Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

18.3.1977/271

Förordning om frontmannapension (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 12.6.2014/454, som gäller fr.o.m. 15.10.2014.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 19 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77):

1 § (17.4.2008/264)

1 § har upphävts genom F 17.4.2008/264.

2 § (19.6.2013/466)

Den som söker fronttillägg är skyldig att för Folkpensionsanstalten förete ett i militärpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han har tilldelats frontmannatecken, eller utredning om att han fått fronttjänsttecken, fronttecken, eller ett sådant intyg som avses i 9 § 3 mom. lagen om frontmannapension (119/1977). När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

3 §

1 mom. har upphävts genom F 20.12.1996/1216. (20.12.1996/1216)

2 mom. har upphävts genom F 29.11.2001/1140. (29.11.2001/1140)

4 § (3.12.1982/889)

4 § har upphävts genom F 3.12.1982/889.

5 § (17.4.2008/264)

Betalningsdag för fronttillägg och extra fronttillägg är den sjunde dagen varje kalendermånad. (19.6.2013/466)

Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är en bankdag, betalas förmånen föregående bankdag.

En förmån som betalas retroaktivt får betalas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

Till folkpensionstagare betalas fronttillägget och det extra fronttillägget i samband med folkpensionen.

5 a § (20.12.1996/1216)

5 a § har upphävts genom F 20.12.1996/1216.

6 § (9.8.2002/685)

6 § har upphävts genom L 9.8.2002/685.

7 §

1 mom. har upphävts genom F 29.11.2001/1140. (29.11.2001/1140)

2 mom. har upphävts genom L 9.8.2002/685. (9.8.2002/685)

8 § (19.6.2013/466)

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före den fjärde dagen i varje månad, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag, meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg och extra fronttillägg som ska betalas på betalningsdagen enligt 5 §. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast tre bankdagar före den fjärde dagen i varje månad, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag.

Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de fronttillägg som betalats under en kalendermånad och det förskott på statens andel som betalats för att täcka tilläggen beaktas när förskottet på statens andel bestäms för den andra månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs vid justeringen av förskottet på statens andel senast sex bankdagar före den fjärde dagen den andra månaden efter betalningsmånaden för förskottet på statens andel, eller om den dagen inte är en bankdag, föregående bankdag.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977 och därmed upphäves förordningen den 28 maj 1971 om frontmannapension (425/71).

Ikraftträdelsestadganden:

27.7.1979/643:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

30.5.1980/391:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

4.6.1982/427:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.

3.12.1982/889:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

19.9.1986/681:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1986.

10.6.1988/495:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

20.12.1996/1216:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29.11.2001/1140:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

9.8.2002/685:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 6 § och 7 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 § i förordning 681/1986 och 7 § 2 mom. i förordning 495/1988.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

22.8.2002/757:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

17.4.2008/264:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

22.12.2009/1237:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.2.2011/93:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Förordningens 8 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid justeringen av de förskott på statens andel som betalats i januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.6.2013/466:

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2013.

Förordningen tillämpas första gången på de fronttillägg och statens andelar som betalas i oktober 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.