Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

13.6.1975/447

Förordning om verkställighet av fängelsestraff (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf om fängelse 21.6.2006/509, som gäller fr.o.m. den 1.10.2006.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 § (12.12.1975/937)

För verkställighet av ovillkorligt fängelsestraff och av villkorligt fängelsestraff, som förordnats till verkställighet, samt i fråga om förverkad villkorlig frihet skall allmän underrätt och hovrätt i andra instans uppgöra meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär och i distributionsanvisningen anteckna, att avskrift av meddelandet om utslag (verkställighetshandling) skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats. Anteckning i distributionsanvisningen göres icke i mål, vilket hovrätt eller underrätt, utan att slutligt avgöra målet, hänskjuter till annan domstol för avgörande. Har saken handlagts av hovrätt i första instans, skall i distributionsanvisningen antecknas, att verkställighetshandlingen skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten har sitt säte. (22.12.1978/1070)

Justitieministeriet beslutar om hur meddelandet om utslag skall uppgöras och tillställas i mål i vilka det har varit fråga om förverkande av villkorlig frihet på grund av misskötsamhet. (27.4.1990/363)

För påföljd som nämnts i 1 mom. och ådömts i militärt rättegångsmål skall, om inte den dömde är häktad i målet, i distributionsanvisningen antecknas att verkställighetshandlingen skall tillställas den kommendör för truppavdelning som avses i 13 § militära rättegångslagen (326/83). I sådant mål som hovrätt handlagt i första instans skall i distributionsanvisningen antecknas att verkställighetshandlingen skall tillställas huvudstaben. (16.12.1983/966)

Vattendomstol skall för verkställigheten av fängelsestraff föra strafflängd. Straff längden, i vilken skall antecknas för verkställigheten erforderliga uppgifter, förs på en blankett, för vilken justitieministeriet fastställt formulär. (16.12.1983/966)

2 §

Allmän underrätt skall sända meddelande om utslag beträffande de personer, som dömts under respektive månad, till justitieministeriet före den 15 nästföljande månad. Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet om utslag icke sändas förrän utredning föreligger om huruvida besvären har fullföljts, men det skall insändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång. Skall i samma mål sändas meddelande om utslag i fråga om flera dömda, sändes meddelanden om samtliga dömda samtidigt. (21.12.1979/931)

Hovrätt skall sända meddelande om utslag i mål som den avgjort i andra instans till justitieministeriet inom en vecka efter det utslaget har givits. Meddelande om utslag skall sändas även försåvitt någon, som i underrätt har ådömts fängelsestraff vilket skall verkställas, i hovrätt befrias från sådan påföljd eller försåvitt saken icke upptages till prövning beträffande straffet. Då hovrätt förordnar att av underrätt såsom villkorligt ådömt fängelsestraff skall verkställas eller skärper bötesstraff till fängelsestraff, skall den till meddelandet om utslag foga avskrift av underrättens domslut eller avskrift av utslaget. I mål som hovrätt avgjort i första instans skall meddelandet om utslag sändas, när utredning föreligger om huruvida över utslaget anförts besvär i högsta domstolen och senast den 15:e dagen efter besvärstidens utgång. I mål angående häktad person, som hovrätt avgjort i första instans, skall hovrätten dock omedelbart sända vederbörande länsstyrelse meddelande om utslaget (temporär verkställighetshandling). (21.12.1979/931)

Justitieministeriet skall i enlighet med distributionsanvisningen för meddelande om utslag tillställa verkställighetshandlingen jämte eventuella bilagor länsstyrelsen. Verkställighetshandlingen i militärt rättegångsmål skall dock i fall som avses i 1 § 2 mom. tillställas den däri nämnda militärmyndigheten. (16.12.1983/966)

En domstol som använder ett domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall i systemet mata in uppgifterna i meddelandena om utslag. Därefter skall domstolen inom den tid som anges i 1 eller 2 mom. via systemet anmäla att uppgifterna om meddelandena om utslag är klara att tillställas mottagarna. En utskrift som innehåller de uppgifter i ett meddelande om utslag som behövs vid verkställighet av fängelsestraff utgör verkställighetshandling. En hovrätt som hör till domslutssystemet skall genast, såsom en i 2 mom. nämnd temporär verkställighetshandling, sända en utskrift av sitt utslag i mål som gäller en häktad och som hovrätten har behandlat i första instans. (12.9.1986/674)

