Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

20.1.1978/42

Lag om konsumentklagonämnden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om konsumenttvistenämnden 12.1.2007/8, som gäller fr.o.m. 1.3.2007.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Behörighet och organisationsform
1 § (5.1.1994/20)

Konsumentklagonämnden har till uppgift att

1) ge rekommendationer om hur tvister mellan näringsidkare och konsumenter skall avgöras i enskilda ärenden som gäller avtal om konsumtionsnyttigheter eller annat i anslutning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter och som av konsumenterna förs till nämnden för behandling, och (28.6.1994/542)

2) ge rekommendationer i sådana enskilda tvistemål om borgens- eller pantsättningsförbindelser som gäller i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999) avsedda enskilda borgensmäns eller enskilda pantsättares förpliktelser gentemot kreditgivare och som av dem som ingått förbindelsen förs till nämnden för behandling, (19.3.1999/363)

3) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller köp av bostäder och som konsumenter, bostadssammanslutningar eller enskilda personer som säljer eller bjuder ut bostäder till försäljning för till nämnden för behandling, (7.10.2005/797)

4) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller användning av säkerhet enligt 2 kap. 17 §, 18 b § och 19 § samt 4 kap. 3 § och 3 a § samt frigörande av säkerhet enligt 2 kap. 17 § och 4 kap. 3 § i lagen om bostadsköp (843/1994), oberoende av vem av parterna i tvisten som för ärendet till nämnden för behandling, (7.10.2005/797)

5) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller regressrätt enligt 7 kap. 1 § i lagen om bostadsköp och som enskilda personer som säljer bostäder för till nämnden för behandling, (7.10.2005/797)

6) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller jämkning av dröjsmålsränta enligt 11 § i räntelagen (633/1982) och som gäldenärer för till nämnden för behandling, förutsatt att åtminstone en konsumentfordran hör till gäldenärens jämkningskrav. (7.10.2005/797)

Nämndens behörighet omfattar dock inte

1) ärenden som gäller överlåtelse av en i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) avsedd bostadsrätt eller av en fastighet som inte är avsedd som bostad eller fritidsbostad, om svaranden är någon annan näringsidkare än en fastighetsmäklare, (23.9.1994/844)

2) ärenden som gäller hyresförhållanden och i vilka svaranden är någon annan näringsidkare än en bostadsförmedlare, eller

3) ärenden som gäller överlåtelse av värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (495/89), förfarande som tillämpas av den som emitterar eller gör ett offentligt köpeanbud eller är inlösningsskyldig beträffande sådana värdepapper eller ärenden som gäller prestationer av den som idkar förmedling, portföljförvaltning eller placeringsrådgivning med sådana värdepapper.

Nämnden har dessutom till uppgift att avge utlåtanden till domstolarna då dessa behandlar ärenden som faller under nämndens behörighet.

1 a § (23.9.1994/844)

Konsumentklagonämnden har en allmän avdelning och en avdelning för bostadsköp.

Vid avdelningen för bostadsköp behandlas

1) ärenden som avses i 1 § 1 mom. 3–5 punkten,

2) avtal som avses 9 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978),

3) uppdrag enligt 1 § i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) och ärenden som gäller förmedlingsrörelsers prestationer,

4) utlåtanden i ärenden som avses i 1–3 punkten.

(7.10.2005/797)

Allmänna avdelningen skall behandla de ärenden som hör till konsumentklagonämndens behörighet och som inte avses i 2 mom.

2 § (30.6.1995/909)

Konsumentklagonämnden består av en ordförande med tjänsten som huvudsyssla och minst 19 medlemmar i bisyssla. Konsumentklagonämndens medlemmar och en suppleant för var och en av dem förordnas av statsrådet för en tid som motsvarar riksdagens valperiod. Nämndens mandattid fortgår tills den nya nämndens sammansättning bestämts.

Minst fem av nämndens medlemmar förordnas till ordförande för en sektion. Två av dem förordnas till nämndens vice ordförande så att den ena är verksam vid allmänna avdelningen och den andra vid avdelningen för bostadsköp. Avgår eller avlider en medlem under sin mandattid, skall en annan person förordnas i hans ställe för den återstående tiden.

