Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

28.7.1978/591

Lag om bostadsbidrag för pensionstagare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om bostadsbidrag för pensionstagare 11.5.2007/571, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För sänkning av boendekostnaderna betalas bostadsbidrag enligt denna lag till en person som är bosatt i Finland och som har fyllt 65 år. Bostadsbidrag betalas också till en person som har fyllt 16 år och som får

1) folkpension, frontmannapension eller efterlevandepension enligt familjepensionslagen (38/69),

2) full invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande,

3) invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/67) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/77),

4) på grundval av full arbetsoförmåga beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, invalidpension eller sådan ersättning för förlorad inkomst som betalas när ett år har förflutit sedan trafikskadan uppkom enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, de olika lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, (20.12.2002/1194)

5) en förmån som motsvarar de ovan nämnda förmånerna och som betalas från utlandet, eller (20.12.2002/1194)

6) särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandare (1192/2002). (20.12.2002/1194)

(5.12.1996/981)

Bostadsbidrag utges icke till den som uppbär bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/75).

Har folkpension beviljats i form av förtida ålderdomspension, betalas bostadsbidrag inte före ingången av den månad som följer på den då mottagaren fyller 65 år. (26.7.1985/671)

Om en pension som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten ändras till ålderspension som betalas innan pensionstagaren har fyllt 65 år och får han bostadsbidrag omedelbart innan ålderspensionen börjar, fortsätter betalningen av bostadsbidraget så länge som villkoren för erhållande av bostadsbidrag uppfylls i övrigt. (5.12.1996/981)

Som efterlevandepension kan också betalas enbart bostadsbidrag. (5.12.1996/981)

1 a § (9.7.2004/645)

Frågan om en pensionstagare är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

2 § (5.2.1982/112)

Med boendekostnader avses:

1) hyra eller vederlag för bostad;

2) sådana kostnader för uppvärmning och vatten som inte ingår i hyran eller vederlaget;

3) utgifter för skötsel av bostad som pensionstagaren eller hans make äger i annat hus än sådant som tillhör bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag; samt

4) räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av bostaden, om bostaden ägs av pensionstagaren eller hans make.

De i 1 mom. 2 och 3 punkterna avsedda boendekostnaderna fastställs av statsrådet till belopp som motsvarar de genomsnittliga uppvärmnings- och vattenkostnaderna samt högst de genomsnittliga underhållskostnaderna.

Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas boendekostnaderna för endast en bostad som skall betraktas som stadigvarande bostad och som är belägen i Finland. (5.12.1996/981)

Är hyresvärden nära anförvant eller anhörig till den som ansöker om bostadsbidrag eller hans make, eller är hyran uppenbarligen högre än den på orten gängse hyran för en bostad av motsvarande slag, eller är bostaden betydligt större än vad sökandens och hans familjs behov påkallar, eller kan förutom sökanden och hans familj även någon annan person anses svara för boendekostnaderna, kan vid bostadsbidragets bestämmande till boendekostnaderna hänföras endast den kostnadsdel som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig. (5.12.1996/981)

3 §

Bostadsbidrag utgör 85 procent av den del av boendekostnaderna, som överstiger den i 4 § avsedda självriskandelen.

Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 86,88 euro om året. (17.8.2001/725)

Statsrådet fastställer årligen maximibeloppet av de boendekostnader som skall beaktas vid fastställandet av bostadsbidraget. Maximibeloppen fastställs på basis av den ort där bostaden är belägen. Ovan nämnda maximibelopp höjs med 20 procent, om minst ett barn bor hos den som ansöker om bostadsbidrag, och med 40 procent, om minst tre barn bor hos honom. Med barn avses sökandens eller hans makes barn som är under 16 år eller ett sådant fosterbarn vars utkomst sökanden eller hans i samma hushåll boende make drar försorg om. (5.12.1996/981)

Har båda makarna rätt till bostadsbidrag på grundval av 1 §, fastställs för dem ett gemensamt bostadsbidrag, av vilket vardera får hälften, dock med beaktande av vad som stadgas i 5 §. Angående halvt bostadsbidrag gäller härvid vad som stadgas om bostadsbidrag. Betalas till den ena maken förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen och har den andra rätt till bostadsbidrag på grundval av 1 §, betalas bostadsbidraget i sin helhet till den sistnämnda maken till utgången av den månad under vilken den som får förtida ålderdomspension fyller 65 år. (5.12.1996/981)

4 § (5.2.1982/112)

På boendekostnaderna avräknas en självriskandel bestående av en bassjälvriskandel och en tilläggssjälvriskandel.