Vattendomstol skall inom den i 1 mom. stadgade tiden tillställa länsstyrelsen i det län, inom vilket vattendomstolen har sin ordinarie sammanträdesplats, utdrag ur strafflängden (verkställighetshandling), särskilt för sig beträffande envar som är antecknad i strafflängden. (16.12.1983/966)

2 a § (3.12.1976/946)

Då domstol, när den avgör mål, förordnar att dömd person skall hållas häktad, skall i fångpasset (temporär verkställighetshandling) införas för verkställigheten erforderliga uppgifter.

Då domstol har avgjort brottmål, som gäller fånge, skall i fångpasset antecknas huruvida den åtalade har dömts till straff. Har åtalet förkastats eller har den åtalade ej dömts till straff, skall i fångpasset i korthet angivas den gärning, för vilken straff har yrkats för den åtalade eller vilken räknats honom till last. Har fånge dömts till straff, skall i fångpasset antecknas det brott, för vilket straffet har ådömts samt straffpåföljderna.

2 b § (12.12.1986/917)

När underrätten har dömt en åtalad för ett eller flera brott till fängelse i minst två år skall domstolen inom 30 dagar efter det utslaget avkunnades, angående målet sända ett protokollsutdrag som innehåller åtalet och utslaget jämte domskäl. I fråga om mål som gäller den som är häktad skall utdraget sändas till länsfängelset, och i fråga om mål som gäller andra till centrala fångregistret vid justitieministeriets fångvårdsavdelning. Har flera åtalade dömts genom ett och samma utslag, skall ett särskilt utdrag sändas för var och en av dem. Så skall förfaras även då målet har hänskjutits till en annan domstol eller då straffet är villkorligt.

2 c § (20.3.1992/253)

Allmän underrätt skall om i beslut enligt 7 kap. 7 § strafflagen om bestämmande av gemensamt fängelsestraff, för verkställighet uppgöra en temporär verkställighetshandling i vilken skall antecknas de uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten. Denna verkställighetshandling skall genast sändas till direktören för straffanstalten eller, om den dömde inte är i straffanstalt, till justitieministeriets fångvårdsavdelning.

Överklagas det i 1 mom. nämnda beslutet, skall direktören för straffanstalten eller fångvårdsavdelningen utan dröjsmål underrättas om detta och om verkställighetsförbud som domstolen möjligen har meddelat.

3 § (3.12.1976/946)

Då högsta domstolen dömer till ovan i 1 § 1 mom. nämnd påföljd, utgör en avskrift av utslaget verkställighetshandling. (21.12.1979/931)

Länsstyrelsen skall tillsändas en avskrift beträffande envar som blivit dömd. Avskrift skall sändas även försåvitt den som vid lägre domstol dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, i högsta domstolen befrias från sådan påföljd eller försåvitt saken icke upptages till prövning beträffande straffet. Har i underrätten icke gjorts anteckning i strafflängden angående den som dömts till fängelsestraff, skall personuppgifterna om den dömde samt dennes adress antecknas i den avskrift som utgör verkställighetshandling. Vid behov skall till avskriften även fogas avskrift av den lägre domstolens domslut eller utslag.

Verkställighetshandlingen tillställs länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats, eller, om saken har handlagts i första instans av hovrätt, länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten är förlagd. Verkställighetshandling i militärt rättegångsmål skall, om den dömde inte på grund av saken är häktad, dock tillställas den militärmyndighet som nämns i 1 § 2 mom. (16.12.1983/966)

Då högsta domstolen med stöd av 30 kap. 23 § rättegångsbalken förordnar att hovrätts utslag, som innefattar avgörande som avses 1 § 1 mom., tills vidare ej skall gå i verkställighet eller att verkställigheten av utslaget inte skall fortgå, skall den omedelbart anmäla härom till justitieministeriet. Justitieministeriet skall omedelbart sända meddelande om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten till den i 3 mom. nämnda myndighet, som verkställighetshandlingen tillställts. (16.12.1983/966)

3 a § (12.9.1986/674)

En verkställighetshandling som har satts upp med dator skall bestyrkas genom underskrift av den tjänsteman som svarar för uppsättningen. Underskriften kan göras maskinellt.