3 § (30.6.1995/909)

Konsumentklagonämndens ordförande och vice ordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara väl insatta i konsumentfrågor samt dessutom förtrogna med domarvärv eller med rättsområden som är viktiga vid nämndens verksamhet. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med ledaruppgifter. Medlemmarna skall vara förtrogna med konsumentfrågor.

Nämndens vice ordförande och sektionernas ordförande skall vara personer som inte kan anses företräda näringsidkar- eller konsumentintressen. I nämnden skall konsumenter och näringsidkare vara företrädda. Olika samhällsåskådningar skall vara opartiskt företrädda i nämnden.

4 § (30.6.1995/909)

4 § har upphävts genom L 30.6.1995/909.

5 §

Ärendena behandlas i avdelningens plenum eller sektioner. Konsumentklagonämndens ordförande och sekreterare vardera ensam samt en föredragande vid nämnden tillsammans med ordföranden för en sektion kan dock under de förutsättningar som närmare bestäms i arbetsordningen genom förenklat förfarande avgöra ett ärende, (23.9.1994/844)

1) om ärendet har liten betydelse,

2) om konsumentklagonämnden har hävdvunnen praxis beträffande avgörandet av det ärende som tvistefrågan gäller,

3) om det beträffande tvistefrågan finns ett sådant tidigare avgörande av plenum eller sektion på basis av vilket nämndens ståndpunkt i samma tvistefråga har klargjorts, eller (23.9.1994/844)

4) om det är uppenbart att någon rekommendation om avgörande inte kan ges i ärendet.

(26.3.1993/286)

Vid avdelningens plenum skall principiellt viktiga ärenden behandlas. Om ärenden som skall behandlas vid avdelningens plenum stadgas genom förordning. I avdelningens plenum deltar nämndens ordförande, den vice ordförande som är verksam vid avdelningen samt sju medlemmar, som utses av statsrådet. Plenum är beslutfört när ordförande eller vice ordförande samt minst fyra medlemmar är närvarande. (23.9.1994/844)

Till sektion hör förutom dess ordförande fyra andra medlemmar. Sektion är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande. Grunderna för fördelningen av ärenden mellan sektionerna samt medlemmarna i sektionerna bestämmes av statsrådet. När medlemmarna i sektionerna utses bör uppmärksamhet fästas vid att sådan sakkunskap som de föreliggande ärendena förutsätter är företrädd i sektionen.

Behandlingen av ärende
6 §

I ärende som skriftligen bringats till konsumentklagonämndens behandling skall skriftligt beslut meddelas. Om det är känt att samma ärende är anhängigt vid domstol eller att ärendet avgjorts vid domstol, får nämnden icke meddela beslut. I ärende som är anhängigt vid domstol skall nämnden vid behov självmant sända sitt utlåtande till domstolen.

Beslut av konsumentklagonämnden är inte verkställbara och har inte samma rättsverkningar som en dom. Behandling i nämnden utgör inget hinder för att ärendet förs till allmän underrätt för behandling. (23.9.1994/844)

Framgår det av besvärshandlingarna att det har förflutit över sex månader från den tidpunkt då konsumenten senast har underrättat näringsidkaren om felet i fråga till den tidpunkt då besvären anlände till nämnden, ger nämnden inte rekommendation om avgörande, om det inte finns vägande skäl för det. (26.3.1993/286)

7 §

Under förberedelsen av de ärenden som skall handläggas vid konsumentklagonämnden bör förlikning eftersträvas. Under förberedelsen bör även såvitt möjligt utredas om ärendet behandlats i andra organ.

Sökandens motpart skall uppmanas bemöta ansökningen. Detta är dock inte nödvändigt i ärende vari under beredningen klagomålet befinns vara uppenbart omotiverat. (28.5.1982/393)

8 § (23.9.1994/844)

Konsumentklagonämnden har rätt att höra sakkunniga, inhämta utlåtanden och utredningar samt förrätta syn. Om de avgifter som skall betalas för utlåtanden och om förrättande av syn stadgas närmare genom förordning.