Bassjälvriskandelen utgör 491,51 euro om året. (17.8.2001/725)

Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 986 euro. För en gift person vars make inte har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 10 240 euro. Om båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller om den ena maken har rätt till bostadsbidrag och den andra får förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 11 221 euro. Om personen eller den ena av makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 005 euro eller av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 9 258 euro. (17.8.2001/725)

5 § (5.12.1996/981)

Om den ena av makar som har rätt till bostadsbidrag får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, fastställs det halva bostadsbidrag som betalas till vardera maken särskilt med beaktande av vad som stadgas i 4 § 3 mom.

6 § (5.2.1982/112)

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han eller hon är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger 13 205 euro eller, om han eller hon är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 21 128 euro. Årsbeloppet av folkpensionen och av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. (17.8.2001/725)

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster) (4.12.1998/915)

1) förmån enligt denna lag;

2) vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen och inte heller barnförhöjning enligt folkpensionslagen; (21.12.2001/1421)

3) fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/77); (25.7.1986/590)

3 a) grundbeloppet enligt familjepensionslagen; (5.12.1996/981)

4) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48);

4 a) livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48); (8.3.1991/473)

5) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningstid, med undantag för rehabiliteringsstöd enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, dagpenning, olycksfallspension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991); (4.12.1998/915)

5 a) ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle; (9.8.2002/684)

5 b) förmån eller ersättning som betalas för sådan arbetsverksamhet som avses i 27 e § socialvårdslagen (710/1982) eller för någon annan motsvarande verksamhet; (3.12.2002/1029)

6) av statens eller kommuns medel betalt bostadsbidrag;

7) barnbidrag;

8) utkomststöd; (18.1.1985/56)

9) förmån av bostad som används för eget behov; (5.2.1988/127)

10) vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen; (4.12.1998/915)

11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988), (27.6.2003/641)

12) förhöjning enligt 5 § lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002), eller (27.6.2003/641)

13) förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 5a, 5 b, samt 6–11 punkten. (27.6.2003/641)

När årsinkomsten uppskattas räknas en bostad som personen äger och som är i eget bruk inte som förmögenhet, och räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av en sådan bostad inte som avdrag från årsinkomsten. En bostad anses vara i sökandens eget bruk också när han eller hon flyttar till en boendeserviceenhet och hans eller hennes make alltjämt bor i en bostad som ägs av sökanden eller av makarna gemensamt. (3.12.2002/1029)

7 § (31.1.1995/119)

Bostadsbidrag betalas inte till en bostadsbidragstagare som får fortgående offentlig anstaltsvård eller motsvarande vård (anstaltsvård) för den tid vården varar över nio månader. (5.12.1996/981)

Med anstaltsvård avses verksamhet som innefattar uppehälle, vård och omvårdnad på ett sjukhus, en vårdinrättning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet.

Anstaltsvård är offentlig om vården ges

1) vid en social- eller hälsovårdsinrättning som staten, en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) vid någon annan inrättning där staten svarar för kostnaderna för vården,

3) vid någon annan verksamhetsenhet, om staten, en kommun eller en samkommun fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till verksamhetsenheten eller dess huvudman betala stöd, understöd eller ersättning, vars belopp överstiger hälften av de totala vårdkostnaderna,

4) enligt 4 § 1 eller 4 mom. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) och ordnas av kommunen eller då det i verkligheten är fråga om arrangemang enligt dessa lagrum eller

5) vid en privat serviceproducents verksamhetsenhet, om kommunen fortgående deltar i vårdkostnaderna genom att till vårdtagaren betala utkomststöd, vars belopp överstiger minst hälften av vårdavgiften.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när vård enligt 1-3 mom. är anstaltsvård samt när vården är fortgående och offentlig. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar dessutom föreskrifter om förhandlingsförfarandet mellan folkpensionsanstalten och kommunerna och om remissförfarandet i samband därmed.

8 §

Bostadsbidrag justeras:

1) då bidragstagaren bytt bostad;

2) då bidragstagarens make uppfyller villkoren enligt 1 § eller när de inte längre uppfylls eller då familjeförhållandena förändras, eller (5.12.1996/981)

3) då bidragstagarens boendekostnader eller årsinkomst undergått betydande förändring.