4 § (16.12.1983/966)

Är den dömde häktad i målet, skall länsstyrelsen omedelbart tillställa verkställighetshandlingen direktören för den straffanstalt där den dömde hålls häktad. I annat fall skall länsstyrelsen, sedan den införskaffat utredning om att utslaget är verkställbart, tillsända verkställighetshandlingen magistraten eller länsmannen på den dömdes boningsort. Magistrat kan överföra verkställighetsuppdraget på stadsfogde. Avtjänar den dömde annat straff i straffanstalt eller är han häktad i ett annat mål, får verkställighetshandlingen tillställas direktören för vederbörande straffanstalt.

Efter att av justitieministeriet ha mottagit meddelande angående förordnande av högsta domstolen om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten av hovrätts utslag, skall länsstyrelsen omedelbart anmäla härom till direktören för den straffanstalt eller till den magistrat eller länsman som verkställighetshandlingen tillställts.

Kommendören för truppavdelning samt huvudstaben skall, efter att ha erhållit verkställighetshandlingen i militärt rättegångsmål, ombesörja de i 1 mom. nämnda uppgifter, som rör verkställigheten av straffet. Angående kommendörens och huvudstabens uppgifter gäller i tillämpliga delar ytterligare vad som i 2 mom. är stadgat om länsstyrelses samt i 8–11 och 13 §§ om magistrats och länsmans uppgifter. Samtidigt med fängelsestraff skall verkställas de arreststraff, vilka gäller den dömde och vilkas verkställighet inte ännu påbörjats. Om den dömde inte längre tjänstgör inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, skall kommendören eller huvudstaben tillställa verkställighetshandlingarna den i 1 § 1 mom. avsedda länsstyrelsen, vilken skall ombesörja att verkställigheten av straffet slutförs.

5 §

Direktören för straffanstalt skall verkställa fängelsestraff i enlighet med verkställighetshandlingen omedelbart då detta enligt lag kan ske.

Skall flera straff, för vilka borde bestämmas ett gemensamt straff enligt 7 kap. strafflagen, verkställas på en gång, skall direktören meddela en allmän åklagare som avses i 7 kap. 7 § 2 mom. strafflagen detta. Meddelandet kan även lämnas av justitieministeriets fångvårdsavdelning. (20.3.1992/253)

Skall fånge samtidigt avtjäna flera fängelsestraff, vilka skall sammanräknas, skall han på begäran erhålla skriftligt meddelande om hur sammanräkningen verkställts. Om den dömde samtidigt avtjänat förvandlingsstraff för böter eller arrest, skall han ges särskilt intyg därom. (16.12.1983/966)

6 §

Meddelar dömd person, som är häktad i målet, i närvaro av två vittnen direktören för straffanstalten att han samtycker till verkställighet av fängelsestraffet, ehuru utslaget icke vunnit laga kraft, skall anteckning därom göras i verkställighetshandlingen och den dömde ofördröjligen befordras till undergående av sitt straff.

Har den som är häktad i målet givit sitt samtycke till verkställighet före utgången av tiden för missnöjesanmälan, skall direktören för straffanstalten göra anmälan därom hos den domstol som avkunnat utslag i målet. Har samtycke till verkställighet givits senare och har enligt verkställighetshandlingen missnöje anmälts, skall anmälan om samtycket göras hos fullföljdsinstansen och den dömdes rättegångsbiträde.

7 §

Har den häktade samtyckt till straffets verkställande innan domen vunnit laga kraft, och har den häktade till följd av annan parts ändringssökande dömts till strängare straff, skall vid verkställandet av det strängare straffet iakttagas vad i 6 § 1 mom. är stadgat.

Friges fånge, som åtnöjts med straffet, innan avgörande meddelats med anledning av ändringssökandet, skall direktören för straffanstalten anmäla därom hos ovan i 3 § nämnd länsstyrelse samt till den domstol, vid vilken målet är anhängigt.

8 §

Efter att ha mottagit verkställighetshandlingen skall magistrat eller länsman befordra den till fängelsestraff dömde att undergå sitt straff. Direktören för vederbörande straffanstalt skall samtidigt tillsändas verkställighetshandlingen eller avskrift av denna.