9 §

Konsumentklagonämndens handlingar och expeditioner utges utan avgift.

2 mom. har upphävts genom L 23.9.1994/844. (23.9.1994/844)

9 a § (23.9.1994/844)

Om konsumentklagonämndens avdelning för bostadsköp har gett en rekommendation som till sina viktigaste delar går emot en fastighetsmäklare, bostadsförmedlare eller den som i sin näringsverksamhet har varit part i köpet, skall avdelningen i sin rekommendation nämna hur stora kostnader staten har åsamkats genom att utlåtanden och utredningar i saken har inhämtats samt syn har förrättats.

Om en i 1 mom. avsedd part för vilken avdelningens rekommendation är negativ inte har följt rekommendationen och sedan förlorar en rättegång i samma ärende, skall domstolen ålägga honom att ersätta staten för kostnaderna enligt 1 mom. Domstolen kan låta bli att döma ut ersättning eller sätta ned beloppet, om ersättningsskyldigheten med hänsyn till de omständigheter som har kommit fram i saken är oskälig eller om det har funnits grundad anledning till rättegång.

9 b § (23.9.1994/844)

Parterna svarar själva för de kostnader som behandlingen av ärendet i konsumentklagonämnden har medfört. Nämndens avdelning för bostadsköp kan dock på särskilda grunder rekommendera att dessa kostnader skall ersättas motparten.

Ersättning enligt 1 mom. som avdelningen för bostadsköp rekommenderar skall, om ärendet behandlas av domstol, jämställas med rättegångskostnader enligt 21 kap. rättegångsbalken.

9 c § (15.8.2003/742)

9 c § har upphävts genom L 15.8.2003/742.

9 d § (12.4.1995/549)

Den tidsfrist som anges i 2 kap. 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. och 34 § 3 mom. jordabalken (540/95) anses inte löpa under den tid då ett ärende som gäller fastighetsköp är anhängigt vid nämndens avdelning för bostadsköp.

Talan i ärendet får väckas vid domstol inom tre månader efter att nämndens avdelning för bostadsköp har meddelat sitt beslut, även om tidsfristen enligt 1 mom. löper ut tidigare än detta.

Nämnden skall underrätta inskrivningsmyndigheten på den ort där fastigheten är belägen om sådana anhängiga ärenden som gäller hävning av fastighetsköp eller återbördande av fastighet samt om sina rekommendationer.

Särskilda stadganden
10 § (17.11.2000/962)

10 § har upphävtgs genom L 962/2000.

11 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

28.5.1982/393:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. Lagen tillämpas vid handläggningen av klagomål som inkommit till konsumentklagonämnden efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 13/82, Ekonomiutsk. bet. 1/82, Stora utsk. bet. 42/82

9.8.1985/703:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 28/85, Ekonomiutsk. bet. 6/85, Stora utsk. bet. 55/85

29.1.1988/83:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1988.

Regeringens proposition 201/87, Andra lagutsk. bet. 8/87, Stora utsk. bet. 174/87

26.3.1993/286:

Denna lag träder i kraft den 1 april1993.

RP 372/92, EkUB 2/93

5.1.1994/20:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 360/92, EkUB 40/93

28.6.1994/542:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 13/94, EkUB 16/94

23.9.1994/844:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/94, EkUB 24/94

12.4.1995/549:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94, LaUB 27/94

30.6.1995/909:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Stadgandena i 1 a § 2 mom. och 2 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 september 1995.

RP 13/95, EkUB 3/95

30.6.1995/910:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och gäller till och med den 31 augusti 1995.

RP 13/95, EkUB 3/95

19.3.1999/363:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 189/1998, EkUB 36/1998, RSv 224/1998

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

3.5.2002/343:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 232/2001, EkUB 3/2002, RSv 36/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG (300L0035); EGT nr L 200, 8.8.2000, s. 35

15.8.2003/742:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 187/2002, EkUB 28/2002, RSv 278/2002

7.10.2005/797:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 21/2005, EkUB 13/2005, RSv 90/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.