Skulle bostadsbidraget sjunka, justeras bidraget i fall som avses i 1 mom. 3 punkten likväl ej på grund av stegring i boendekostnaderna, såvida icke även årsinkomsten undergått betydande förändring. (18.6.1980/455)

Förutom i fall varom stadgas i 1 mom. justeras beloppet av bostadsbidrag, då två år förflutit från bostadsbidragets begynnelsetidpunkt eller den föregående justeringen.

Genom förordning stadgas närmare vad som avses med betydande förändring.

Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av bostadsbidraget, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan. (30.12.1982/1086)

Bostadsbidraget upphör, om en förmån till bidragstagaren som avses i 1 § 1 mom. upphör, dock inte när invalidpension eller arbetslöshetspension ändras till ålderspension (5.12.1996/981)

8 a § (5.12.1996/981)

Bostadsbidrag kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller dess belopp minskas beträffande den som skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans rätt till bostadsbidrag eller väsentligt på bostadsbidragets belopp. Så förfars endast om han vetat eller bort veta att denna åtgärd kan inverka på bostadsbidraget. Detsamma gäller en person som i ansökan eller anmälan vilken gjorts för fastställande av bostadsbidrag uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om sin eller sin makes på bostadsbidraget inverkande inkomst eller förmögenhet eller om boendekostnaderna och som av denna orsak uppburit bostadsbidrag utan grund eller till ett för stort belopp.

Om det senare konstateras att ett lagakraftvunnet beslut genom vilket bostadsbidrag med stöd av 1 mom. har förvägrats eller minskats är oskäligt mot personen, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

8 b § (8.11.1996/830)

8 b § har upphävts genom L 8.11.1996/830.

8 c § (8.8.1986/597)

8 c § har upphävts genom L 8.8.1986/597.

9 §

Folkpensionsanstalten handhar i denna lag avsedda uppgifter och iakttager i fråga om administrationen vad i folkpensionslagen är stadgat.

10 § (21.2.2003/134)

I fråga om sökande av ändring i beslut som gäller bostadsbidrag för pensionstagare gäller vad som i 8 kap. folkpensionslagen föreskrivs om sökande av ändring i pensionsanstaltens beslut.

11 §

Kostnaderna för bostadsbidraget ersätts med statsmedel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de bostadsbidrag som skall utbetalas. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader. (5.12.1996/1002)

Kostnaderna för bostadsbidrag till frontmanna- eller efterlevandepension betalas av statsmedel med iakttagande av vad som stadgas om ersättning av kostnaderna för dessa pensioner. (9.2.1990/106)

3 mom. har upphävts genom L 5.12.1996/1002 (5.12.1996/1002)

12 § (5.2.1982/112)

12 § har upphävts genom L 5.2.1982/112.

13 § (8.3.1991/473)

Beloppen i denna lag samt de boendekostnader som fastställts genom förordning av statsrådet och maximibeloppen av boendekostnaderna binds vid levnadskostnadsindex så att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om folkpensionsindex (456/2001). (17.8.2001/725)

Statsrådet skall årligen justera de boendekostnader och maximibelopp av boendekostnaderna som nämns i 1 mom. så att de vid tillämpning av 1 mom. tillräckligt väl motsvarar den förändring som allmänt har skett i boendekostnaderna.

När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av boendekostnaderna, inkomst- och förmögenhetsposterna samt de i denna lag angivna beloppen såsom årliga belopp avrundade till hela euro. De belopp som anges i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. beaktas dock såsom månatliga belopp avrundade till närmaste cent. Även bostadsbidrag som skall betalas avrundas till närmaste cent. (17.8.2001/725)

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas. (17.8.2001/725)

13 a § (9.8.2002/684)

Utöver vad som annars bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende. Uppgifterna skall lämnas av

1) hyresvärdar samt bostadsaktie- eller fastighetsbolag,

2) arbetsplatskassor,

3) penninginstitut i fråga om personer som ansöker om eller får bostadsbidrag, deras makar samt dödsbon där personer som ansöker om eller får bostadsbidrag eller deras makar är delägare, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter och om han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls; begäran om att få uppgifterna skall framföras skriftligen och innan begäran framförs skall sökanden eller mottagaren underrättas om detta.

13 b § (9.8.2002/684)

För verkställigheten av bostadsbidraget har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av befolkningsregistermyndigheterna få nödvändiga byggnads- och lägenhetsuppgifter samt ändringar i dessa.