Önskar den dömde själv anmäla sig på straffanstalten och föreligger ej skäl att antaga, att han underlåter det, skall magistrat eller länsman giva tillstånd därtill och bestämma dagen då han skall anmäla sig. Direktören för straffanstalten skall underrättas härom. Resekostnaderna erlägges av staten på sätt justitieministeriet närmare bestämmer.

Då dömd, som inte hålls häktad, blivit intagen i straffanstalt, skall direktören underrätta länsstyrelsen eller kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben om dagen då fången blivit intagen. (16.12.1983/966)

8 a § (12.12.1986/917)

Är en verkställighetshandling som sänts till verkställighetsmyndigheten bristfällig, skall myndigheten utan dröjsmål vidta åtgärder för att komplettera den.

9 §

Är till fängelsestraff dömd på grund av allvarlig sjukdom eller svår skada sannolikt i sådant tillstånd, att hans vård skulle äventyras av att han befordras till straffanstalt, eller sinnessjuk, skall magistrat eller länsman översända verkställighetshandlingen till justitieministeriets fångvårdsavdelning samt bifoga tillgänglig utredning om den dömdes hälsotillstånd.

10 § (21.9.1990/864)

Om en framställning eller ansökan om uppskov med inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff har gjorts hos justitieministeriets fångvårdsavdelning eller en magistrat eller en länsman, skall fångvårdsavdelningen, magistraten eller länsmannen, om inte framställningen eller ansökningen genast förkastas, anmäla detta till behörig länsstyrelse. Verkställighetshandlingen skall på begäran översändas till den myndighet som handhar uppskovsärendet. Den verkställande myndigheten skall avbryta verkställighetsåtgärderna när den har fått kännedom om en anmälan eller begäran som avses i denna paragraf, eller när den har mottagit en framställning eller ansökan om uppskov med inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff. Verkställigheten får inte uppskjutas, om den dömde redan har börjat avtjäna sitt straff i en straffanstalt.

Gäller framställningen eller ansökan verkställighet av ett straff som har ådömts i ett militärt rättegångsmål och tjänstgör den dömde inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, skall den anmälan som avses i 1 mom. tillställas kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben, som skall tillställa behörig verkställande myndighet framställningen eller ansökningen och därtill foga den verkställighetshandling som avses i 1 § 2 mom.

11 §

Efter att ha avgjort ärende angående uppskov med inledande av verkställighet skall justitieministeriets fångvårdsavdelning översända meddelande om sitt beslut och verkställighetshandlingen till vederbörande länsstyrelse. Då verkställigheten skall fortsättas, skall länsstyrelsen översända verkställighetshandlingen till ovan i 4 § avsedd magistrat eller länsman.

Fångvårdsavdelningens ovan avsedda beslut skall länsstyrelsen delgiva den dömde såsom i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) angående enskild delgivning stadgas.

Har inledandet av verkställigheten av straff som ådömts i militärt rättegångsmål uppskjutits och tjänstgör den dömde inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, tillställs meddelandet om uppskovet kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben. Dessa skall ofördröjligen underrätta den dömde om uppskovet. (16.12.1983/966)

12 § (21.9.1990/864)

Om magistraten eller länsmannen med stöd av 2 kap. 1 § förordningen om verkställighet av straff framskjuter den dömdes befordrande till straffanstalt, skall om detta göras en anteckning i verkställighetshandlingen, i vilken även grunden för framskjutandet skall anges. Om den ovan nämnda myndigheten med stöd av 2 kap. 1 c § förordningen om verkställighet av straff uppskjuter inledandet av verkställigheten av ett fängelsestraff, skall beslutet fogas till verkställighetshandlingen. Om en utmätningsman med stöd av 2 kap. 1 d § förordningen om verkställighet av straff uppskjuter slutförandet av verkställighetsåtgärderna i fråga om ett förvandlingsstraff för böter, skall en anteckning om detta göras i verkställighetshandlingen, i vilken även grunden för uppskovet skall anges.

En anmälan om beviljat uppskov skall sändas till länsstyrelsen eller kommendören för truppavdelningen eller huvudstaben, om uppskovet har beviljats för minst tre månader.

Verkställighetsåtgärderna skall fortsättas så att den dömde kan börja avtjäna straffet inom stadgad tid.

