Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

1.12.1978/903

Förordning om skatteuppbörd (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 15.9.2005/747.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 29 § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78):

1 kap

Skatteuppbörd

1 §

I lagen om skatteuppbörd avsedda skatter, avgifter och andra prestationer (skatter) uppbäres på länsskatteverkets postgirokonton.

2 § (26.6.1987/587)

Angående inbetalning av skatter till en utsökningsmyndighet gäller vad därom stadgas särskilt.

3 § (26.6.1987/587)

Skattemedel som en penninginrättning mottagit skall för varje dag inbetalas på länsskatteverkets för ändamålet avsedda postgirokonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Om penninginrättningen inte är öppen för allmänheten på betalningsdagen, skall medlen överföras till postgirokontot senast den andra dagen efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen. På skattemedel som inte inom utsatt tid inbetalats på länsskatteverkets postigirokonto i den ordning som stadgas i 10 § lagen om Postbanken Ab (972/87), skall penninginrättningen för dröjsmålstiden betala av finansministeriet bestämd ränta. (22.4.1994/280)

Finansministeriet fastställer den ersättning som erläggs till penninginrättningarna för tillställande av uppgifter till länsskatteverket på maskinläsbart medium om skatter som de mottagit och för andra frambefordrade uppgifter förutom de maskinläsbara. (13.10.1989/908)

2 kap

Indrivning

4 § (18.12.1995/1544)

Om indrivning inte har påbörjats eller om indrivning avbrutits i enlighet med 27 § 4 mom. lagen om skatteuppbörd, skall länsskatteverket fortfarande utreda den skatt- eller betalningsskyldiges inkomster, förmögenhet och vistelseort samt andra omständigheter som inverkar på indrivningen, för konstaterande av möjligheterna att fortsätta indrivningen.

5 § (18.12.1995/1544)

Länsskatteverket kan, för indrivning av skatt i enlighet med 27 § 3 mom. lagen om skatteuppbörd, bl.a.:

1) klarlägga den skattskyldiges betalningsförmåga och det mest ändamålsenliga indrivningssättet,

2) vidta betalningsarrangemang,

3) ansöka om försättande av den skattskyldige i konkurs,

4) föra talan i konkurs, vid fusion, vid exekutiv auktion på fastighet, vid offentlig stämning, i fråga om företags saneringsförfarande och skuldsanering för privatpersoner samt i andra situationer som kan jämställas med dessa,

5) delta i konkursförvaltning,

6) inleda nödvändiga rättegångar,

7) vidta säkringsåtgärder

8) begära och ge internationell handräckning i enlighet med vad som stadgas särskilt därom samt

9) ge uppgifter om skatterester för publicering.

5 a § (18.12.1995/1544)

Utmätningsmannen skall utan dröjsmål underrättas om i 5 § avsedd indrivningsåtgärd som kan föranleda ändringar i indrivningen av skatt genom utsökning.

3 kap

Avkortningar och avskrivningar

6 §

Länsskatteverket avkortar i räkenskaperna debiterat och ännu icke betalt belopp, då

1) debitering har avskrivits;

2) debiterat belopp har nedsatts;

3) beskattning eller debitering har verkställts ånyo;

4) skatt med stöd av 84 § beskattningslagen har anvisats att återgå;

5) partiell eller fullständig befrielse från skatt har beviljats;

6) skatt i fall som avses i 25 eller 26 § lagen om skatteuppbörd lämnas oindriven;

7) i 108 § beskattningslagen avsedd avkortning av förskott har verkställts;

8) vid skatteindrivningen har framgått, att skatten har påförts person som icke existerar eller annars uppenbart oriktigt och felet icke kan rättas genom ändringssökande; samt då

9) vid skatteindrivningen har framgått, att påfört förskott icke i enlighet med 104 § beskattningslagen har använts till betalning av de skatter och avgifter som påförts den skattskyldige.

Länsskatteverket kan också avkorta det obetalda beloppet då till avkortningen kan användas återbäring som skall betalas för samma skatteår eller för någon annan med detta jämförbar period som ligger till grund för fastställande av skatten. (26.2.1993/224)

Utmätningsman skall utan dröjsmål underrättas om avkortning på skatterest som är under utsökning.

7 §

Preskriberad skatt avskrives i räkenskaperna.

4 kap

Återbäringar

8 §

Skatteåterbäring skall utbetalas till vederbörande omedelbart efter det att rätten till återbäring avgjorts samt avkortningar och kvittningar verkställts.

9 §

Återbäring av obefogad prestation sökes hos det länsskatteverk på vars konto prestationen har inbetalats. Prestation som länsskatteverk annars konstaterar vara obefogad återbäres utan ansökan.

Är prestation mindre än fem euro, återbärs det inte. (29.11.2001/1124)

10 §

Skatteåterbäring erlägges som uttag från postgirokonto eller inbetalas på den skattskyldiges postgiro- eller bankkonto. Finansministeriet utfärdar närmare bestämmelser om betalning av skatteåterbäring på postgiro- eller bankkonto.

11 § (1.7.2004/599)

11 § har upphävts genom F 1.7.2004/599.

