Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

7.4.1977/315

Förordning om ost (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41) som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller saluförda ostar, osttillverkningar och vassleostar.

På omognade ostar som för försäljning framställs av lägenhetens egen mjölk i samband med gårdsbruk eller hushåll tillämpas endast 5-8, 10, 15 och 16 §§ förutsatt att verksamheten inte kan anses utgöra industriell framställning. (14.2.1992/137)

2 §

Med ost avses en omognad eller mognad, fast eller halvfast tillverkning, vilken erhållits genom att vassle avskilts efter koagulering av mjölk, grädde, surmjölk, kärnmjölk eller en blandning av dessa och i vilken tillverkning får i ringa mån tillsättas vassle eller andra beståndsdelar av mjölk.

Med omognad ost, även benämnd färskost, avses ost, som lämpar sig att förtäras direkt efter framställningen utan att framställningen förutsätter några fysikaliska, kemiska eller mikrobiologiska förändringar som skulle ske därefter.

Med mognad ost avses ost som icke är färdig att förtäras direkt efter framställningen utan skall förvaras en viss tid under sådana förhållanden, att i osten alltigenom sker de för osttypen nödiga och karakteristiska fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska förändringarna,

Ostarna klassificeras enligt konsistensen, fetthalten och mogningssättet på sätt handels- och industriministeriet bestämmer.

3 §

Osttillverkningar är äggostar, smältostar, smältosttillverkningar, ostpulver och smältostpulver. (4.7.1980/518)

Äggost är en tillverkning, som liknar omognad ost och till vilken, utöver i 2 § 1 mom. nämnda tillverkningsämnen, använts hönsägg eller hönsäggsprodukt i sådan mån, att mängden av ägg eller äggprodukt, omräknad till torrsubstans, utför minst fem viktprocent och högst hälften av torrsubstansen i den slutliga tillverkningen. (4.7.1980/518)

Smältost är en tillverkning, som är framställd av en eller flera osttyper genom malning, blandning, smältning och emulgering av ost medelst värmebehandling och emulgatorer. I smältost får tillsättas grädde, smör eller smörolja eller ock annan mjölktillverkning i sådan mån, att mängden av laktos i tillverkningen inte utgör mer än fem viktprocent av tillverkningen. För smaksättning av smältost får dessutom användas andra livsmedel, vederbörligen värmebehandlade eller på annat sätt förbearbetade i sådan mån, att deras mängd, omräknad till torrsubstans, är högst en sjättedel av torrsubstansen i den slutliga tillverkningen. Tillsättning av kolhydrater, vilka används såsom sötningsmedel, är förbjuden. Närmare föreskrifter om framställning av smältost utfärdas av handels- och industriministeriet. (17.9.1982/668)

Smältosttillverkning är en tillverkning, som är framställd på likadant sätt som smältost och i vilken har tillsatts andra livsmedel, men av vars torrsubstans mer än hälften likväl härrör från ost. (17.9.1982/668)

Ostpulver och smältostpulver är tillverkningar, innehållande högst sex viktprocent vatten, vilka framställts av ost respektive smältost medelst en fysikalisk metod, genom avlägsnande av vatten och finfördelning av den uppkomna massan, samt vilka icke innehåller tillsatser av andra livsmedel.

4 §

Vassleost är en tillverkning, som framställts av vassle genom avlägsnande av vatten och bearbetning av den sålunda erhållna massan på mekaniskt sätt. För framställning av vassleost får dessutom användas mjölk och mjölkfett.

Vassleostarna klassificeras enligt fetthalten på sätt handels- och industriministeriet bestämmer.

2 kap.

Framställning

5 §

Mjölk, mjölkprodukt och annat tillverkningsämne, som användes för framställning av ost, osttillverkning eller vassleost, skall vara lämpliga till människoföda och får icke vara menliga för hälsan.

Komjölk som användes för inhemsk framställning av ost, osttillverkning eller vassleost skall ha undergått sådan kontroll, som förutsättes i lagen om mjölkkontroll (558/46) och i stadganden och föreskrifter, som utfärdats med stöd av densamma.