13 §

Anträffas icke den som dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, men hans nya vistelseort är känd, skall magistrat eller länsman överföra verkställigheten till magistraten eller länsmannen på sistnämnda ort och meddela länsstyrelsen därom. Är vistelseorten icke känd, skall verkställighetshandlingen återställas till länsstyrelsen, som skall utröna den dömdes vistelseort och därefter överföra verkställigheten till vederbörande magistrat eller länsman. Kan vistelseorten icke utrönas, skall länsstyrelsen utfärda efterlysning, enligt vilken den dömde skall befordras till undergående av straffet från den ort, där han anträffas Magistraten eller länsmannen skall underrätta länsstyrelsen om verkställighetsåtgärden.

14 §

Länsstyrelse skall övervaka, att underrätterna i vederbörlig ordning insänder verkställighetshandlingarna för verkställighet. (12.12.1975/937)

2 mom. har upphävts genom F 20.3.1992/253. (20.3.1992/253)

Kommendören för truppavdelning eller huvudstaben skall om inledandet av verkställigheten av straff, som ådömts i militärt rättegångsmål, underrätta den i 1 § 1 mom. avsedda länsstyrelsen. (16.12.1983/966)

15 § (12.12.1975/937)

Länsstyrelse skall förvara avskrifter av verkställighetshandlingarna i de verkställighetsärenden som nämnes i 1 och 3 §§ och i dem göra anteckningar om verkställigheten.

16 §

Länsstyrelse skall övervaka, att de som dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, befordras till undergående av straffet.

2 mom. har upphävts genom F 30.12.1992/1699. (30.12.1992/1699)

17 § (14.2.1986/139)

Justitieministeriets datasystemsenhet skall, enligt av justitiekanslern utfärdade anvisningar, till justitiekanslern månatligen insända avskrifter av de meddelanden som enheten fått och som behövs för övervakningen av ådömda straff och verkställigheten av dem. Vattendomstol skall sända avskrift av strafflängden till justitiekanslern.

18 § (12.12.1986/917)

Justitieministeriet kan bestämma att de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på länsstyrelsen skall överföras på justitieministeriets fångvårdsavdelning.

19 § (16.12.1983/966)

Vid verkställigheten av straff som ådömts i militärt rättegångsmål skall ytterligare iakttas vad som stadgas i militära rättegångsförordningen (964/83) och i militära disciplinföordningen (969/83).

Vad som i denna förordning är stadgat om huvudstaben tillämpas i fråga om den som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet på staben för gränsbevakningsväsendet.

19 a § (30.5.1980/389)

Vad i 4 samt 8–13 §§ är stadgat om magistrat och länsman tillämpas i landskapet Åland på landskapsfogden.

Vad som i denna förordning stadgas om magistrat tillämpas också på en stadsfogde, om magistraten med stöd av 4 § har överfört verkställighetsuppdraget på stadsfogden. (21.9.1990/864)

20 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av justitieministeriet.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Genom densamma upphäves förordningen den 21 december 1928 om verkställighet av utslag, som lyder å ovillkorligt frihetsstraff (351/28), Kejserliga Senatens beslut den 21 juni 1905 innefattande särskilda föreskrifter angående förande af dagbok öfver verkställighet af dom, som lyder å ovillkorligt frihetsstraff, samt förordningen den 20 juni 1918 innefattande föreskrifter angående tillämpningen av lagen om villkorlig straffdom.

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.1975/937:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Beträffande under december månad år 1975 ådömda, i 1 § 1 mom. avsedda straff skall underrätt för verkställighet till länsstyrelsen insända utdrag ur strafflängden eller meddelande om utslag.

3.12.1976/946:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977.

Hovrätt kan likväl i mål, som avgjorts eller i vilka föredragningen eller förberedelserna för föredragningen påbörjats före den 1 januari 1977, för verkställighet tillställa länsstyrelsen avskrift av utslag i fråga om de straff, vilka avses i 1 § 1 mom.

23.12.1977/1035:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

22.12.1978/1070:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

21.12.1979/931:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

30.5.1980/389:
16.12.1983/966:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

14.2.1986/139:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

12.9.1986/674:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

12.12.1986/917:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

27.4.1990/363:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

21.9.1990/864:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

20.3.1992/253:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

30.12.1992/1699:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.