13 c § (9.8.2002/684)

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få sekretessbelagda uppgifter enligt 13 a § 1 och 2 punkten och 13 b §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

14 § (7.5.2004/368)

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37–39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2–4 mom., 46 d, 46 f, 46 i, 46 j, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88 a och 88 b § folkpensionslagen.

15 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.1979/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

18.6.1980/455:

Denna lag tillämpas från den 1 juni 1980. Tidigare beviljade bostadsbidrag ändras med verkan från den 1 juni 1980 så att de överensstämmer med denna lag. Härvid beaktas enligt annan lag eller förordning eller offentlig pensionsstadga utgående pension eller motsvarande fortgående prestation eller ersättning på sätt i 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare är stadgat. Skulle bostadsbidraget likväl sjunka, utges bidraget med samma belopp som tidigare tills det i enlighet med 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare skall justeras.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1978 uträknats.

I denna lag stadgade markbelopp bindes vid levnadskostnadsindex så, att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

5.2.1982/112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, likväl så att lagens 2 och 4 §§ samt 11 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1984.

Av de genomsnittliga boendekostnader som med stöd av 2 § 2 mom. fastställts av statsrådet beaktas 60 procent åren 1984 och 1985 samt 70 procent åren 1986 och 1987. (29.12.1983/1128)

I stället för understödsdel och understödstillägg, vilka tidigare har beaktats såsom årsinkomst i fråga om bostadsbidrag, skall från och med den 1 januari 1983 såsom inkomst beaktas tilläggsdel som har bestämts enligt 3 och i tillämpliga delar 5 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (103/82). Skulle bostadsbidrag med beaktande av vad som är stadgat om beloppet av full tilläggsdel i sagda lags 25 c § sjunka, utgår bostadsbidraget med sitt tidigare belopp.

I stället för tidigare såsom årsinkomst i fråga om bostadsbidrag beaktad tilläggsdel skall från och med den 1 januari 1984 såsom inkomst beaktas tilläggsdel som har bestämts enligt 4 och i tillämpliga delar 5 mom. av ikraftträdelsestadgandet i den i 3 mom. avsedda lagen samt tilläggsdel som bestäms enligt lagen om ändring av 27 § folkpensionslagen (1053/83). Skulle bostadsbidrag sjunka, om man beaktar vad som i 25 § folkpensionslagen är stadgat om beloppet av full tilläggsdel och i lagen om ändring av 27 § folkpensionslagen är stadgat om markbelopp som skall beaktas vid bestämmande av vissa förmåners tilläggsdel, samt vad som i 4 § 2 mom. i denna lag är stadgat om bassjälvriskandelens storlek och i 4 § 3 mom. om de markbelopp som inverkar på tilläggssjälvriskandelens storlek, betalas ett lika stort bostadsbidsbidrag som tidigare. ( 29.12.1983/1128)

Utan hinder av vad i 3 och 4 mom. är stadgat fastställs bostadsbidraget likväl enligt denna lag, om bidragstagarens årsinkomst undergår betydande förändring, bidragstagarens familjeförhållanden förändras eller bidragstagaren byter bostad. Om boendekostnaderna minskar eller bostadsbidrag sjunker vid justering enligt 8 § 3 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, sänks bostadsbidraget inte av de skäl som nämns i sista meningen av 3 och 4 mom.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de i mars 1981 löpande folkpensionerna har beräknats.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 251/81, Socialutsk. bet. 36/81, Stora utsk. bet. 216/81

23.7.1982/574:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av bostadsbidrag för år 1982.

Regeringens proposition 80/82, Socialutsk. bet. 17/82, Stora utsk. bet. 102/82

30.12.1982/1086:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 232/82, Socialutsk. bet. 32/82, Stora utsk. bet. 226/82

29.12.1983/1128:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 141/83, Socialutsk. bet. 17/83, Stora utsk. bet. 148/83

18.1.1985/56:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 249/84, Socialutsk. bet. 25/84, Stora utsk. bet. 216/84

26.7.1985/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 85/85, Socialutsk. bet. 17/85, Stora utsk. bet. 101/85

25.7.1986/590:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 42/86, Socialutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 68 och 68 a/86

8.8.1986/597:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86, Socialutsk. bet. 12/86, Stora utsk. bet. 77/86

5.2.1988/127:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Stadgandet i 6 § 2 mom. 11 punkten skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 126/87, Socialutsk. bet. 22/87, Stora utsk. bet. 118/87

22.12.1989/1251:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89, Socialutsk. bet. 38/89, Stora utsk. bet. 217/89