6 §

Vid framställning av ost får koaguleringen utföras med tillhjälp av antingen löpe eller mjölksyrajäsning eller endera av dessa. Koaguleringen får även utföras genom tillsättande av mjölksyra.

7 §

Biologiska preparat som användes då ost koaguleras och bringas till mognad, sådana som löpen och andra enzympreparat ävensom mogningskulturer, får icke vara menliga för hälsan.

Såsom löpe får användas ett enzympreparat, som framställts av kalvs löpmage och som grundar sig på inverkan av kymosin, eller annat av näringsstyrelsen godkänt enzympreparat. Såsom mogningskultur får användas en sådan mikroorganisk renkultur eller blandning av renkulturer, som åstadkommer den för vederbörande osttyp speciella mogningen.

8 § (4.7.1980/518)

Vid användning av tillsatsämnen för ost, osttillverkning och vassleost lände till efterrättelse vad i förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (766/79) är stadgat och vad i näringsstyrelsens med stöd därav utfärdade beslut är föreskrivet.

9 §

Närmare bestämmelser om minimitorrsubstanshalterna hos ostar utfärdas av handels- och industriministeriet.

10 §

På skyddshinnan för skorpfri ost tillämpas stadgandena i livsmedelslagstiftningen angående förpackningsmaterial.

11 §

Ost, smältost och smältosttillverkning eller hölje för sådan skall i och för kvalitetsklassificering, genom tillverkarens eller importörens försorg, förses med anteckningar om tillverkare, tillverkningsdag och tillverknings- eller importparti, på sätt som kontrollanstalten för mjölkhushållningsprodukter bestämmer.

11 a § (28.8.1992/844)

Livsmedelsverket utfärdar närmare bestämmelser om omognade ostars och äggostars mikrobiologiska kvalitet. Samtidigt bestämmer livsmedelsverket de undersökningsmetoder som skall användas.

Innan livsmedelsverket utfärdar i 1 mom. avsedda närmare bestämmelser skall den höra jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning samt statens kontrollanstalt för mjölkprodukter.

3 kap.

Kvalitetsklassificering

12 §

Ostar, äggostar, smältostar, smältosttillverkningar och vassleostar klassificeras vid statens kontrollanstalt för mjölkprodukter eller på av densamma föreskriven plats utförd bedömning av tillverkning enligt kvaliteten så, att till I kvalitetsklassen hänföres de felfria och lindrigt felaktiga tillverkningarna samt till II kvalitetsklassen de tydligt felaktiga, men det oaktat till människoföda lämpliga tillverkningarna. Tillverkning, som icke uppfyller fordringarna i enlighet med I eller II klassen, men som enligt av statens kontrollanstalt för mjölkprodukter utförd undersökning är lämplig till människoföda och icke menlig för hälsan, får användas inom industri såsom tillverkningsämne för livsmedel. (4.7.1980/518)

Med fel avses i denna paragraf vid framställning uppkomna fel. Kontrollanstalten för mjölkhushållningsprodukter meddelar anvisningar om på vilket sätt olika fel beaktas vid kvalitetsklassificeringen av tillverkningar.

13 §

Tillverkningar som är olämpliga till människoföda eller menliga för hälsan skall förses med påskriften "Vrakad, oduglig till människoföda". Dylika tillverkningar skall förvaras särskilt för sig så, att de icke kan inverka menligt på andra livsmedel, och de skall utan dröjsmål avlägsnas från lokal, där livsmedel hanteras eller förvaras.

4 kap.

Saluförande

14 §

Mognad ost får överlåtas i handeln sedan den minimimogningstid utgått, varom närmare bestämmelser utfärdas av handels- och industriministeriet.

15 § (4.7.1980/518)

Vid saluförande av ovan i 1 § avsedda tillverkningar skall stadgandena i hälsovårdslagstiftningen iakttagas så, att omognad ost och äggost anses höra till lättförskämda livsmedel och att mognad ost, smältost, smältosttillverkning och vassleost anses höra till livsmedel som är utsatta för förskämning. Grupperingen tillämpas dock ej i fråga om tillverkningar, som på grund av värmebehandling och aseptisk förpackning icke fordrar speciella förhållanden för att hålla sig.

