat än att en person som hör till bolagets ledning har avgått eller att hans uppdrag har upphört. Försummar aktiebolaget denna anmälningsskyldighet, kan registermyndigheten sätta ut en tid inom vilket bolaget skall fullgöra sin anmälningsskyldighet. Fullgör bolaget inte sin anmälningsskyldighet inom utsatt tid förfaller den anmälan i samband med vilken uppgift borde ha lämnats om räkenskapsperiod och revisor.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996, Rådets direktiv 68/151/EEG , EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8

10.7.1998/525:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

13.11.1998/827:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 79/1998, EkUB 17/1998, RSv 107/1998

29.1.1999/55:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998, EkUB 35/1998, RSv 219/1998

16.3.2001/245:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

När flera näringsverksamheter har införts i registret för en enskild näringsidkare, en ideell förening eller en stiftelse, slås de på tjänstens vägnar samman till en enhet, som ges näringsidkarens, föreningens eller stiftelsens företags- och organisationsnummer.

Innan sammanslagningen görs skall registermyndigheten genom ett brev till näringsidkaren eller på ett annat lämpligt sätt förfråga sig om hur sammanslagningen görs. Om näringsidkaren inte har meddelat något annat, slås senare näringsverksamheter samman med den näringsverksamhet som har det tidigaste registreringsdatumet. Enheternas verksamhetsområden sammanslås och firmorna för de näringsverksamheter som sammanslås överförs som bifirmor på den nya enheten.

I fråga om personer som har förts in i handelsregistret före 1994 skall de personuppgifter som avses i 3 a § anmälas senast den 31 december 2001. Enskilda näringsidkare som inte har anmält de personuppgifter som avses i 3 a § till registret senast nämnda datum, kan strykas ur handelsregistret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 24 §.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

28.12.2001/1490:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Om andelslaget har gett ut placeringsandelar före denna lags ikraftträdande, skall i andelslagets grund- eller ändringsanmälan nämnas också det belopp som betalts av placeringsandelskapitalet.

Andelslagets räkenskapsperiod och revisorer skall anmälas till handelsregistret senast när för andelslaget efter lagens ikraftträdande har uppkommit anmälningsskyldighet som gäller annat än att en person som hör till andelslagets ledning avgår eller personens uppdrag upphör. Om andelslaget åsidosätter anmälningsskyldigheten, kan registermyndigheten sätta ut en tid inom vilken andelslaget skall fullgöra sin anmälningsskyldighet. Om andelslaget inte fullgör sin skyldighet inom den utsatta tiden, förfaller den anmälan i samband med vilken räkenskapsperioden och revisorerna borde ha anmälts.

RP 176/2001, EkUB 21/2001, RSv 217/2001

28.12.2001/1511:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

8.11.2002/926:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 89/2002, EkUB 18/2002, RSv 120/2002

20.2.2004/139:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003, LaUB 8/2003, RSv 131/2003

2.4.2004/230:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

13.8.2004/744:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

22.12.2005/1132:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagens 31 a § 1 mom. tillämpas första gången på uppgifter som skall lämnas för en räkenskapsperiod som går ut 2008.

Skattestyrelsen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till Patent- och registerstyrelsen för testning och provanvändning av datasystemet lämna i 31 a § avsedda uppgifter även för räkenskapsperioder som går ut åren 2006 och 2007. På offentligheten i fråga om dessa uppgifter tillämpas 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

RP 186/2005, FiUB 35/2005, RSv 175/2005

21.7.2006/636:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006, Rådets direktiv 68/151/EEG (319868L0151); EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EUT nr L 221, 4.9.2003, s. 13

19.10.2006/908:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006, EkUB 9/2006, RSv 99/2006, Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

22.12.2006/1324:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2006.

RP 193/2006, EkUB 20/2006, RSv 222/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221; 4.9.2003, s. 13

9.2.2007/141:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

30.3.2007/352:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 102/2006, EkUB 31/2006, RSv 277/2006

28.12.2007/1418:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

23.5.2008/345:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 20/2008, EkUB 6/2008, RSv 39/2008

18.7.2008/529:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 13/2008, EkUB 7/2008, RSv 51/2008

22.12.2009/1512:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

22.12.2009/1602:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 24/2009, MiUB 10/2009, RSv 206/2009

14.5.2010/388:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

24.6.2010/609:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

31.1.2013/111:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som registermyndigheten har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

14.6.2013/432:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

13.12.2013/962:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På handelsregisteranmälan som har anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 1 a § 2 mom. tillämpas dock, om begäran om utlämnande av uppgifter görs när denna lag har trätt i kraft och uppgifterna finns i elektronisk form i handelsregistret.

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas också på utlämnande av uppgift om hemadressen beträffande fysiska personer bosatta i Finland.

RP 59/2013, EkUB 27/2013, RsV 135/2013

7.3.2014/172:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/633:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

12.12.2014/1097:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

Anmälningar som lämnats in till lokala myndigheter före ikraftträdandet av denna lag handläggs av Patent- och registerstyrelsen.

På ändringssökande som gäller anmälningar som avgjorts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 149/2014, RSv 153/2014, EkUB 19/2014

18.9.2015/1224:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

8.4.2016/239:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 132/2015, JsUB 2/2016, RSv 25/2016

24.5.2017/306:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Om en utländsk näringsidkares filial har införts i handelsregistret före ikraftträdandet av denna lag, har Patent- och registerstyrelsen rätt att utifrån uppgifter som erhållits via det system för sammankoppling av register som avses i 20 b § eller direkt från registermyndigheten i registreringsstaten för det bolag som registrerat filialen i Finland uppdatera handelsregistrets uppgifter om det register där den näringsidkare som grundat filialen är införd i sitt hemland, näringsidkarens registernummer i det registret samt näringsidkarens rättsliga form.

RP 14/2017, EkUB 6/2017, RSv 38/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU (32012L0017), EUT Nr L 156, 16.6.2012, s. 1

28.6.2017/447:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017. Lagens 5, 6, 9–13 och 13 c–13 e § träder dock i kraft den 1 juli 2019.

Uppgifterna om verkliga förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penning-tvätt och av finansiering av terrorism samt uppgifterna om utländska trusters verkliga förmånstagare enligt 6 kap. 3 § i samma lag ska meddelas handelsregistret senast den 1 juli 2020.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

28.12.2018/1333:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1333/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 1329/2018.

RP 127/2018, JsUB 18/2018, RSv 168/2018

22.2.2019/226:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

16.12.2021/1161:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 151/2021, EkUB 32/2021, RSv 168/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 (32017L1132); EUT L 169, 30.6.2017, s. 46, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 (32019L1151); EUT L 186, 11.7.2019, s. 80, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.