9.2.1990/106:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Bostadsbidrag som betalas då denna lag träder i kraft skall ändras så att bidraget stämmer överens med denna lag när det justeras enligt 8 §.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för det offentliga levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 173/89, Socialutsk. bet. 35/89, Stora utsk. bet. 224/89

8.3.1991/473:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Om bostadsbidraget med beaktande av 6 § 3 mom. skulle minska räknat från den 1 september 1991, utbetalas bostadsbidraget till det tidigare beloppet. När bostadsbidraget justeras enligt 8 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, beaktas vid fastställandet av bidraget sådana räntor som avses i 6 § 3 mom. och som godkänts innan denna lag har trätt i kraft till det belopp som de uppgick till vid tiden för justeringen.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90, Lagmotion 113/90, Lagmotion 116/90, Socialutsk. bet. 39/90, Stora utsk. bet. 211/90

27.3.1991/622:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

28.6.1993/569:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 73/93, ShUB 13/93

14.10.1994/887:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande samt stadgandet i 74 c § folkpensionslagen tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

21.11.1994/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag tillämpas på bostadsbidrag vars utbetalning inleds eller vars belopp justeras sedan lagen trätt i kraft.

RP 206/94, ShUB 27/94

31.1.1995/119:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 317/94, ShUB 46/94

3.3.1995/312:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

18.12.1995/1488:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Rehabiliteringsstöd som avses i 6 § 2 mom. 5 punkten räknas som inkomst när stödet har börjat från den 1 januari 1996 eller därefter.

RP 118/95, ShUB 17/95, RSv 115/95

18.12.1995/1492:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 119/95, ShUB 21/95, RSv 121/95

8.11.1996/830:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996, ShUB 24/1996, RSv 137/1996

5.12.1996/981:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Bostadsbidrag som betalas när denna lag träder i kraft ändras så att det börjar överensstämma med denna lag när bostadsbreraget följande gång justeras på det sätt som avses i 8 §. Någon justering görs emellertid inte på grund av en förändring av årsinkoreterna som beror på 6 § 1 mom. eller av förändringar i inkomstgränserna enligt 4 §.

När bostadsbidraget fastställs räknas inte till årsinkomsten maketillägg eller barntillägg som betalas enligt 5 och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) och inte utbildningsstöd som betalas enligt 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av familjepensionslagen (947/92).

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 189/1996, ShUB 29/1996, RSv 174/1996

5.12.1996/1002:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på bostadsbidrag som debiteras efter att lagen trätt i kraft. På de aebelar som staten skall betala för januari och februari 1997 tillämpas dock de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 170/1996, ShUB 28/1996, RSv 175/1996

4.12.1998/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

En förmån som avses i 6 § 2 mom. 5 punkten i denna lag och som ges enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen skall räknas som inkomst i enlighet med denna lag om förmånen börjar den 1 januari 1999 eller därefter.

Om en person får bostadsbidrag när denna lag träder i kraft, skall bidrag för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och förmån enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) beaktas som inkomst när bostadsbidraget efter att denna lag har trätt i kraft justeras enligt 8 § av någon annan orsak.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998, ShUB 25/1998, RSv 176/1998

30.12.1999/1370:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om bostadsbidraget när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta pensionstagarens bostadsbidrag.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

17.8.2001/725:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bostadsbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. För att förhindra att bostadsbidrag som betalas minskar eller upphör omräknas bostadsbidraget till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten och avrundas uppåt till närmaste cent. Bostadskostnaderna enligt 2 § ändras till euro och avrundas till närmaste hela euro och de inkomster som beaktats i bostadsbidraget enligt 6 § avrundas nedåt till närmaste euro.

Bostadsbidragen för pensionstagare kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001, ShUB 21/2001, RSv 89/2001

21.12.2001/1421:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 151/2001, ShUB 44/2001, RSv 195/2001

9.8.2002/684:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/1979) 2, 8 och 9 §, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 1218/1996.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

3.12.2002/1029:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Om en person får bostadsbidrag när denna lag träder i kraft skall när hans eller hennes årsinkomst uppskattas förmögenheten beaktas i enlighet med 6 § 3 mom. i denna lag när bostadsbidraget justeras enligt 8 § för första gången efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 224/2002, ShUB 31/2002, RSv 162/2002

20.12.2002/1194:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002, ShUB 35/2002, RSv 175/2002

21.2.2003/134:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som prövningsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

27.6.2003/641:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 242/2002, ShUB 58/2002, RSv 298/2002

30.12.2003/1316:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/368:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/645:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.