5 kap (6.11.1998/804)

(6.11.1998/804)

5 kap har upphävts genom F 6.11.1998/804.

6 kap

Skattekvittning

18 §

Om särskilda skäl så kräver skall vederbörande beredas tillfälle att förete utredning innan kvittning verkställes.

19 §

Kvittning av skatterest som tillsänts utmätningsman för indrivning skall omedelbart meddelas utmätningsmannen.

20 § (21.11.1980/748)

Sker kvittning i enlighet med 9 § 1 eller 2 mom. lagen om skatteuppbörd, skall detta meddelas den skattskyldige i samband med i 87 § 1 mom. beskattningslagen avsett delgivande.

7 kap

Särskilda stadganden

21 §

Är det belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall uppbäras eller indrivas mindre än tio euro, uppbärs eller indrivs det inte. Om en särskild debetsedel eller ett inbetalningskort skall sändas den betalningsskyldige för uppbörden av ett belopp som understiger 17 euro, uppbärs beloppet inte. Om det belopp som skall återbetalas understiger fem euro, återbärs det inte. (29.11.2001/1124)

Inkomstrat som skall lämnas oindriven upptages icke i redovisningen bland passiva. Om den ingår i beloppet för passiva avkortas den i redovisningen.

Utgiftsrat, som icke återkräves, bokföres som utgift såsom en del av ifrågavarande prestationsrat.

22 §

Om utmätningsman underlåter att inom fastställd tid överföra influtna medel till länsskatteverket eller om han annars försummar de skyldigheter som ankommer på honom vid skatteutsökning, skall länsskatteverket underrätta överexekutor om försumligheterna.

23 § (16.8.1991/1134)

23 § har upphävts genom L 16.8.1991/1134.

24 § (26.2.1993/224)

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om uppbörd av skatter, om redovisning av skattemedel som mottagits av penninginrättningarna, om uppbördsbokföring, om skattekvittning, om skatteuppbördsmyndigheternas indrivningsåtgärder samt om återbäring av skatter och redovisning av skattemedel till skattetagarna. Skattestyrelsen kan även meddela närmare föreskrifter om redovisningen till länsskatteverken av de skattemedel som statens redovisningsverk eller deras betalningsställen mottagit.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60) jämte däri senare gjorda ändringar.

Såframt icke i denna förordning eller annorstädes i lag eller förordning annat stadgas, överföres i förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60), sådan den i ändrad form är i kraft den 31 december 1978, avsedda ärenden, vilka är under behandling vid länsstyrelserna och skattebyråerna, till länsskatteverken då denna förordning träder i kraft.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om överföring av skatteuppbördsuppgifter och handlingar.

26 §

Skattebyråerna uppgör av skattestyrelsen föreskrivna årsredovisningar och redovisningar samt fullgör andra skatteuppbördsuppgifter som hänför sig till år 1978 eller tidigare år även sedan denna förordning trätt i kraft.

Årsredovisningen av skatter för uppbördsåret 1978 uppgöres i enlighet med de stadganden som var i kraft vid utgången av sagda år, som ungefärliga redovisningar. Bestämmelser om årsredovisningarnas detaljer och om bilagor till redovisningarna utfärdas av skattestyrelsen.

I 30 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd avsedda redovisningar ombesörjes av länsskatteverket med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i förordningen den 15 januari 1960 om skatteuppbörd (21/60), sådan den i ändrad form är i kraft den 31 december 1978.

27 §

Stadgandena i 10 § angående inbetalning av skatteåterbäringar på postgiro- och bankkonton tillämpas redan på de återbäringar på förskott som betalas för år 1977.

Fram till dagen för denna förordnings ikraftträdande beräknas ränta på skatteåterbäringar enligt tidigare stadganden.

28 §

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1980/748:

Denna förordning träder i kraft den 26 november 1980.

I förordningens 13 § avsedda förhöjningar betalas eller indrivs första gången i samband med redovisningarna för skatter och avgifter för skatteåret 1979.

I förordningens 14 § avsedda ränteprocenter tillämpas på belopp, som efter det lagen angående ändring av lagen om skatteuppbörd av den 4 juli 1980 (526/80) trätt i kraft avdragits av skattetagare, och belopp, som återindrivits av skattetagare och för vilka anstånd beviljats.

4.3.1983/232:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1983.

26.6.1987/587:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

13.10.1989/908:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

16.8.1991/1134:

Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 1991.

26.2.1993/224:

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1993.

22.10.1993/880:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

22.4.1994/280:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

18.12.1995/1544:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

10.1.1997/2:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

6.11.1998/804:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 1998.

Denna förordning tillämpas första gången på redovisningar som görs i november 1998.

Genom denna förordning upphävs 5 kap. i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/1978) jämte ändringar.

De upphävda bestämmelserna tillämpas dock alltjämt på de skatter som redovisas med iakttagande av de bestämmelser som upphävdes genom lagen om skatteredovisning, på det sätt som bestäms i 26–31 § lagen om skatteredovisning.

29.11.2001/1124:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

1.7.2004/599:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.