Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

8.12.1978/940

Förordning om arbetsgivares socialskyddsavgift (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 19 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63):

1 § (28.12.2006/1457)

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,00 procent i avgiftsklass I,

b) 4,20 procent i avgiftsklass II,

c) 5,10 procent i avgiftsklass III,

2) 3,05 procent för övriga arbetsgivare.

(27.3.2009/200)

Avgiftsklassen för privata arbetsgivare bestäms utifrån de normala avskrivningar som de har uppgivit i skattedeklarationen för beskattningen för det näst närmaste skatteåret före kalenderåret och som de har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och utifrån de löner som utgjort grund för socialskyddsavgiften under samma skatteår. Avgiftsklassen bestäms på basis av ovan nämnda löner och avskrivningar även då arbetsgivaren under skatteåret har varit befriad från arbetsgivares socialskyddsavgift. Har beskattning inte verkställts för året i fråga, används uppgifterna från beskattningen för det föregående skatteåret samt de löner som utgjort grund för socialskyddsavgiften under motsvarande tid.

Till avgiftsklass II för arbetsgivares socialskyddsavgift hör privata arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och som är skyldiga att betala inkomstskatt till staten samt i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet, om beloppet av de avskrivningar som avses i 2 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som de utbetalat. Privata arbetsgivare och näringssammanslutningar som idkar affärsverksamhet hör till avgiftsklass III, om beloppet av de avskrivningar som avses i 2 mom. är större än 50 500 euro och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som betalats ut. Övriga privata arbetsgivare hör till avgiftsklass I.

Vad som i 1–3 mom. bestäms om privata arbetsgivare gäller på motsvarande sätt sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statliga affärsverk (1185/2002).

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

2 § (21.2.1997/176)

2 § har upphävts genom F 21.2.1997/176.

3 § (21.2.1997/176)

Arbetsgivaren skall anteckna arbetsgivares socialskyddsavgift samt avdrag enligt 6 § 1 mom. och rättelser enligt 7 § 1 mom. i det sammandrag som avses i 25 § 5 mom. förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) enligt vad som i nämnda bestämmelse sägs om anteckning av lönebetalning.

4 § (21.2.1997/176)

Bestämmelserna i 5, 6 och 7 kap. förordningen om förskottsuppbörd gäller i tillämpliga delar även arbetsgivares socialskyddsavgift.

5 § (21.2.1997/176)

5 § har upphävts genom F 176/1997.

6 § (29.12.2005/1239)

6 § har upphävts genom F 29.12.2005/1239.

7 § (29.12.2005/1239)

7 § har upphävts genom F 29.12.2005/1239.

8 § (29.12.2005/1239)

8 § har upphävts genom F 29.12.2005/1239.

8 a § (29.12.2005/1239)

8 a § har upphävts genom F 29.12.2005/1239.

9 § (21.2.1997/176)

9 § har upphävts genom F 176/1997.

10 § (17.6.2010/569)

Anvisningar om betalning av arbetsgivares socialskyddsavgift utfärdas av Skatteförvaltningen.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 1 november 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (483/63) jämte däri senare gjorda ändringar.

12 §

Denna förordning tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som hänför sig till lön, vilken utbetalas den 1 januari 1979 eller därefter, samt på erläggande av socialskyddsavgiften.

På arbetsgivares socialskyddsavgift som hänför sig till lön, vilken utbetalts före den 1 januari 1979 och på erläggande av sagda avgift tillämpas förordningen den 1 november 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådan den varit i kraft år 1978.

13 §

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

26.1.1979/72:
30.12.1981/1050:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

23.12.1988/1229:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

28.4.1989/363:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

22.12.1989/1249:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

28.12.1990/1371:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

28.6.1991/990:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

30.12.1991/1702:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

30.12.1992/1664:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

28.6.1993/577:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

30.12.1993/1670:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

29.12.1994/1410:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

1.12.1995/1365:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

12.12.1996/1052:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

21.2.1997/176:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997. Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 1997.

19.12.1997/1281:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

4.12.1998/919:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

21.1.2000/20:

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2000.

Denna förordning tillämpas dock år 2000 på lön och på den andel av i 77 § inkomstskattelagen avsedd utlandsarbetsinkomst som betalas i pengar, vilka utbetalas den 1 januari 2000 eller senare.

21.6.2000/630:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

28.12.2000/1293:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

20.12.2001/1341:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

För arbetsgivare som avses i 1 § 1 mom. 1–4 punkten är socialskyddsavgiften dock mellan den 1 januari och den 28 februari 2002 hos privata arbetsgivare 3,60 procent i avgiftsklass I, 5,60 procent i avgiftsklass II och 6,50 procent i avgiftsklass III samt 4,75 procent hos kommuner, samkommuner och kommunala affärsverk, den evangelisk-lutherska kyrkan samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar.

19.12.2002/1209:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 2003–2005.

30.12.2004/1418:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som hänför sig till lön som skall betalas 2005.

29.12.2005/1239:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och den tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2006.

28.12.2006/1457:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2007.

27.12.2007/1501:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2008.

18.12.2008/1025:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2009.

27.3.2009/200:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

Förordningen tillämpas då arbetsgivares socialskyddsavgift erläggs på grundval av lön som betalas efter att förordningen trätt i kraft.

17.6.2010/569:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.