16 § (14.2.1992/137)

I fråga om påskrifterna på förpackningar till ost, osttillverkning, vassleost och omognad ost som avses i 1 § 2 mom. och i fråga om andra uppgifter som skall ges i samband med försäljningen skall vad som stadgas i förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/91) eller bestäms med stöd av den iakttas med följande undantag:

1) på förpackningen till ost, osttillverkning och vassleost skall också meddelas tillverkningens kvalitetsklass och fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten och dessutom ostens mognadstid, om av ifrågavarande ost saluförs två eller flera sorter som avviker från varandra beträffande mognadstid,

2) i fråga om ost, osttillverkning och vassleost som säljs oförpackad skall på ett anslag i omedelbar närhet till försäljningsstället anges åtminstone tillverkningens namn, kvalitetsklass och fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten samt tillverkarens namn och adress och i fråga om omognad ost som avses i 1 punkten dessutom mognadstiden,

3) på förpackningen till färdigförpackad omognad ost som avses i 1 § 2 mom. behöver endast meddelas ostens namn, tillverkarens namn och adress, innehållsmängden, sista förbrukningsdagen och förvaringsanvisningar; om osten säljs oförpackad skall på ett anslag i omedelbar närhet till försäljningsstället anges åtminstone ostens namn samt tillverkarens namn och adress.

17 § (14.2.1992/137)

17 § har upphävts genom F 14.2.1992/137.

18 § (14.2.1992/137)

18 § har upphävts genom F 14.2.1992/137.

5 kap.

Särskilda stadganden

19 §

Utöver vad i denna förordning är stadgat skall till efterrättelse lända vad i livsmedelsförordningen är stadgat.

Om påföljderna för överträdelse av denna förordning och med stöd av densamma utfärdade föreskrifter är stadgat i livsmedelslagen (526/41).

20 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas av handels- och industriministeriet, vilket kan på särskilda skäl, efter att ha hört näringsstyrelsen, veterinäravdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet samt kontrollanstalten för mjölkhushållningsprodukter, allmänt föreskriva eller på ansökan medge undantag från stadgandena i förordningen. Undantag från stadgandena i 16 och 18 §§ angående anteckningar på försäljningshöljen kan medgivas av näringsstyrelsen.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1977.

Före förordningens ikraftträdande kan för dess verkställighet nödiga åtgärder vidtagas.

Utan hinder av vad ovan är stadgat, får tillverkare av ostar, osttillverkningar och vassleostar, den som låter framställa tillverkningen för sin räkning eller förpackaren överlåta dem i handeln till utgången av september månad år 1980, även om i anteckningarna på försäljningshöljet ej ingår de i 16 § 1 mom. 5 punkten stadgade anteckningarna. (8.9.1978/704)

Vad i 3 mom. är sagt om tillverkare, den som låter framställa tillverkningen för sin räkning, och förpackare skall äga tillämpning på importör, om tillverkningen har importerats färdigt förpackad.

Ovan i 3–4 mom. avsedda tillverkningar får annan än tillverkare, den som låter framställa tillverkningen för sinn räkning, förpackare eller importör sälja till utgången av september månad år 1981. (8.9.1978/704)

Ikraftträdelsestadganden:

8.9.1978/704:
4.7.1980/518:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Färdigt förpackade omognade ostar och äggostar får dock försäljas fram till utgången av september månad år 1981, även om anteckningarna på deras försäljningshöljen icke överensstämmer med stadgandena i denna förordning.

17.9.1982/668:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

28.10.1988/903:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

14.2.1992/137:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Den som tillverkar, låter tillverka, förpackar eller importerar livsmedel som avses i denna förordning får sälja sådana till utgången av maj 1993, fastän påskrifterna på förpackningarna inte motsvarar stadgandena i denna förordning eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den om de motsvarar de stadganden och bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Andra än i 2 mom. nämnda näringsidkare får sälja de produkter som har levererats till dem före utgången av maj 1993, fastän påskrifterna på förpackningarna inte motsvarar stadgandena i denna förordning eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den om de motsvarar de stadganden och bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

28.8.1992/844:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.