Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

27.5.1977/409

Förordning om eggvapen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se OrdningsL 612/2003.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 1 och 2 §§ lagen den 28 januari 1977 om eggvapen (108/77):

1 §

Stadgandena i lagen om eggvapen (108/77) angående farligt eggvapen skall äga tillämpning på svärd, djungelkniv, kastkniv och med dessa jämförbart eggvapen ävensom på av kätting, kabel, metallrör eller vajer tillverkat och med dessa jämförbart tillhygge.

Stadgandena i lagen om eggvapen angående farligt eggvapen skall även tillämpas på elbatong, precisionsslangbåge och annat motsvarande redskap som avses bli använt för att skada någon annan eller vars egenskaper gör att det lämpar sig för detta. (23.9.1988/808)

2 §

Införsel till landet för försäljning samt handel med historiskt eller konstnärligt värdefullt farligt eggvapen ävensom tillverkning av konstnärligt värdefullt farligt eggvapen för försäljning är tillåtna.

3 §

Eggvapen anses historiskt värdefullt då det har anknytning till en betydande person, tilldragelse, plats eller tidsepok eller då det på grund av sin ålder, sällsynthet, typiska representativitet eller av annan därmed jämförbar orsak har konst-, vapen- eller krigshistorisk eller etnografisk betydelse.

4 §

Eggvapen anses konstnärligt värdefullt då det genom sin utformning, ytbehandling eller utsmyckning representerar en viss stilperiod eller eljest är av betydelse med hänsyn till sin konstnärliga helhet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1977.

Ikraftträdelsestadganden:

23.9.1988/808:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.